Wydarzenia:

Strony:
Warszawa  
Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego


10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:
projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:
uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:
rozpoczęcia użytkowania,
uchwalenia.

W Konkursie mogą uczestniczyć:
w dziedzinie architektury i budownictwa - osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace;
w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - gminy i województwa.

Wnioski wraz z dokumentami, należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegóły:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571-p_2.htm

Wrocław  
„SUPERWIZJA” 2017 - konkurs dla młodych architektów


Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

Celem konkursu jest nagradzanie i tym samym promowanie młodych zdolnych architektów z regionu Dolnego Śląska o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze przemyśleń, manifestów i wizji architektonicznych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu, a nie nagrodzone ani wyróżnione w poprzednich edycjach.

KAPITUŁA, KRYTERIA
1. Organizator dokonuje wyboru Kapituły Nagrody „Superwizja” na 3-letnią kadencję.
2. W skład Kapituły Nagrody „Superwizja” wchodzą:
a) Przewodniczący Kapituły rekomendowany przez prezesa SARP O/Wrocław,
b) 2 członków Kapituły rekomendowanych przez SARP O/Wrocław,
c) 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O/Wrocław.
d) Laureat (laureaci) Grand Prix uhonorowany tą nagrodą w poprzedniej edycji konkursu.
3. Skład Kapituły może być poszerzony, jeśli wymaga tego specyfika zgłoszonych dokonań twórczych, a także ich liczba.
Każdorazowo wymaga to zgody Organizatora konkursu.
4. Kapituła przyznaje w każdej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia.
5. Głównym kryterium wyboru są walory związane z ideowym przesłaniem wizji architektonicznych (walory filozoficznoteoretyczne, ekspresja form, awangardowy język architektoniczny etc.) .

ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia PORTFOLIO do konkursu może dokonać każdy architekt (limit wieku: do 35 lat) działający na terenie województwa dolnośląskiego, po wypełnieniu karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
2.W karcie zgłoszeniowej należy podać:
 autora lub autorów Portfolio,
 listę tytułów zgłoszonych prac twórczych wykonanych w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu.
3. Zgłoszenie polega na sporządzeniu drukowanego PORTFOLIO w formacie A4 wraz z płytą CD zawierającą wszystkie prace (format TIFF lub JPG, w dwóch rozdzielczościach: 300 dpi oraz 72 dpi) i dostarczeniu go do siedziby Organizatora.
4. Na płycie CD powinny znaleźć się także krótkie opisy zgłoszonych projektów (w wersji edytowalnej, format DOC, nie więcej niż 950 znaków ze spacjami dla każdego projektu).
5.Portfolio należy składać (pocztą, kurierem lub osobiście do dnia 31 lipca 2017 (do godz. 15.00. liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Organizatora:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, III piętro, 50-101 Wrocław.

NAGRODY
1. Nagrody mają charakter honorowy i przyznawane są w formie statuetki oraz dyplomów.
2. Przyznaje się następujące nagrody:
a) Nagroda główna – I Nagroda: statuetka i dyplom dla autora/-ów PORTFOLIO,
b) Nagrody II, III i wyróżnienia: dyplom dla autora/-ów PORTFOLIO
3. Kapituła może dokonać innego przydziału nagród oraz przyznać inną liczbę wyróżnień.
4. Nagrody przyznawane będą na uroczystej ceremonii w czasie tegorocznych obchodów Dolnośląskiego Festiwalu Architektury
(DoFA’17), zaś nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie pokonkursowej i w katalogu festiwalowym.

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/superwizja-17-konkurs-dla-mlodych-architektow

Pomorskie  
Konkurs: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017


Do tegorocznej edycji Konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni publicznej polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartosci, które zostały ukończone pomiędzy 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2016 i nie zostały zgłoszone w poprzedniej edycji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 sierpnia 2017 roku.

Poniżej załączamy link na stronę organizatora:
http://pbpr.pomorskie.eu/najlepsza-przestrzen-publiczna-wojewodztwa-pomorskiego

Zgłoszenia  
Domy Jednorodzinne w Krajach Grupy Wyszehradzkiej


Stowarzyszenie Architektów Węgierskich zaprasza do udziału w eliminacjach do kolejnej edycji wystawy „Domy Jednorodzinne w Krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku):
- imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
- nazwę domu
- nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
- legendę z opisem pomieszczeń

Grafikę:
- plan budynku z ogrodem
- widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
- rzuty pomieszczeń w grafice czarno białej
- przekrój w charakterystycznym miejscu
- 3-4 zdjęcia domu

Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć
do dnia 16 sierpnia 2017, do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa, V4 FAMILY HOUSES

Wrocław  
MAKING PLACES FIELDOFFICE ARCHITECTS I SHENG-YUAN HUANG


Wystawa czynna do 27 sierpnia 2017
Kuratorzy: Juhani Pallasmaa i Chun-Hsiung Wang

Wystawa, prezentująca niezwykłą twórczość Sheng-Yuan Huanga i założonej przez niego pracowni Fieldoffice Architects, przygotowana przez Alliance for Architectural Modernity z Tajwanu została po raz pierwszy zaprezentowana w 2016 roku w Muzeum Alvara Aalto w Helsinkach.

Sheng-Yuan Huang urodził się w 1963 roku i dorastał w Tajpej. Studiował architekturę na Uniwersytecie Tunghai na Tajwanie, a następnie na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu studiów pracował w pracowni Erica Owena Mossa i wykładał na uniwersytecie stanowym Karoliny Północnej.

Po powrocie na Tajwan w 1993 osiadł w Yilan – mieście położonym na północnym skraju rolniczej okolicy, oddzielonej od Tajpej i uprzemysłowionego regionu w zachodniej części wyspy wysokimi górami. Wszystkie, poza jednym wyjątkiem, projekty pracowni zrealizowane w ciągu ponad dwudziestu lat powstały w Yilan i jego najbliższych okolicach. Architekci mocno wrośli w lokalną społeczność. Uważają, że projekt architektoniczny wychodzi daleko poza konstrukcję budynku i nie kończy się wraz z jego wzniesieniem, podlegając ciągłym zmianom przez cały czas funkcjonowania obiektu.

Liczne projekty i interwencje urbanistyczne realizowane przez pracownię są zaskakująco różnorodne – od budynków użyteczności publicznej i domów mieszkalnych po parki, rewitalizację istniejących ulic, cmentarz, kładki dla pieszych, ścieżki rowerowe. Wiele z nich jest stosunkowo niewielkich, zarówno pod względem skali, jak i zainwestowanych środków, lecz uzyskany efekt jakościowy jest zazwyczaj niezaprzeczalny.

Sheng-Yuan Huang opisuje dorobek pracowni porównując go do wiązek przewodzących w organizmach roślin. Łączą się one w system, którego podstawową funkcją jest dostarczanie roślinie wody, soli mineralnych i substancji odżywczych, ale także podtrzymywanie jej struktury. Oparty na tej idei „plan wiązek przewodzących” tworzonych przez Fieldoffice Architects w Yilan nie ma z góry określonej formy. Polega na stopniowym budowaniu infrastruktury miasta i jednocześnie proponuje strategię jego zrównoważonego rozwoju. „Jeśli porównamy Yilan do liścia rośliny, to co zrobiliśmy nie jest niczym innym jak właśnie stworzeniem wiązek przewodzących umożliwiających tętniący życiem rozwój miasta”.

Kraków  
MBA KRK 2017


Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.

Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na:
http://www.mba2017.sarp.krakow.pl

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl