Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie
Wyróżnienie

<<< powrót
 • AUTORSKA PRACOWANIA ARCHITEKTURY HUBKA
Skład zespołu:
 • arch. Andrzej Hubka  
 •  
 • arch. Piotr Buck  
 • arch. Joanna Freund  
 • arch. Jan Jopowicz  
 • arch. Maciej Łamasz  
 • arch. Agnieszka Pyrek  
 • arch. Maciej Smoliński  
 • arch. Sławomir Szczotka  
 •  
 •  
 • http://www.apahubka.pl/  
 •  

Wstęp

Szczecińskie Międzyodrze, którego część jest przedmiotem analiz i opracowań w ramach niniejszego konkursu, ze względu na swoje położenie stanowi naturalną przestrzeń do rozwoju śródmiejskiego centrum miasta. Atrakcyjna lokalizacja w dorzeczu Odry, bliskość historycznego centrum oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze predysponują ten obszar do rozwoju miasta jako wiodącego ośrodka turystycznego, kulturalnego i ekonomiczno-gospodarczego północno-zachodniej Polski oraz południowego wybrzeża Bałtyku i euroregionu Pomerania. Przedstawiona w ramach niniejszej pracy konkursowej koncepcja rozwoju obszaru Międzyodrza wychodzi naprzeciw możliwościom i szansom rozwojowym Szczecina, uwzględniając przyjęte przez miasto długofalowe strategie (m.in. strategia rozwoju i strategia marki miasta).

Zakres 1

Analiza istniejących uwarunkowań


Tereny Międzyodrza stanowią obecnie złożoną strukturę o charakterze miejskim (przemysł, produkcja i składowanie, w tym związane z dostępem do akwenów - port) oraz pod- i przedmiejskim (kompleksy leśne i zbiorowiska zieleni nadwodnej, w tym obszary Natura 2000, ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej - ogródki działkowe). Ze względu na swe położenie i uwarunkowania na Międzyodrzu zaczyna rozwijać się turystyka i rekreacja związana z sąsiedztwem wody (przystanie, mariny itp.).

Uwarunkowania komunikacyjne Międzyodrza są wynikiem dotychczasowego, głownie przemysłowo-portowego użytkowania tych terenów. Główny nacisk położony jest na komunikację związaną z przemysłem, produkcją i składowaniem, tj.: transport kołowy oraz kolejowy. Rozbudowany i w wielu miejscach nieuporządkowany układ drogowy dość znacząco obniża atrakcyjność przedmiotowych obszarów.

W całej tej złożoności niezwykle ważnym, atrakcyjnym i prestiżowym terenem z punktu rozwoju Szczecina są wyspy Łasztownia, Kępa Parnicka, Wyspa Zielona i Wyspa Grodzka. W ramach kompleksowej rewitalizacji tych terenów należy rozwijać zabudowę śródmiejską o charakterze centrotwórczym, z lokalizacją usług o znaczeniu ponadlokalnym. Takie kierunki rozwoju i przekształceń zostały już zarysowane w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

Cele i kierunki zmian

Podstawowym celem przyświecającym zmianom na terenach Międzyodrza jest przekształcenie tej części miasta w przyjazną ludziom przestrzeń do życia. Nowe Międzyodrze ma się stać miejscem do pracy, wypoczynku i rozrywki oraz dobrym miejscem do zamieszkania. W toku przekształceń powstanie wielofunkcyjny zespół śródmiejski zaplanowany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, który przyczyni się do rozwinięcia i realizacji idei Szczecina jako miasta Pływających ogrodów.

W ramach zmian funkcjonalnych terenów Międzyodrza proponuje się przekształcenia mające na celu utworzenie ośrodka śródmiejskiego, który będzie stanowił uzupełnienie struktury centrum Szczecina. Główną zasadą przyświecającą planowanym zmianom jest rewitalizacja i rekultywacja terenów zainwestowanych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Przeważającą część Łasztowni proponuje się przeznaczyć na usługi centrotwórcze o charakterze ogólnomiejskim oraz regionalnym i ponadregionalnym. Obszary wzdłuż Basenu Zachodniego i Wschodniego docelowo planuje się przeznaczyć na rozwój funkcji usługowo-mieszkaniowych i usługowych. Na południe od ul. Energetyków oraz na Kępie Parnickiej i w północnej części Wyspy Zielonej przewiduje się stworzenie śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Na Wyspie Grodzkiej docelowo przewiduje się zielone tereny sportu i rekreacji. Natomiast w południowej części Wyspy Zielonej postuluje się zachowanie zespołu leśnego z dopuszczeniem nieuciążliwej rekreacji indywidualnej.

Na terenie Międzyodrza znajdują się obiekty i zespoły obiektów objęte ochroną konserwatorską wpisem do rejestru lub ewidencji zabytków. Obiekty te, najczęściej poprzemysłowe, stanowią dziedzictwo historyczne tej części miasta i nadają jej unikatowy charakter. Dlatego przy planowaniu rewitalizacji tych terenów założono zachowanie obiektów historycznych, które zostaną zaadaptowane na nowe funkcje.

Nowe Międzyodrze ma być przestrzenią przyjazną dla ludzi. Dlatego istniejący układ komunikacyjny wymaga radykalnego zredefiniowania. Elementem oddziałującym radykalnie na teren opracowania jest Trasa Zamkowa, która - pomimo że przebiega na zasadzie eksterytorialności przez Łasztownię - wywiera znaczący wpływ na otoczenie. Koniecznym jest podjęcie działań planistycznych i projektowych, które będą dążyć do zmniejszenia negatywnego oddziaływania tej trasy na śródmieście Szczecina.

Główny układ komunikacyjny proponuje się oprzeć o istniejącą ul. Energetyków oraz planowaną do budowy nową ul. Władysława IV z nowym Mostem Kłodnym. Dla tego zasadniczego układu komunikacyjnego powstały już projekty przebudowy, które po nieznacznej modyfikacji zostały zaadaptowane do niniejszego projektu. W śladzie obu tych ulic zostały wydzielone pasy dla komunikacji (tramwaj, autobus) co wraz z projektowanym węzłem przesiadkowym u zbiegu ul. Energetyków i ul. Władysława IV (planowane rondo) stworzy podstawę do obsługi komunikacyjnej całego obszaru objętego przekształceniami.

Jako uzupełnienie opisanego wyżej układu przewidziano ciąg ulic (od południa) Leona Heyki, Celnej, Zbożowej i Tadeusza Apolinarego Wendy, które stworzą lokalną oś komunikacyjną i kompozycyjną całego Nowego Międzyodrza. Dodatkowo wskazane jest powstanie nowych lokalnych mostów łączących Międzyodrze z lewobrzeżnym Szczecinem, np.: pomiędzy Wyspą Zieloną a ul. Zapadłą oraz Kępą Parnicką a ul. Kolumba (na wysokości dworca głównego PKP). Zasadne jest również stworzenie połączenia pomiędzy Kępą Parnicką a Wyspą Pucką na wysokości ul. Maklerskiej oraz Łasztowni z Wyspą Grodzką. Te dodatkowe lokalne połączenia pozwolą na odciążenie głównych przepraw wprowadzając przejmując ruch lokalny.

Nowy układ komunikacyjny należy kształtować z uwzględnieniem wyraźnego priorytetu dla zorganizowanej komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej komunikacji pieszej i rowerowej. Dlatego warunkiem koniecznym dla rozwoju Międzyodrza jest jak najszersza rewitalizacja i budowa nowych bulwarów nadodrzańskich. Priorytetowym zadaniem jest przebudowa nabrzeża od Wyspy Zielonej aż po północny kraniec Łasztowni nad Duńczycą, które będą bazą dla kształtowania sylwety nowej dzielnicy. Bulwary należy kształtować jako ciągi pieszo-rowerowe, które umożliwiają przemieszczanie się między wyspami bez kolizji z ruchem kołowym.

Komunikację zbiorową należy planować w oparciu o istniejące i projektowane linie tramwajowe w śladzie ul. Energetyków i Władysława IV z nowym Mostem Kłodnym. Dodatkowo należy przewidzieć elastyczniejszą w planowaniu komunikację autobusową zapewniającą połączenia w kierunku północ-południe w obrębie Nowego Międzyodrza. Na obecnym etapie analiz konieczne wydaje się połączenie przebiegające na trasie ul. Zapadła - nowy most - ul. Leona Heyki - ul. Celna - ul. Władysława IV - ul. Tadeusza Apolinarego Wendy. Niemniej jednak planowanie docelowej sieci komunikacji zbiorowej w tym rejonie należy poprzedzić dokładniejszymi analizami. W ramach uzupełnienia systemu komunikacyjnego należy rozważyć wprowadzenie linii tramwaju wodnego.

W północnej części Łasztowni w rejonie Duńczycy i Basenu Zachodniego planuje się zlokalizować funkcje usługowe kulturalno-rozrywkowe o charakterze ogólnomiejskim oraz regionalnym i ponadregionalnym. Działalność taka z pewnością zwiększy natężenie indywidualnego ruchu samochodowego. Generalna polityka komunikacyjna miasta powinna promować dotarcie do tego rejonu komunikacją zbiorową (np. poprzez tworzenie na obrzeżach miasta węzłów przesiadkowych typu park and ride dla turystów, odpowiednio ukształtowane połączenia komunikacyjne w obrębie ważnych węzłów przesiadkowych oraz odpowiednio dostosowaną, elastyczną ofertę biletową). Niemniej jednak należy również przewidzieć odpowiednią infrastrukturę obsługującą indywidualny transport samochodowy. Dlatego w rejonie (oraz pod) Trasy Zamkowej przewiduje się powstanie wielopoziomowych zespołów garażowych obsługujących przyjezdnych.

Jednostki planistyczne

S.M.1


Uwarunkowania
Tereny Wyspy Grodzkiej. Na przeważającej części znajdują się ogródki działkowe. W południowej części powstałą marina i plaża miejska. Zrealizowana kładka pieszorowerowa na Duńczycy, ale brak dostępności drogowej do wyspy. Na wyspie występują trudne warunki gruntowe.

Kierunki
Główne przeznaczenie to tereny sportu i rekreacji (marina, plaża miejska, obiekty sportowe). Należy poprawić połączenia komunikacyjne poprzez budowę mostu drogowego na Duńczycy. Postulowane przeprowadzenie kolejki gondolowej łączącej Wały Chrobrego - Wyspę Grodzką - Łasztownię.

S.M.2

Uwarunkowania
Część wyspy rzecznej Łasztowani na północ od Trasy Zamkowej. Obecnie tereny portu, usług, produkcji i składów. Nad Duńczycą rozpoczęto proces rewitalizacji (przebudowa nabrzeży, planowana budowa muzeum). W środku terenu znajduje się zespół dawnej rzeźni miejskiej wpisany do rejestru zabytków (ochrona obiektów i układu przestrzennego). Teren nabrzeży oraz basenu zachodniego i wschodniego wraz z obiektami wpisany do rejestru zabytków. Ponadto część obiektów została wpisana do ewidencji
konserwatorskiej.

Kierunki
Główne przeznaczenie pod usługi ogólnomiejskie: administracja, biura, kultura, rozrywka, edukacja, sport, handel, gastronomia i hotelarstwo. Planowana lokalizacja funkcji ogólnomiejskich oraz regionalnych i ponadregionalnych o najwyższej randze i prestiżu, np. inwestycje celu publicznego typu centrum kultury, opera, scena rewiowa, teatr, sale koncertowe, widowiskowe, przestrzenie wystawowe, wyspecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne (mediateka, edukacja artystyczna itp.). Zaleca się zaadaptowanie obiektów zabytkowych na ww. cele publiczne. Ze względu na ekspozycję w północnej części cypla zaleca się zlokalizowanie obiektu o unikalnej funkcji w skali regionu, który ze względu na swój charakter może stać się ikoną i znakiem rozpoznawczym miasta (np. oceanarium, centrum nauki itp.). Jako funkcję uzupełniającą przewiduje się zabudowę mieszkaniową, przystanie jachtowe, kajakowe i motorowerowe, mariny i ogólnodostępne bulwary nadrzeczne.

W zakresie komunikacji należy przewidzieć ulice lokalne umożliwiające dojazd komunikacji publicznej (autobusowej) do
obiektów użyteczności publicznej w północnej części terenu. Należy uwzględnić ul. Tadeusza Apolinarego Wendy jako główną oś kompozycyjną i komunikacyjną całego obszaru Nowego Międzyodrza. Postuluje się przeprowadzenie kolejki gondolowej łączącej Wały Chrobrego - Wyspę Grodzką - Łasztownię.

S.M.2.1

Uwarunkowania
Część wyspy rzecznej Łasztowni w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Zamkowej - ulica klasy głównej zlokalizowana na estakadzie. Obecnie przestrzenie pod estakadą stanowią tereny o niskich walorach estetycznych i funkcjonalnych.

Kierunki
Zaleca się działania mające na celu podniesienie jakości przestrzeni pod estakadą oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania trasy. W części terenu pod estakadą proponuje się lokalizację parkingów i garażów wielopoziomowych, w bezpośrednim sąsiedztwie - funkcje administracyjno-biurowe. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej proponuje się zaadaptowanie terenów pod estakadą na otwarte przestrzenie publiczne o atrakcyjnym zagospodarowaniu.

S.M.3

Uwarunkowania
Część wyspy rzecznej Łasztowani na południe od Trasy Zamkowej i na północ od ul. Energetyków. Obecnie tereny usług i produkcji, część terenu w obszarze portu, parkingi, zieleń nieurządzona. Budynek urzędu celnego wpisany do rejestru zabytków. Rozpoczęto działania inwstycyjne mające na celu rewitalizację terenu (budynek
biurowo-usługowy.

Kierunki
Główne przeznaczenie pod śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną, mieszkaniowo-usługową, usługi centrotwórcze; funkcje uzupełniające: ogólnodostępne bulwary nadrzeczne. Zaleca się odtworzenie historycznej pierzei ul. Celnej - Zbożowej jako oś kompozycyjną i komunikacyjną całego obszaru Nowego Międzyodrza. Funkcje handlowo-usługowe należy lokalizować od strony ul. Energetyków i ul. Władysława IV, funkcje mieszkaniowe - wewnątrz zespołu. We wnętrzach kwartałów zabudowy zaleca się tworzenie struktur usługowych centrum ogólnomiejskiego.

S.M.4

Uwarunkowania
Teren wyspy rzecznej Łasztowni na południe od ul. Energetyków. Obecnie tereny składów i usług, w części usługi sakralne (zespół kościoła i plebani wpisany do rejestru zabytków).

Kierunki
Główne przeznaczeni terenu pod śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną, mieszkaniowo-usługową. Jako funkcja uzupełniająca - istniejące usługi sakralne oraz ogólnodostępne bulwary nadrzeczne. Funkcje handlowousługowe należy lokalizować wzdłuż ul. Energetyków i ul. św. Floriana, funkcje mieszkaniowe - wewnątrz zespołu oraz po stronie południowej. Planując zabudowę należy uwzględnić osie widokowe i ekspozycję kościoła oraz ciąg ul. Celnej jako główną oś kompozycyjną i komunikacyjną całego obszaru Nowego Międzyrzecza.

S.M.4.1

Uwarunkowania
Teren wyspy rzecznej Łasztowni na południe od ul. Energetyków w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Zamkowej - ulica klasy głównej zlokalizowana na estakadzie. Obecnie przestrzenie pod estakadą stanowią tereny o niskich walorach estetycznych i funkcjonalnych. W części wschodniej terenu - policja rzeczna.

Kierunki
Zaleca się działania mające na celu podniesienie jakości przestrzeni pod estakadą oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania trasy. W bezpośrednim sąsiedztwie estakady zaleca się funkcje administracyjnobiurowe, pod estakadą proponuje się zaadaptowanie terenów na otwarte przestrzenie publiczne o atrakcyjnym zagospodarowaniu stanowiące uzupełnienie funkcji administracyjno-biurowej. Zabudowę terenu komponować w nawiązaniu do zabytkowego zespołu kościoła i plebani na terenie sąsiednim. Funkcja uzupełniająca: ogólnodostępne bulwary nadrzeczne.

S.M.5

Uwarunkowania
Tereny wyspy rzecznej Kępa Parnicka. Obecne tereny przemysłowe, składy, usługi, bazy transportowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w części północnej wyspy - linia kolejowa (estakada). Budynki i teren wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wpisane do rejestru zabytków. Liczne obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej.

Kierunki
Główne przeznaczenie terenu pod wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską, mieszkaniowo-usługową i usługową, m.in. usługi kultury, rozrywki, turystyki i sportu, usługi użyteczności publicznej, administracji, biurowe, usługi publiczne (przedszkola, szkoły). Jako funkcje uzupełniające tereny zieleni i ogólnodostępne bulwary nadrzeczne oraz linia kolejowa (estakada).

Planując zabudowę należy uwzględnić ciąg ul. Leona Heyki jako główną oś kompozycyjną i komunikacyjną całego obszaru Nowego Międzyrzecza. Należy przewidzieć nowe lokalne połączenia komunikacyjne (mosty) z częścią lewobrzeżną miasta (na wysokości dworca głównego PKP) oraz z Wyspą Pucką (na wysokości ul. Maklerskiej).

S.M.6

Uwarunkowania
Północna część Wyspy Zielonej. Obecnie tereny przemysłowe, składów, zieleni nieurządzonej o charakterze leśnym. Zabytkowe elementy portowego wyposażenia nabrzeży wpisane do ewidencji konserwatorskiej.

Kierunki
Główne przeznaczenie terenu pod wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską, mieszkaniowo-usługową i usługową. Jako funkcje uzupełniające tereny zieleni i ogólnodostępne bulwary nadrzeczne. Planując zabudowę należy uwzględnić ciąg ul. Leona Heyki jako główną oś kompozycyjną i komunikacyjną całego obszaru Nowego Międzyrzecza. Należy przewidzieć nowe lokalne połączenia komunikacyjne (most) z częścią lewobrzeżną miasta.

S.M.7

Uwarunkowania
Południowa część Wyspy Zielonej. Tereny leśne (Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcze Szczecińskie", obszar zagrożony powodzią.

Kierunki
Główne przeznaczenie terenu pod lasy. Funkcje uzupełniające: nieuciążliwy sport i rekreacja indywidualna. Należy zachować tereny zieleni i krajobraz wyspy charakterystyczny dla terenów podmokłych. Możliwość realizacji ciągów spacerowych w formie pomostów na palach.

S.M.8

Uwarunkowania
Tereny wyspy rzecznej Łasztowni w rejonie Basenu Zachodniego i Wschodniego, Kanału Grodzkiego i Dębickiego. Obecnie tereny portu i portowej straży pożarnej, infrastruktura kolejowa (bocznice), w części ogródki działkowe. Tereny i obiekty "Portu Wolnocłowego" oraz portowej straży pożarnej wpisane do rejestru zabytków. Liczne obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej.

Kierunki
Główne przeznaczenie pod śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną, mieszkaniowo-usługową, usługi centrotwórcze. Jako funkcję uzupełniającą przewiduje przystanie jachtowe, kajakowe i motorowerowe, mariny i ogólnodostępne bulwary nadrzeczne. Zaleca się zaadaptowanie obiektów zabytkowych na cele kultury i wystawiennictwa oraz innych funkcji ogólnomiejskich. Planując zabudowę należy uwzględnić zespół zabudowy "Portu Wolnocłowego" z zabytkową bramą główną od strony ul. Bytomskiej jako ważną oś kompozycyjną i przestrzeń publiczną.

S.M.9.G

Uwarunkowania
Ulica Energetyków o klasie drogi głównej dwujezdniowa po min. 2 pasy ruchu oraz wydzielone torowisko tramwajowe.

Kierunki
Ulica o klasie głównej dwujezdniowa po min. 2 pasy ruchu z wydzielonymi jezdniami dla zbiorowej komunikacji publicznej z torowiskiem tramwajowym. Funkcja uzupełniająca: ogólnodostępne bulwary nadrzeczne prowadzone bezkolizyjnie z ruchem kołowym (przejścia pod mostami).

S.M.10.Z

Uwarunkowania
Ulica Władysława IV (droga klasy lokalnej), parkingi, zieleń nieurządzona; w części tereny usług i produkcji, część terenu w obszarze portu.

Kierunki
Ulica o klasie zbiorczej dwujezdniowa po min. 2 pasy ruchu z wydzielonymi jezdniami dla zbiorowej komunikacji publicznej z torowiskiem tramwajowym, nowoprojektowany Most Kłodny. Funkcja uzupełniająca: ogólnodostępne bulwary nadrzeczne prowadzone bezkolizyjnie z ruchem kołowym (przejścia pod mostami).

Zakres 2

Ustalenia ogólne


Jako rozwinięcie ogólnych założeń i wytycznych określonych w zakresie 1, w ramach opracowanej propozycji miejscowego planu zagospodarowania terenu przedstawiono ramowe zasady kształtowania przestrzeni centrum Nowego Międzyodrza, które doprowadzą do powstania wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego, uzupełniającego obecne centrum Szczecina.

W propozycji przedstawiono postulowane przeznaczenie terenów, sposób kształtowania przestrzeni publicznych (wraz z uwzględnieniem ważniejszych osi kompozycyjnych, otwarć widokowych, dominant) i układu komunikacyjnego. Bardzo ważne jest wyznaczenie dogodnych połączeń pieszych i rowerowych, które pozwalają na scalenie opracowanego terenu w jeden organizm miejski.

W celu maksymalnej ochrony terenów i obiektów zabytkowych zaproponowano przeznaczenie ich na inwestycje celu publicznego, które leżą w gestii samorządu lokalnego i władz państwowych. Pozwoli to połączyć obowiązki wynikające z konieczności ochrony zabytków z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej.

Szczegółowe ustalenia w zakresie planowania przestrzennego przedstawiono poniżej.

Ustalenia dla terenów

S.M.1 Wyspa Grodzka

Tereny sportu i rekreacji oraz zieleni parkowej (US/ZP). Przeznaczenie podstawowe: marina, plaża miejska, boiska i urządzenia sportowe, zieleń parkowa. Przeznaczenie uzupełniające: towarzysząca zabudowa usługowa, parterowa (pawilony), kolej gondolowa, stacja pośrednia kolei gondolowej (teren S.M.1.01.IS/ZP, wydzielenie wewnętrzne A), ogólnodostępne bulwary nadrzeczne, drogi wewnętrzne (ciągi pieszo-jezdne).

S.M.2 Łasztownia - część północna
Wielofunkcyjny zespół śródmiejski. Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (UC) takie jak administracja, biura, kultura, rozrywka, edukacja, sport, handel, gastronomia i hotelarstwo), w tym inwestycje celu publicznego (UCp): centrum kultury, teatr, sale koncertowe, widowiskowe, przestrzenie wystawowe, muzea, wyspecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne (mediateka, edukacja artystyczna itp.); przestrzenie publiczne: wielofunkcyjne place i bulwary miejskie (KPp, również wewnątrz terenów zgodnie z oznaczeniem). Funkcje uzupełniające: zieleń parkowa (ZP), ogólnodostępne bulwary nadrzeczne (KPb), zabudowa mieszkaniowa (UC/MW), garaże wielopoziomowe (KG) oraz garaże podziemne pod placami (KPp/KG) i wbudowane w budynki, kolej gondolowa, zieleń urządzona. Obowiązuje zachowania i zaadaptowania na nowe funkcje obiektów zabytkowych wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji konserwatorskiej. Obowiązuje zachowanie otwarć widokowych z placów i bulwarów nadrzecznych zgodnie z rysunkiem (w ramach terenów: S.M.22.22.KPp/KG, S.M.2.24.KPp, S.M.2.29.KPp, S.M.2.31.KPp, S.M.2.32.KPp).

Ustalenia szczególne S.M.2.01.UC
Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (kultura, rozrywka, handel detaliczny małopowierzchniowy, gastronomia, hotelarstwo); w wydzieleniu wewn. A obowiązuje lokalizacja obiektu kulturalno-rozrywkowego o unikalnej funkcji w skali regionu, np.: centrum nauki, oceanarium itp., który ze względu na swój charakter może stać się ikoną i znakiem rozpoznawczym miasta. Przeznaczenie uzupełniające: obligatoryjne ogólnodostępne bulwary nadrzeczne, garaże podziemne, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

Ustalenia szczególne S.M.2.02.UCp
Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze celu publicznego: centrum kultury, sale koncertowe i widowiskowe, muzea, wyspecjalizowane obiekty kulturalno-edukacyjne (mediateka, edukacja artystyczna itp.); w wydzieleniu wewn. A obowiązuje centrum kultury z przestrzeniami wystawienniczymi; w wydzieleniu wewn. B obowiązuje teatr. Przeznaczenie uzupełniające: przestrzenie publiczne w formie wewnętrznych placów i bulwarów miejskich (zgodnie z oznaczeniem na rysunku), gastronomia, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

Ustalenie szczególne S.M.2.05.UCp
Przeznaczenie podstawowe usługi centrotwórcze celu publicznego: muzeum morskie. Przeznaczenie uzupełniające: gastronomia, handel detaliczny małopowierzchniowy, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

Ustalenie szczególne S.M.2.08.UC/MW, S.M.2.09.UC/MW
Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (administracja, biura, edukacja, handel detaliczny małopowierzchniowy, gastronomia i hotelarstwo); w wydzieleniu wewn. A dopuszczona zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna od drugiej kondygnacji naziemnej wzwyż. Obowiązuje ukształtowanie wewnętrznego pasażu handlowousługowego zgodnie z rysunkiem.

Ustalenia szczególne S.M.2.22.KPp/KG
Przeznaczenie podstawowe: przestrzeń publiczna - plac miejski, w wydzieleniu wewn. A stacja końcowa kolei gondolowej. Przeznaczenie uzupełniające: garaż podziemny, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna. Obowiązuje zachowanie otwarcia widokowego z placu i bulwaru zgodnie z rysunkiem.

Ustalenia szczególne S.M.2.26.KPp/KG
Przeznaczenie podstawowe: przestrzeń publiczna - plac miejski. Przeznaczenie uzupełniające: garaż podziemny, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna. Obowiązuje rewitalizacja, zaadaptowanie i włączenie optyczne i funkcjonalne terenów pod estakadą Trasy Publicznej w przestrzeń placu.

Ustalenia komunikacyjne
Obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów zgodnie z rysunkiem: ulice lokalne (KL), dojazdowe (KD), place, pasaże i bulwary piesze i pieszo-rowerowe (KPp, KPb); należy przewidzieć podstawowe połączenia piesze i rowerowe (w tym mosty i kładki) wyznaczone na rysunku planu. Należy przewidzieć zbiorczą komunikację publiczną (autobusową) w ramach ulic lokalnych.

S.M.3 - Łasztownia - część środkowa
Wielofunkcyjny zespół śródmiejski. Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (UC) takie jak administracja, biura, kultura, rozrywka, edukacja, handel, gastronomia i hotelarstwo); zabudowa mieszkaniowo-usługowa (MW/U), przestrzenie publiczne: wielofunkcyjne place (KPp), pasaże pieszo-rowerowe (KP) i bulwary miejskie (KPb). Funkcje uzupełniające: zieleń parkowa (ZP), ogólnodostępne bulwary nadrzeczne (KPb), garaże podziemne wbudowane w budynki, zieleń urządzona. Obowiązuje zachowanie i zaadaptowanie na nowe funkcje obiektów zabytkowych wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji konserwatorskiej.

Ustalania szczególne S.M.3.01.UC, S.M.2.02.UC, S.M.3.12.KP
Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (UC) takie jak administracja, biura, kultura, rozrywka, edukacja, handel w tym wielkopowierzchniowy, gastronomia i hotelarstwo); pasaż pieszo-rowerowy (KP). Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, garaże podziemne, infrastruktura techniczna. Obowiązuje odtworzenie pierzei ul. Celnej i Zbożowej w podziałach historycznych. Wzdłuż pasażu pieszo-rowerowego (KP) obowiązują w parterze lokale usługowe dostępne bezpośrednio z pasażu.

Ustalenia szczególne S.M.3.04.MW/U, S.M.3.05.MW/U
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi, handel detaliczny małopowierzchniowy, gastronomia, garaże podziemne, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona. Wzdłuż pasażu pieszo-rowerowego (S.M.3.13.KP) oraz ulicy dojazdowej (S.M.3.17.KD) obowiązują w parterze lokale usługowe dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Ustalenia szczególne S.M.09.KPp/KL
Przeznaczenie podstawowe: przestrzeń publiczna - plac miejski, ulica lokalna. Przeznaczenie uzupełniające: garaże podziemne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna. Obowiązuje aranżacja placu w nawiązaniu do osi kompozycyjnej wyznaczonej przez zabytkowy budynek urzędu celnego.

Ustalenia komunikacyjne
Obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów zgodnie z rysunkiem: ulice lokalne (KL), dojazdowe (KD), place, pasaże i bulwary piesze i pieszo-rowerowe (KPp, KPb, KP); należy przewidzieć podstawowe połączenia piesze i rowerowe wyznaczone na rysunku planu. Należy przewidzieć zbiorczą komunikację publiczną (autobusową) w ramach ulicy lokalnej.

S.M.3 - Łasztownia - część południowa
Wielofunkcyjny zespół śródmiejski. Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (UC) takie jak administracja, biura, kultura, rozrywka, edukacja, handel, gastronomia i hotelarstwo, obiekty kultu; zabudowa mieszkaniowo-usługowa (MW/U), przestrzenie publiczne: place, pasaże pieszo-rowerowe (KP). Funkcje uzupełniające: zieleń parkowa (ZP), ogólnodostępne bulwary nadrzeczne (KPb), garaże podziemne wbudowane w budynki, zieleń urządzona. Obowiązuje zachowanie obiektów zabytkowych wpisany do rejestru zabytków lub ewidencji konserwatorskiej.

Ustalenia szczególne S.M.4.01.UC, S.M.4.08.UK, S.M.4.13.KD
Obowiązuje ukształtowanie osi kompozycyjno-widokowej naprowadzającej na kościół łączącej publiczne place miejskie zgodnie z rysunkiem, na terenie S.M.5.08.UK i w sąsiedztwie obowiązuje aranżacja placu w nawiązaniu do osi kompozycyjnej wyznaczonej przez zabytkowy budynek kościoła oraz plebani.

Ustalenia szczególne S.M.4.03.MW/U, S.M.4.04.MW/U
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi takie jak administracja, biura, edukacja, handel detaliczny małopowierzchniowy, gastronomia. Przeznaczenie uzupełniające: garaże podziemne, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona. Od strony ul. Energetyków (S.M.9.1.KG) obowiązuje zabudowa usługowa z lokalami usługowymi w parterze dostępnymi bezpośrednio z zewnątrz.

Ustalenia szczególne S.M.4.07.U, S.M.4.14.ZP
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa taka jak handel detaliczny małopowierzchniowy, gastronomia z ogródkami gastronomicznymi w ramach terenu zieleni parkowej, zieleń parkowa. Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, infrastruktura techniczna. Obowiązuje zabudowa parterowa w formie pawilonów.

Ustalenia szczególne S.M.4.09.UC
Przeznaczenie podstawowe: usługi centrotwórcze (UC) takie jak administracja, biura, kultura, rozrywka, edukacja, handel detaliczny małopowierzchniowy, gastronomia i hotelarstwo). Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, garaże podziemne, infrastruktura techniczna. Obowiązuje utworzenie pierzei zabudowy wzdłuż placu przy kościele; niezabudowane przestrzenie (w tym pod estakadą Trasy Zamkowej) zagospodarować w formie otwartej przestrzeni publicznej z pasażem pieszym i zielenią urządzoną.

Ustalenia komunikacyjne
Obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów zgodnie z rysunkiem: ulice zbiorcza (KZ), lokalne (KL), dojazdowe (KD), place, pasaże i bulwary piesze i pieszo-rowerowe (KP, KPb); należy przewidzieć podstawowe połączenia piesze i rowerowe (w tym mosty i kładki) wyznaczone na rysunku planu. Należy przewidzieć zbiorczą komunikację publiczną (autobusową) w ramach ulic zbiorczych i lokalnych.

Główne ciągi komunikacyjne

Ulica klasy głównej S.M.9.1.KG

Ulica o klasie głównej dwujezdniowa po min. 2 pasy ruchu z wydzielonymi jezdniami dla zbiorowej komunikacji publicznej z torowiskiem tramwajowym. Funkcja uzupełniająca: ogólnodostępne bulwary nadrzeczne prowadzone bezkolizyjnie z ruchem kołowym (przejścia pod mostami). Należy przewidzieć podstawowe połączenia piesze i rowerowe wyznaczone na rysunku planu. W rejonie skrzyżowania z ulicą zbiorczą S.M.10.1.KZ i lokalną S.M.4.12.KL obowiązuje skrzyżowanie w formie ronda oraz węzeł przesiadkowy (tramwajowy i autobusowy). Obowiązuje przystanek tramwajowo-autobusowy w rejonie budynku urzędu celnego.

Ulica klasy głównej S.M.10.1.KZ
Ulica o klasie zbiorczej dwujezdniowa po min. 2 pasy ruchu z wydzielonymi jezdniami dla zbiorowej komunikacji publicznej z torowiskiem tramwajowym. Funkcja uzupełniająca: ogólnodostępne bulwary nadrzeczne prowadzone bezkolizyjnie z ruchem kołowym (przejścia pod mostami). Należy przewidzieć podstawowe połączenia piesze i rowerowe wyznaczone na rysunku planu. Obowiązuje przystanek tramwajowo-autobusowy w rejonie skrzyżowania z ulicą lokalną S.M.2.19.KL.

Zakres 3
Projekt koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny powstał jako rozwinięcie wytycznych, analiz i ustaleń planistycznych określonych na poziomie studium (zakres 1) i planu miejscowego (zakres 2). Zakres 3 obejmuje tereny strategiczne Międzyodrza i kluczowe dla powodzenia całego procesu rewitalizacji tej części Szczecina. W opracowaniu przedstawiono kompleksową koncepcję zagospodarowania centrum nowego wielofunkcyjnego ośrodka śródmiejskiego z konkretnymi propozycjami przeznaczenia poszczególnych terenów i obiektów.

Rozwiązania funkcjonalne

W ramach koncepcji przewidziano 3 zespoły urbanistyczne funkcjonalno-przestrzenne: Wyspa Grodzka, Łasztownia Północna (cypel) i Łasztownia Środkowa (pomiędzy nową ul. Władysława IV a ul. Energetyków). W każdej z tych części zaproponowano indywidualne funkcje i rozwiązania przestrzenne, które decydują o ich indywidualnym charakterze. W ramach koncepcji przewidziano zaproponowano również całościowy system komunikacyjny, który zapewnia sprawne funkcjonowanie zespołu w strukturze dzielnicy i miasta.

Łasztownia Północna (cypel)

Teren Łasztowni Północnej wyznaczają od południa nowoprojektowana ul. Władysława IV (od Mostu Kłodnego do skrzyżowania z ul. Energetyków oraz nabrzeża Duńczycy i Basenu Zachodniego. W ramach tego obszaru zaprojektowano wielofunkcyjny zespół śródmiejski z usługami centrotwórczymi, w tym inwestycjami celu publicznego, przestrzeniami publicznymi, tj. placami, bulwarami, pasażami i zielenią parkową. Podstawową obsługę komunikacyjną zaprojektowano od strony południowej (nowa ul. Władysława IV i Most Kłodny), skąd założono główny napływ potoków ludzkich. Układ urbanistyczny zespołu oparto na osiach wyznaczonych przez zabudowę Rzeźni Miejskich oraz nabrzeża. W ramach układu zaproponowano przestrzenie publiczne (ulice, place, pasaże i bulwary) wykorzystując i uzupełniając struktury już istniejące oraz projektując nowe jako uzupełnienie struktury. Szczegółowe rozwiązania poszczególnych jednostek przedstawiono poniżej.

Place przy Trasie Zamkowej
Plac przed Muzeum Morskim stanowi pierwszy punkt węzłowy dla odwiedzających Łasztownię. Przez plac przechodzą szlaki piesze, rowerowe i kołowe (ulice lokalne) do wszystkich obiektów i przestrzeni Łasztowni. Schodzą się tu trasy od południa (z bulwaru wzdłuż Odry Zachodniej, z Mostu Kłodnego oraz z nowej ul. Władysława IV (przystanek tramwajowy i zespół garaży wielopoziomowych pod estakadą Trasy Zamkowej). W przestrzeń placu wkomponowano obszar pod estakadą, która jednocześnie stanowi pierzeję południowo-zachodnią. Od strony północnej plac zamyka budynek Muzeum Morskiego, od strony północno-wschodniej zabudowania Rzeźni Miejskiej a od południowozachodniej - tereny zieleni parkowej i budynek schronu, który zaadaptowano na galerię sztuki współczesnej. Pod placem przewidziano lokalizację garażu podziemnego.

Plac przed Muzeum Morskim od południa łączy się z placem przed nowym teatrem miejskim (opisany poniżej). Spotykają się tu również trasy piesze wzdłuż nabrzeża oraz prowadzące przez nowoprojektowaną kładkę na cypel pomiędzy Basenem Zachodnim i Wschodnim. W przestrzeń placu wkomponowano istniejące budynki portowe wpisane do ewidencji konserwatorskiej z przeznaczeniem ich na nowe funkcje kulturalno-artystyczne.

Z obu placów wzdłuż ulic lokalnych zaprojektowano pasaże miejskie prowadzące w głąb Łasztowni. Dodatkowe pasaże i ciągi pieszo-rowerowe poprowadzono przez zespół zabudowań Rzeźni Miejskiej opisanej poniżej.

Rzeźnia Miejska
Zespół zabudowań dawnej Rzeźni Miejskiej, jako historyczne serce całej Łasztowni wkomponowano w nową strukturę śródmiejską z zachowaniem jego charakteru. W ramach istniejących zabudowań zaproponowano nowe funkcje kulturalne (zespół przestrzeni wystawienniczych, galerie, pracownie artystyczne i rzemieślnicze, obiekty kulturalno-edukacyjne, np. mediateka, i centrum edukacji artystycznej), jako uzupełnienie przewidziano małe lokale gastronomiczne. W ramach nowej zabudowy zaprojektowano m.in. budynek teatru miejskiego. Zewnętrze przestrzenie publiczne zespołu przewidziano jako obszar ruchu pieszo-rowerowego z akcydentalnym dopuszczeniem ruchu kołowego. Place miejskie (każdy o indywidualnym charakterze) stanowią dodatkową przestrzeń na działania artystyczne (wystawowe, performansowe i iwentowe) oraz miejsce na ogródki letnie knajpek i kawiarni. Zabudowania i obszar dawnej bocznicy kolejowej (po stronie północnej zespołu) zaprojektowania jako pasaż miejski wzdłuż nowej ulicy lokalnej, z atrakcyjną małą architekturą oraz zielenią urządzoną. Cały obszar historycznego zespołu oznaczono poprzez zastosowanie wyróżniającej się, jednolitej posadzki.

Oceanarium
Na końcu cypla Łasztowni zaprojektowano główny plac miejski z zabudowaniami oceanarium, które stanowi szczególny, charakterystyczny element zarówno funkcjonalny (funkcja unikatowa w skali regionu, stanowiąca atraktor turystyczny) jak i przestrzenny (landmark, rozpoznawalny element w sylwecie waterfrontu). Budynek od strony rzeki wyraźnie akcentuje początek nowej dzielnicy, natomiast od strony Łasztowni stanowi zamknięcie osi widokowych i komunikacyjnych prowadzących na półwysep. Forma budynku czyni zeń (dostępne z bulwarów i placu) platformy widokowe, z których można obserwować panoramę całego miasta z dorzecza Odry. Plac przed budynkiem od strony północnej otwiera się widokowo na Duńczycę, od strony południowej i wschodniej stanowi przedłużenie budynku oceanarium a od strony południowo-zachodniej jest domknięty zabudowaniami Rzeźni Miejskiej. Na placu zaprojektowano dodatkowe atrakcje turystyczne: koło młyńskie oraz stację krańcową kolei gondolowej, która prowadzi przez Wyspę Grodzką na Wały Chrobrego. Plac pomyślano jako przestrzeń publiczną, która wraz z bulwarami nadrzecznymi może stanowić miejsce imprez masowych, np. związanych ze zlotami żaglowców.

Wzdłuż południowej pierzei placu poprowadzono ulicę lokalną od której odchodzi ulica dojazdowa z mostem na sąsiednią Wyspę Grodzką. Pod placem przewidziano garaż podziemny.

Zabudowa uzupełniająca
Jako uzupełnienie głównych funkcji zaprojektowanych na Łasztowni przewidziano zabudowę usługową. Wzdłuż nabrzeża Duńczycy przewidziano budynki biurowe z parterami usługowymi. Od strony rzeki zaproponowano lokale gastronomiczne z ogródkami wychodzącymi na bulwar nadrzeczny. Od strony ulicy lokalnej - głównie lokale handlowousługowe otwierające się na główny pasaż miejski.

W ramach dalszego rozwoju Łasztowni wzdłuż nabrzeży Basenu Zachodniego w sąsiedztwie oceanarium zaproponowano hotel z restauracjami i kawiarniami, które będzie stanowić zalążek zaplecza bazy pobytowej całej dzielnych. Dalej wzdłuż nabrzeża portowego proponuje się lokalizację zabudowy usługowej z lokalami handlowymi i gastronomicznymi w parterach. Mniej więcej od planowanej kładki pieszo-rowerowej przez Basen Zachodni po obu brzegach planuje się w przyszłości dalszy rozwój dzielnicy z zabudową usługową i mieszkaniową wielorodzinną.

Rozwiązania komunikacyjne
W ramach funkcjonowania Łasztowni Północnej przyjęto następujący system obsługi komunikacyjnej. Generalnie założono priorytet dla zbiorowej komunikacji publicznej oraz komunikacji pieszej i rowerowej. Przy nowej ul. Władysława IV przewidziano przystanek tramwajowo-autobusowy, dodatkowo ulice lokalne na obszarze Łasztowni Północnej (w formie pętli) zaprojektowano w sposób umożliwiający poprowadzenie linii autobusowych, które zapewnią bezpośredni dostęp do wszystkich projektowanych obiektów. Nie bez znaczenia dla obsługi potoków ludzkich jest projektowana kolej gondolowa, która zapewnia łatwy dostęp z lewobrzeżnego Szczecina na Wyspę Grodzką i Łasztownię oraz proponowane przystanie tramwaju wodnego.

Dla indywidualnej komunikacji samochodowej przewidziano strategiczne garaże wielopoziomowe zlokalizowane pod estakadą Trasy Zamkowej, w sąsiedztwie których znajdują się przystanki komunikacji publicznej oraz dogodne szlaki pieszo-rowerowe prowadzące do wszystkich atrakcji i funkcji na Łasztowni.

Wyspa Grodzka
Tereny Wyspy Grodzkiej zaprojektowano jako obszary sportu i rekreacji. W ramach koncepcji zagospodarowania uwzględniono istniejącą marinę i plażę miejską. Na obszarach ogródków działkowych zaproponowano tereny sportowe, tj. boiska piłkarskie, lekkoatletyczne, korty tenisowe; tereny rekreacji z amfiteatrem plenerowym i zieleń o charakterze parkowych. Istniejącą już zabudowę pawilonową rozwinięto a całość założenia uzupełniono o stację pośrednią kolei gondolowej łączącej z lewobrzeżny Szczecin z Łasztownią. Wzdłuż Duńczycy proponuje się rozbudowę istniejącej mariny, w ramach której przewidziano przystań tramwaju wodnego. Na wyspie założono priorytet komunikacji pieszej i rowerowej, a ruch kołowy dopuszczono poprzez nowoprojektowany most wyłącznie jako akcydentalny.

Łasztownia Środkowa
Obszar Łasztowni Środkowej od południa wyznacza ul. Energetyków, od północy i wschodu - nowoprojektowana ul. Władysława IV a od zachodu - nabrzeże Odry Zachodniej. W ramach tego obszaru zaprojektowano wielofunkcyjny zespół śródmiejski z usługami centrotwórczymi , zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz przestrzeniami publicznymi, tj. placami, bulwarami, pasażami i zielenią parkową. Podstawową obsługę komunikacyjną zaprojektowano od strony południowej (ul. Energetyków) i wschodniej (nowa ul. Władysława IV).

Układ urbanistyczny
Układ urbanistyczny zespołu oparto na nowej osi urbanistycznej poprowadzonej od placu przy urzędzie celnym w kierunku północnym oraz odtworzonej osi historycznej (ciąg ul. Celnej i Zbożowej). Główna oś osiedla stanowi ciąg usługowy ciąg pieszo-rowerowy, który zaczyna się od placu przy urzędzie celnym i prowadzi w kierunku północnym łącząc Łasztownię Środkową z Północną. Dodatkowe połączenia poprowadzono wzdłuż bulwarów nadodrzańskich.

Struktura zabudowy
W ramach zespołu zaprojektowano złożoną strukturę funkcjonalną. Wzdłuż ul. Władysława IV i ul. Energetyków zaprojektowano zabudowę usługową, który stanowi bufor oddzielający wnętrze zespołu od hałaśliwych przestrzeni głównych ulic. Wewnątrz przewidziano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Wzdłuż pasażu pieszo-rowerowego (głównej osi urbanistycznej zespołu) w parterach przewidziano lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne dostępne bezpośrednio z zewnątrz. W części północnej zespołu przewidziano wielofunkcyjny zespół handlowo-usługowy z dziedzińcem zaprojektowanym na głównej osi urbanistycznej.

Rozwiązania komunikacyjne
Obsługę komunikacyjną zespołu zapewniono poprzez ulicę lokalną (ul. Celna) oraz odchodzące od niej ulice dojazdowe, które stanowią wystarczający dostęp do dróg publicznych dla wszystkich kwartałów zabudowy. Natomiast główną siec powiązań komunikacyjnych stanowi wzajemnie powiązany system ciągów pieszo-rowerowych, pasażów i bulwary nadrzeczne, które łączą się z sąsiednimi jednostkami urbanistycznymi. Zbiorowa komunikacja publiczna dostępna jest z przystanków tramwajowo-autobusowych: od południa przy urzędzie celnym i rondzie na skrzyżowaniu ul. Energetyków i ul. Władysława IV (węzeł przesiadkowy) i od północy przy ul. Władysława IV. Dodatkowo ul. Celną zaprojektowano w sposób umożliwiający poprowadzenie linii autobusowej w kierunku Łasztowni Północnej. Ponadto przy bulwarze nadodrzańskim przewidziano przystań tramwaju wodnego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl