Konkurs na opracowanie koncepcji budowy Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego przy al. 3-go Maja w Krakowie
I nagroda

<<< powrót
  • APA Czech-Duliński-Wróbel
Skład zespołu:
  • Jacek Czech  
  • Janusz Duliński  
  • Piotr Wróbel  
  •  
  • Romualda Piechowicz  
  • Artur Biel  
  • Łukasz Korpet  
  • Kuba Kowalczyk  
  •  
ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE

Główną ideą, na której oparto projekt jest próba otwarcia parkowego wnętrza Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego na Błonia i dodania proponowanego wnętrza jako nowej jakości do już istniejącej przestrzeni publicznej. Nie proponuje się więc budynków „patrzących" na Błonia, zamykających pierzeję alei 3-go Maja. Wydaje się, że zabudowa w linii ulicy byłaby rodzajem eksploatacji widoków, swoistym konsumowaniem zastanych wartości przestrzennych a nie podejmowaniem starań zmierzających do ich dodawania.
Projektowane wnętrze parkowe znajduje urbanistyczne oparcie w bliskim planie w alei 3-go Maja, zbudowanej ze zwielokrotnionych ciągów komunikacyjnych, stanowiących silny liniowy układ podkreślony pasmami zieleni, a w dalszym planie - w widoku na wzgórze św. Bronisławy i wzgórze z Kopcem Kościuszki.
KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA

W oparciu o kierunek wyprowadzony jako równoległy do ulicy Chodowieckiego został zbudowany trójkąt równoramienny, który posłużył za kanwę kompozycji. Zarówno w wymiarze ideowym jak i zmaterializowanym w formie ciągów pieszych i kierunków perspektywicznych trójkąt CSR CRACOVIA jest otwarty w kierunku południowym i zostaje „dopisany", podobnie jak Park Jordana, Stadion Wisły, amfiteatr i stary stadion Cracovii oraz osiedle Cichy Kącik - do Wielkiego Trójkąta Wielkiej Łąki. Dostępny jako przestrzeń publiczna stanowi rodzaj urbanistycznego aneksu dla Błoń. (Propozycja upublicznienia parku nie oznacza wyłączenia projektowanej przestrzeni spod kontroli. Może ona być realizowana na różne sposoby np. przez dozór elektroniczny, czasowe zamykanie terenu, itp.).
Istniejące budynki posiadające styl i wdzięk świadków przeszłości są zachowane. Stan techniczny szatni i pawilonu jest zły a ich wartość jako substancji budowlanej bliska zeru jednak ze względu na wartość sentymentalną powinny pozostać na swoim miejscu. Planuje się, że budynek mieszkalny i szatniowy będą rozbudowane o piętrowy trakt od strony północnej (wyrównanie do gabarytu domu mieszkalnego) i podpiwniczone. Ceglane budynki, w planie stanowiące podstawę parkowego trójkąta, którego ramiona - ciągi piesze otwierać będą wgląd i wejście do parku, będą zarazem jedynym widocznym elementem od strony alei.
Pawilon gastronomiczny zostanie również podpiwniczony i objęty szklaną oranżerią z tarasem zewnętrznym. W zamierzeniu autorów ma ona być przestrzennie zintegrowana z „pagórkami" zespołu Aqua, jednak aby nie narazić się na zarzut przekroczenia długości elewacji dopuszczonej w warunkach zabudowy jest ona zaprojektowana jako odrębny obiekt.
O charakterze i kolorycie miejsca decyduje przede wszystkim przyroda. Uroda dzikiego parku w środku miasta jest pociągająca. W destrukcji budowli i urządzeń terenowych pod naporem roślinności można się dopatrzeć pozytywnego, inspirującego przesłania. Dlatego też w projekcie starano się zwracać szczególną uwagę na zachowanie rosnących na terenie zamierzonej inwestycji drzew. W oparciu o obserwacje zebrane podczas spacerów i informacje zawarte na podkładzie sytuacyjnym starano się ochronić wartościowe drzewa. Z tego powodu odsunięto linię zabudowy od strony alei 3-go Maja na tyle, że przez pół roku, kiedy na drzewach są liście nowa zabudowa ma szansę być niewidoczna z Błoń.
Centrum układu urbanistycznego stanowić ma założenie parkowe. Łąka uformowana na trójkącie o południowej wystawie ma sens kompozycyjny oferując dynamiczne widoki wzmacniające zbiegi perspektywiczne a jednocześnie jest pomyślana jako akumulator energii słonecznej. Odpowiednia instalacja ukryta pod powierzchnią trawnika ma wspomagać system energetyczny inteligentnych budynków. Proponowane ukształtowanie terenu ma ponadto stanowić ślad po dawnej funkcji terenu i przywoływać na myśl niegdysiejszą nieckę basenu kąpielowego. Nachylona w kierunku szatni łąka kończąca się lustrem wody w projekcie nosi nazwę „suchego basenu". Lustro na ścianie rozbudowanej szatni ma być zwierciadłem dla przeglądającej się w nim natury i kultury. Odbicia w lustrzanej ścianie i wodzie, złudzenia optyczne wzmacniające perspektywę maja być atrakcją tej części parku-ogrodu.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Hotel - „tradycyjny" budynek eksponujący szkieletową konstrukcję poprzez odsłonięcie kolumn w pierwszej widocznej osi i uwalniający podcień dla pieszych przechodzących wzdłuż budynku. Bryła hotelu posiada dwa wnętrza - dziedzińce, zwrócone do centrum założenia. Mocne horyzontalne podziały przy małej wysokości, podziale bryły na skrzydła i dziedzińce oraz podcień (od strony parku) powinny zbudować wrażenie lekkości. Kompleks Aqua skąłdający się z „pagórkowatego" korpusu hali pływalni, od strony ul.Chodowieckiego przechodzi w „kostki", które swoimi gabarytami mają złagodzić spotkanie dużej kubatury z domami jednorodzinnymi osiedla Cichy Kącik. „Kostki" ustawione są wzdłuż ulicy w równych odległościach, w dwóch zespołach po 3 elementy. Ich artykulacja jest zbliżona do artykulacji domów znajdujących się po drugiej strony ulicy. Pomiędzy nimi znajdują się ukryte za zielonymi skarpami kubatury mieszczące funkcje zespołu Aqua.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE
Hotel - konstrukcja szkieletowa monolityczna, ściany zewnętrzne wypełniające, dachy „zielone", okładzina z blachy patynowanej w kolorze naturalnej miedzi, na „parapetach" trawa zimozielona, na nasłonecznionych elewacjach system ocieniających żaluzji, na dachu kolektory słoneczne wspomagające systemy instalacji budynkowej.
Kompleks Aqua - hala pływalni - dźwigary z drewna klejonego, pokrycie w kolorze naturalnej miedzi, budynki od strony zachodniej - konstrukcja szkieletowa monolityczna, okładzina z blach ze stali smokorodującej, skarpy - zielone dachy.

ZIELEŃ

Koncepcja zakłada zintegrowany związek założenia parkowego z architekturą. Przewiduje się takie elementy jak: łąkę - górkę parkową, geometryczne aleje drzew i krzewów (np. aleje platanów karłowatych, lip strzyżonych w prostopadłościany, ligustrów i bukszpanów), zadaszenia zjazdów do garażu z zielonymi dachami, skarpy maskujące, powierzchnie „zielonych" parkingów na terenie. W obrysie rzutu rozbudowanego budynku szatniowego jak i oranżerii znalazły się drzewa. Przewiduje się próbę ich zachowania przez odpowiednie odsunięcie zabudowy od bryły korzeniowej oraz intensywne prace pielęgnacyjne.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Programowanie inwestycji jest złożonym procesem i wspólnym dziełem Inwestora oraz m.in. projektanta. Na wstępnym etapie pracy jakim jest projekt konkursowy można zasygnalizować rozwiązania generalne i kierunkowe. Do takich należy m.in. wielkość możliwych do uzyskania kubatur i ich wzajemne relacje. Decyzje o szczegółowym rozmieszczeniu funkcji zwłaszcza w obiektach istniejących rozbudowanych nie muszą być ostateczne. Przy zachowaniu tych samych rozstrzygnięć architektonicznych możliwe są pewne zmiany. Podobnie program zestawu specjalistycznych gabinetów, zabiegów i urządzeń w zespole odnowy biologicznej i medyczno-rehabilitacyjnym powinien zostać opracowany z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technologicznych.
Przyjęto ogólną zasadę, że hotel ze względu na dostępność jest obiektem wydzielonym. Pozostałe obiekty są ogólnodostępne. Goście hotelowi mogą korzystać z wszystkich obiektów ogólnodostępnych.

KOMUNIKACJA

Zaprojektowano podstawowy wjazd W1 na teren od strony ul.Chodowieckiego (w pn części). Krajobrazowo poprowadzona droga prowadzi do głównego podjazdu i wejścia do hotelu. Z niej również możliwy jest dojazd na parkingi oraz do zjazdów do garażu i zaplecza hotelu w poziomie piwnic. Ponadto założono jako możliwe (choć niekonieczne, do decyzji po ostatecznej i jednoznacznej interpretacji zapisów warunków zabudowy) możliwość dojazdu na „prawoskręcie" w miejscach oznaczonych na planie jako W: przy hotelu od strony alei 3-go Maja oraz przy ul.Chodowieckiego, w części pd, od strony pętli tramwajowej. Od strony zach. wzdłuż ul.Chodowieckiego i w części pn.-wsch zaprojektowano parkingi na poziomie terenu. W hotelu zaprojektowano garaż podziemny.
Główne wejścia do zespołu zaprojektowano w miejscach oznaczonych strzałkami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl