Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyróżnienie

<<< powrót
  • AKPB Architekci
Skład zespołu:
  • Piotr Bartosik – autor  
  • Marcin Adamczyk - współautor 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Strefa reprezentacyjna – wejściowa, w formie placu z podcieniami. Integralnie połączona z dojściem od strony wschodniej. Strefa kadrowana dwoma pylonami klatek schodowych ewakuacyjnych oraz podcieniem wejściowym w formie horyzontalnej bramy.

Trzecia elewacja – posadzka placu widoczna z budynku w postaci mozaiki płyt granitowych i posadzki betonowej. Trapezowy – prowadzący w stronę wejścia układ posadzki został połączony z zielenią i aneksami siedziskowymi.

Podcień wschodni – od strony przypływu studentów – częściowo wyższy – dwukondygnacyjny, jest strefą spotkań przez klubem studenta.

Podcień zachodni – kameralny – z boksem na rowery.

Z placu oprócz głównego wejścia do budynku znajdują się niezależne wejścia do klubu studenckiego, sklepu oraz na parking rowerowy.

W północnej części przy placowej zlokalizowano stanowiska postojowe dla 7 samochodów oraz zatokę parkingową – dla rowerów, straży pożarnej, samochodów VIP.

Część powyżej drogi dojazdowej to kontynuacja istniejącego układu stanowisk parkingowych.

CZĘŚĆ WSCHODNIA

Powiązana komunikacyjnie z główną drogą dojazdową stanowi strefę parkingową dla obiektu oraz strefę techniczno gospodarczą. Od strony wschodniej wytworzenie bufora zieleni o charakterze osłonowym.

- droga dojazdowej do stanowisk postojowych, pełniąca też funkcję drogi pożarowej,
lokalizacja 34 stanowisk postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych
- droga zakończona placem manewrowym dla wozów straży pożarnej ( możliwa zamiana na układ drogowy – nawrotkowy ), samochodów dostawczych, wozów eventowych,
- przy drodze zlokalizowane miejsce gromadzenia odpadów,
- przy drodze zlokalizowany plac wyładowczy, przy strefie gospodarczo – technicznej – budynkowej tj. pomieszczenie węzła cieplnego, rozdzielni energetycznej, przyłącza wody, dostaw dla kuchni przy stołówkowej, wejścia gospodarczego do magazynów i warsztatu,
- w drodze prowadzone zostaną media przyłączeniowe dla budynku,
- możliwe powiązanie komunikacyjne – piesze i rowerowe, ze strefą spacerową południową kampusu, wynikającą z ustaleń planu generalnego

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

Otwarta na dziedziniec wewnętrzny, skomunikowana od strony wschodniej – dojazd, dojście, droga rowerowa.

Pełni funkcję rekreacyjną, sportową, wypoczynkową, przenika się z terenami zielni o charakterze parkowym.

W strefie zlokalizowano boisko do koszykówki i siatkówki, oraz siłownię terenową.

CZĘŚĆ ZACHODNIA

Pełni funkcję dojazdu i dojścia dla części administracyjnej oraz przedszkolnej.

W strefie zlokalizowano 14 stanowisk postojowych.

Część przedszkolna – wydzielona wraz z placem zabaw dla dzieci.

Strefa o charakterze zielonym, powiązana kompozycyjnie z częścią południową.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

KOMPOZYCJA – SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKU


Zaprojektowano zwartą strukturę z centralną częścią obsługi, aby uniknąć długich ciągów komunikacyjnych. Przeniesiono środek ciężkości ze strefy frontowej do części środkowej. Układ w kształcie litery H pozwolił na zoptymalizowanie komunikacyjne - dostępność do pokoi ze strefy wejściowej zlokalizowanej na „środku „ budynku. Z części centralnej – otwartej poprzez pustkę na hol wejściowy prowadzą sięgacze traktów pokoi mieszkalnych. Układ litery H spowodował wykształcenie 2 stref – wejściowej FORUM i wewnętrznej – DZIEDZIŃCA. Strefy poprzez szklenia wzajemnie się przenikają.

FORUM – WEJŚCIE - HOL

W strefie wejściowej placu - FORUM – szerokie otwarcie, kadrowane pylonami klatek schodowych. Z tej otwartej przestrzeni w formie dziedzińca wejściowego prowadzą wejścia do holu, klubu studenckiego oraz sklepu.

Strefa wejścia głównego przeszklona, w postaci ściany o konstrukcji słupowo – ryglowej, także przeszklona ściana na wprost wejścia stanowi horyzontalne, otwarcie na dziedziniec wewnętrzny. Hol wydziela przestrzeń budynku, ale wizualnie poprzez transparentność integruje i stwarza wrażenie przenikania pomiędzy zewnętrzem a dziedzińcem wewnętrznym. Hol w strefie wejściowej z pustką przez wszystkie kondygnacje . Wysoka otwarta przestrzeń, w której wydzielono aneksy siedziskowe na każdej kondygnacji.

W holu, przy wejściu głównym znajduje się recepcja wraz z zapleczem i pomieszczeniem monitoringu.

Po obu stronach galeriowego holu zlokalizowano aneksy wypoczynkowe – miejsca spotkań, przy których znajdują się trzony komunikacyjne – przeszklone klatki schodowe i dźwigi osobowe. Oba główne trzony komunikacyjne prowadzą z holu wejściowego, z możliwością kontroli przez obsługę recepcyjną.

PARTER

W części zachodniej znajduje się bezpośrednie wejście z holu do sklepu – dla studentów w porze śniadaniowej - „ po bułki”. Następnie wydzielony trakt administracyjny i wejście do siłowni.

Administracja posiada także niezależne wejście od strony zachodniej.

Siłownia poprzez szerokie szklenia otwiera się na dziedziniec wewnętrzny.

W trakcie zachodnim znajduje się też przedszkole dwuoddziałowe.

Teren przy przedszkolny jest wydzielony, otwiera się widokowo na stronę południową – rekreacyjno – sportową.
Od strony wschodniej z bezpośrednim wejściem z podcienia placu znajduje się klub studencki. Klub może funkcjonować niezależnie od reszty budynku.

Klub posiada połączenie ze stołówką, poprzez ścianę przesuwną istnieje możlwość wydzielenia obu pomieszczeń. Stołówka, podobnie jak siłownia po drugiej stronie budynku, poprzez szerokie szklenia otwiera się na dziedziniec. Taras zewnętrzny pozwala na spożywanie posiłków na dziedzińcu. Do klubu i stołówki przylega strefa zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem zewnętrznym. Toalety dostępne z holu wejściowego obsługują również klub i stołówkę. Poprzez zastosowanie systemu ścian przesuwnych istnieje możliwość wydzielenia całej tej strefy.

W dolnej – południowej części wschodniego skrzydła zlokalizowano strefę techniczno – gospodarczą. Strefa obsługiwana jest niezależnym wejściem zlokalizowanym przy zatoce dostawczej.

W ramach strefy znajdują się pomieszczenia magazynowe, warsztat, pomieszczenie węzła cieplnego, przyłączy. Do strefy dedykowany jest dźwig towarowy obsługujący wszystkie kondygnacje. Służy do transportu mebli, zaopatrzenia, ekip remontowych itp.

DZIEDZINIEC

Pełni funkcje integrujące, strefę wypoczynku, spotkań oraz rekreację wraz z zielenią. Zlokalizowano przy nim funkcje „ spokojne „ - stołówkę, siłownię, przedszkole. Szerokie szklenia parteru powodują swobodny kontakt wzrokowy pomiędzy wnętrzem i dziedzińcem.

PIĘTRA

W części centralnej otwartej poprzez pustkę na hol wejściowy zlokalizowane są aneksy spotkań i 2 główne trzony komunikacyjne – klatki schodowe i windy. W narożach wewnętrznych przy głównym trakcie umieszczono kuchnię i pralnię, oraz pomieszczenia obsługi budynku.

Z tej części prowadzą sięgacze traktów pokoi mieszkalnych.

Pokoje umieszczone są w układzie wschód – zachód, lub południe.

Celowym zamierzeniem było, nie lokalizowanie pokoi w układzie zorientowanym na północ z powodu na brak nasłonecznienia.

Trakty pokoi zlokalizowane są przy ciągach korytarzowych z poszerzeniami przy wejściach. Na końcach korytarzy – przeszklenia oraz klatki ewakuacyjne. W ramach traktów zastosowano „ wybrania „ struktury w postaci aneksów spotkań wewnętrznych i zewnętrznych. W południowej części budynku – znajduje się dźwig towarowy do obsługi gospodarczej.

WEWNĘTRZNY SCHEMAT KOMUNIKACYJNY

Optymalizację rozwiązań komunikacji wewnętrznej, oparto na układzie budynku w kształcie litery H. Przeniesienie środka ciężkości do centrum układu umożliwiło skrócenie układów korytarzowych.

Analiza wymagań dotyczących warunków ochrony p.poż. dla budynku klasy ZL III, wpłynęła na rozmieszczenie klatek schodowych – obudowanych, stanowiących drogę p.poż. i długości dojść ewakuacyjnych. Wymagania stawiane dla budynków tego typu obligują do zachowania długości dojść ewakuacyjnych – 10 m przy jednym i 40 m przy dwóch. Wszystkie klatki są obudowane – stanowią drogę ewakuacyjną, z których wyjścia ewakuacyjne prowadzą prosto na zewnątrz budynku, bez konieczności przeprowadzania drogi ewakuacyjnej przez hol. 4 narożne klatki traktowane są jako ewakuacyjne, bez możliwości wchodzenia przez nie od zewnątrz. 2 klatki centralne wraz z windami stanowią główny układ komunikacji pionowej w budynku.

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE

Budynek będzie wyposażony we wszystkie konieczne instalacje. Z pomieszczeń węzła cieplnego i pomieszczeń przyłączy rozprowadzone zostaną trasami poziomymi w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi traktów korytarzowych oraz pionowymi w szachtach instalacyjnych.

Nad traktem centralnym – poprzecznym, na dachu, na systemowych podestach roboczych umieszczone zostaną centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Z centrali rozprowadzone zostaną kanały poziome na dachu, które następnie zostaną wprowadzone do budynku głównymi szachtami instalacyjnymi.

Na poziomie parteru rozprowadzenie odbywać się będzie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Wysokość kondygnacji parteru -450 cm brutto pozwala na swobodne wygospodarowanie koniecznej przestrzeni przesyłowej. Czerpnie i wyrzutnie zostaną zlokalizowane ponad dachem. Dla obsługi pokoi zakłada się montaż centrali wentylacyjnych nawiewno -wywiewnych z glikolowym odzyskiem ciepła. Rozprowadzenie wentylacji w ramach szachtów instalacyjnych jednostek mieszkalnych.

KONSTRUKCJA + WYTYCZNE MATERIAŁOWE

Konstrukcję budynku zakłada się jako żelbetową, prefabrykowaną i częściowo monolityczną, ze stropami prefabrykowanymi typu Filigran. Układ ramowy w postaci słupów i rygli żelbetowych – podłużny z poprzecznym układem stropów.

Stropodach płaski, niewentylowany, ocieplony wełna mineralną.

Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako trójwarstwowe – wypełniające z gazobetonu + ocieplenie z wełny mineralnej + warstwa elewacyjna – wentylowana.

ELEWACJE

Zaprojektowano okładzinę z płyt aluminiowych perforowanych, na stelażu ( alternatywnie ze sprasowanej wełny mineralnej, laminowanej z nadrukiem ).

Elewacja jednolita kolorystycznie z systemem składanych, perforowanych przesłon okiennych.

Odbiór elewacji budynku bazuje na następujących założeniach:
- ściany poprzeczne – kadrujące – gładkie, białe ekrany,
- ściany podłużne – jednolite materiałowo, indywidualizm osiągnięty zostaje poprzez mobilność przesłon, tektonika - elementów poprzecznych, elewacja zmienna w zależności od tego czy przesłony okienne są złożone czy rozsunięte,
- przesłony w pozycji otwartej - poprzecznej – tworzą żyletkowy dynamiczny układ na elewacji,
- przesłony w pozycji rozsuniętej – zlicowanej z elewacją tworzą zwartą bryłę z horyzontalnymi rozcinkami okien podłużnych w strefie sypialnianej pokoi,efekt nocny – poziome linie prowadzące + prześwity z ażurowych przesłon,
- najczęściej – układ mieszany – dynamiczny,
- konieczność zastosowania przesłon okiennych wynika z potrzeby zapewnienia prywatności w pokojach – szczególnie w układach dziedzińców, gdzie okna są naprzeciw siebie,
- zastosowanie przesłon zewnętrznych – systemowych pozwala na ochronę prywatności, ochronę przed przegrzewaniem pokoi, eliminuje niepożądany chaos indywidualności ( w każdym oknie inna firanka)

Parter – w przeważającej części szklony – w systemie ścian osłonowych. Części ścian – w okładzinie z betonu architektonicznego. Elementy kolorystyczne – okładzina z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej.

POKOJE

Właściwie nie pokoje a jednostki mieszkalne – jedno lub dwu osobowe.

Układ hotelowy – przedsionek z szafą garderobianą, i łazienką.

Pokój wraz z aneksem kuchennym. Pokój podzielony na strefy – sypialniana z doświetleniem w górnej części pokoju oraz dzienna ze strefą pracy z dużym szkleniem. Wyposażenie pokoju – zaprojektowane indywidualnie, bazujące na wysuwanych szufladach podłóżkowych, półkach nadokiennych, platformach – blatach od niskich – siedziskowych, średnich – do pracy i wysokich w części kuchennej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl