KONKURS REALIZACYJNY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM
wyróżnienie II stopnia

<<< powrót
 • Jakub Botwina, Elżbieta Myjak-Sokołowska, Stanisław Botwina
Skład zespołu:
 • Jakub Botwina  
 • Elżbieta Myjak - Sokołowska  
 • Stanisław Botwina  
 •  
 • współpraca:  
 • Maciej Kozyra  
 • Ewa Zaraś – Jakuszkiewicz  
 • Dmyro Ryabov  
 • Ivan Konrad  
 • Volodymyr Melymuka  
 •  
 •  
 • http://www.architekcikrajobrazu.com/  
 •  

IDEA PROJEKTOWA

W intencji autorów projektowana przestrzeń powinna posiadać wysokie walory krajobrazowe i architektoniczne oraz być przyjazna dla ludzi i flory i fauny.

Przy opracowaniu koncepcji projektowej przyszłego Parku Żerańskiego kierowano się następującymi założeniami:
• uwzględnienie tradycji i historii miejsca,
• nawiązanie do poindustrialnego charakteru miejsca,
• uwzględnienie wytycznych wynikających z zapisów MPZP oraz Organizatora Konkursu,
• powiązania funkcjonalne, przyrodnicze i komunikacyjne z terenami sąsiadującymi,
• ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych oraz wzbogacenie bioróżnorodności poprzez budowanie wielowarstwowej struktury układów roślinnych oraz odpowiedni skład gatunkowy,
• podkreślenie unikatowości terenu przez oryginalne rozwiązania formy i detalu architektonicznego oraz zagospodarowanie pozostałych terenów w charakterze parkowym,
• stworzenie bogatej i zróżnicowanej oferty programowej dla rozwoju usług kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji dla wszystkich grup użytkowników w tym niepełnosprawnych,
• uwzględnienie rozwiązań pro-środowiskowych w zakresie rozwiązań architektonicznych, elementów małej architektury, nawierzchni, oświetlenia z użyciem materiałów i technologii energooszczędnych.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE

Teren opracowania od północy i południowego wschodu sąsiaduje z obszarami wskazanymi do utrzymania funkcji produkcyjno-usługowej. Pozostałe tereny sąsiednie wskazane są do kontynuacji lub rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usługowej. Tereny o charakterze zieleni urządzonej jest stosunkowo niewiele i towarzyszą one zabudowie i komunikacji, Są słabo wyposażone w infrastrukturę rekreacyjną.

Na analizowanym obszarze sąsiadującym z terenem opracowania, znajdują się trzy place zabaw oraz tereny sportowe Jedyny ogólnodostępny plac, zlokalizowany w sąsiedztwie wysokich budynków wielorodzinnych przy ul. Kowalczyka 3 i 5, posiada ubogą roślinność i niezbyt bogate wyposażenie. Place w obrębie zamkniętych osiedli wyposażone są w bogatszy program i w lepszym stanie technicznym, i towarzyszą im zadrzewienia, w tym wartościowe okazy dębów. Dobrze zagospodarowane do pełnienia swojej funkcji są położone w obszarze opracowania tereny sportowe, roślinność towarzysząca tym obiektom jest jednak uboga.

Projektowany park będzie pełnił istotną funkcję przede wszystkim dla lokalnej społeczności, jako ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji. Że względu jednak na atrakcyjność wód Kanału Żerańskiego i możliwości uprawiania aktywności związanych z wodą, m.in. wioślarstwa, może także przyciągać mieszkańców pozostałych dzielnic Warszawy.

Autorzy niniejszej koncepcji przewidują odpowiednie powiązania terenu opracowania z terenami sąsiadującymi przez usprawnienia komunikacyjne w zakresie prowadzenia dróg dojazdowych, lokalizacji zewnętrznych parkingów, ścieżek rowerowych, lokalizację zadaszonych parkingów rowerowych w strefach wejściowych do parku i w kluczowych miejscach programowych. (schemat układu komunikacyjnego zamieszczony na planszy 1).

Układ komunikacji terenu opracowania stanowi:
• ścieżka rowerowa, która na fragmencie biegnie wzdłuż głównego ciągu pieszego,
• główny ciąg pieszy biegnący przez cały teren parku od ulicy Modlińskiej do Płochocińskiej, zlokalizowany wzdłuż Kanału Żerańskiego, w strefie przebiegu rurociągu gazowego. Ciąg pieszy rozpoczyna się i kończy placami z infrastrukturą rekreacyjną (m.in. parkingi rowerowe, elementy systemu informacji przestrzennej dla parku, siedziska),
• lokalne ścieżki spacerowe (w części południowej tzw. leśnej, ścieżka jest kształtowana swobodnie, miękko, "organicznie” a w części północnej bardziej geometrycznie, dla podkreślenia zmiany nastroju i charakteru przestrzeni (detal 2).
• kładki pieszo – rowerowe, które łączą park z terenami po drugiej stronie Kanału.

W warstwie programowej uwzględniono wytyczne Organizatora Konkursu. Ze względu na charakter miejsca, projektowane rozwiązania powinny wpisywać się w kontekst miejsca przez formę i użyte materiały. Nawierzchnie ścieżki rowerowej oraz głównego ciągu pieszego (górny poziom) zaprojektowane zostały ze stabilizowanego kruszywa naturalnego, dzięki czemu będą przepuszczalne dla wody. Dolny poziom wzdłuż nabrzeża Kanału, ze względu na możliwość okresowego zalewania, projektowany jest z płyt betonowych. Elementy infrastruktury rekreacyjnej czyli altany, pomosty widokowe, pomosty dla wędkarzy, elementy oświetlenia oraz elementy wyposażenia (stojaki na rowery ławy, kosze na śmieci) projektowano przede wszystkim z takich materiałów jak beton, stal, corten oraz drewno.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl