Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Wirach
I nagroda

<<< powrót
 • SEE Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Główni projektanci - zespół autorski:  
 • mgr inż. arch. Mateusz Golon  
 • mgr inż. arch. Mateusz Gąsiorek  
 • mgr inż. arch. Rafał Hawrylik  
 •  
 • Asystenci zespołu:  
 • inż. arch. Dominika Górska  
 • inż. arch. Paulina Pilacka  
 • inż. arch. Patrycja Kamińska  
 •  
 •  
 • http://www.architecture-see.com/  
 •  

IDEA ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNYCH

Ideą rozwiązania konkursowego stało się połączenie trzech zabiegów, opartych na analizie historycznej szkół w Polsce i emocjonalnej użytkowników szkół. Pierwszym zabiegiem, stało się nawiązanie do tradycyjnych wartości architektonicznych placówek szkolnych w Polsce, od początku XIX wieku i dostosowanie ich w sposób ekonomiczny do wymogów funkcjonalnych i aktualnych trendów estetycznych. Efekt taki uzyskany został dzięki utworzeniu półotwartego dziedzińca reprezentacyjnego, podkreślającego znaczenie placówki i umożliwiającego wprowadzenie wspólnej przestrzeni zielonej. Kolejny zabieg projektowy stanowi przestrefowanie terenu szkoły - oddzielenie trzech przestrzeni - wspólnej - dziedzińca publicznego, rekreacyjnej i sportowej. Trzeci zabieg projektowy przewiduje maksymalizację bezpieczeństwa uczniów, poprzez podział na niekrzyżujące strefy wiekowe oraz bliską korelację dzieci z przyrodą, jak również z przestrzeniami silnie naświetlonymi światłem słonecznym.

W celu realizacji powyższych założeń pierwszym krokiem projektowym jaki został podjęty, była racjonalna historyczno - budowlana ekspertyza istniejących budynków. Szkoła podstawa w Wirach, wybudowana została w latach 50tych. Funkcjonalność obiektów dopasowana jest do warunków i możliwości ekonomicznych zeszłego wieku. Wydłużone korytarze, usytuowane na różnych poziomach gruntu, słabo doświetlone sale, osadzone w oddzielnych modułach, multiplikacja klatek schodowych i nieproporcjonalne przestrzenie nawarstwiają problemy komunikacyjne. Budynki szkolne nieprzystosowane zostały dla osób niepełnosprawnych na drodze parter-piętro, jak również płaszczyźnie samej pierwszej kondygnacji. Kształt modułowy budynku stanowi silnie energostratne rozwiązanie. Konstrukcja budynku, wg inwentaryzacji, wykonanej przez Inwestora, jest w stanie starzejącym.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy - stan techniczny budynków, brak funkcjonalności, straty energetyczne, brak elementów o wyższych walorach historyczno-architektonicznych, jedną z głównych decyzji projektowych stało się wyburzenie starych budynków szkoły - modułów: drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i pozostawienie pierwszego - wyremontowanego, ze względów ekonomicznych, jako modułu przejściowego - elementu stanowiącego tymczasowe rozwiązanie na najbliższe lata. W późniejszym okresie zalecane jest wyburzenie budynku i utworzenie nowoczesnej, przeszklonej dobudowy, stanowiącej moduł administracyjny. Koncepcja ta zakłada nowoczesny, dalszy rozwój wsi.

Główne założenia projektu korelują z faktem zachowania ekonomiczności szkoły, jako placówki utrzymywanej z funduszy gminnych i nieprzynoszącej własnych dochodów.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA BUDYNKÓW SZKOŁY I TERENU SZKOŁY

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA TERENU SZKOŁY

Komunikacja samochodowa.
Dojazd do terenu szkoły zaprojektowany został od ul. Szreniawskiej. Komunikacja podzielna została na trzy strefy funkcjonalne - nauczycieli (personelu) i rodziców, sali gimnastycznej oraz strefy dostępu pojazdów specjalnych (karetka, straż pożarna).

Podczas prac projektowych przeanalizowany został Program Budowy Dróg Gminnych na lata 2017-2025. Mając świadomość połączenia ul. Nadrzecznej z ul. Komornicką, zaproponowano utworzenie bezkolizyjnego skrzyżowania w postaci ronda (ul. Nadrzeczna - ul. Szreniawska) oraz dostęp do działki od strony północno-wschodniej.

Komunikacja piesza oparta została o strefę ogólnego dostępu oraz zamkniętą strefę szkolną. Strefa publiczna, to dwa place reprezentacyjne - plac przed Starym Budynkiem Szkoły - wejście do budynku dla personelu i nauczycieli oraz Dziedziniec Reprezentacyjny - wejście dla uczniów szkoły. Strefa zamknięta natomiast stanowi północnej części działki - stanowi obszar rekreacyjną na północ od Nowego Budynku Szkoły i obszar sportowy od strony północnej Sali Sportowej. Obszary zostały ulokowane w odrębnych miejscach, w celu utworzenia osobnych funkcji terenów szkolnych. Trasa na północ od budynków, stanowi utwardzony trakt pieszy z możliwością wjazdu pojazdów specjalnych.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA BUDYNKU SZKOŁY ORAZ SALI SPORTOWEJ

Obsługa komunikacyjna budynku szkoły z uwagi na wielozadaniowość placówki została szczegółowo rozplanowana na strefy funkcjonalne. Stary Budynek Szkoły połączony został parterowym łącznikiem z Nowym Budynkiem, który w dalszej kolejności stanowi połączenie z Salą Sportową - dwu-kondygnacyjnym łącznikiem.

Stary Budynek Szkoły zawiera wyłącznie komunikację pracowników administracji, pracowników dodatkowych i nauczycieli (pokój nauczycielski), z osobnym od strony południowej. Posiada dodatkowe wyjście ewakuacyjne na wschodzie, prowadzące na Dziedziniec Reprezentacyjny i stanowiące, w razie nagłych przypadków, najkrótszą drogę na zewnątrz budynku.

Komunikacja w Nowym Budynku Szkoły związana jest wyłącznie z trasami uczniów i nauczycieli do poszczególnych stref funkcjonalnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej Nowego Budynku Szkoły, od Dziedzińca reprezentacyjnego. Połączone zostało one z Holem Głównym, na trzech kondygnacjach, łączącym komunikacyjnie poszczególne strefy funkcjonalne budynku. Nowy Budynek Szkoły posiada połączenie komunikacyjne z terenami rekreacyjnymi na północy oraz dostęp od ściany zachodniej (parkingu zachodniego) od korytarza technicznego i strefy kuchni kateringowej.

Budynek Sali Sportowej został połączony komunikacyjnie z parkingiem wschodnim oraz terenami sportowymi na północy sali.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Głównym założeniem funkcjonalno użytkowym budynków jest rozdzielenie stref uczniów, administracji i reszty pracowników szkoły oraz utworzenie przestrzeni bezpiecznej i wypływających korzystnie na rozwój psychiczny dzieci. Zagospodarowanie terenu zostało podzielone na oddzielne strefy rekreacyjno - parkowe i sportowe dla uczniów. Projekt umożliwia późniejszą rozbudowę stref o dodatkowe systemy obiektów sportowych - np. korty tenisowe, boisko do siatkówki lub terenów rekreacji uczniów - np. park linowy, dodatkowe tereny rekreacyjne.

STARY BUDYNEK SZKOŁY

Ze względów ekonomicznych projekt remontu oparty jest na jak najmniejszej ingerencji w dotychczasowe ściany nośne, działowe oraz otwory drzwiowe i okienne. Budynek dostosowano do funkcji budynku publicznego. Ze względu na reprezentacyjną fasadę budynku i prostą formę, w obiekcie umiejscowione zostały wszystkie funkcje administracyjno - pracownicze. Piętro budynku przystosowano wyłącznie do obsługi administracji. Dodatkowo budynek wyposażono w pomieszczenia techniczno - magazynowe. Budynek stanowi przejściowe (ekonomiczne) rozwiązanie modułu, z propozycją późniejszego zastąpienia przez nowoczesny moduł administracyjny, umożliwiający właściwe zakończenie wizji ośrodka edukacji, kontynuującej nowoczesny rozwój terenów wsi.

NOWY BUDYNEK SZKOŁY

Nowy Budynek Szkoły, połączony z Salą Sportową i Starym Budynkiem, posiada własny podział funkcjonalny stref użytkowych. Podstawowym założeniem Nowego Budynku jest podział stref nauki dzieci, na cztery przedziały wiekowe - przedział przedszkolny, klasy I,II,III, klasy IV,V,VI oraz klasy VII,VIII. Każda z przestrzeni klasowych zajmuje osobne piętro części wschodniej budynku, w taki sposób, że poszczególne przedziały wiekowe nie są wzajemnie krzyżowane (np. podczas zmian sal lekcyjnych oraz korzystania z sali gimnastycznej). Każdy przedział posiada własne sale lekcyjne i hol rekreacyjny (w środkowej części budynku), używany podczas przerw. Przedziały zostały umiejscowione od najstarszych - na parterze, do najmłodszych - na piętrach, w celu odseparowania młodszych dzieci od starszych, w sposób narastającej prywatności.

Zachodnia część budynku również stanowi rozróżnione strefy - stołówki na parterze, strefę językowo-informatyczną - na pierwszym piętrze, strefę przedszkolną - na drugim piętrze. Wszystkie strefy posiadają własne toalety dla uczniów i nauczycieli, magazyny i pomieszczenia porządkowe jak i systemy ewakuacji. Strefa przedszkolna została zaprojektowana ze szczególnym pietyzmem, jako samodzielnie funkcjonujący obszar dostosowany do Kategorii Zagrożeń Ludzi ZL II,

SALA GIMNASTYCZNA

Główną ideą funkcjonalną sali jest zaprojektowanie założenia sportowo - szkolnego, z możliwością oddzielnego funkcjonowania. Obiekt został wyposażony w własne pomieszczenia techniczno gospodarcze, klatkę schodową i windę. Sala gimnastyczna o wymiarach 18x36m, połączona została z systemem 4 szatni, zapewniających bezinwazyjne jednoczesne korzystanie dwóch klas, przyśpieszające przygotowanie do lekcji wf-u. Budynek Sali Sportowej posiada dwie, niezależne sale spotkań z bezpośrednim wglądem na salę sportową.

ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE

Projekt zakłada usunięcie zadrzewień w stopniu minimalnym. Konstrukcja budynków oparta została na prostych, liniowych ścianach nośnych - murowanych, zapewniających możliwość zastosowania modułowych stropów typu SMART. Jest to nowatorskie rozwiązanie stropów panelowych, możliwych do ułożenia przy prostych formach budynku, pozwalające zoptymalizować proces inwestycyjny. Hole rekreacyjne oparto na ścianach i słupach żelbetowych. Budynek posiada proste układy szachtów, pozwalające na bezproblemowe prowadzenie instalacji wod-kan oraz wentylacji.

Obiekt Szkoły zaprojektowany został wg aktualnych standardów energetycznych. Prosta forma zapobiega ucieczce ciepła. Zastosowano pełne przeszklenie holi rekreacyjnych, zapewniając dostęp światła i ciepła od najbardziej korzystnej energetycznie strony południowej. Zabieg taki w połączeniu otwartymi holami (pustką powietrzną) i wymuszonym obiegiem wentylacyjnym, zapewni równomierne ocieplenie przestrzeni (z maksymalnym wykorzystaniem energii słonecznej, optymalizując koszty ogrzewania). Ściana północna szkoły została przeszklona w sposób minimalny, aby zapewnić jak najmniejsze starty energetyczne. Projekt umożliwia wprowadzenie pompy ciepła oraz rekuperacji do każdego budynku. W budynkach zastosowano płaskie dachy, umożliwiające montaż paneli fotowoltaicznych. W budynku zastosowano system przeszkleń sal klasowych, umożliwiający doświetlenie holi i wzajemne doświetlenie sal dydaktycznych. Zabieg umożliwia maksymalne wykorzystanie światła dziennego, wpływających na ekonomię energetyczną i samopoczucie uczniów. Okładzina elewacyjna zaprojektowana została z płyt włókno - cementowych (alternatywnie włókno wiórowych), zapewniając jednocześnie estetykę i ekonomiczność. Głównym założeniem projektu elewacji jest jej minimalizm - jasne płyty podkreślają prestiż placówki państwowej, a równocześnie stanowią tło dla bogatej, otaczającej przyrody. Celowy zabieg uspokojenia elewacji ma na celu skupienie odbiorcy na elementach placu reprezentacyjnego i przestrzeni wokół. Założenie stwarza atmosferę bezpieczeństwa i spokoju. Wysokość okien w budynku, dopasowana została do optymalnego oświetlenia, a ich modułowość zapewnia możliwość łatwych zmian.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl