KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI "ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOLINY WISŁY W KRAKOWIE NA ODCINKU OD MOSTU ZWIERZYNIECKIEGO PO STOPIEŃ WODNY NA DĄBIU"
wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
  • Grupa Projektowa Proxima
Skład zespołu:
  • arch. Borys Czarakcziew  
  • arch. Sławomir Kogut  
  • arch. Katarzyna Kowalska  
  • arch. Maciej Kociołek  
  • arch. Kinga Trąbińska  
  • stud. Magdalena Dróżdż  
  • stud. Magdalena Zygier  
  • stud. Mikołaj Iwańczuk 
Podstawowym założeniem projektu jest kreacja rozumiana jako uzupełnienie i rozbudowanie istniejącej struktury miejskiej, w oparciu o podstawową ideę – znalezienia powiązań różnorakich elementów tkanki miejskiej z osią funkcjonalną i kompozycyjną Doliny Wisły. . Poszukiwanie elementu łączącego tak odległe od siebie strefy miasta sprowadza się do znalezienia elementów przestrzeni publicznych o różnorakim charakterze łączących poszczególne obszary zagospodarowania oraz znalezienia wzajemnych powiązań kulturowych i widokowych elementów nowoprojektowanych z zastanym dziedzictwem.
Komunikacja

Tramwaj wodny – strukturalna oś

Podstawowym elementem spajającym całość zakresu opracowania w jeden funkcjonalny organizm miejski jest projektowany tramwaj wodny. W przyjętym założeniu forma transportu wodnego nie stanowi jedynie elementu atrakcji turystycznej, ale jest w pełni równoważnym uzupełnieniem komunikacji publicznej na osi Wisły. Lokalizacja przystanków tramwaju wodnego podporządkowana została dwóm podstawowym zasadom – usytuowanie związane z elementami komunikacji pieszej / kładki pieszo-rowerowe, podstawowe ciągi piesze / oraz wzajemne relacje widokowe pomiędzy kolejnymi stacjami. Powyższa zasada została uzupełniona o lokalizację w dwóch punktach generujących zwiększony ruch pieszy – przy Galerii Kazimierz oraz na Zabłociu w sąsiedztwie Krakowskiej Szkoły Wyższej. W przyjętym założeniu stacje tramwaju wodnego są elementami kubaturowymi mieszczącymi funkcję związaną z obsługą podróżnych, uzupełnione przez funkcję towarzyszące / gastronomia, informacja turystyczna, służby porządkowe itp /. Każda ze stacji jest równocześnie elementem komunikacji pionowej / schody i windy / pozwalającym na bezpośrednie połączenie poziomu nabrzeża z poziomami górnego bulwaru oraz udostępniającym dla użytkowników poziom tarasu widokowego nad II kondygnacją. Kubatury stacji tramwaju w swoim założeniu są transparentnymi pawilonami będącymi rodzajem scenograficznych kontrapunktów dla krajobrazu kulturowego.

Ciągi piesze -powiązania przestrzeni publicznych
Wzajemne relacje przestrzeni publicznych położonych wzdłuż biegu Wisły, zarówno istniejących jak i projektowanych oparto na założeniu maksymalnego udostępnienia dla pieszych. Powiązania sąsiednich brzegów Wisły realizowane jest w oparciu o przewidywane kładki pieszo – rowerowe oraz poprzez propozycję dodatkowych łączników – nowoprojektowanych kładek i modyfikację układu komunikacyjnego na Moście Dębnickim.

Komunikacja drogowa – szkielet systemu
Założenie projektowe oparte jest w pełni o istniejący układ komunikacyjny, poddany modyfikacjom powodującym pełne wykorzystanie potencjału terenów zlokalizowanych w tkance śródmiejskiej, na dzień dzisiejszy zdegradowanych w wyniku ekstensywnego rozwoju inwestycji komunikacyjnych. Podstawowe interwencje projektowe zlokalizowano w rejonie ulicy Konopnickiej. Założeniem rozwiązań komunikacyjnych jest wprowadzenie kołowego ruchu tranzytowego na osi północ - południe do nowoprojektowanego tunelu drogowego, przebiegającego wzdłuż ulicy Konopnickiej a następnie pod Wisłą do wyjścia na teren w strefie skrzyżowania Alei Krasickiego i Focha / poza zakresem opracowania /. Na poziomie terenu ulica Konopnickiej przejmuje ograniczony ruch kołowy i komunikację miejską. Powyższe rozwiązanie umożliwia rewitalizację przestrzeni od Ronda Grunwaldzkiego do Wisły oraz stworzenie nowego ciągu pieszego o miejskim charakterze, łączącego poprzez Most Dębnicki oba brzegi Wisły. Przewiduje się również korektę niwelety ulicy Konopnickiej na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do ulicy Ludwinowskiej. Poprzez wydłużenie przebiegu ulicy Konopnickiej w poziomie istniejącego tunelu osiągnięto możliwość wykształcenia nad ulicą bezpośrednich powiązań pieszych pomiędzy projektowanym Centrum Kongresowym i zabudową wzdłuż ulicy Barskiej a przestrzenią Bulwaru Wołyńskiego. Odrębnym zadaniem związanym z modyfikacją układu drogowego jest wprowadzenie na przebiegu ulicy Podgórskiej / odcinek od ulicy Starowiślnej do ulicy Gazowej / tunelu, umożliwiającego stworzenie przestrzeni komunikacji pieszej na poziomie obecnej ulicy. Pozostałe rozwiązania komunikacyjne mają charakter korygujący obecny układ dla dostosowania do obsługi projektowanego zagospodarowania terenu.
Kompozycja

Kwartał Marina

Projektowany zespół zabudowy stanowi zamknięcie zagospodarowania przestrzennego Doliny Wisły od strony wschodniej. usytuowany na skraju zurbanizowanego obszaru śródmiejskiego jest równocześnie domknięciem osi widokowej Doliny Wisły w kierunku wschodnim, jak również potencjalnym zaczynem zagospodarowania zdegradowanych na dzień dzisiejszy obszarów poprzemysłowych. Zaproponowany program użytkowy umożliwia powstanie atrakcyjnego architektonicznie kompleksu, definiującego nowy kontekst miejsca i estetyczne standardy dla przyszłego rozwoju miejsca i okolicy. Podstawowe funkcje użytkowe zagospodarowania terenu to zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Niezbędnym warunkiem zagospodarowania terenu jest konieczność pozostawienia przestrzeni publicznych ogólnodostępnych wewnątrz projektowanego zespołu zabudowy, wykształconych z użyciem istniejącej zieleni i powiązanych z dostępnością do proponowanych założeń wodnych, penetrujących wewnątrz założenia urbanistycznego i stanowiących podstawowy wyznacznik charakteru miejsca. Istotnym elementem urbanistycznym układu jest wykształcona zabudowa waterfrontu„, przebiegająca w krawędzi kwartału zabudowy i zamknięta optycznie zwieńczeniem - budynkiem o funkcji komercyjno – usługowej, usytuowanym na tle stopnia wodnego Dąbie. Podstawową funkcją zlokalizowaną w kondygnacji parteru waterfrontu są usługi komercyjne o możliwie szerokim charakterze, kondygnacje wyższe przeznaczono na funkcję mieszkaniową o wysokim standardzie. Sposób zabudowy waterfrontu, umożliwiający wgląd wewnątrz zabudowy pozwala na maksymalną integrację z pozostawionym w stanie naturalnej zieleni bulwarem. Proponowany rodzaj zabudowy jest pierwszym etapem utworzenia nowego wnętrza pomiędzy Mariną a Zabłociem. Stworzenie przestrzeni publicznych o różnorodnym charakterze podniesie atrakcyjność tej części miasta. Koniecznym .
Obsługa komunikacyjna zespołu oparta jest na połączeniu z ulicą Ofiar Dąbia oraz projektowanym przedłużeniu ulicy Podgórskiej.

Centrum kulturalno – komercyjne
Kwartał zabudowy zlokalizowany pomiędzy ulicami Barską i Konopnickiej jest naturalną kontynuacją projektowanej lokalizacji Centrum Kongresowego. Podstawowym założeniem kompozycji jest równoczesne wykształcenie zamknięcia widokowego od strony Kazimierza i Wawelu oraz pozostawienie istniejących widoków na główne elementy Starego Miasta. Wykształcenie pierzei zabudowy wzdłuż ulicy Konopnickiej pozwala na właściwe usytuowanie nowoprojektowanej zabudowy w kontekście istniejących dominat widokowych. Równocześnie poprzez przebudowę niwelety ul. Konopnickiej uzyskano możliwość stworzenia przestrzeni publicznej – placu miejskiego , stanowiącego element integracji przedpola projektowanych kubatur z amfiteatralną płaszczyzną Bulwaru Wołyńskiego Proponowana zabudowa mieści funkcję Centrum Muzyki / Filharmonia, Szkoła baletowa, Akademia Muzyczna / , zlokalizowaną w północnej części kwartału. Pozostała część zabudowy przewidziana jest na funkcje komercyjne – usługowe, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnych.
Poza dwoma głównymi obszarami inwestycyjnymi planowane są działania mające na celu integrację istniejącej zabudowy poprzez uzupełnienia i dogęszczenia.

Uzupełnienia zabudowy
W zakresie opracowania poddano analizie możliwość uzupełnienia i interwencji w zastaną zabudowę miejską. Jej wynikiem jest propozycja dopełnienia zabudowy kwartałów przy ul. Podgórskiej i ulicy Kościuszki.
Istniejący kompleks zabudowy postindustrialnej przy ulicy Podgórskiej kreuje charakter miejsca. Proponowane uzupełnienie zabudowy ma na celu wykształcenie Centrum Nauki i Techniki, obejmujące rozbudowane Muzeum Inżynierii Miejskiej. Przekształcenie całego kwartału zabudowy i podporządkowanie go dominującej funkcji pozwoli wykreować nową jakość przestrzeni publicznej w obrębie Kazimierza i spowoduje naturalną aktywizację społeczną tego fragmentu miasta. Przeprowadzenie całościowej rewitalizacji tego kwartału umożliwi pełne wykorzystanie potencjału miejsca i wytworzy kontekst dla nowoprojektowanego Muzeum Kantora na drugim brzegu Wisły. Lokalizacja funkcji uzupełniających podstawową funkcję edukacyjną, tj funkcji usługowych i obsługi turystycznej na obrzeżu kwartału w powiązaniu z przeznaczoną do ruchu pieszego ul. Podgórską pozwoli zintegrować nowe elementy zabudowy z przestrzenną i funkcjonalną strukturą dzielnicy i miasta.
Kwartały zabudowy wzdłuż ulicy Kościuszki wymagają uporządkowania i wykreowania linii zabudowy od strony Wisły. W nawiązaniu do podziału wynikającego z przebiegu istniejących ulic zlokalizowano wzdłuż bulwaru zabudowę mieszkaniowo – usługową o gabarycie nie przekraczającym wysokości zabudowy ulicy Kościuszki. W parterze zabudowy należy narzucić konieczność lokalizacji usług powiązanych i otwartych na ciąg pieszy zlokalizowany na bulwarze. Zabudowa powyższego kwartału wymaga precyzyjnego utrzymania linii zabudowy w parterze, z możliwością dopuszczenia lokalizacji lokalnych załamań linii zabudowy na wyższych kondygnacjach.
Pozostałe uzupełnienia zabudowy tj uzupełnienia pierzei ul. Konopnickiej, uzupełnienia linii zabudowy mieszkaniowej na Dębnikach / ul. Tyniecka i Madalińskiego / oraz przy ul. Piwnej / d. Vistula / są proponowane jako zabudowa wypełniająca istniejącą tkankę miejską, utrzymująca zastaną linię zabudowy i gabaryty budynków sąsiednich.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl