Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach
I nagroda

<<< powrót
 • Tera Group Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch Paulina Bogdał-Śmierzyńska  
 • mgr inż. arch Katarzyna Detka  
 • mgr inż. arch Gabriela Rozmus  
 • stud. arch. Olga Bogdał  
 • mgr inż. arch Piotr Buchcic  
 • mgr inż. arch. Konrad Śmierzyński  
 •  
 •  
 • http://www.teragroup.pl/  
 •  

Opis idei i koncepcji projektowej wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań:

Główne założenie projektowe obejmuje podział obszaru inwestycyjnego na poszczególne strefy funkcjonalne. Każda z nich posiada różnorodny program funkcjonalny, jednak wizualnie stanowią spójną architektoniczną kompozycję. Północną strefę inwestycji stanowi obszar zielony wprowadzający do historycznego centrum miasta Kielce. Zakomponowano jako przedpole naprowadzające „ widza” na otwarcie perspektywiczne na historyczne centrum Kielc.

Poniżej zaprezentowano opis do poszczególnych stref:

PÓŁNOCNA STREFA – WZDŁUŻ ULICY BODZENTYŃSKIEJ

Główną ideą aranżacji północnej strefy ulicy Bodzentyńskiej jest wprowadzenie falistej linii wzdłuż południowego ciągu pieszego ulicy Bodzentyńskiej, która nawiązuje do historycznego biegu rzeki Silnicy.

Początek ulicy Bodzentyńskiej zaakcentowano poprzez lokalizację tablicy informacyjnej 
z danymi na temat historii miasta i mapą obrazującą zmiany historyczno-urbanistyczne ulicy Bodzentyńskiej. W tym również miejscu zaczyna swój bieg główna kompozycyjna linia, którą tworzy kamienny niski murek o wysokości do max. 1 m. Jej przebieg jest częściowo spójny z kształtem południowego chodnika jak i kształtem przestrzeni zielonych wypełnionych korą.

Początek jak i kontynuację elementów wodnych w krajobrazie zielonej przestrzeni ulicy Bodzentyńskiej stanowią dwie sadzawki z fontannami znajdujące się w pobliżu skrzyżowania ulicy Bodzentyńskiej i ul. Kościuszki oraz przy skrzyżowaniu ul Bodzentyńskiej z Pl. Świętego Wojciecha.

Zarówno pierwsza jak i druga zostały zaprojektowane jako niskie niecki w naturalny, płynny sposób wpisujące się w przestrzeń zaprojektowanej zieleni.

Główne założenia komunikacyjne omawianej strefy pozostają bez zmian. Zachowano lokalizację „krótszego” przejścia poprzez teren zielony w stronę Pl. Św. Wojciecha, zgodnie z przedstawionymi rysunkami na planszach konkursowych. Ciąg pieszy wzdłuż południowej krawędzi ulicy poszerzono poprzez wprowadzenie nawierzchni utwardzonej, co umożliwiło lokalizację siedzisk 
i małej architektury uatrakcyjniającej przestrzeń.

Projektowaną zieleń stanowią głównie rośliny, które przystosowują się do warunków środowiska terenów zalewowych. W celu podkreślenia prostopadłego, historycznego układu zabudowy na ulicy Bodzentyńskiej wprowadzono prostokreślny układ kompozycyjny zieleni. Trawy dekoracyjne w różnych barwach i strukturze wraz z nasadzeniami kwiatów naturalnie przenikają się wzdłuż linii podziałowych.

Zachowano istniejące na tym obszarze drzewa oraz żywopłot w okolicy dworku.

W celu uatrakcyjnienia przestrzeni „zielonej” wzdłuż ulicy Bodzentyńskiej planuje się zagospodarowanie „trawników” elementami małej architektury w postaci drewnianych mobilnych domków dla dzieci z kolorowymi okienkami oraz nietypowymi siedziskami. Struktury domków mają nawiązywać do pierwotnie występujących na tym terenie drewnianych chat pół ziemiankowych, których pozostałości odkryte na tym terenie w ramach prowadzonych prac archeologicznych pochodzą z wczesnego Średniowiecza.

PRZEDPOLE PRZED KOŚCIOŁEM ŚW. WOJCIECHA

Nie przewiduje się ingerencji w przedpole przed kościołem Św. Wojciecha - układ przestrzeni zielonych oraz przestrzeni utwardzonych pozostaje bez zmian.

Wprowadzono nasadzenia zieleni urządzonej w postaci krzewów w istniejącym trawniku przed istniejącym budynkiem na placu przy skrzyżowaniu ulicy Bodzentyńskiej oraz placu 
Św. Wojciecha. Usunięto istniejące betonowe donice.

Dodatkowo pomiędzy wysokimi drzewami od strony ww. skrzyżowania wprowadzono mobilne / rozkładane w porze wiosenno- letniej/, drewniane elementy zadaszeń z siedziskami, imitujące historyczną zabudowę Bodzentyńskiej. Obiekty te mają stać się miejscem kontemplacji, wyciszenia, miejscem do relaksu. Wyposażone zostały w półki do publicznej wymiany książek, siedziska oraz szachy dzięki czemu powstaje miejsce przyjazne ludziom w każdym wieku. Każda 
z chat zostanie zadedykowana innej grupie rzemieślniczej, która w dawnych czasach współtworzyła ulicę Bodzentyńską. Dodatkowo wprowadzono spójne wizualnie z pozostałymi strefami tablice informacyjne oraz słup ogłoszeniowy w formie historyzującej.

W celu wydzielania strefy parkingowej od pieszej wprowadzono elementy zieleni w donicach ustawione w równym ciągu wzdłuż strefy parkingu. Przy wydzielonych miejscach postojowych umieszczono również stojaki na rowery.

PRZEDPOLE PO POŁUDNIOWEJ STRONIE ULICY BODZENTYŃSKIEJ PRZED OBIEKTEM MOPR:

W południowej części terenu inwestycji na przedpolu wejścia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przewiduje się utworzenie strefy rekreacji dla osób oczekujących przed Jadłodajnią oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Wykorzystano zróżnicowanie terenu poprzez wprowadzenie głębokich schodów terenowych, służących jako miejsce odpoczynku i zabawy dla dzieci. Projektowaną zieleń uzupełniono małą architekturą w postaci kolorowych siedzisk rozkładanych sezonowo na trawiastych schodach.

W celu uatrakcyjnienia przestrzeni rekreacji na ścianie szczytowej narożnego budynku ulicy Bodzentyńskiej i ulicy Kościuszki zostanie wykonany mural przedstawiający przekrój budynku ukazujący życie jego mieszkańców. Na wysokości około 60 cm od powierzchni gruntu na 
ww. ścianie zostanie zamocowane siedzisko stanowiące nieodłączny element grafiki ściany.

Główną strukturę omawianej przestrzeni stanowi drewniany szkielet domu, imitujący swoimi proporcjami pierwotnie występującą w tym miejscu historyczną zabudowę / podkreślenie zwartej, historycznej tkanki ulicy Bodzentyńskiej.

Na ażurowych ścianach drewnianej konstrukcji zamontowano linki w celu utworzenia „zielonych płaszczyzn”, izolujących miejsce odpoczynku akustycznie i stanowiących bezpieczną „ barierę”.

Górny ciąg pieszy „ na skarpie” zostanie poszerzony w celu usytuowania w jego przestrzeń małej architektury oraz namalowania na powierzchni gier i zabaw dla dzieci, tak jak to przedstawiono na rysunkach i wizualizacjach.

Zaproponowano remont istniejącego muru oporowego poprzez jego oczyszczenie, naprawienie, natomiast element wieńczący planuje się wymienić na nowy częściowo kamienny, a częściowo drewniany w celu wykorzystania go jako siedziska.

W przestrzeni zielonej skarpy przewiduje się liczne nasadzenia niskiej roślinności iglastej oraz traw dekoracyjnych uzupełnionych żółtymi kwiatami, np., liliowiec ogrodowy.

Szczelina znajdująca się w południowej strefie założenia pomiędzy współczesnym budynkiem „ na skarpie”, a pierzeją starego miasta po południowej stronie ulicy Bodzentyńskiej wzbogacona zostanie poprzez zieleń, która będzie piąć się po elewacjach budynków.

Opis materiałów wykończeniowych i technologii wykonania,

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:


a/ alejki w północnej strefie Bodzentyńskiej oraz przedpole po południowej stronie ulicy Bodzentyńskiej przed obiektem MOPR
- kostka brukowa kwadratowa w kolorze jasnoszarym / kolorystyka i faktura zbliżona do istniejącej/
b/ murek z barwionego w masie betonu / kolor ciemny beż/ nawiązujący do przebiegu dawnego koryta rzeki Silnicy podświetlony od spodu taśmą LED
c/schody terenowe przed obiektem MOPR – schody wykonane w skarpie / wykorzystanie różnicy terenu /
d/ budowa muru za skarpą – rozbiórka i budowa muru z wykorzystaniem istniejącego materiału

ELEMENTY WODNE:

a/ 2 niecki wodne o charakterze naturalnej sadzawki
- niewielkie zbiorniki betonowe o głębokości 15 cm ; głębokość wody 5 cm
/ niecki w przypadku obfitych deszczy stanowią niewielkie zbiorniki na deszczówkę/
b/ system fontann wykorzystujących dysze laminarne w nieckach wodnych / sadzawki/

Woda ta wybucha gdy zmienia się wysokość, a zachowanie każdej z dysz operuje niezależnie z modulacją. W nieckach wodnych zostaną zamontowane oprawy do podświetlenia fontann.
Projektowany obiekt łączy przyjemny szum wody oraz efekty świetlne i doznania estetyczne

MAŁA ARCHITEKTURA I FORMY PRZESTRZENNE

a/ siedziska i ławki – połączenie betonu barwionego w masie / kolor jasnobeżowy + drewno modrzewiowe odporne na wilgoć/
b/ mobilne domki drewniane dla dzieci i dorosłych– lekka konstrukcja drewniana, montowana w sposób tymczasowy do podłoża
c/ kolorowe ławki z malowanej blachy perforowanej przedpole po południowej stronie ulicy bodzentyńskiej przed obiektem MOPR

PRZESTRZEŃ ZIELONA

a/ rabata sensoryczna- naturalna nawierzchnia z kory+ nasadzenia w postaci ziół pachnących
b/ roślinność przy sadzawkach wodnych- trawy dekoracyjne + kwiaty , NP. - KOSTRZEWA SZARA, LILIOWIEC OGRODOWY, MAK OGRODOWY OZDOBNY
c/ roślinność na skarpie- kwiaty, krzewy, trawa
d/ roślinność przy skwerze przed kościołem Św. Wojciecha – nasadzenia róże parkowe

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl