Konkursu na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy
I nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa PRO AMAR
Skład zespołu:
  • Projektant prowadzący: mgr. inż. arch. Andrzej Myga  
  •  
  • opracowanie:  
  • inż. arch. Patryk Wojcieszak  
  • mgr inż. arch. Maksymilian Myga  
  •  
  •  
  • http://www.proamar.pl/  
  •  

1. Urbanistyka

1.1 Zagospodarowanie przestrzenne kwartału w kontekście zabudowy istniejącej


Teren będący przedmiotem opracowania konkursowego, z wyjątkiem kamienicy przy ulicy Rycerskiej 13, pozbawiony jest zabudowy, z którą należałoby się liczyć przy podejmowaniu decyzji projektowych. W zasadzie to kwartał tworzony od nowa zgodnie z wytycznymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, które poprzez umiejętne dawkowanie skali zabudowy umożliwiają przejście od miejskiej zabudowy (w części południowej) do wielkomiejskiej w części północnej. Skala zabudowy narzucona wzdłuż ul. Rycerskiej wyraźnie koresponduje z wielkością kamienic istniejących przy tej ulicy i dochodzącej do niej ulicy Ogrodowej. Natomiast od strony północnej brak korespondencji z istniejącą zabudową otwiera możliwość kształtowania zabudowy w skali wielkomiejskiej (6 ÷ 7 kondygnacji). Pierzeja od ulicy Zygmunta Augusta zamyka nowoprojektowany kwartał od strony północnej i półn-zach z widokiem na węzeł komunikacyjny Zaświaty i rondo im. Józefa Szugyi Trajtlera. Dalej na północ są tereny kolei i zakłady przemysłowe.

Praca konkursowa wykorzystuje w pełni wytyczne urbanistyczne co do skali zabudowy, uważając je za słuszne.

1.2 Zagospodarowanie terenu inwestycji

Zgodnie z regulaminem konkursu całą inwestycję podzielono na dwa etapy, z których każdy może być realizowany i później eksploatowany oddzielnie przez różnych inwestorów. Koncepcja zakłada również włączenie II etapu inwestycji (kontynuację zabudowy) przez BTBS z pożytkiem dla układu funkcjonalnego całości. Obiekty kubaturowe obydwu etapów stanowi zabudowa pierzejowa wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, która w tym układzie i przyjętej skali zabudowy wyczerpuje wszystkie parametry dotyczące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki urbanistyczne, bez możliwości lokowania nowej kubatury we wnętrzu kwartału. Całość (I i II etap) stanowi wnętrze urbanistyczne otwarte od strony południowej, bardzo dobrze nasłonecznione.

1.2.1 Etap I

W ramach etapu I projektuje się :
- budynek nr 1 (5 - klatkowy)
- budynek nr 2 (1 - klatkowy)
- adaptacja budynku nr 3 (1 - klatkowy)

Obsługę komunikacyjną projektuje się od strony ulic Rycerskiej i Zygmunta Augusta. Miejsca parkingowe zaprojektowano na terenie i pod budynkiem nr 1, ze zjazdem wzdłuż południowej granicy posesji. Tereny zielone i rekreacyjne usytuowano po północnej stronie strefy parkingowej, w miejscu najlepszego nasłonecznienia. Wiata śmietnikowa zlokalizowana w strefie parkingu naziemnego. Komunikacja piesza wzdłuż budynków, z dojściami do klatek schodowych. Chodniki o parametrach przystosowanych do użytkowania przez wozy meblowe, karetki pogotowia. Tereny zielone występują na gruntach rodzimych, co umożliwia nasadzenia drzewostanu o dużych gabarytach docelowych.

- wskaźniki miejsc parkingowych liczone w stosunku do ilości mieszkań:
ilość mieszkań w I etapie 103 + 6 (Rycerska 13) = 109, wskaźnik 0,7 m. park. na 1 m-nie
109 x 0,7 = 76 w tym : na terenie 40 (52 %), w podziemiu 36 (48 %)
Projektuje się 76 miejsc parkingowych + 1 miejsce parkingowe na kartę parkingową.

Bilans terenu - I etap
- powierzchnia działki ok. 5.072 m2
- powierzchnia zabudowy - 1.545 m2
- powierzchnia zieleni - 1.504 m2
- powierzchnia utwardzona - 1.993 m2

1.2.2 Etap II

W ramach etapu II projektuje się budynek nr 4 w kształcie litery L w rzucie (2 kl. schodowe). Obsługę komunikacyjną projektuje się od strony ulicy Zygmunta Augusta. Miejsca parking. zaprojektowano wyłącznie w podziemiu budynku na dwóch poziomach, z uwagi na małą powierzchnię działki i wysoką intensywność zabudowy z tym związaną. Spełniając warunek 25 % powierzchni zieleni minimum, projektuje się zieleń na dachu budynku, zapewniając min. 50 % jej powierzchni w stosunku do powierzchni działki. Miejsca gromadzenia odpadów bytowych i surowców wtórnych projektuje się w parterze budynku od strony ul. Zygmunta Augusta, w wydzielonym pomieszczeniu wentylowanym niezależnym pionem z wyjściem ponad dach budynku. Istnieje wprawdzie możliwość lokalizacji śmietnika poza budynkiem przy granicy z działką sąsiednią (I etap), jednak lokalizacja ta generuje strefę sanitarną 10 m, która ograniczyłaby obszar placu zabaw dla dzieci na działce sąsiedniej (I etap). Problem lokalizacji śmietnika na terenie II etapu znika w przypadku realizacji I i II etapu przez jednego Inwestora (BTBS). Śmietnik zlokalizowany na terenie I etapu obsługuje w tym przypadku również mieszkańców z II etapu.

- wskaźniki miejsc parkingowych liczone w stosunku do ilości mieszkań:
ilość mieszkań w II etapie - 33 , wskaźnik 0,7 m. parking. na 1 mieszkanie
33 x 0,7 = 23 miejsca parkingowe

Projektuje się 30 miejsc parkingowych na dwóch poziomach podziemnych (2 x 15) z uwagi na małą powierzchnię działki. W liczbie tej ujęte są miejsca parkingowe przynależne posiadaczom kart parkingowych i obsłudze (klientom) placówek handlowo-usługowych.
W przypadku realizacji przedsięwzięcia (I i II etap) przez jednego Inwestora, drugi poziom parkingu podziemnego będzie zbędny.

Bilans terenu - II etap
- powierzchnia działki ok. 972 m2
- powierzchnia zabudowy - 583 m2
- powierzchnia zieleni - 530 m2 (na dachu)
- powierzchnia utwardzona - 440 m2

2. Architektura

2.1 Forma


Myślą przewodnią w rysowaniu obiektów kubaturowych była kontynuacja zabudowy kwartalnej, która jednoznacznie kojarzy się z widokiem pierzei złożonej z szeregu kamienic. W naszej koncepcji wyraźny podział na poszczególne „kamienice” wyznaczają w elewacji pionowe szczeliny doświetlenia klatek schodowych, między którymi budowane są proporcje elewacji w pierwszym planie - jaśniejszym, nawiązujące swoją skalą do tradycyjnej zabudowy kwartalnej.

W koncepcji tej zawarto swoisty kompromis widoczny wyraźnie w widoku od strony ulicy Zygmunta Augusta między zabudową miejską, a wielkomiejską, o której mowa w pkt. 1.0 niniejszego opisu, w którym podjęto próbę przejścia od jednej do drugiej. Rozrzeźbienie elewacji od strony ulic jest powściągliwe w porównaniu z elewacjami od strony południowej, bogatej w balkony i tarasy. Z kolei podcięcie budynku w poziomie parteru od strony ulicy Zygmunta Augusta nadaje mu lekkości.

2.2 Funkcja

2.2.1 Mieszkania


Projektuje się mieszkania w oparciu o strukturę wymaganą w regulaminie konkursu, z uwzględnieniem preferencji wymienionych w pkt V ust. 3 ÷ 6. Zróżnicowanie funkcjonalne i metrażowe wprowadza się również w ramach danej kategorii mieszkania, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym gustom potencjalnych mieszkańców. I tak mieszkania M3 (dwupokojowe) - oprócz tradycyjnych rozwiązań funkcjonalnych oferujemy kilka mieszkań w układzie amfiladowym na ostatniej kondygnacji z dużym tarasem. To dla ludzi (rodzin) preferujących duże przeszklenia, jasność pomieszczeń, słońce i otwartość przestrzeni. Mieszkania M5a dwupoziomowe również posiadają tarasy w formie atrialnej, ograniczone trzema ścianami. Niektóre pokoje (sypialnie) posiadają wnęki, które z powodzeniem wykorzystać można do pracy z komputerem lub innych zajęć. Projektowane małe wąskie okna, towarzyszące tym większym, pełnią funkcję wentylacji mieszkania poprzez skrzydło uchylno-rozwieralne. W okresie grzewczym w celu ochrony przed dymem z kominów okolicznych budynków można zainstalować na ościeżnicy od zewnątrz panel filtracyjny (filtr powietrza), gwarantujący dopływ czystego powietrza do mieszkania. W filtry powietrza powinny być wyposażone również nawietrzaki w oknach. Wszystkie okna od strony ulicy Zygmunta Augusta projektujemy o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Wszystkie mieszkania mają schowki, które wykorzystać można zgodnie z własnymi upodobaniami.

2.2.2 Lokalizacja mieszkań w budynku

Od strony ulicy Zygmunta Augusta (budynek nr 1 i część budynku nr 4 II etap) mieszkania projektowane są od poziomu I piętra. Uważamy, że w strefie śródmiejskiej zabudowy przy ulicach i w budynkach średniowysokich, partery winny być przeznaczone dla szeroko rozumianej funkcji usługowo-handlowej, tym bardziej, że w tej konkretnej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się węzeł komunikacji miejskiej, a w niewielkim oddaleniu dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna. Warunek ewentualnej lokalizacji mieszkań od strony ul. Zygmunta Augusta od spełnienia wymogu projektowanych okien (parapetów) na wysokości min. 1,90 m skłania nas projektantów do podjęcia powyższej decyzji.
Od strony ulicy Rycerskiej zakaz projektowania usług w parterach automatycznie wprowadza w ten poziom mieszkania, sytuowane na poziomie zbliżonym do tego jaki występuje w budynku sąsiednim, istniejącym, adaptowanym.

Wszystkie wejścia do budynków dostępne z wnętrza kwartału, do którego wchodzimy (wjeżdżamy) od strony ul. Rycerskiej i Zygmunta Augusta. Przy klatkach schodowych projektowane są wózkownie w poziomie parteru.

2.1.3 Usługi

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, w parterze budynku nr 1 proponujemy funkcje usługowe, skierowane głównie do mieszkańców kwartału, czyli : - mały żłobek i przedszkole 1-oddziałowe z obsługą cateringową i możliwością korzystania z placu zabaw dla dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie w godzinach przedpołudniowych - miejsce spotkań młodzieży - lokal do organizowania imprez okolicznościowych (rodzinnych), zebrań mieszkańców, lokum dla „koła gospodyń miejskich”, spotkań mieszkańców o wspólnych zainteresowaniach - handel, usługi nieuciążliwe na pozostałej powierzchni

Powyższe propozycje są do rozważenia i zawsze możliwe do zamiany na inne.

3.0 Realizacja inwestycji

3.1 Budynki nowe


Nowa zabudowa realizowana będzie w technologii tradycyjnej, z udziałem konstrukcji szkieletowej żelbetowej wylewanej na mokro, w większości w dolnych poziomach budynków (parking podziemny, parter, I piętro). Elementy klatki schodowej (biegi, spoczniki) przewidziano do prefabrykacji, stropy typu filigran. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne standardowe.

3.2 Budynek adaptowany - Rycerska 13

W związku z planowanym remontem bud. istniejącego (kamienicy) przy ulicy Rycerskiej 13, przewidujemy następujące istotne roboty budowlane :

- wymiana stropów drewnianych na stalowo-żelbetowe - wymiana schodów drewnianych na żelbetowe - wymiana stolarki okiennej drewnianej – odtworzenie pierwotnej (od zewnątrz), skrzydła jednoramowe, podwójnie szklone - remont więźby dachowej (częściowa wymiana 50%) - izolacja przeciwwilgociowa - pozioma na styku ław fundament. i ścian piwnic metodą iniekcyjną, pionowa od zewnątrz ABIZOLE na przygotowanym podłożu, folia czarna kubełkowa - należy rozważyć wzmocnienie fundamentów poprzez ich podbicie - wykończenie zewnętrzne adekwatne do obiektu pod ochroną konserwatorską

- wykończenie wewnętrzne i instalacje - rozwiązania standardowe
Odnośnie zalecenia Inwestora co do zaprojektowania charakterystycznego dla osiedla elementu architektonicznego, autorzy opracowania uważają, że cała koncepcja jest takim elementem architektonicznym, który wnosi nową jakość w tej konkretnej lokalizacji. Niemniej w przypadku zdobycia uznania u Inwestora jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z jego strony w tym temacie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl