Konkurs na opracowanie projektu Wiązowskiego Centrum Kultury
I nagroda

<<< powrót
  • PRO Witaszewscy Architekci Włodzimierz Witaszewski
Skład zespołu:
  • Arch. Włodzimierz Witaszewski  
  • Arch. Grażyna Witaszewska  
  • Arch. Agnieszka Bojdecka  
  • Arch. Barbara Śliwowska  
  • Arch. Tomasz Wolanin  
  • Stud. Arch. Krzysztof Witaszewski 
1. Stan istniejący

1.1 Lokalizacja inwestycji
Działka zlokalizowana jest we wsi Wiązowna przy ul Lubelskiej. Od strony wschodniej i południowej ograniczona korytem starorzecza rzeki Mielnej. Za starorzeczem widoczne zabudowania gospodarcze gospodarstw dostępnych od ul. Kościelnej. Bezpośredni wjazd znajduje się przy zachodniej granicy działki i prowadzi od ul. Lubelskiej. Od strony północnej sąsiaduje bezpośrednio z działka przeznaczona na komunikacje. Dalsze sąsiedztwo stanowią zabudowania jednorodzinne i niezabudowane działki.

1.2 Istniejący stan zagospodarowania działki
Działka jest niezabudowana. Na terenie działki rosną liczne drzewa w tym pomnik Przyrody otoczony strefa ochronna o promieniu 15 m. Teren opada skarpa w kierunku starorzecza. Max. różnica poziomów wynosi ok. 3 m. Cały teren łagodnie opada w dół w głąb działki w kierunku wschodnim. Na dużej części działki nawieziona jest ziemia przewidziana do zagospodarowania i ukształtowania terenów zielonych.
2. Projektowana koncepcja przestrzenna
2.1 Projektowane zagospodarowanie działki i powiązania komunikacyjne
Główny wjazd i wejście na działkę prowadzi z ul. Lubelskiej. Proponuje się wykorzystanie działki 213/10 jako wyjazd i drogę parkingowa dla miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż północnej granicy działki. Budynek zlokalizowany jest w niezadrzewionej części działki od strony północnej granicy tak aby południowa jej część wykorzystać na tereny parkowe. Drugie wejście na działkę prowadzi z ul. Kościelnej po kładce, która umożliwia dojście do budynku Wiązowskiego Centrum Kultury bez konieczności pokonania różnicy wysokości. Ścieżka prowadząca wzdłuż budynku spina oba wejścia i jest naturalnym tarasem dla nabudowanego na skarpie amfiteatru. Scena amfiteatru widoczna jest również z kładki i tarasu kawiarnianego.

Ścieżka ta oplata budynek na całej jego długości na poziomie wejścia głównego. Zejścia na poziom dolny znajdują się zarówno w zachodniej jak i we wschodniej części działki. Ścieżka opadająca w dół prowadzi kolejno do niezależnego wejścia do biblioteki i czytelni, dolnej części amfiteatru z zadaszona scena i pod kładka do placu zabaw.Nachylenie wszystkich ścieżek nie przekracza spadków normowych dla chodników. Całość obiektu dostępna jest dla niepełnosprawnych.

Plac zabaw umieszczony jest na tyłach budynku z widokiem na zalesiona działkę obejmującą koryto rzeki. Dla obsługi placu zabaw przewidziano sanitariaty, mieszczące się pod widownia amfiteatru, a na terenie pod kładka umieszczono otwarty zbiornik retencyjny na wodę deszczowa w formie sadzawki. Wzdłuż koryta starorzecza prowadza ścieżki spacerowe z możliwością dalszego poprowadzenia w przypadku zagospodarowania działki 301/1.Na tyłach budynku znajduje się również podjazd dla dostawy do części magazynowej i zaplecza sceny. Wzdłuż budynku od strony północnej znajduje się ścieżka zamykając pętlę wokół budynku.
2.2 Projektowana zieleń
Wszystkie istniejące drzewa (wg inwentaryzacji zieleni) przewidziano do zachowania. Planuje się tylko nieliczne uzupełnienia i uporządkowanie terenu. Do zasadzenia zaprojektowano krzewy, roślinność okrywowa i pnącza na budynku i murach oporowych.

2.3 Projektowane uzbrojenie terenu
2.3.1. instalacja wod.- kan.
Projektowany budynek będzie posiadał własne przyłącza do sieci zewnętrznych (woda, kanalizacja wg p. 2.3 warunków konkursu).
Warunki techniczne – w następnym etapie opracowania.
Przyłącze wodociągowe z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego, wodomierz z zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym antyskażeniowym umieszczony na kondygnacji podziemnej (-1). W zespole pomieszczeń technicznych.
Do czasu wykonania gminnej sieci kanalizacyjnej przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnego szamba zlokalizowanego pod parkingiem od strony ulicy Lubelskiej. Wody deszczowe przewiduje się zagospodarować w zbiorniku retencyjnym ze zmiennym poziomem lustra wody. Brzegi zbiornika obsadzone roślinnością wodna. Podczyszczanie wody za pomocą filtrów poprzez pompownie zlokalizowana w pomieszczeniach technicznych od strony wschodniej.

2.3.2. instalacje c.o.
Przewiduje się ogrzewanie budynku z własnego źródła ciepła – kotłownia na
czynnik grzewczy – do ustalenia w następnym etapie.
Dodatkowo obiekt przewiduje się wyposażyć w w kolektory słoneczne na całej
połaci dachu od strony południowej. Kolektory podgrzewać będą wodę do celów
sanitarno- higienicznych. W porze zimow3ej przy deficycie ciepłej wody
przewiduje się korzystanie z podgrzewaczy przepływowych.

2.3.3. instalacje elektroenergetyczne.
Przewiduje się demontaż jednego ze słupów średniego napięcia i przełączenie
fragmentu linii miedzy stacja słupowa i słupem poza działka od strony północnej.

Taka przebudowa spełni warunki Zakładu Energetycznego cytowane w Decyzji nr 3/W/2008. Rozważyć należy tak
3. Rozwiązania funkcjonalne budynku
Wejście główne do budynku prowadzi od strony ul. Lubelskiej. Bryła budynku zwrócona jest szczytem do ulicy. Przez szklana ścianę kurtynowa widzimy hol główny i sale konferencyjna oparta na dwu kamiennych bryłach. Jedna bryła to Gminne Centrum Informacji do którego prowadzi zewnętrzne wejście umieszczone we frontowej ścianie budynku i dodatkowe wejście z holu głównego. Druga bryłę stanowią pomieszczenia obsługujące Centrum Kultury takie jak szatnia z portiernia i kawiarnia wraz zapleczem dostępna z holu głównego. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się witryna umożliwiająca wieszanie informacji o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Z holu głównego możemy dostać się do sali widowiskowo-kinowej której scena znajduje się na poziomie –1. Po bokach klatki schodowej znajdują się dodatkowe wejścia ułatwiające komunikacje z parkingiem od strony północnej i tarasem kawiarni oraz widownia amfiteatru od strony południowej.

Klatka schodowa z winda prowadzi w dół do pomieszczeń Biblioteki wraz z czytelnia, pomieszczeń technicznych, sanitariatów, sali prób dla zespołów muzycznych. Znajdują się tu również wyjścia ewakuacyjne z sali widowiskowej i dojścia do pomieszczeń magazynowych. Biblioteka stanowi wydzielona przestrzeń i dostępna jest również z zewnątrz z poziomu –1. Sala czytelni wkomponowana jest w skarpę a jej okna wychodzą na zadrzewiona i cicha część działki. Klatka schodowa w górę możemy dojść do sali konferencyjnej i poszczególnych sal do zajęć stałych (tanecznych, teatralnych, plastycznych). Przestrzeń ostatniej tej kondygnacji może być dzielona na pomieszczenia dowolnej wielkości ze względu na wyeliminowanie podpór i doświetlenie od góry. Zastosowanie ruchomych ścian dzielących niektóre pomieszczenia ułatwi dostosowywanie ich do bieżących potrzeb.

Na tyłach budynku znajduje się klatka ewakuacyjna spinająca wszystkie poziomy z wyjściem na poziom 0 i na poziom –1. Na poziomie –1 znajduje się podjazd dla samochodów dostawczych.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl