Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej pn. Centrum Usług Publicznych(CUP) w Opolu.
II nagroda

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch. Andrzej Bulanda  
 • arch. Włodzimierz Mucha  
 • arch. Jacek Chyrosz  
 • arch. Michał Brzychcy  
 • arch. Cristian Ortega Munoz  
 • arch. Edyta Skiba  
 • arch. Maciej Szkiełkowski  
 • arch. Gaweł Tyrała  
 •  
 •  
 • http://www.bimarch.pl/  
 •  

Idea

Dlaczego ta działka?


Wybór lokalizacji pod budynki publiczne największej rangi nie powinien być nigdy przypadkowy. Takimi budynkami bez wątpienia jest zespół CUP . Poszukiwaliśmy terenu, który siłą i znaczeniem swych inwestycji zapewni ład przestrzenny najbliższego otoczenia i da impuls do kontynuacji zabudowy w zaproponowanej skali i układzie przestrzennym. Ranga Urzędu Miejskiego powinna umiejscawiać go w centralnej ,strategicznej lokalizacji w relacji do głównych przestrzeni publicznych rejonu. Naszym zdaniem lokalizacja obu budynków w obszarze 2U/KDW jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kształtowania wizerunku miejsca zarówno od strony torów, przez danie silnego impulsu do zabudowy parawanowej (grzebieniowej) wzdłuż ulicy 1KDL oraz od strony przyszłego placu miejskiego 1KPP dla którego stanowi naturalną pierzeję na całej długości wzdłuż 1KDD. Relacja tego obszaru z centrum miasta przez istniejące ciągi piesze i układ ulic czyni z wybranej lokalizacji zwieńczenie tych ciągów i wyznacza mocny punkt identyfikacyjny na mapie miasta- zalążek nowej dzielnicy- centrum administracyjnego. Tereny na w obszarach U1,1U/KDW przeznacza się w naszej wizji pod naturalną rozbudowę Politechniki wokół osi założenia historycznego, teren 3U/KDW pod biurową zabudowę komercyjną kontynuującą wprowadzone projektem standardy i układ zabudowy. Plac miejski z parkiem i podziemnym miejskim parkingiem stanie się w przyszłości atrakcyjna i żywą przestrzenią publiczną. Wnętrzem z nią sprzężonym będzie w naturalny sposób plac wejściowy do założenia CUP.

Dlaczego taka forma?

Ekonomika wykorzystania terenu
– filozofia działań projektowych w mieście powinna zakładać pełne wykorzystanie parametrów wynikających z mpzt. Pozwala to na ekonomiczne gospodarowanie terenem i uwolnienie pozostałych wolnych terenów do niezależnej zabudowy lub sprzedaży. Powstaje w ten sposób intensywne, gęste, atrakcyjne miasto z świadomie ukształtowanymi otwartymi przestrzeniami publicznymi tworzącymi ciągi komunikacyjne. Projekt zakłada takie podejście, ograniczając się do jednego obszaru wyznaczonego przez mpzt. Zapoczątkowując przez to rozwój całego najbliższego obszaru.

Mpzt - projekt jest zgodny z zapisami mpzt i w pełni wykorzystuje parametry planistyczne takie jak: intensywność zabudowy, powierzchnia zabudowy powierzchni abiologicznie czynna, liczba miejsc parkingowych.

Ogólnodostępne przestrzenie publiczne – są nimi plac miejski z parkiem (granica między tymi obszarami jest płynna z uwagi na wprowadzenie zieleni na plac. Projekt podaje tu jedynie generalne wytyczne co do głównych kierunków kompozycyjnych, osi widokowych.

Elementy kompozycji urbanistycznej

Plac wejściowy
- jest atrakcyjna przestrzenią publiczną o funkcji reprezentacyjnej i wejściowej do dwóch znaczących budynków miejskich. Tu spotykają się dwa kierunki napływu mieszkańców od strony komunikacji miejskiej w 1KDL oraz od strony Placu miejskiego. Ławki, zieleń niska, woda, flagi. Możliwość wjazdu na plac lub dojazdu taxi, dostawy, karetka, parkingi rowerowe , motocykli i samochodów.

Dziedziniec - ważna dla funkcjonowania strefy Klienta UM przestrzeń otwarta pół publiczna, dająca możliwość odpoczynku i rekreacji. Zieleń niska, woda, ogródek letni kantyny, dostawy.

Plac miejski - trójkątny plac utworzony między pasami zabudowy wzdłuż torów kolejowych oraz istniejącej siatki ulic. Pod placem znajdować się będzie podziemny parking miejski na ca samochodów. Zieleń na płycie w formie zorganizowanych geometrycznie pól o różnej proporcji zieleni do posadzki kamiennej. Uwzględniający geometrię głównych kierunków i osi kompozycyjnych.

Park - obszar 2ZP graniczący z placem miejskim o większym niż na placu skupisku zieleni i wzbogaconej rzeźbie terenu. Miejsce odpoczynku. Grunt rodzimy większe skupiska drzew

Program funkcjonalno użytkowy - został rozmieszczony w budynkach zgodnie z wytycznymi . Sale operacyjne zostały umieszczone na parterze. Piętra zajmują pokoje biurowe przewidziane programem. Południowe skrzydło budynku UM zajmuje część z biurami pod wynajem. Do tej części zapewniono niezależne wejście. Wydzielone zespoły funkcjonalne tj. zespól sal konferencyjnych, sale szkoleniowe mogą funkcjonować niezależnie. Sale operacyjne UM otwierają się na wewnętrzny zielony dziedziniec co podnosi jakość Obsługi klientów. Kantyna UM również ma dostęp do dziedzińca. Antresola nad parterem ( o mniejszej wysokości) jest w większości zespołem archiwów zwartych skomunikowana dodatkowo z archiwami podręcznymi Sali operacyjnej. Archiwa będące sercem urzędu są niejako częścią Sali operacyjnej. Projekt zapewnia potrzebną segregację ruchów klienta i pracownika.

Rezerwa w ramach przyszłej rozbudowy poza wielkości wynikające z programu i zakładany budżet inwestycji istnieje możliwość nadbudowy o jedną kondygnację (zadanie 1) ca 500m2PU, wynikająca z max chłonności działki zapisanej w mpzt. Kolejną rezerwą biurową na podobnych zasadach jest zabudowa łącznika w kondygnacjach powyżej antresoli (zadanie 2) jako alternatywa dla łącznika komunikacyjnego. Możliwe jest pozyskanie ca 500 m2PU na cele biurowe.

Łącznik - zapewniono łącznik w poziomie parkingu bez konieczności występowania o odstępstwo. W sensie formalnym budynki zostają połączone w poz. -1. W przypadku potrzeby realizacji łącznika nadziemnego proponuje się lokalizację w nim komunikacji i stref odpoczynku dla biur z widokiem na plac wejściowy i zieleń parku miejskiego, lub w wydaniu biurowym patrz pkt. rezerwa.

Strefa wejściowa cegła Z1 - kontrastem do spokojnej modularnej i monumentalnej architektury (kontenera na biura) jest narożne wejście do budynku Urzędu Miasta o zdwojonej skali ,wyłożone cegłą –symbolicznym łącznikiem z ceglaną przeszłością miasta i miejsca. Ceglana ściana z godłem Opola. Wejście jest dobrze widoczne wyróżniające się na tle monochromatycznej architektury zespołu.

Wnętrza Z1,Z2 - proste funkcjonalne z sufitami podwieszonymi wyspowymi, technologiczne łatwe do rearanżacji z uwagi na mały moduł elewacyjny(skok przesunięcia ściany 150cm). Beton, szkło drewno naturalne. Wprowadzenie oświetlenia dziennego na korytarze w strefie wind oraz przez naświetla w towarzyszące drzwiom do pokojów biurowych. Wnętrza publiczne w prostych skromnych naturalnych materiałach z śladowymi akcentami kolorystycznymi. Oświetlenie ledowe.

Obsługa komunikacyjna - zespół obsługiwany w pełni zgodnie z zapisami mpzt. Obsługa komunikacyjna z ulicy 1KDD na której proponuje się jeden kierunek ruchu i centralny fragment od strony placu jako pieszo jezdny. Wjazd do parkingów podziemnych zadań 1,2 po obu stronach zespołu z możliwością skoordynowania kierunków ruchu wjazd /wyjazd. Liczba miejsc parkingowych wg wskaźników mpzt 30/1000 m2PUP. Pozostałe miejsca w terenie opracowania rozdzielone (po 3) szpalerem drzew. Od strony ulicy 1KDL możliwość lokalizacji miejsc częściowo w pasie rozgraniczającym drogi. Lokalizacja przystanku autobusowego przy przejściu na plac wejściowy. Zapewniono miejsca dla rowerów i motocykli od strony placu. Zakłada się budowę parkingu miejskiego pod placem co dodatkowo poprawi bilans miejsc parkingowych w okolicy. Istnieje możliwość organizacji wyjścia z parkingu podziemnego na plac wejściowy co może być przydatne w okresie zamknięcia urzędów.

Niepełnosprawni - budynki w pełni dostosowane do użytkowania przez niepełnosprawnych. Budynki bez barier architektonicznych.

Zieleń - zapewniono różne typy zieleni ozdobnej wokół i na budynku, które wraz z wodą tworzą dobre miejsce pracy o korzystnym klimacie. Drzewa w szpalerach, zieleń niska na placu wejściowym i dziedzińcu UM, zieleń na zielonych dachach z dostępem dla pracowników. W pobliżu park miejski na placu.

Certyfikaty energetyczne Z1,Z2 - budynki zaprojektowane w sposób umożliwiający wystąpienie o dowolny certyfikat na dowolnym poziomie. Koszt i przygotowania dokumentów oraz wykupienie certyfikacji w dodatkowym budżecie.

Fasady Z1, Z2 - fasada z betonu architektonicznego w kolorze beżowym, prefabrykowana, modularna z elementami perforowanymi w bocznej ściance w celu naturalnej wentylacji budynku systemem otwieranych shadowboxów. Iluminacja fasad wykorzystująca modularność i światłocieniowość elewacji.

Konstrukcja Z1, Z2 - żelbetowa monolityczna: siatka słupów 7.50x 7.50,7.20,6.60 Stropy żelbetowe trzony żelbetowe, z elementami stalowymi w strefie wejścia do UM. Kondygnacja podziemna żelbetowa w technologii szczelnej wanny.

Systemy instalacyjne Z1, Z2 - budynki wyposażone w systemy instalacyjne zapewniające właściwy komfort w standardzie biur klasy A. Wentylacja naturalna, przewietrzanie, wychładzanie budynku nocą, Przyłącza z sieci miejskich. Nie ujęte w wycenie. Podłogi techniczne. Wentylatornie, klimatyzatornie bytowe oraz systemy wentylacji ppoż garaży na dachach w wydzielonych akustycznie strefach.

Ppoż - Z1, Z2 budynki z dostępem do dróg pożarowych 1KDL, 1KDD wzdłuż dłuższych boków budynków. Zespół budynków średniowysokich zaliczone do kat. ZLI, klasa odporności ogniowej B. W budynkach przewiduje się po dwie strefy pożarowe dla części nadziemnych i wydzielone strefy podziemne. Drogi ewakuacyjne: w pomieszczeniach nie przekraczają dopuszczalnych długości. Ochrona pożarowa dróg ewakuacyjnych EI15. Klatki schodowe obudowane wydzielone. Budynki wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne a także SAP podłączony do MKSP.

Wskaźnik powierzchni netto do brutto (dla części nadziemnej) PU/PC = 0.825

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl