Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie
II nagroda

<<< powrót
 • RS Architektura Krajobrazu
Skład zespołu:
 • Dorota Rudawa  
 • Patryk Zaręba  
 • Agnieszka Gasparska  
 • Joanna Karlikowska  
 • Kinga Olszewska  
 • Patrycja Raróg  
 • Piotr Gasparski  
 •  
 • wizualizacje z lotu ptaka:  
 • Bartosz Trocha  
 •  
 • http://krajobraz.com.pl/  
 •  

1. PODSTAWOWE ZAŁOZENIA PROJEKTOWE

- wprowadzenie programu w sposób kompleksowy realizującego potrzeby wszystkich grup użytkowników, z jednoczesnym pozostawieniem rozległych terenów otwartych do różnorodnego wykorzystania
- uczytelnienie struktury przestrzennej i funkcjonalnej w oparciu o wyraźny schemat jednostek krajobrazowych nazwanych "Ogrodem", "Łąką" i "Lasem"
- wprowadzenie elementów o charakterze edukacyjnym i historycznym, obejmującym tematykę Cichociemnych - zarówno w warstwie funkcjonalnej (np. plac zabaw), estetycznej (np. stylistyka zadaszenia pergoli) jak i informacyjnej (stanowiska informacyjno-edukacyjne).
- zachowanie ekstensywnego charakteru terenu parku z poszanowaniem jego wartości przyrodniczej
- zachowanie, z korektą lokalizacji, wszystkich obecnie istniejących elementów w tym np. torów dla rowerów górskich, siłowni plenerowej, wybiegu dla psów
- powiązanie terenu parku z terenami przylegającymi za pomocą czytelnych i dostępnych dla niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych
- zapewnienie możliwości etapowania realizacji parku i jego przyszłej rozbudowy

W zakresie rozwiązań szczegółowych zaproponowano m.in.
- budowę wielofunkcyjnego pawilonu parkowego o arboralnej stylistyce, wraz z przylegającym, częściowo zadaszonym placem
- wprowadzenie dodatkowych funkcji rekreacyjnych w tym m.in. tematycznych placów zabaw, pergoli i zadaszeń wypoczynkowych, punktu widokowego, a także, w ramach zakresu studialnego - ogrodów społecznościowych, boisk, skateparku (wrotkowiska)
- stworzenie atrakcyjnego pod względem krajobrazowym układu ciągów spacerowych, w tym zamkniętych pętli spacerowych
- poprawa poczucia bezpieczeństwa (m.in. oświetlenie wybranych głównych ciągów)
- uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju np. w zakresie gospodarowania wodą opadową (infiltracja wód opadowych), tworzenia stref dla rozwoju siedlisk fauny i flory i innych rozwiązań proekologicznych, zwiększenia bioróżnorodności.

2. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK zlokalizowany jest w wyjątkowym miejscu - na granicy pomiędzy intensywną zabudową wielorodzinną (MIASTEM), a rezerwatem Las Kabacki (NATURĄ). Ta lokalizacja i to sąsiedztwo niewątpliwie powinno stanowić o docelowych rozwiązaniach funkcjonalnoprzestrzennych. Teren ten, mimo potencjalnie dużej wartości , w chwili obecnej jest w większości obszarem niezagospodarowanym, miejscami nawet zdegradowanym i niebezpiecznym. Jedynie na części terenu wprowadzone są rozwiązania rekreacyjne - w formie zorganizowanej (pump track, siłownia, wybieg dla psów) lub stworzonej w sposób spontaniczny (tory zjazdowe dla rowerów).

Wśród podstawowych mankamentów aktualnego zagospodarowana wymienić należy:
- ubogi program użytkowy, w szczególności dla rodzin z małymi dziećmi, seniorów
- brak czytelnie poprowadzonych i wygodnych ciągów spacerowych
- niedostateczna ilość elementów zagospodarowania
- brak czytelnych obszarów wejściowych na teren parku, niedostateczne powiązania z terenami sąsiadującymi
- znaczny udział terenów niezagospodarowanych, nieatrakcyjnych funkcjonalnie
- obecność na terenie odpadów pobudowlanych, śmieci
- nieformalne i nielegalne użytkowanie terenu przez kierowców (w tym nielegalne wjeżdżanie samochodami terenowymi na szczyt góry), motocrossowców czy quady.

Teren parku stanowi jednak miejsce, które przy relatywnie niewielkich nakładach, można przekształcić w cieszącą się dużym zainteresowaniem przestrzeń publiczną o funkcji rekreacyjnej i spacerowej, z jednoczesnym zachowaniem jego ekstensywnego, naturalnego charakteru.

3. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

Projekt konkursowy ma na celu stworzenie takiego zagospodarowania, które pozwoli w pełni wybrzmieć potencjałowi tego miejsca, w sposób harmonijny i atrakcyjny pozwoli na zrealizowanie założeń projektowych oraz wyeliminuje wymienione w poprzednim punkcie mankamenty. Jednocześnie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z wynikami konsultacji społecznych wszystkie proponowane zmiany mają charakter ekstensywny, nie zaburzający obecnego, naturalistycznego charakteru parku. Zasada kształtowania terenu parku opiera sie na idei wprowadzenia 3 stref tranzytowych, zlokalizowanych linowo względem sąsiadujących jednostek krajobrazowych Miasta i Natury. Te 3 strefy liniowe, stanowiące szkielet parku, nazwano na potrzeby konkursu OGRODEM, ŁĄKĄ, LASEM.

Cały teren parku przeznaczony będzie wyłącznie dla użytkowników pieszych i rowerzystów. Nigdzie nie przewiduje się poprowadzenia ciągów jezdnych czy pieszo-jezdnych (za wyjątkiem technicznego dojazdu do pawilonu i wjazdu samochodów na potrzeby utrzymania parku i jego konserwacji). Nielegalny wjazd zostanie wykluczony za pomocą barier fizycznych i psychologicznych.

4. POWIĄZANIA Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności parku poprzez ścisłe, piesze i rowerowe, powiązanie komunikacyjne terenu parku z terenami sąsiadującymi. Układ ścieżek wewnątrz parku zostanie połączony ze wszystkimi zewnętrznymi ciągami pieszymi. Jednocześnie wzdłuż najistotniejszych ciągów zostaną wytworzone odpowiednio czytelne strefy wejściowe. W miejscach, w których istnieją bariery fizyczne utrudniające wejście na teren parku, zaproponowano schody i rampy o spadku poniżej 5%. Projekt konkursowy uwzględnia zarówno ciągi istniejące jak i projektowane - w szczególności powstałe po budowie południowej obwodnicy Warszawy jak i założeniu Parku Linearnego nad tunelem POW. Na terenie opracowania nie przewiduje się tworzenia dodatkowych miejsc parkingowych. Zakłada się iż teren parku będzie obsługiwany za pośrednictwem istniejących parkingów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie.

5. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

5.1. STREFA OGRODU


Ogrodem nazwano pas terenu od strony północnej i północno wschodniej, przylegający do istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Stanowi on relatywnie najintensywniej zagospodarowany obszar opracowania i znajdzie się w jego obrębie gros projektowanych elementów wyposażenia parkowego. Będzie to więc obszar posiadający cechy krajobrazu zarówno naturalnego jak i kulturowego.

W ramach części realizacyjnej przewidziano następujące elementy:
1. Pump track. Adaptację tego elementu w niezmienionej formie. W sąsiedztwie przewidziano zadaszone miejsce wypoczynkowe, wyposażone w umeblowanie. Zakłada się także oświetlenie tego toru.
2. Sprawnościowy plac zabaw - położony na zadrzewionym, północno-wschodnim zboczu Kazurki w pobliżu adaptowanego pump tracku. Zostanie on podzielony na 2 części funkcjonalne - dla mniejszych i starszych dzieci. Ideą, stanowiącą osnowę programową placu zabaw jest wątek historyczny, związany z cichociemnymi spadochroniarzami. Nacisk postawiono na charakterystyczne ćwiczenia sprawnościowe, będące w programie szkoleniowym spadochroniarzy - urządzenia wspinaczkowe, tyrolki, ścianki, liny wspinaczkowe, urządzenia do podciągania. Wprowadzone też charakterystyczne elementy stylistyczne np. model szkieletowy historycznego szybowca, zamontowanego miedzy drzewami. W sąsiedztwie placu zabaw przewidziano także zadaszone miejsce wyposażone w ławki, stojaki, kosze. Proponowane zadaszenie (pergola) wykonane będzie w formie zadaszenia membranowego rozmieszczonego na różnych poziomach, co samą swoją formą przywodzić na myśl będzie wygląd czasz spadochronów układających się na tle nieba podczas zrzutu spadochroniarzy.
3. Aleje spacerowe w obrębie Górki Kazurki wraz z punktem widokowym. W celu dążenia do zwiększenia dostępności terenu górki, w tym w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów z dziećmi, zaproponowano krajobrazowy układ ścieżek spacerowych. W większości będą to ciągi o nawierzchni mineralnej (przepuszczalne) jednak część z nich wykonana będzie z naturalnych nawierzchni utwardzanych (np. kruszywa łączonego żywicami), tak aby umożliwić wejście na szczyt niezależnie od warunków atmosferycznych. Na szczycie górki, od strony północnej przewidziano budowę punktu widokowego - drewnianej platformy wyposażonej w ławy oraz zadaszenie membranowe. W obrębie północno wschodniej części górki, przewidziano ogród na stoku, z rozbudowanym układem alejek spacerowych i umeblowaniem towarzyszącym w formie drewnianych podestów, tarasów i ławek. Całość zostanie wzbogacona nasadzeniami roślin ozdobnych, charakterystycznych dla terenów pagórkowatych. Wszystkie alejki spacerowe zostaną poprowadzone tak, żeby ich nachylenie nie przekraczało 5%.
4. Tory zjazdowe dla rowerów. Projekt przewiduje pozostawienie obecnej funkcji w formie torów zjazdowych. Zakłada się jednak takie ich rozlokowanie, aby nie przebiegały one w miejscach kolidujących z trasami spacerowymi. Przebiegać będą one więc główne w dolinie na stoku północno-wschodnim, a także w centralnej części szczytowej oraz stoku południowym. W miejscach przecięcia się z układem spacerowym przewiduje się mostki/kładki o niewielkiej rozpiętości (ruch rowerowy prowadzony dołem) eliminujące ryzyko kolizji. Bez istotnych zmian pozostawia się strefę do skoków na rowerze u podnóża stoku od strony ul. Kazury. W miejscu tym przewidziano zadaszenie chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Opcjonalnie może się tam także znaleźć serwis rowerowy, magazyn sprzętu do konserwacji toru zjazdowego itd.
5. Tarasy trawiaste. Od strony południowo-zachodniej zaproponowano wprowadzenie tarasowo ukształtowanych tarasów trawiastych służących do opalania i podziwiania zachodów słońca nad Lasem Kabackim. Będzie to przestrzeń otwarta z pozostawieniem pojedynczych drzew jako ochrona przed nadmiernym słońcem.
6. Łąka dla motyli. W centralnej części wschodniego stoku górki, w obrębie charakterystycznego wypłaszczenia, przewidziano łąkę ze szczególnym udziałem roślin miododajnych. Łąka ta, poza funkcją przyrodniczą, pełnić będzie także funkcję edukacyjną.
7. Ogrody deszczowe. W celu wyeliminowania niekontrolowanego spływu wód opadowych, szczególnie w części północno-zachodniej oraz zalegania wód opadowych (w części północnej), zaproponowano stworzenie suchych strumieni oraz ogrodów deszczowych (zagłębień), obsadzonych roślinami znoszącymi zarówno czasowe zalewanie jak i okresy suszy. Nadmiar wód zostanie skierowany przepustami oraz powierzchniowo do niżej położonych części parku.
8. Stoki saneczkowe. Koncepcja pozostawia bez zmian stoki wykorzystywane zimą jako trasy saneczkowe. Wszystkie inne formy zagospodarowania poprowadzono w sposób nie kolidujący z nimi. Dotyczy to stoku północnego i wschodniego.
8. Siłownia terenowa, bulodrom, kalistenika. Koncepcja zakłada adaptację istniejącej funkcji siłowni zewnętrznej i strefy kalistenicznej, jednak zakłada się relokację urządzeń w miejsce niekolidujące z wejściami do parku czy strefami u podnóża stoków saneczkowych. Ilość urządzeń zostanie zwiększona. Przewiduje się zastosowanie nawierzchni trawiastej i, miejscami, syntetycznej (bezpiecznej).

W ramach części studialnej przewidziano następujące elementy:
1. Lokalne centrum hipoterapii, zlokalizowane w części wschodniej, w oparciu o wyremontowane zabudowania stajni folwarku Moczydło. Miejsce to związane będzie głównie z istniejącym ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych, będzie jednak także otwarte na użytkowników z zewnątrz. W celu ograniczenia uciążliwości, przewiduje się silną izolację zielenią wysoką od sąsiadującego budynku mieszkalnego.
2. Ogród społecznościowy - zlokalizowana w rejonie ulicy Pileckiego. Obszar stanowiący centralną część Ogrodu, miejsce uprawy warzyw i ziół, a zarazem integracji międzysąsiedzkiej. Zakłada się stworzenie rabat wyniesionych, pozwalających na użytkowanie przez osoby starsze i niepełnosprawne.
3. Skatepark (wrotkowisko) oraz boiska. Koncepcja zakłada wprowadzenie funkcji stricte sportowej w północno-wschodniej części opracowania studialnego. Przewiduje się, że boiska będą miały charakter otwarty i będą mogły być swobodnie użytkowane przez mieszkańców. Planuje sie budowę boisk wielofunkcyjnych do takich gier jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis itd. Nawierzchnia boisk - syntetyczna. Strefie boisk towarzyszyć będą pergole i umeblowanie wypoczynkowe oraz toalety.
4. Zewnętrzna aleja spacerowa i rowerowa. Jeden z niewielu w pełni utwardzanych ciągów komunikacyjnych w formie wydzielonego chodnika i drogi rowerowej, który łączyć będzie rejon ul. Belgradzkiej z Pileckiego. Ciąg ten będzie miał typowo miejski charakter, obsadzony będzie szpalerami drzew i wyposażony będzie w ławki i umeblowanie przyuliczne.

5.2. STREFA ŁĄKI

Łąką określono obszar rozciągający sie w centralnej część parku, u zachodniego podnóża oraz jego kontynuację w stronę północną. Obszar ten stanowi o charakterze całego założenia. Zgodnie z wytycznymi, przestrzeń ta ma charakter otwarty i wyróżnia się relatywnie ekstensywnym programem. W ramach tej strefy, w części realizacyjnej zaproponowano:
1. Pawilon parkowy, zlokalizowany w centralnej części łąki, od strony zachodniej. Stylistyka pawilonu nawiązuje do jego leśnego tła i ma charakter arboralny. Powierzchnia użytkowa pawilonu wyniesie ok. 200 m2 i zawierać będzie funkcję gastronomiczną z niezbędnym zapleczem oraz toaletę ogólnodostępną. Jako opcję, przewidziano uzupełnienie zabudowy w drugim etapie o dodatkowy, mniejszy pawilon zawierający wypożyczalnię sprzętu sportowego. Obok pawilonu zaproponowano częściowo zadaszony plac wielofunkcyjny. Szczegółowe informacje na temat tego obiektu zawarto w punkcie 6. Dodatkowym elementem towarzyszącym pawilonowi są pergole zacieniające, które mogą być wyposażone w panele fotowoltaiczne.
2. Alejki spacerowe - układ alejek spacerowych, prowadzących przez najatrakcyjniejsze i najważniejsze obszary parku. Ciągiem szczególnym będzie główna aleja parkowa zlokalizowana w zachodniej części łąki. Będzie ona miała nawierzchnię utwardzaną (kruszywo łączone żywicą). W jej sąsiedztwie przewidziano równoległą drogę rowerową o szerokości 2 m. Pozostałe ciągi spacerowe będą miały nawierzchnię mineralną. Ich szerokości wynosić będzie 2-3 m w zależności od rangi. Układ spacerowy stworzy formę pętli, pozwalających na komfortowe korzystanie z parku. Łączna długość alei głównej i bitumicznej drogi rowerowej wyniesie po ok. 1000 m, a pozostałych ciągów spacerowych ok. 3600 m.
3. Pergole wypoczynkowe z tablicami informacyjnymi. Wzdłuż głównej pętli parkowej przewidziano montaż pergoli osłaniającej przed deszczem i słońcem, wyposażonej w umeblowanie parkowe. Zadaszenie wykonane będzie z rozciągniętych na różnej wysokości membran i przypominać będzie układ rozwiniętych czasz spadochronów, co wprost nawiązywać będzie do nazwy stanowiącej patrona parku. Jednocześnie pod pergolami zamontowane będą tablice informacyjne przybliżające historię cichociemnych spadochroniarzy.
4. Murawy wypoczynkowo-rekreacyjne. Centralną część tej strefy stanowić będą rozległe trawniki i łąki, pozwalające na dowolne wykorzystanie rekreacyjne lub wypoczynkowe np. jako miejsce piknikowe, gry w piłkę, freesbe, puszczanie latawców i dziesiątki innych. Na szczególną uwagę zasługuje murawa przed pawilonem parkowym, która pełnić będzie funkcje uzupełniającą do placu przed pawilonem i pozwoli na organizację większych wydarzeń i widowni.
5. Pluskowisko. W rejonie podnóża górki Kazurki, przewidziano założenie układu ogrodów wodnych i suchego strumienia, odbierającego wody opadowe. Uzupełnieniem tego układu jest pluskowisko, planowane nieopodal pawilonu parkowego. Pozwoli ono na bezpośrednią interakcję z wodą w okresie upałów. Pluskowisko wyposażone będzie w pompy z wodą wodociągową, dysze zamgławiające. Zużyta woda zasilać będzie układ wodny ogrodu deszczowego i pełnić będzie w ten sposób dodatkową funkcję edukacyjną i przyrodniczą.

W ramach części studialnej w tej strefie przewiduje się kontynuację ww. form zagospodarowania na całym jej obszarze. W ramach tego etapu możliwe będzie stworzenie rozległej, otwartej łąki, która służyć może na potrzeby pokazów spadochronowych.

Oddzielną kwestią jest północna część terenu stanowiąca kontynuację Parku Linearnego nad tunelem POW. Ciąg ten prowadzić będzie do Lasu Kabackiego. Sposób zagospodarowania terenu powinien ściśle nawiązywać do rozwiązań stosowanych w ramach Parku Linearnego.

5.3. STREFA LASU

Ostatnia typologiczna strefa parku to las - silnie zadrzewiona część terenu w części zachodniej, przylegająca do Lasu Kabackiego.

Obszar ten charakteryzuje się największą wartością przyrodniczą w skali całego terenu opracowania, w związku z tym przewidziano tutaj jedynie punktową interwencję projektową.

W ramach pracy konkursowej zaproponowano:
1. Przeniesienie istniejącej drewnianej altany w obręb jednej z śródleśnych polanek.
2. Montaż dodatkowych zadaszeń (altan) w obrębie kilku dodatkowych polan, znajdujących się w części południowej, które pełnić będą funkcję polan piknikowych, ogniskowych. Projektowane zadaszenia będą wyróżniały się oryginalną, arboralną stylistyką. W rejonie polan przewidziano toalety, krany z bieżącą wodą, stalowe paleniska itd.
3. Leśny plac zabaw. W rejonie pawilonu parkowego, w części leśnej, przewidziano dodatkowy plac zabaw zawierający elementy o bardzo naturalnym charakterze np. elementy zabawowe drewniane, kłody, żywe kopuły wierzbowe.
4. Wybieg dla psów - przeniesiony z istniejącej lokalizacji, Zostanie on umieszczony w północnozachodniej części opracowania i ogrodzony od reszty części leśnej.
5. Ostoje dla herpeto- i awifauny W centralnej części obszaru leśnego, w części okresowo podmokłej, przewiduje sie stworzenie ostoi dla zwierząt. Dostęp do niej zostanie utrudniony poprzez zastosowanie przegród ze ściętych gałęzi i pni.
6. Układ ścieżek leśnych. Teren ten zostanie udostępniony dzięki układowi ścieżek o nawierzchni ziemnej ulepszonej. Pozwoli to na dostęp do śródleśnych polanek, Lasu Kabackiego oraz obserwację dzikich zwierząt (ścieżki ornitologiczne)

6. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

6.1. INFORMACJE OGÓLE


Projekt zakłada budowę niewielkiego pawilonu parkowego. Zasięg strefy jego potencjalnej lokalizacji został określony w planie MPZP. W pracy konkursowej zdecydowano się zlokalizować pawilon na tle lasu i funkcjonalnie otworzyć go w stronę głównej polany centralnej. Przed pawilonem stworzono wielofunkcyjny plac (częściowo w oparciu o nawierzchnię mineralną, częściowo trawiastą), który będzie częściowo zadaszony poprzez przedłużony dach pawilonu. Podstawową funkcją pawilonu będzie funkcja gastronomiczna (wraz z niezbędnym zapleczem, magazynami i cz. socjalną) oraz ogólnodostępna toaleta (w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w przewijaki).

Plac przed pawilonem funkcjonować będzie na co dzień jako ogródek kawiarniany, a czasie wydarzeń będzie mógł służyć jako miejsce na scenę i widownię czy obszar wystawowy.

Elementami uzupełniającymi, do opcjonalnej realizacji są:
- pawilon wypożyczalni sprzętu sportowego, leżaków, rakietek itd., który obsługiwać będzie obszar łąk rekreacyjnych.
- pergole- zadaszenia rozmieszczone w pobliżu placu, pełniące funkcje zacieniające. Możliwe jest wyposażenie ich w ogniwa fotowoltaiczne, dzięki czemu możliwe będzie zasilanie oświetlenia zamontowanego pod zadaszeniem w sposób w pełni ekologiczny.

Każdy element stanowi niezależną całość jako osobny moduł dzięki czemu możliwa jest ich etapowa realizacja w zależności od potrzeb i dostępnych środków.

Dach pawilonu głównego wraz z zadaszeniem, będącego jego kontynuacją, jak i dach wypożyczalni planuje się jako ekstensywne dachy zielone umożliwiające retencję wody opadowej oraz stanowiące bufor termiczny.

6.3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Proponowane rozwiązania materiałowe to szkło oraz drewno naturalne krajowe na elewacjach pełnych. Część gastronomiczna pawilonu projektowana jest jako przeszklona. Część magazynu i zaplecza od strony zewnętrznej obłożona pionowym deskowaniem z drewna modrzewiowego z wąskich kantówek. Dach zielony ekstensywny na konstrukcji stalowej od dołu obłożony okładziną z blachy stalowej cynkowanej malowanej proszkowo. Słupy ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały. Pergole stylistycznie i materiałowo nawiązujące do pawilonu projektowane jako stalowe jak konstrukcja słupów pawilonu w kolorze białym.

7. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

7.1. ZIELEŃ


Projekt konkursowy zakłada ochronę i adaptację wszystkich egzemplarzy drzew. Jedyne wyjątki dotyczą drzewa zamierających i zagrażających, które zostaną usunięte i zastąpione nowymi egzemplarzami. Ponadto zakłada się posadzenie kilkuset drzew, kilku tysięcy szt. krzewów oraz bylin oraz założenie ekstensywnych łąk kwietnych.

Docelowy dobór gatunkowy będzie musiał być opracowany w ramach projektu wykonawczego, przyjęto jednak zasadę, że przeważać będą gatunki rodzime. Dodatkowo wszystkie gatunki dostosowane będą do zastanych warunków glebowych i siedliskowych. Na etapie konkursowym założono wprowadzenie następujących gatunków, w zależności od lokalizacji:

Obszar "ogrodu"
Drzewostan w tych miejscach realizowany będzie z takich gatunków jak np. lipa drobnolistna i lipa srebrzysta, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, głóg. W miejscach szczególnych dopuszcza się gatunki obce np. ambrowiec balsamiczny, dąb błotny. Ww. ciągom i miejscom towarzyszyć będą nasadzenia zieleni niskiej w tym m.in.: Syringa sp., Philadelphus coronarius, Prunus padus, Rubus sp., Rosa canina, Prunus spinosa, Deutzia scabra, Cornus alba.

Obszar "łąki"
Przewiduje sie tutaj gatunki drzew charakterystyczne dla okrajków i polan leśnych np. brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosły. Wśród zieleni niskiej dominować będą łąki kwietne ekstensywne i murawy z siewu. Wśród dodatkowych form występować będą rabaty bylinowe z dominacją traw np. Molinia caerulea 'Moorhexe', Calamagrostis acutiflora czy Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'.

Obszar "lasu"
Nieliczne, niezbędne uzupełnienia drzewostanu realizowane będą z takich gatunków jak brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, grab pospolity czy olcha czarna. Na obszarach czasowo podmokłych w obrębie wszystkich stref przewidziano takie gatunki bylin jak np. Iris sibirica, Iris luteus, Caltha palustris, Phragmites communis, Typha latifolia, Lythrum salicaria, Aruncus dioicus, Pteridium aquilinum.

7.2. POSADZKI

Koncepcja konkursowa przewiduje wyeliminowanie istotnego mankamentu istniejącego układu komunikacyjnego, który opiera się na siatce ścieżek gruntowych (przedeptów) nieulepszonych, które po okresie opadów stają się nie do pokonania ze względu na kałuże i błoto Jednocześnie wykluczono możliwość utwardzenia wszystkich ciągów komunikacyjnych. W związku z powyższym przyjęto zasadę że główne ciągi (południowy ciąg parkowy oraz zewnętrzna aleja spacerowa) zostaną wykonane z nawierzchni utwardzonej (zewnętrzna aleja spacerowa z płyt betonowych 50x50 cm charakterystycznych dla strefy III wg standardów materiałowych miasta, a południowy ciąg parkowy (główna aleja parkowa) z nawierzchni żwirowej stabilizowanej żywicami). Podobnie przylegające do nich ciągi rowerowe, które wykonane będą z nawierzchni bitumicznej. Pozostałe nawierzchnie w parku wykonane będą z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej. Wyjątek przewiduje się dla ścieżek w obrębie górki Kazurki - ze względu na nachylenia zbliżone do 5% nawierzchnie mineralne narażone byłyby na erozyjne działanie wód opadowych, w związku z tym dopuszcza się wykonanie tych ścieżek z kruszywa stabilizowanego żywicami.

7.3. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU UMEBLOWANIA

W projekcie konkursowym przewidziano szereg elementów umeblowania wypoczynkowego, z których na szczególną uwagę zasługują elementy projektowane indywidualnie, na potrzeby niniejszego projektu i stanowiące istotny element identyfikujący całe założenie, w tym m.in:
- pergole wypoczynkowe - elementy związane głównie z pętlą spacerową i tablicami informacyjnymi o cichociemnych spadochroniarzach. Ich membranowe zadaszenie nawiązywać będzie do czasz spadochronów
- altany w części leśnej - zlokalizowane na polanach, wyróżniające się arboralną stylistyką (nawiązanie do motywu użyłkowania liści)
- wyposażenie placu zabaw - elementy charakterystyczne nawiązujące do tematyki danego miejsca np. liny, tyrolki, ścianki wspinaczkowe w obrębie sprawnościowego placu zabaw oraz kłody, zabawki z pni, domki na drzewach w obrębie leśnego placu zabaw
- ponadto przewidziano szereg typowych elementów wyposażenia parkowego np.: ławki (z oparciami i podłokietnikami), leżaki, hamaki, stoły piknikowe, stoły do gier, siłownie parkowe, itd., z czego elementy przeznaczone do strefy leśnej wyróżniać się będą jedynie naturalnymi rozwiązaniami materiałowymi (drewno, naturalne kłody, kamienie)

Na całym terenie, a w szczególności w sąsiedztwie głównych atrakcji przewiduje się rozmieszczenie miejskich toalet oraz poidełek.

7.4. ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU OŚWIETLENIA

Koncepcja przewiduje zastosowanie kilku typów opraw oświetleniowych związanych z rangą ciągów komunikacyjnych
- oświetlenie użytkowe wysokie - zlokalizowane wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w formie neutralnych słupów z wbudowanymi oprawami w formie naświetlaczy kierunkowych
- oświetlenie użytkowe niskie - słupki świetlne zlokalizowane wzdłuż ścieżek prowadzących do polan śródleśnych. Forma neutralna
- oświetlenie placu - oprawy podwieszane do dachu pawilonu i zadaszeń, optymalnie zasilane z paneli fotowoltaicznych

8. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA Z SYMBOLIKI HISTORYCZNEJ
Projekt rozwija 2 zasadnicze aspekty związane z symboliką historyczną, skierowaną do 2 różnych grup użytkowników
1. Elementy skierowane do dzieci użytkujących sprawnościowy plac zabaw. Przewiduje się umieszczeni tam szeregu urządzeń nawiązujących do procesu szkolenia cichociemnych (z wyłączeniem aspektu martyrologicznego i militarnego) np. liny, tyrolki, ścianki wspinaczkowe. Zakłada się także umieszczenie modelu szkieletowego szybowca, jako elementy identyfikującego i wyróżniającego to miejsce w skali Warszawy.
2. Elementy edukacyjne przeznaczone dla młodzieży i użytkowników dorosłych, które rozlokowane będą w miejscach węzłowych oraz pod pergolami wzdłuż głównej pętli parkowej. Rozmieszczenie takie pozwala na stworzenie rozległej narracji opowiadającej o bogatej historii cichociemnych. Tablice informacyjne będą
umieszczone pod pergolami, których membranowe zadaszenie nawiązuje do czasz spadochronów. Na samych tablicach zostanie umieszczona ikonografia.

9. ETAPOWANIE

Układ przestrzenny zaprezentowany w pracy konkursowej pozwala na łatwe dostosowanie zakresu realizacji danego etapu do aktualnych potrzeb i możliwości. W celach analitycznych przyjęto 3 zasadnicze etapy realizacyjne:

• Etap 1
Obejmuje podstawowy zakres realizacyjny wymagany wytycznymi konkursowymi, w tym m.in:
- budowa ciągów spacerowych i biegowych z nawierzchni mineralnych w podstawowym zakresie, o dł. 3600 m
- budowa ścieżki rowerowej bitumicznej o dł. 1000 m
- budowa głównej alei parkowej o dł. ok. 1000 m
- budowa pawilonu parkowego wraz placem o pow. ok.2000 m2
- podstawowe nasadzenia drzew i krzewów
- montaż małej architektury parkowej
- relokacja urządzeń siłowni terenowej i wybiegu dla psów
- budowa sprawnościowego placu zabaw
- montaż altan w obrębie polan w części leśnej
- budowa 2 szt. pergoli z zadaszeniem membranowym, wyposażonych w tablice informacyjne
- założenie ogrodów deszczowych i suchych strumieni
- budowa platformy widokowej na zachodnim szczycie górki

W ramach etapu 1 niezbędne będzie skomunikowanie ciągów parkowych z terenami przylegającymi

• Etap 2
Obejmuje on realizację dodatkowych elementów zagospodarowania w obrębie części realizacyjnej w tymm.in.
- rozbudowa pawilonu parkowego o dodatkowy pawilon wypożyczalni sprzętu sportowego
- rozbudowa układu mineralnych ścieżek parkowych oraz ścieżek w obrębie górki Kazurki
- budowa dodatkowych pergoli z zadaszeniem membranowym
- montaż dodatkowego umeblowania parkowego
- budowa leśnego placu zabaw

• Etap 3
Obejmuje on realizację pozostałych propozycji konkursowych, obejmujących część studialną w tym m.in.
- budowę strefy sportowej (boisk oraz skateparku - wrotkowiska) w części północno-wschodniej
- założenie sąsiedzkiego ogrodu społecznościowego
- budowa promenady łączącej ul. Belgradzką z Pileckiego
- zagospodarowanie głównej łąki na potrzeby pokazów lotniczych (spadochronowych)
- realizacja zadaszenia z umeblowaniem wypoczynkowym w sąsiedztwie torów zjazdowych

10. SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE
Projekt wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego. Działania te można podzielić na poniższe kategorie:
Ochrona wód:
- zagospodarowanie całej wody opadowej w obrębie zlewni. Stworzenie ogrodów deszczowych, suchych potoków i miejsc do rozsączania jej nadmiaru
- przewaga stosowania nawierzchni przepuszczalnych, w tym na placu głównym
- skierowanie wody opadowej z dachów w obręb terenów zieleni i zasilenie stref bagiennych

Energia słoneczna:
- wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do zasilenie oświetlenia zlokalizowanego pod zadaszeniem placu

Ochrona i tworzenie siedlisk:
- stworzenie enklaw dzikiej przyrody - obszarów zwartego drzewostanu ograniczonej dostępności, uzupełnionych nasadzeniami gatunków roślin o szczególnym znaczeniu dla żyjącej tam fauny, w szczególności awifauny, ale także małych ssaków (stanowiących źródło pożywienia, schronienia, miejsce budowy gniazd) płazów i gadów
- obsadzenie ogrodów deszczowych roślinnością wykorzystywaną przez owady stref bagiennych np. ważki
- obsadzenie stref intensywnie zagospodarowanych gatunkami pożytecznymi dla zwierząt związanych z siedliskami antropogenicznymi - dotyczy to w szczególności ptaków i owadów
- stworzenie korytarzy ekologicznych, które w skali samego parku łączyć będą poszczególne enklawy przyrodnicze, a także, w skali makro - łączyć się będą z sąsiadującymi terenami zieleni (parkami, zieleńcami)
- przewiduje się także obligatoryjne zachowanie istniejących cennych zbiorowisk np. o charakterze łąkowym, będących np. miejscem żerowania owadów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl