Konkursu architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelska 5
II nagroda

<<< powrót
  • Michał Dołbniak, Wiktor Gago, Jakub Pieńkowski i Dorota Ryż
Skład zespołu:
  • Michał Dołbniak,  
  • Wiktor Gago,  
  • Jakub Pieńkowski,  
  • Dorota Ryżko.  
  •  
  •  

1. Koncepcja urbanistyczna nowego założenia KS Skra

Prezentowana koncepcja modernizacji KS Skra zakłada realizację funkcjonalnego zespołu sportowego, wpisanego w kontekst miejsca i parkowe otoczenie. W koncepcji twórczo wykorzystaliśmy zastane elementy historycznej kompozycji urbanistycznej, które naszym zdaniem charakteryzują się wysokimi wartościami kulturowo-przestrzennymi i przyrodniczymi.
W projekcie uwzględniliśmy potrzebę powiązania komunikacyjnego i przestrzennego obszarów Pola Mokotowskiego, Skry i pozostałej części dzielnicy Ochota. Koncepcja zakłada możliwość płynnego przejścia przez teren Skry od okolicy Pomnika Lotnika w kierunku Parku Pole Mokotowskie. Elementem ogniskującym wytworzone w ten sposób ciągi piesze jest obszar dawnego kompleksu basenów, który w projekcie staje się główną przestrzenią odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Warszawy.

Koncepcja uwzględnia także powiązania kompozycyjne, zaproponowane w zwycięskim projekcie w konkursie na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie.

Kompozycja przestrzenna założenia uwzględnia następujące walory terenu:
- istniejące na całym terenie formz zieleni - w tym najcenniejsze pod względem dendrologicznym lipy, klony oraz kasztanowce od strony ul. Wawelskiej oraz ul. Żwirki i Wigury,
- różnice wysokości - zagłębienie obecnego stadionu rugby, które tworzy przyjemny mikroklimat oraz różnice wysokości terenu wokół stadionu głównego,
- lokalizację terenu w relacji do całej dzielnicy - umiejscowienie na styku Pola Mokotowskiego i otaczających osiedli mieszkaniowych - co determinuje zwiększenie ilości powiązań pieszych i dostępności założenia ze wszystkich stron,
- obecność obiektów o wartości kulturowo-przestrzennej - w szczególności charakterystyczne elementy stadionu głównego, otwarcie widokowe stadionu głównego w kierunku południowym oraz tereny dawnych basenów Skry,
- parkowy charakter założenia - większość budynków istniejących na terenie KS Skra funkcjonuje w przestrzeni jako pawilony rozmieszczone w zieleni, dając możliwość swobodnego przejścia przez teren.

Komunikacja piesza

Kompleks zlokalizowany między ul. Żwirki i Wigury a ul. Wawelską jest obecnie mocno odcięty od pozostałej części dzielnicy Ochota. Projekt zakłada stworzenie większej ilości przejść dla pieszych i rowerzystów (bezkolizyjnych lub w poziomie jezdni) w celu lepszego skomunikowania obszaru Skry z pozostałą częścią dzielnicy.

Główne wejścia na teren kompleksu zostały zlokalizowane:
- od północy - przy obecnym przystanku autobusowym, naprzeciwko wlotu ul. Raszyńskiej,
- od południowego - wschodu – przy skrzyżowaniu obecnych ul. Rokitnickiej i Ordnaszka .

Oba wejścia uzyskały specjalne opracowanie w formie placów wejściowych o miejskim charakterze.
Przez obszar przeprowadzono nowe ciągi piesze i aleje pieszo-jezdne, tak aby lepiej skomunikować teren z Parkiem Pole Mokotowskie. Przestrzenią skupiającą ścieżki piesze na obszarze jest dostępny dla wszystkich obszar dawnych basenów Skry, który w projekcie staje się główną przestrzenią odpoczynku i rekreacji użytkowników.

Przestrzeń zlokalizowana na osi widokowej stadionu głównego staje się jego „przedsionkiem”. Główne wejście na stadion zostało przewidziane od strony południowej, tak aby było możliwe szybkie rozładowanie natężonego ruchu użytkowników w krótkim czasie, np. po skończonych zawodach sportowych na stadionie.

Nawierzchnia ciągów pieszych została zaprojektowana jako biologicznie czynna i przepuszczająca wodę. Ścieżki zostaną wykończone dwoma rodzajami nawierzchni:
- nawierzchnią żwirową rozcieraną ręcznie po zagęszczeniu,
- ekologiczną nawierzchnią na bazie mineralno-żywicznej, wodoprzepuszczalnej mieszanki kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej.

Komunikacja kołowa

Główne wjazdy na teren kompleksu dla pojazdów kołowych przewidziano od ul. Żwirki i Wigury oraz od ul. Wawelskiej. Układ dróg wewnętrznych przeznaczonych dla pojazdów został ustalony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapewnia on obsługę komunikacyjną poszczególnych obiektów zlokalizowanych w kompleksie, w tym Centrum Medycyny Sportowej, z dwóch kierunków – od ul. Ondraszka oraz od ul. Żwirki i Wigury.

Wszystkie drogi wewnętrzne kompleksu zostały zaprojektowane jako asfaltowe ze stałą podbudową z betonu.

Parkowanie

Projekt przewiduje dwa główne parkingi nadziemne dla samochodów osobowych. Pierwszy zlokalizowany jest przy wjeździe od ul. Wawelskiej i dedykowany jest głównie widzom. W tej części zlokalizowano także parking dla autobusów. Drugi parking zlokalizowaliśmy na zachód od stadionu głównego. Docelowo ma mieścić strefy parkingowe dla zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów, VIP-ów, dziennikarzy, wozów transmisyjnych oraz pracowników stadionu. Przy zachodniej ścianie przyszłej hali przewidziano miejsca parkingowe dla autobusów obsługujących drużyny sportowe.

Miejsca parkingowe w kompleksie będą zrealizowane na powierzchni biologicznie czynnej, wzmocnionej przez kraty trawnikowe (typu eko-krata) z tworzywa sztucznego, wypełnione ubitym żwirem. Parkingi autobusowe otrzymają betonową podbudowę i asfaltową nawierzchnię. W rejonie parkingów planujemy zachowanie cennych okazów istniejących drzew oraz nasadzenia uzupełniające w pasach rozdzielających rzędy parkingowe.

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe wytyczyliśmy zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w taki sposób, aby nie kolidowały z ruchem pieszym i ścieżkami biegowymi. Drogi rowerowe biegną od Pola Mokotowskiego wzdłuż ul. Ondraszka i dalej w kierunku Zieleńca Wielkopolskiego oraz wzdłuż ul. Rokitnickiej w kierunku Ochoty.
Do wykonania ich nawierzchni proponujemy wykorzystanie ekologicznej nawierzchni na bazie mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej mieszanki kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej.

Stadion Główny

Koncepcja przebudowy i rozbudowy stadionu głównego, zaprojektowanego przez Mikołaja Kokozowa i Jerzego Wasilewskiego, oddanego o użytku w 1953 r., zakłada zachowanie miejsca lokalizacji stadionu oraz kształtu półkolistej elewacji od stronu ul. Wawelskiej. W projekcie zakładamy także zachowanie historycznego wyglądu elewacji zachodnio-południowej z wejściem głównym, wieży sędziów oraz geometrii północno-wschodniej elewacji stadionu.

Stadion główny lekkoatletyczny zaprojektowaliśmy jako obiekt spełniający wymogi II kategorii wg klasyfikacji IAAF oraz dostosowany do rozgrywania meczy piłki nożnej z wymaganiami PZPN dla III ligi. Obiekt zostanie także wyposażony w lekkoatletyczną salę treningową.

Punktem wyjścia w projektowaniu nowego stadionu lekkoatletycznego była chęć zachowania głównej osi widokowej stadionu i jego otwarcia w kierunku Pól Mokotowskich. Uważamy, że jest to wielki atut wyróżniający stadion na tle innych tego typu obiektów.

Proponowana rozbudowa stadionu zakłada dobudowanie przyczółków od strony południowej oraz dwóch skrzydeł - od wschodu i zachodu. Skrzydła zostały odsunięte od zewnętrznych elewacji obecnego stadionu w taki sposób, by zachować ich historyczny wyraz. Powstałe w ten sposób długie dziedzińce doświetlają wewnętrzne części traktów. W parterze dziedzińców zlokalizowano także łączniki komunikacyjne.

Obecne trybuny stadionu zostaną rozebrane, pozbawione podbudowy z ziemi i zbudowane według najnowszych standardów. Nowe trybuny zostały zaprojektowane na 15.000 miejsc dla widzów, z oddzielnymi strefami dla mediów, prasy i VIP. Trybuny oraz główna część wejściowa zlokalizowana między nowymi przyczółkami na południu zostanie zadaszona. Przekrycie trybun i części wejściowej tworzy stalowa konstrukcja, składająca się z dźwigarów, ułożonych promieniście. Każdy dźwigar oparty zostanie na konstrukcji żelbetowej korony trybuny i ustabilizowany dodatkowym, odchylonym od pionu słupem.

Układ funkcjonalny stadionu przewiduje separację stref przeznaczonych dla zawodników, obsługi obiektu, mediów, VIP oraz widzów. Promenada stadionu usytuowana na poziomie terenu w części południowej, wschodniej i północnej została zaprojektowana jako główna przestrzeń cyrkulacyjna dla kibiców, z możliwością użytkowania wewnętrznych dziedzińców. Przestrzeń ta znajduje się bezpośrednio za strefami wejść dla widzów i kontroli. Wzdłuż promenady zaprojektowaliśmy wejścia na trybuny – womitoria, punkty gastronomiczne, sklep z pamiątkami, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocy lekarskiej. Wejścia dla widzów znajdują się w części południowej, wschodniej i północnej.

Dla widzów o podwyższonych wymaganiach jakościowych przewidziano loże VIP z lożą prezydencką, dostępne ze strefy cateringowej -Business Club. W strefie gastronomicznej zaprojektowano bar z otwartą przestrzeń umożliwiającą swobodną aranżację. Strefa VIP znajduje się w zachodnim skrzydle budynku. Została wyposażona w oddzielne wejście dla gości VIP od strony południowej i przestronny hol. Dodatkowo w południowym przyczółku znajdują się pomieszczenia administracyjne. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wydzielone wejścia dla zawodników, mediów oraz obsługi znajdują się w skrzydle zachodnim, w sąsiedztwie terenów rozgrzewkowo-treningowych dedykowanych lekkoatletyce. Na tereny rozgrzewkowe dla lekkoatletów prowadzi specjalny chodnik pokryty nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu (Full PUR). Takie rozwiązanie pozwala lekkoatletom przejść na teren rozgrzewki bez zdejmowania specjalnego obuwia sportowego. W pobliżu wejścia znajduje się także parking dla sportowców. Parter trybuny zachodniej wykorzystano na szatnie dla zawodników, pomieszczenia odnowy, pomieszczenia dla trenerów, sędziów, lekarzy, funkcjonariuszy, centrum dowodzenia, centrum prasowe z salą konferencyjną, studia TV i strefę mediów, pokój wywiadów. Hala treningowa lekkoatletyczna o wymiarach 15o na 25m znajduje się w nowoprojektowanym, zachodnim skrzydle budynku. Sportowcy mają możliwość dostać się z hali bezpośrednio na płytę boiska, przechodząc przez łącznik w dziedzińcu i historyczne wejście główne w zachodniej elewacji.

Obiekt został wyposażony w boisko z trawy naturalnej (100x64m) do piłki nożnej. Wokół boiska zaprojektowaliśmy bieżnię okrężną 400 m, z 8-ma torami na okrężnej i z 9-ma torami na prostej (100m i 110m), z nawierzchnią wykonaną na stałej podbudowie betonowej, pokrytej nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu (Full PUR), posiadającej certyfikat IAAF, zgodnie z wymaganiami dla terenów rozgrzewkowych przy stadionie II kategorii IAAF. Promień bieżni wynosi 36,5m. Na płycie stadionu zaprojektowaliśmy także 5 studzienek teletechnicznych, w tym dwie po obydwu stronach mety. Wokół stadionu zaprojektowaliśmy oświetlenie oraz monitoring.

2. Koncepcja zagospodarowania strefy rekreacyjno-sportowej

Tereny rekreacyjno-sportowe


Tereny zlokalizowane wokół projektowanych obiektów sportowych zostały przez nas wykorzystane jako miejsca do realizacji infrastruktury sportowej i czasu wolnego. Na obszarze zaprojektowaliśmy szeroki wybór urządzeń rekreacyjno-sportowych, w tym:
- ścieżki biegowe na trawie naturalnej i ubitej ziemi,
- ścieżki biegowe z przeszkodami (w tym ogródek slalomowy),
- strefy rozgrzewek,
- trasy rolkowe,
- siłownie terenowe z urządzeniami typu stepper, drążki do podciągania lub drabinki,
- siłownie przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych,
- siłownie kalisteniczna,
- boiska do koszykówki, piłki ręcznej i siatkowej, piłki plażowej, badmintona oraz pole do minigolfa,
- skatepark.

Zaprojektowane przez nas trasy biegowe otaczają cały teren rekreacyjno-sportowy i łączą się płynnie ze ścieżkami biegowymi Pola Mokotowskiego. Ścieżki mają bardzo urozmaicony charakter – zaprojektowane na trawie naturalnej, ubitej ziemi i żwirze, z podbiegami oraz wykorzystaniem naturalnych wzniesień. Tor przeszkód wzbogacony o płotki, belki, zagłębienia terenu dochodzące do 1,5m oraz podciągi. Część trasy biegowej przy boisku rugby zaprojektowaliśmy jako ścieżkę piaskową, a obok niej na odcinku około 100 m z tworzywa sztucznego – masy poliuretanowej. Część trasy dostosowana jest także do uprawiania nordic walking.

Na początku trasy umieściliśmy także tablice instruktażowe jak należy przeprowadzić trenig biegowy. Niektóre ścieżki biegowe poprowadzone między istniejącymi zadrzewieniami będą oświetlone w nocy lampami LED.

Lokalne centrum „Serce Skry”

Główny teren biernego odpoczynku, piknikowania i spotkań umiejscowiliśmy na terenach dawnego kompleksu basenów Skry, których funkcję reinterpretujemy do obecnych potrzeb. Strefa dawnych basenów utworzy zielone „foyer” przed głównym wejściem na nowy stadion lekkoatletyczny. Obszar stanie się ważną przestrzenią publiczną tej części Pola Mokotowskiego, co ujednolici sieć „centrów lokalnych” całego założenia.
Teren został zaprojektowany jako wielofunkcyjny, o łatwej możliwości wymiany funkcji w zależności od pory dnia, roku lub charakteru planowanego wydarzenia.

Przestrzeń oferuje program dla różnych grup społecznych

Nowa, ogólnodostępna przestrzeń publiczna na terenie dawnych basenów poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma promować spędzanie czasu na wolnym powietrzu, filozofię slow life, zasadę dostępności, zachować przyjazną – „ludzką skalę” przestrzeni, elementów małej architektury, użytych materiałów oraz wyrażać harmonię z otoczeniem.

Każdy z trzech dawnych basenów uzyskał inne opracowanie:
1. Basen północny został całkowicie zasypany, a na jego powierzchni urządziliśmy utwardzony plac miejski z systemem dysz wodnych. Utwardzony obrys placu powiela obrys dawnego basenu. Placyk wyposażony będzie w dysze wodne i obniżenie - dzięki czemu może być zależnie od scenariusza wykorzystania fontanną, lustrem wody o głębokości 2 cm lub widownią plenerową. Scena lub ekran kina letniego będzie umiejscowiony od północy. Zimą będzie możliwe urządzenia tam lodowiska.
2. Basen zachodni zostanie zastąpiony obniżeniem terenu do głębokości 40 cm, z powierzchnią biologicznie czynną w postaci piasku oraz mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalna mieszanki kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowanej. Jego krawędzie będą opracowane taki sposób, by można było na nich zamontować miejskie siedziska i leżanki. We wnętrzu zaproponowaliśmy boisko do siatkówki plażowej.
3. Basen wschodni został zaprojektowany jako strefa gier miejskich, ze stolikami szachowymi, stołami do ping-pong oraz gier planszowych. Zostanie ulokowany w obniżeniu terenu o głębokości 40 cm, z różnicą terenu opracowaną jako ławki miejskie i leżanki. Dno „basenu” zostanie wykonane na gruncie w postaci trawy naturalnej i żwiru.

W przestrzeni umiejscowiliśmy miejsca do piknikowania, meble miejskie, poidełka oraz pawilon małej gastronomii w północnej części terenu. Meble miejskie wykonane w większości jako odlewy betonowe i wykończone drewnem parzonym, odpornym na warunki atmosferyczne.

Energooszczędność i rozwiązania proekologiczne

Założyliśmy wiele rozwiązań, które mają zoptymalizować koszty przyszłego użytkowania kompleksu. Proponujemy wykorzystanie opraw LED do oświetlenia stref wypoczynku i alejek parkowych, nie wymagających oświetlenia o określonym natężeniu. Proponujemy także wprowadzenie zasad gospodarki cyrkularnej na obszarze zespołu sportowego a także stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, nietoksycznych i biodegradowalnych np. w przypadku elementów małej architektury lub nawierzchni dla ruchu pieszego.

Koncepcja aranżacji przestrzeni zielonych

Projekt zakłada rewitalizację terenów zielonych. Planujemy także wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej, używając następujących gatunków: klon, platan, lipa, kasztanowiec. Podczas planowania inwestycji zmierzaliśmy do zachowania najcenniejszych drzew będących pozostałościami zaprojekowanych w przeszłości układów zieleni. Zieleń średniowysoka i niska zostanie zrealizowane dodatkowo wzdłuż ulic otaczających kompleks w celu zniwelowania oddziaływania hałasu.

Proponowane budynki usług sportu

Przedstawiona koncepcja zakłada w późniejszych etapach realizację nowej zabudowy dedykowanej usługom sportu w kwartałach, w których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację tego typu obiektów. Chęć utrzymania kameralnego charakteru zespołu przyczyniła się do komponowania nowej zabudowy w uporządkowanej, rozproszonej kompozycji.

3. Koncepcja architektoniczna zespołu treningowego

Stadion lekkoatletyczny


W prezentowanej koncepcji zachowujemy kształt i zagłębienie obecnego stadionu rugby, które uznaliśmy za wartościowe założenie krajobrazowe. Obniżona płyta stadionu wytłumia hałas od ul. Żwirki i Wigury.

Na terenie lokalizujemy bieżnię okrężną 400 m z 4-ma torami z nawierzchnią wykonaną na stałej podbudowie betonowej pokrytej nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu (Full PUR), posiadającej certyfikat IAAF. System odwadniający bieżni zostanie zintegrowany z systemem odwadniającym boiska rugby. Promień bieżni wynosi 36,5m. Na płycie stadionu zaprojektowaliśmy także 5 studzienek teletechnicznych, w tym dwie po obydwu stronach mety. Wokół stadionu zaprojektowaliśmy oświetlenie oraz monitoring.

Wewnątrz bieżni zlokalizowaliśmy boisko z trawy naturalnej do rugby o wymiarach 100x70m, ze strefą bezpieczeństwa od strony krótszych boków wynoszącą 10m. Pod boiskiem zlokalizowany zostanie system odwadniający ze zbiornikiem retencyjnym na wodę deszczową oraz system nawadniający . System zapewni wodę przeznaczoną do podlewania murawy w okresach suszy. Trawa naturalna zostanie posadzona na geowłókninie,, która dłużej zachowuje wilgoć.

Teren rozgrzewkowo - treningowy

Teren rozgrzewkowy dla lekkoatletów, zgodny z wymaganiami dla stadionu głównego II kategorii IAAF, wraz z budynkiem zaplecza sportowego i odrębną przestrzenią treningową rzutni został zlokalizowany w południowej części kompleksu, w pobliżu stadionu rugby. Otaczające tereny mają optymalne wymiary do umiejscowienia tam wymaganych rzutni, a oddalenie od głównych stref publicznych zapobiega nadmiernemu hałasowi i sprzyja większej koncentracji trenujących. Rzutnie rozgrzewkowe i treningowe zostały umiejscowione w terenach, które otrzymają specjalne wydzielenie za pomocą wysokich ogrodzeń z siatki, zintegrowanych z zielenią urządzoną. Na terenach rzutni przewidujemy także instalację energooszczędnego oświetlenie LED i systemów do zdalnego zarządzania infrastrukturą oświetleniową. Teren rozgrzewkowo – treningowy zostanie połączony z pawilonem zaplecza sportowego oraz przyszłym stadionem głównym za pomocą specjalnego chodnika pokrytego nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu (Full PUR). Takie rozwiązanie pozwala lekkoatletom na przejście do terenów rozgrzewkowych bez zdejmowania specjalnego obuwia sportowego.

Budynek zaplecza sportowego

Parametry:
P. użytkowa: 1.008m2
P. komunikacji i techniczna: 209m2
P. całkowita: 1.394m2

Architektura pawilonu

Pawilon zaplecza sportowego został umiejscowiony w środku „ciężkości” terenów treningowo-rozgrzewkowych, tak aby zapewnić funkcjonalny i szybki dostęp to urządzeń sportowych przyszłym użytkownikom – lekkoatletom i zawodnikom rugby. Obiekt poprzez swoją wydłużoną formę harmonijnie wpisuje się w parkowy charakter lokalizacji.

Budynek umiejscowiono na osi północ-południe, tak aby „współgrał” kompozycyjnie z kierunkiem głównych ciągów pieszych od ul. Wawelskiej w kierunku Pola Mokotowskiego. Obiekt umieściliśmy wzdłuż dłuższego boku stadionu rugby. Taka relacja bryły w stosunku do zagłębionego boiska integruje całe założenie, złożone z zagłębionego stadionu i otaczających drzew.

Budynek, podobnie jak wszystkie profesjonalne urządzenia sportowe nie posiada zbędnych elementów. W percepcji użytkownika smukła forma obiektu może być kojarzona z dynamiką, szybkością i lekkością- pojęciami, które w podświadomy sposób odnoszą się do sportów lekkoatletycznych. Pawilon poprzez swoje usytuowanie na działce wytwarza przestrzenie publicznej o różnej skali, zapewniając komfortową komunikację pieszą oraz izolując boisko rugby od strefy parkingów i ruchu kołowego. Od strony boiska pawilon zakończony jest wspornikiem ze ścieżką biegową, będącą częścią systemu tras biegowych dostępnych publicznie.

Układ funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowaliśmy na dwóch poziomach – na parterze znajduje się zaplecze lekkoatletyczne, poziom niżej zaplecze dla stadionu rugby, połączone bezpośrednio z boiskiem. Poziom -1 budynku jest częściowo zagłębiony w skarpie otaczającej boisko. Bryłę parteru wieńczy żelbetowy dach w konstrukcji monolitycznej, lekko uniesiony na końcach, co sprawia, że forma zdaje się być jeszcze lżejsza w odbiorze. Cienka linia okapu, odcinająca zalany cieniem parter od nieba, stanowi charakterystyczny element budynku, który podkreśla jego horyzontalną relację z otoczeniem. Przestrzeń wnętrza została zaprojektowana w taki sposób, by parter budynku otwierał się na otaczające widoki ze wszystkich stron. Duże przeszklenia umożliwiają wyeksponowanie krajobrazu we wnętrzu. Wysunięte zadaszenie chroni budynek przed przegrzaniem. Dodatkowo zaprojektowaliśmy od zewnątrz rolety zacieniające. Architektoniczny wyraz obiektu - jego niewymuszona elegancja i prostota wynikają z czytelnych założeń projektowych, zastosowanych materiałów i przejrzystego układu funkcjonalno-przestrzennego.

Układ funkcjonalny

Główne wejście do budynku znajduje się od wschodu. Dla zapewnienia przejrzystości i czytelności układu zaprojektowaliśmy strefę głównego wejścia z poziomu parteru, w centralnej części obiektu. Strefa wejściowa obsługiwana jest przez recepcję i zintegrowane z nią pomieszczenie ochrony i monitoringu, windę oraz klatkę schodową otwartą widokowo na boisko rugby.

Dwukondygnacyjny budynek mieści na parterze strefę dedykowaną lekkoatletyce wraz z szatniami, zapleczem sanitarnym, pokojem trenerów oraz sędziów, siłownię, pomieszczenia administracji obiektu oraz sanitariaty dla widzów, dostępne z zewnątrz. Decyzja o umieszczeniu tej strefy na parterze wynika z chęci zapewnienia komfortu lekkoatletom, którzy na tym samym poziomie mają tereny treningowo – rozgrzewkowe rzutni.
Poziom niżej znajduje się strefa przeznaczona na zaplecze rugby wraz z szatniami dla zawodników, trenerów, sędziów oraz sanitariatami. Na pozostałej części poziomu -1 zaprojektowano magazyny sprzętu sportowego i sprzętu pielęgnacji murawy, mające bezpośrednie wyjścia na płytą boiska, zaplecze dla personelu obsługi budynku oraz część pomieszczeń technicznych. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Układ konstrukcyjny

Konstrukcję pawilonu stanowi układ słupowo – płytowy, wykonanym w technologii żelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej. Usztywniającymi elementami konstrukcyjnymi w budynku są żelbetowe ściany trzonów mieszczące pomieszczenia wewnętrzne oraz stalowe, okrągłe słupy wypełnione żelbetem. Szalunek zostanie przygotowany z deskowania systemowego w formie płyt o gładkiej powierzchni. Pawilon zostanie posadowiony na płycie fundamentowej. Zadaszenie pawilonu wykonane w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, składa się z płaskiej płyty żelbetowej, przesklepiającej część wewnętrzną, oraz mocowanej do niej za pomocą nośnych łączników termoizolacyjnych, płyty okapu. Cały strop zostanie zaszalowany, zazbrojony i wylany na budowie.

Materiały

Obiekt zostanie zrealizowany w technologii monolitycznej żelbetowej. W strefie komunikacji oraz siłowni zaprojektowano fasady przeszklone w systemie słupowo-ryglowym, na profilach ze stali nierdzewnej, ze szkłem jednokomorowym. W rejonie pomieszczeń biurowych, administracyjnych i szatni zaproponowaliśmy mniejsze okna z jednym skrzydłem uchylnym.

Fasady budynku zaprojektowano jako trójwarstwowe – ściana żelbetowa, izolacja termiczna i warstwa elewacyjna z białego betonu, zbrojona zbrojeniem rozproszonym, wylewana na budowie. Drugi wariant wykonania ściany zewnętrznej zakłada wykończenie elewacji prefabrykowanymi płytami z betonu barwionego na biało, wieszanymi na fasadzie w systemie elewacji wentylowanej na specjalnie dobranych kotwach wykonanych ze stali nierdzewnej.
Wnętrza pawilonu charakteryzują się oszczędną stylistyką. Jasne, żelbetowe ściany konstrukcyjne zostaną wyeksponowane we wnętrzach. Posadzka większości pomieszczeń zostanie wykończona nawierzchnią elastyczną na bazie żywicy poliuretanowej, barwionej na ciemnoniebieski kolor. W pomieszczeniach biurowych przewidziano wykładzinę oraz ściany tynkowane, malowane na kolor biały. W pomieszczeniach parteru zaprojektowaliśmy sufit podwieszony, w którym poprowadzone zostaną przewody instalacyjne oraz kanały wentylacji mechanicznej.

Rozwiązania techniczne i energooszczędność

Instalacje wodno-kanalizacyjne


Proponujemy instalację podwójnego systemu kanalizacyjnego:
Ścieki szare pochodzące z odpływów z brodzików i umywalek gromadzone w zbiorniku i oczyszczone przez filtr powolny będą zasilały spłuczki WC.
Ścieki czarne kierowane będą do kanalizacji ściekowej.
Dzięki tym rozwiązaniom oraz wodooszczędnym bateriom i urządzeniom możliwe będzie uzyskanie zużycia wody zimnej mniejszego o około 50% (ciepłej o 30 %) w stosunku do wartości normatywnych, przyjmowanych do projektowania dla standardowych rozwiązań instalacji wewnętrznych.

Wentylacja mechaniczna

Obiekt zostanie wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, Zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w zapleczowym obiekcie sportowym wynosić będzie około 50 m3/h/os, w siłowni natomiast 100 m3/h/os. Świeże, podgrzane powietrze dostarczane będzie nawiewami w siłowni, pomieszczeniach biurowych i korytarzach. Wyciągi powietrza wyprowadzone będą z szatni i łazienek. Ciepło z wentylacji odzyskiwane będzie w rekuperatorach o dużej sprawności przekraczającej 90%. W celu zmniejszenia ilości kanałów wentylacyjnych nawiewy zlokalizowano w części centralnej. Rekuperator wyposażony będzie w bypass z funkcją free-cooling i (w opcji) gruntowy wymiennik ciepła do chłodzenia latem.

Gruntowy wymiennik ciepła

Zlokalizowany pod płytą fundamentową budynku GWC wykorzystuje pojemność cieplną gruntu zmniejszając wahania temperatury powietrza dostarczanego do budynku w ramach wentylacji mechanicznej. Zaproponowana instalacja na bazie gruntowego wymiennika ciepła służy do wstępnego ogrzewania (w zimie) lub chłodzenia (w lecie) powietrza wprowadzanego do budynków. GWC będzie funkcjonował jako element uzupełniający działanie wentylacji mechanicznej budynku.
Instalacja CO i CWU

Ogrzewanie podłogowe i c.w.u. zasilane będą z wielofunkcyjnego zasobnika ciepła z podgrzewaniem wody z dwóch żródeł ciepła: gruntowego zasobnika ciepła lub miejskiej sieci ciepłowniczej.

Instalacje elektryczne

Instalacje ogniw PV o mocy 6-9 kW zaprojektowaliśmy jako przystosowane do współpracy z baterią akumulatorów o pojemności 3 kWh zapewniającej pokrycie dobowego zapotrzebowania na energię sieci stałoprądowej 12V. Stałoprądowa instalacja o napięciu 12V zasilać będzie pompy obiegowe układu solarnego i CO, wentylatory systemu rekuperacji, oraz oświetlenie podstawowe z nowoczesnymi energooszczędnymi źródłami światła LED. Pozostałe urządzenia będą zasilane z tradycyjnej zmiennoprądowej instalacji o napięciu 230V. Instalacja zmiennoprądowa zasilana będzie z sieci i konwertera baterii akumulatorów. W większości lokalizacji pokrycie części dachu ogniwami PV pozwala na częściowe bilansowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja taka będzie generowała nadwyżki energii elektrycznej przy pełnym nasłonecznieniu.

Pomieszczenie gromadzenia odpadów

Śmietnik zlokalizowaliśmy na końcu budynku przy sanitariatach ogólnodostępnych. Przewidujemy segregację odpadów. Odpady będą gromadzone w wydzielonych pojemnikach. Zakładamy zastosowanie ręcznej zgniatarki odpadów, co pozwoli na rzadsze opróżnianie pojemników.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl