Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn. „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie
Projekt konkrsowy

<<< powrót
  • DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Grzegorz Dresler  
  • mgr inż. arch. Agnieszka Latała  
  • mgr inż. arch. Marta Wójtowicz  
  •  
  • http://www.dreslerstudio.pl/  
  •  


„Czy to była jeszcze architektura, czy już budowanie gór? Musieli zrozumieć, że przekraczając określone granice trzeba zrezygnować z symetrii, z regularności kształtu, i uczyć się od tego, co największe – pojętni uczniowie planety!”

S. Lem „Powrót z Gwiazd”

I. IDEA

Projekt jest kreacją obiektu muzealnego o unikatowym charakterze, przełamującego stereotypowe wyobrażenia. Innowacyjna forma budynku stwarza funkcjonalną i elastyczną przestrzeń wystawienniczą oraz atrakcyjną przestrzeń aktywizującą zarówno mieszkańców jak
i turystów. Mocna, rozpoznawalna bryła Planety Lem daje szansę szerokiej promocji.


„Tak, to była odwaga zamierzyć taki kształt, nadać mu okrucieństwo przepaści, bezwzględność i chropowatość urwisk, iglic, nie wpadając w mechaniczne kopiowanie (...)”
S. Lem „Powrót z Gwiazd”


Idea:

• przeznaczenie niemal całego terenu działki na ogólnodostępny park, dzięki sprowadzeniu wielu funkcji do poziomu podziemnego oraz wyniesieniu nowego budynku ponad teren planety Ziemi

• kreacja nowej części obiektu jako futurystycznej formy rzeźbiarskiej w otoczeniu zieleni,

• maksymalne wykorzystanie potencjału istniejącego obiektu,

• w skali urbanistycznej – koncepcja połączenia najbliższych obiektów muzealnych nowym ciągiem pieszym prowadzonym wśród pasm zieleni. Takie połączenie stwarza możliwości pełnego wykorzystania potencjału obiektów kultury i łączy prezentowane przez nie dziedziny artystyczne – sztuka, literatura, teatr.


II. POWIĄZANIA PRZESTRZENNE Z ISTNIEJĄCYM OTOCZENIEM

Najbliższe otoczenie odznacza się niejednorodnym charakterem, znajduje się w strefie granicznej zabudowy śródmiejskiej i zabudowy postindustrialnej. Obszar przylegający z jednej strony do zwartej zabudowy a z drugiej sąsiadujący z wałami Wisły od lat czeka na przestrzenną rekompozycję.
Proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie na niemal całej działce przeznaczonej na inwestycję otwartego terenu zielonego, dostępnego dla mieszkańców i odwiedzających.
Dzięki przyjętym rozwiązaniom architektonicznym projektowany teren zielony nie jest ograniczony nowo projektowaną strukturą przestrzenną.


III. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Aby możliwym było zagospodarowanie terenu działki w formie ogólnodostępnego parku, podjęliśmy decyzję o sprowadzeniu wielu pozwalających na to funkcji do poziomów podziemnych, przy jednoczesnym wyniesieniu przestrzeni wystawienniczej 12 m ponad teren. W ten sposób nowa bryła muzeum nie jest kolejnym budynkiem w kwartale zabudowy, lecz pełni rolę „urbanistycznego eksponatu” w przestrzeni miasta.

OBIEKT
Nadrzędnym założeniem w procesie projektowym stała się współczesna interpretacja dziedzictwa myśli Stanisława Lema i to w jaki sposób ją odzwierciedlić. Obok przekazu idei, równie istotna stała się funkcjonalność zapewniająca prawidłowe użytkowanie obiektu. Główne wejście do kompleksu muzealnego projektowane jest od strony ul. Na Zjeździe i prowadzi przez istniejący budynek dawnego Składu Solnego. Komunikacja z nowym budynkiem kryjącym wystawę prowadzona jest holem pod ziemią, a następnie komunikacją pionową do wyniesionej ponad park kosmicznej przestrzeni wystawienniczej. Rozwiązanie ma ścisły związek ze scenariuszem wystawy stałej, której narracja może rozpocząć się już w holu głównym.


PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA czyli wystawa główna i czasowa
Szczególne miejsce zyskała przestrzeń wystawiennicza. Zarówno wystawa główna, jak i wystawa czasowa, zostały umiejscowione w jednej przestrzeni wystawienniczej, znajdującej się w nowej futurystycznej bryle uniesionej nad parkiem. Architektura przestrzeni wnętrza stwarza możliwość elastycznego kształtowania wystawy. Wnętrze budynku wynika bezpośrednio z kształtu bryły, dzięki czemu nowy obiekt jest spójny funkcjonalnie i stylistycznie.

PRZESTRZEŃ WIELOFUNKCYJNA
Wielofunkcyjna przestrzeń, choć znajduje się na różnych kondygnacjach, jest scalona klarownym układem komunikacyjnym.

SALA WIDOWISKOWA
Ukryta pod ziemią w przestrzeni dwóch kondygnacji sala widowiskowa przylega do układu komunikacyjnego i pozostałych części przestrzeni wielofunkcyjnej. Salę wyposażono w widownię o stałym nachyleniu, zagwarantowano możliwość podziału sali na dwie niezależnie funkcjonujące przestrzenie. Salę poprzedzają kabiny: projekcyjna, tłumacza i akustyka oraz foyer, które w zależności od potrzeb, może być zupełnie wydzielone lub włączone do komunikacji. Na najniższej kondygnacji istnieje możliwość utworzenia foyer dolnego z myślą o zamkniętych imprezach. Salę widowiskową zorientowano sceną w stronę południową, gdzie znajduje się zaplecze techniczne, magazynowe i garderoby.

SALE WARSZTATOWE, MEDIATEKA, PRACOWNIA MULTIMEDIALNA
Zespół pomieszczeń takich jak mediateka, pracownia multimedialna oraz sale warsztatowe zlokalizowano w taki sposób aby zapewnić jak największy przepływ odwiedzających w przestrzeni wielofunkcyjnej. Proporcje sal warsztatowych i pracowni multimedialnej umożliwiają ich podział na mniejsze pomieszczenia i niezależne funkcjonowanie.

KSIĘGOZBIÓR Z CZYTELNIĄ
Strefa księgozbioru została umieszczona w części istniejącego budynku dawnego Składu Solnego. Tuż przy holu głównym znajduje swój początek część księgozbioru związana z pracą z tekstem oraz wydzielone w księgozbiorze miejsce zabaw dla dzieci. Księgozbiór, zgodnie z założeniami Inwestora, został wyposażony w 10 – metrową ścianę do wykonywania murali i graffiti. Wokół ściany zostały wycięte stropy poszczególnych kondygnacji a pozostawiona wolna przestrzeń daje możliwość oglądanie stworzonych murali z wielu różnych perspektyw.

KAWIARNIO-KSIĘGARNIA
Analizując wytyczne funkcjonalne i użytkowe dla tej strefy słusznym wydaje się nam umieszczenie kawiarnio-księgarni w części nadziemnej, w prawym skrzydle istniejącego budynku, tak by kawiarnia była widoczna z poziomu przechodniów. Główna część kawiarni znajduje się na parterze za przeszkloną ścianką i jest widoczna z holu głównego. Wygospodarowanie części piętra pozwoliło na utworzenie wydzielonej przestrzeni, która może być miejscem nauki i zdalnej pracy. Dodatkowo kawiarnia znajduje się w części podziemnej, gdzie bliskie sąsiedztwo sali widowiskowej zapewnia większe zainteresowanie użytkowników. Zaplecze kawiarni znajduje się na parterze, tak by możliwy był dostęp dla dostaw i odbioru towarów oraz odrębne wejście dla pracowników niewidoczne dla gości.


STREFA ADMINISTRACYJNA
Pokoje administracyjne zostały rozplanowane na piętrze istniejącego budynku dawnego Składu Solnego. Do pokoi administracyjnych przylegają: zaplecze socjalne i sanitarne, zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi.


POKOJE SPOTKAŃ
Pomieszczenia spotkań znajdują się na piętrze istniejącego budynku dawnego Składu Solnego. Pokoje są doświetlone światłem naturalnym, a większość z nich ma atrakcyjny widok na nową nadziemną bryłę budynku.


INNE POWIERZCHNIE
Pomieszczenia techniczne zlokalizowano głównie w kondygnacjach podziemnych. Na piętrze w istniejącym budynku dawnego Składu Solnego wygospodarowano miejsce dla dwóch niewielkich pomieszczeń technicznych lub gospodarczych. Na końcu prawego skrzydła istniejącego budynku wydzielono pomieszczenie gromadzenia odpadów.


PARKING PODZIEMNY
Parking podziemny znajduje się po zachodniej stronie działki i został zaprojektowany jako dwupoziomowy, obsługiwany za pomocą pochylni dwukierunkowej. Zapewniono wymaganą ilość miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl