KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA
III nagroda

<<< powrót
  • Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

UZASADNIENIE:

Nagrodę przyznano za dobry poziom warsztatu urbanistycznego oraz wykreowanie czytelnego, przekonującego układu przestrzennego. Na szczególne uznanie zasługuje propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Rozwiązanie pół inwestycyjnych w pobliżu ronda jako „bramy miejskiej” jest interesującą propozycją o dużych walorach przestrzennych. Wartością pracy jest również próba wpisania tego obszaru w szersze założenie plant wokół śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Sąd Konkursowy wysoko ocenił poszukiwanie lokalizacji kluczowych przestrzeni dla nowego Śródmieścia – takich jak plac Rynku o obrysie kwadratu czy salon miejski w przestrzeni przeszklonego pasażu – na styku obszarów funkcjonalnych i osi powiązań komunikacyjnych. Dostrzeżono znaczenie idei
domknięcia „zielonego ringu” Dąbrowy Górniczej. Praca formułuje strefy funkcjonalne nowego centrum i konsekwentnie przedstawia ideę nawarstwiania się elementów miasto- i centrotwórczych. Szczególną uwagę zwrócono na propozycje: obszaru zabudowy biurowo-usługowej zachodniej strefy obszaru zadanego z obiektem „inkubatora technologicznego”, sugestią docelowej adaptacji hali ZREMBu, propozycje przebudowy „cokołu” Pałacu Kultury Zagłębia i realizacji miejskiego parku krajobrazowego.

Zastrzeżenia budzą:
• mało przekonujące rozwiązanie placu pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia, a halami fabrycznymi;
• propozycje powiązań funkcjonalno-przestrzennych ze strefą Dworca PKP;
• brak czytelnych propozycji rozwiązania północnej części terenu.

OPIS:

Idea


Założenia dla opracowywanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kładą zdecydowany nacisk na stworzenie nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Centrum miasta podświadomie kojarzy się z historycznym rynkiem w otoczeniu zabudowy śródmiejskiej. Zdecydowana większość miasta to staromiejskie zespoły urbanistyczne oparte na przecinającej się pod kątem prostym siatce ulic, z centralnym rynkiem, na którym stoi ratusz, jako siedziba miejskiej administracji. Bardziej lub mniej regularne kwartały wypełniały budynki kamienic, tworząc pierzeję rynku i wąskich uliczek. Na przestrzeni wieków miasta ulegały ewolucji poprzez nawarstwienia, m.in. Widoczne w krajobrazie historyczne układy przestrzenne, obiekty architektury i obiektów budowlanych, zieleni, sposoby rozplanowania struktury miasta oraz zagospodarowania kwartałów. Podobne nawarstwienia nie występują w strukturze i tkance miejskiej dąbrowy górniczej. Zasadniczy układ o cechach zabudowy śródmiejskiej znajduje się na południe od terenów przemysłowych. Spoglądają na aktualny plan dąbrowy górniczej możemy dostrzec fragmenty struktury miejskiej z podziałem na regularne kwartały, niemniej nie odnajdujemy charakterystycznej centralnej przestrzeni, którą dla wielu miast jest rynek. Centrum miasta powstanie na odzyskanych terenach poprzemysłowych. Wielofunkcyjne centrum miejskie dąbrowy górniczej tworzy się na styku obszarów funkcjonalnych i urbanistycznych, poprzez koncentrację funkcji różnego typu, organizację i strefowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, powiązania kompozycyjne oraz ciągi zieleni powiązane z istniejącą zielenią miasta.

Tworząc założenia nowe centrum dąbrowy górniczej poszukiwaliśmy cech charakterystycznych dla istniejącej, zróżnicowanej struktury oraz powiązań przestrzennych z otoczeniem. Zróżnicowany układ urbanistyczny i funkcjonalny pozwala na kreację nowych przestrzeni i funkcji publicznych, czyniąc atut z tej różnorodności. Ich adaptacja pozwoliła na zdefiniowanie tożsamości dąbrowy górniczej. Cztery wyraźnie wyodrębnione obszary funkcjonalne zostały uzupełnione nowe funkcje biurowo-administracyjno-usługowe. Otaczająca je przestrzeń zdefiniowana została, jako przestrzeń publiczna o funkcji kulturotwórczej i rekreacyjnej. Miejsce styku poszczególnych obszarów funkcjonalnych intuicyjnie wskazało lokalizację placu centralnego. Odwołując się do idei historycznego rynku, jako centrum miasta, plac o obrysie kwadratu zlokalizowano ortogonalnie, podkreślając powiązania przestrzenne w kierunku północ-południe. Istniejące ciągi piesze zostały uzupełnione nowymi. Powiązania z pozostałymi obszarami miasta ostały wzmocnione poprzez domknięcie zielonego ringu, biegnącego przez obszar nowego centrum. Istniejące i nowoprojektowane obszary funkcjonalne, typologie budynków i wysokości zabudowy, place, tereny zieleni, ciągi piesze i osie kompozycyjne oraz inne elementy tworzą warstwy miasta.

Ring/zieleń

Powiązania z pozostałymi obszarami miasta ostały wzmocnione poprzez domknięcie zielonego ringu, biegnącego przez obszar nowego centrum.teren zielony parku im. Gen. Józefa Hallera łączy się z zielenią plant zachodnich poprzez nowoprojektowany miejski ogród krajobrazowy, biegnący wzdłuż wschodniej granicy opracowania, tuż obok pałacu kultury w kierunku północnym, w którym przekształca się park miejski o funkcji rekreacyjnej.

Równolegle do wschodniej elewacji pałacu kultury przebiega oś kompozycyjna parku, na której zakończeniu projektuje się zbiorniki wodne. Zieleń domykającą ring projektuje się wzdłuż ścieżek spacerowych i rowerowych o miękkich formach, zarówno, jako niską jak i wysoką.

Hale

Dla każdej z istniejących hal zaproponowano unikatowy program funkcjonalny oraz koncept zagospodarowania wnętrza. Głównym założeniem koncepcji jest modułowość i elastyczność rozwiązań. Poszczególne hale potraktowano, jako ramy wypełnione różnorodnymi konceptami przestrzennymi.

Cztery strefy

Przestrzeń nowego centrum dąbrowy górniczej definiują cztery obszary funkcjonalne: mieszkaniowy, przemysłowy, kulturalny i usługowy. Otaczająca je przestrzeń zdefiniowana została, jako przestrzeń publiczna o funkcji kulturotwórczej i rekreacyjnej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl