Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 w Warszawie.
IV miejsce

<<< powrót
  • M.O.C. Architekci
Skład zespołu:

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Koncepcja zakłada rozbudowę budynku o niezbędną powierzchnię, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie 6 oddziałów żłobka. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego obiektu, który po rozbudowie stanowić będzie spójną całość, dostosowaną do potrzeb dzieci i współczesnych standardów.

Forma zewnętrzna projektowanego budynku wynika bezpośrednio z linii zabudowy, wytyczonych w planie miejscowym. Minimalistyczna bryła z oszczędną w środkach elewacją stanowić ma tło dla barwnych wnętrz żłobka, organicznej formie ogrodu oraz zielonego otoczenia budynku.

Charakterystycznym elementem istniejącego budynku są duże otwory okienne, których podział powtórzono w nowej części, aby nadać spójności całej bryle. W elewacji wschodniej oraz północnej zaproponowano okna wysunięte poza zewnętrzne lico ściany nadające nowoczesny charakter obiektowi. Natomiast od strony ogrodu w salach przeznaczonych dla dzieci okna zostały wsunięte w głąb, nadając ciekawej plastyczności tej części budynku. Ta różnorodność w wielkości oraz osadzeniu okien podkreśla podział elewacji na publiczną od strony ulicy oraz prywatną od ogrodu. Elementem łączącym obydwa typy okien jest otwieralne skrzydło o identycznych wymiarach, jednakże różnej przezierności.

Charakterystyczne dla budynku jest również przenikanie się światła we wnętrzu. Poprzez patio, spełniające funkcję świetlika oraz usytuowanie korytarzy z szatniami wzdłuż fasady oraz patia światło dzienne przenika się we wnętrzu nadając ciepły i przyjazny charakter pomieszczeniom.

Dla klarownego podkreślenia strefy wejściowej wysunięto część pierwszej kondygnacji tworząc tym samym praktyczne zadaszenie nad schodami oraz rampą. Zaproponowana minimalistyczna forma bryły wraz z dopracowanym detalem stolarki drzwiowej oraz okiennej tworzą solidną oraz ponadczasową architekturę.

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na uzupełnieniu istniejącej zabudowy o nowoprojektowany budynek, zlokalizowany w północnej części działki, zgodnie z wytycznymi planistycznymi. Obie części mają docelowo tworzyć formalnie spójną całość architektoniczną. Główne weście do kompleksu przewidziano po stronie wschodniej, w bliskości istniejącego zjazdu z ulicy Chodeckiej (zakłada się likwidację dotychczasowego wejścia przez furtkę). Zachodnią cześć działki, zlokalizowaną za istniejącym budynkiem przeznaczono na wydzielony ogród dla wychowanków żłobka. Projekt zakłada zachowanie większości gęstego drzewostanu porastającego teren opracowania, który stanowi niewątpliwy walor zastanej lokalizacji. Obsługa komunikacyjna żłobka odbywać się będzie przez istniejący zjazd z ulicy Chodeckiej. Na terenie działki przewidziano 2 miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce dla dostaw. Ze względu na warunki techniczne mówiące o odległości miejsc parkingowych od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz gęsty drzewostan istniejący nie przewidziano więcej miejsc parkingowych na terenie żłobka. Zakłada się korzystanie z istniejących miejsc parkingowych m. in. wzdłuż ulicy Chodeckiej.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Jednym z głównych założeń autorów było uwzględnienie w projekcie sprawnego etapowania inwestycji, które będzie umożliwiało ciągłą pracę placówki, bez konieczności czasowego jej wyłączania.

ETAP 1 zakłada budowę nowej kubatury mieszczącej strefę wejściową, kuchnię, część biurową oraz sale dla dzieci. Po ukończeniu budowy możliwe jest przeniesienie istniejących oddziałów, kuchni oraz biur do nowej części, bez konieczności zamykania placówki. Nowa część może funkcjonować niezależnie od istniejącej kubatury naziemnej.

ETAP 2 zakłada przebudowę i modernizację istniejącego obiektu (w czasie niezależnego funkcjonowania części nowoprojektowanej) oraz docelowe połączenie obu części budynku.

Funkcjonowanie żłobka możliwe będzie w czasie obydwu etapów dzięki zaproponowanemu układowi funkcjonalnemu – niezależna konstrukcja nośna oraz przestrzenie komunikacji.

DOCELOWY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

W parterze nowoprojektowanej części żłobka przewidziano strefę wejściową z poczekalnią rodziców, skupioną przy centralnym patio, doświetlającym wnętrze budynku. W lewym skrzydle (część istniejąca) zgrupowano na dwóch kondygnacjach przestronne 3 sale oddziałów (każda dzielona na przestrzeń zabaw i sypialną) wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym oraz salę wielofunkcyjną. W części rozbudowanej zaprojektowano natomiast kolejne sale oddziałów wraz z węzłem kuchennym oraz zapleczem biurowo-administracyjnym.

Na parterze zaprojektowano sale dla dzieci średnich oraz najstarszych z bezpośrednim dostępem do ogrodu. Na piętrze przewidziano sale dla dzieci najmłodszych z wydzielonymi w strukturze budynku zewnętrznymi tarasami. Kolejnym „przebiciem” struktury jest wewnętrzne patio, które stanowić będzie centralny punkt żłobka.

W kondygnacji podziemnej zgrupowano pomieszczenia niezbędne ze względu na wyposażenie instalacyjne budynku oraz obsługę techniczną.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania odznacza się gęstym i zadbanych drzewostanem, sprzyjającym przestrzeniom dedykowanym dzieciom. Dlatego część działki pozostawiono w formie niezmienionej. Jedynie od strony zachodniej wydzielono część terenu pod ogród ogrodzony perforowanym murem. Otwory w murze w celach bezpieczeństwa zostały wypełnione siatką ze stali nierdzewnej, podobnie jak na tarasach na pierwszej kondygnacji.

Formę ogrodu zaproponowano jako organiczną z krętymi dróżkami oraz okrągłymi piaskownicami i placykami jako kontrast do minimalistycznej bryły budynku. Powierzchnie utwardzone charakteryzują się różnokolorowymi posadzkami elastycznymi.

Wydzielenie ogrodu stałym ogrodzeniem umożliwia w razie potrzeby rezygnację z ogrodzenia zewnętrznego sprawiającym wrażenie niedostępności.

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE, MATERIAŁOWE I TECHNICZNE

Część dobudowywaną zaprojektowano jako obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony w konstrukcji tradycyjnej mieszanej (murowanej i żelbetowej).

W części istniejącej zachowano konstrukcyjny układ nośny (dwutrakt), zachowano również istniejące wymiary otworów okiennych, wynikające z modułowej konstrukcji prefabrykowanej. Wprowadzono natomiast korekty w układzie komunikacji wewnętrznej (przestronne korytarze wzdłuż elewacji wschodniej), zlikwidowano zbędne klatki schodowe i kominy wentylacyjne. Przewiduje się także wykonanie pełnej termomodernizacji części istniejącej, odtworzenie izolacji przeciwwodnej, przebudowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji w miejscach gdzie okaże się to konieczne.

Okładziny zewnętrzne budynku stanowić będą tynk (fasady) i drewno (wnętrza tarasów i patio). Przewiduje się wykonanie spójnej stylistycznie nowej aluminiowej stolarki okiennej w całym obiekcie, ułatwiającej sprawne przewietrzanie pomieszczeń przy zachowaniu bezpieczeństwa wychowanków (skrzydła otwieralne na odpowiedniej wysokości, zabezpieczające przed wypadnięciem dziecka). Podobne rozwiązania zaproponowano dla otworów w ścianach zamykających tarasy na piętrze – wypełnienie otworów siatką zabezpieczającą ze stali nierdzewnej.

W obiekcie przewidziano wszystkie instalacje konieczne dla prawidłowego funkcjonowania tego typu placówki (wentylacja z odzyskiem ciepła, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne itp.).
We wnętrzach budynku na posadzkach zaprojektowano wykładziny dywanowe w salach, płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych oraz posadzki epoksydowe na korytarzach.

Powierzchnie utwardzone w ogrodzie oraz posadzka na tarasach wykonana jest z bezpiecznej wylewki elastycznej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl