Opracowanie koncepcji architektonicznej bloku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Hauke Bosaka 33 we Wrocławiu.
II nagroda

<<< powrót
  • Biuro Usług Architektonicznych "PROFIL" Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  •  
Projekt zagospodarowania terenu koncepcja urbanistyczna

Zagospodarowanie terenu
Przedstawione zostało na otrzymanej w warunkach konkursu mapie zasadniczej w skali 1:500 w granicach objętych projektem.
Obejmuje ono :
- projektowany obiekt bloku sportowego i istniejący obiekt szkoły
- zagospodarowanie i urządzenie terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie

Wymiary terenu lokalizacji nie stwarzają wielkich możliwości zagospodarowania - gabaryt nowego obiektu bloku sportowego wypełnia w prawie 80% obszar wyznaczony do zabudowy w warunkach konkursu i został zlokalizowany w wyznaczonych liniach zabudowy.

Wjazd do podziemnego i naziemnego parkingu od ulicy Worcella. Główne wejście do obiektu od ulicy Kazimierz Pułaskiego oraz z parkingu naziemnego. Nawierzchnie chodników i dojazdów z kostki brukowej.

Uzbrojenie terenu
Na tym etapie zasadniczo nie projektowane - do części kosztowej przyjęto oszacowanie wskaźnikowe w granicach działki. Przewiduje się m.in. możliwość podłączenia nowo projektowanego obiektu do sieci części ciepłowniczej 2xdn350 oraz wbudowanie stacji trafo.

Bilans terenu
- tereny zabudowane - 1016 m2
- tereny utwardzone (chodniki, dojazdy itp. ) - 125 m2
- terenu zieleni - 216 m2
razem - 1345 m2
Koncepcja architektoniczna

Założenia funkcjonalne
Nowy obiekt bloku sportowego szkoły
Wytyczne konkursowe, w tym m.in. zapewnienie czytelności układu funkcjonalnego, możliwość niezależnego funkcjonowania bloku sportowego, projektowanie przestrzeni jasnych, przyjaznych dla uczniów, wymagania dotyczące wysokości projektowanego obiektu, zachowania doświetlenia sal lekcyjnych na 1. piętrze istniejącej szkoły były zasadniczymi elementami kształtującymi formę architektoniczną i funkcję projektowanego obiektu.

Budynek został wyniesiony o jedną kondygnację ponad teren zwalniając w przyziemiu teren na miejsca postojowe, dojścia i usytuowane obrzeżnie fragmenty terenu przeznaczone na zieleń niską.

Główny podział funkcjonalny nowego obiektu bloku sportowego w rozbiciu na poszczególne kondygnacje przedstawia się następująco :

- kondygnacja podziemna ( poziom - 3,00 ) przeznaczona została na parking podziemny. Stanowi on jednocześnie solidny fundament pod konstrukcję nadziemia

- kondygnacja ± 0,00 poziom parteru, wejścia do bloku sportowego (w tym niezależnego) i do szkoły

- kondygnacja + 3,00 główny poziom funkcjonalny bloku sportowego z dużą salą gimnastyczną z częścią zaplecza

- kondygnacja + 6,00 usytuowano tu zespół szatniowo-sanitarny sal gimnastycznych

- kondygnacja + 11,20 usytuowano tu małą salę gimnastyczną oraz boisko wielofunkcyjne na dachu budynku

Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe oraz platforma dla osób niepełnosprawnych

Obiekt istniejący szkoły
W istniejącym obiekcie szkoły nie przewiduje się większych ingerencji, jedynie na
styku z obiektem projektowanym ( łącznik ) w poziomie parteru

Forma architektoniczna
Forma obiektu odzwierciedla jego ukształtowanie funkcjonalne z dominującą kubaturą dużej sali gimnastycznej oddzieloną od istniejącego budynku szkoły przeszklonym prostopadłościanem segmentu komunikacji poziomej i pionowej bloku sportowego. Jego ukształtowanie na 3. kondygnacji (ścięcie) oraz użyty materiał
(szkło) umożliwiają prawidłowe (zgodne z obowiązującymi przepisami)doświetlenie sal lekcyjnych na 1.pietrze istniejącej szkoły.

W elewacji przeważają elementy wertykalne. Detal architektoniczny to głównie okładzina ze szlachetnej, zróżnicowanej w kształcie i fakturze ceramiki, okładzina z płyt betonowych, ślusarka fasadowa i żaluzje chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem i hałasem.

Istotnym elementem całego założenia, również formalnego, jest użytkowy stropodach, na którym przewidziano boisko wielofunkcyjne.
Opis budowlany (rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe)

Konstrukcja nowego budynku
Fundamenty
Płyta fundamentowa żelbetowa i ściany szczelne, stosownie od zbadanych warunków gruntowo - wodnych posadowienia.

Konstrukcja nośna
Podziemie - skrzynia żelbetowa
Część nadziemna żelbetowa (słupy, stropy i część ścian), murowana oraz drewniana (drewno klejone) - zadaszenie obiektu, segment komunikacyjny w konstrukcji stalowej

Stropodach
Dach budynku przewidziany jest na cele użytkowe, przewiduje się wykonanie odpowiedniej wykładziny sportowej

Schody
Żelbetowe monolityczne.

Standard wykończenia budynku
Przewiduje się dobry standard wykończenia budynku, m.in. stolarkę wewnętrzną odpowiedniej jakości, murowane ściany działowej, posadzki z płyt gres na ciągach komunikacyjnych, posadzki sportowe w salach gimnastycznych. W garażu posadzkaz utwardzeniem mineralnym. Tynki mineralne, malowanie akrylowe odporne na ścieranie.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl