Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • MAWA PROJEKT Maciej Wójtowicz
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Michał Jędrzejewski  
  • mgr inż. arch. Maciej Wójtowicz  
  • mgr inż. arch. Rafał Zieliński  
  • mgr inż. arch. Katarzyna Małek  
  • mgr inż. arch. Michał Banasik  
  •  
  •  
  • http://www.mawaprojekt.pl/  
  •  

Ogólna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek hali sportowo widowiskowej przeznaczony jest na cele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Usytuowany jest przy Al. Mieczysława Smorawińskiego na działce o nr ewidencyjnym 4/32 i części działek 8/2 i 4/28. Obszar planowanej inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla północnej części miasta Lublin. Projektowany budynek hali widowiskowo-sportowej został zaprojektowany ze ścisłym powiązaniem jego przyszłej funkcji i bryły przy jednoczesnym nawiązaniu do kontekstu urbanistycznego. Bryła architektoniczna dostosowuje się do osi, którą stanowi hol wejściowy, który wiąże ze sobą dwie przestrzenie, miasta i kampusu uczelni.

Zgodność z zapisami MPZP


Obiekt projektowany jest na terenie SR1 objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin wprowadzonego uchwałą Nr 825/XXXV/2005. Główną funkcją projektowanego obiektu jest funkcja sportowo rekreacyjna uzupełniona o funkcję sportowo-dydaktyczną z usługami towarzyszącymi, co jest zgodne z podstawowym przeznaczeniem terenu SR1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, zachowują określone w MPZP odległości od Al. M. Smorawińskiego. Znaczącą powierzchnię terenu inwestycji obejmuje wydzielona strefa parkowania K, bez prawa przekształceń zmierzających do zmniejszania liczby miejsc postojowych. Istniejąca ilość miejsc postojowych wynosząca ok. 110 miejsc została zwiększona do 192 mp ( zmodernizowano istniejący parking do 121mp, zaprojektowano dodatkowy parking przy boiskach treningowych dla 41 mp i 4 autokarów, 30 mp w garażu podziemnym pod halą sportową) z możliwością zwiększenia ilości miejsc parkingowych do 219 mp (parkowanie na nawierzchni placu przed halą sportową). Wskaźnik ilości miejsc postojowych na m2 usług z MPZP został spełniony. Parkingi zostały obsadzone drzewami zgodnie z wymogami MPZP.

Zagospodarowanie terenu

Głównymi założeniami projektu zagospodarowania terenu, oprócz spełnienia wymagań Zamawiającego, oraz zapisów MPZP były powiązania komunikacyjne, klarowny podział funkcjonalny, geometryczna kompozycja porządkująca przestrzeń oraz utrzymanie warunków ochrony przeciwpożarowej sąsiednich obiektów.

Obiekt znajduje się przy nowowyznaczonym głównym ciągu pieszym, łączącym Aleję Mieczysława Smorawińskiego z terenem kampusu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Umieszczony w zachodniej części budynku przeszklony hol główny jest korytarzem wprowadzającym użytkowników na teren wewnętrzny. Lokalizując budynek starano się zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń wysoką, jako naturalny bufor na granicy stref o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym. Dzięki temu funkcja mieszkalna (akademiki) jest oddzielona naturalną barierą od przeważającej w zachodnim skrzydle obiektu funkcji dydaktycznej i towarzyszącej obiektowi funkcji biurowej. Wzdłuż zachodniej granicy terenu inwestycji wyznaczono drogę dojazdową łączącą Al. Smorawińskiego z układem drogowym na terenie inwestycji. W przyszłości zapewni ona połączenie z osiedlem mieszkaniowym zlokalizowanym w południowo wschodniej części terenu. Droga stanowi główny dojazd pożarowy na teren inwestycji i w założeniu może obsługiwać teren zarówno hali sportowej, jak również pozostałej części kampusu. Całość założenia przecina ciąg pieszy, biegnący od Alei Smorawińskiego, przez główny hol budynku i dalej na południe w kierunku parkingu.

Teren podzielono na pięć bloków funkcjonalnych. Część północna to strefa reprezentacyjnego wejścia od Al. M. Smorawińskiego z oczkiem wodnym ciągnącym się wzdłuż głównego ciągu pieszego oraz stacją rowerów miejskich LRM. Pozostałą część terenu zajmuje krótko strzyżony trawnik i drzewa które będą poddawane regularnym zabiegom pielęgnacyjnym. Północno-zachodni narożnik z częściowo zachowanym istniejącym drzewostanem przeznaczono głównie na część rekreacyjną. Ze względu na bliskie położenie akademików, taka lokalizacja wydaje się najbardziej racjonalna. Pod osłoną istniejących drzew znajdują się stanowiska do grillowania. W strefie wejść do holu głównego hali, oraz klubu studenckiego zlokalizowano dodatkowy parking na rowery. Część centralną terenu zajmują amfiteatralne trybuny wykorzystujące nasyp przykrywający kondygnację podziemną. Na placu przed trybunami zlokalizowane będą ławki, zachęcające studentów do spędzania czasu w ciepłe i słoneczne dni. Przestrzeń pod nadwieszeniem południowej części piętra wykorzystano jako plac wystaw plenerowych, który będzie z powodzeniem spełniał swoją funkcję również w czasie opadów atmosferycznych. Część wschodnia oddzielona oczkiem wodnym z kaskadą od części centralnej mieści dodatkowy plac wielofunkcyjny. Plac może być wykorzystywany, jako rozszerzenie placu amfiteatralnego lub jako rezerwa parkingowa w przypadku większych imprez w obiekcie. Część południowo zachodnia to istniejący, lecz zmodernizowany parking, połączony z budynkiem hali głównym ciągiem pieszym. Część południowo – wschodnia to blok o programie sportowym zawierający dwa boiska do piłki plażowej, pełnowymiarowe boisko do koszykówki, które umożliwia rozgrywanie równocześnie dwóch niezależnych rozgrywek streetball, oraz dwa korty tenisowe. Program uzupełnia położona w cieniu nowych nasadzeń siłownia terenowa z niewielkim placem wyposażonym w poidełka zasilane z miejskiej sieci wodociągowej.

Obiekt hali został przesunięty maksymalnie w kierunku północnym, do granic wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego. Bryła została ukształtowana w taki sposób aby możliwie jak najwięcej terenu po jego południowej stronie mogło zostać przeznaczone na place wewnętrzne. Zachowano dotychczasowy przebieg drogi pożarowej, wraz z kończącym ją placem manewrowym dla wozów strażackich.

Etapowanie inwestycji

Układ bloków funkcjonalnych na zagospodarowaniu terenu umożliwia etapowanie inwestycji zgodnie z założeniami Zamawiającego. Istniejąca hala może funkcjonować samodzielnie do czasu zakończenia budowy nowego obiektu. Do tego czasu możliwe jest wykonanie samego obiektu nowej hali, elementów rekreacyjnych, nowego układu placów publicznych, modernizacja istniejącego parkingu i budowa nowego układu dróg wewnętrznych. Boiska sportowe powstaną po rozbiórce istniejącej hali i rekultywacji istniejącego terenu.

Forma architektoniczna obiektu

Budynek hali widowiskowo-sportowej został zaprojektowany ze ścisłym powiązaniem bryły z jego przyszłą funkcją, przy jednoczesnym nawiązaniu do kontekstu urbanistycznego. Główną ideą było połączenie alei Mieczysława Smorawińskiego z zaprojektowanym od strony południowej placem. Przeszklony hol wejściowy tworzy oś wyznaczającą kierunek całego założenia oraz wiąże ze sobą dwie przestrzenie: miasta i kampusu uczelni. Budynek stanowi zatem rodzaj „pomostu” będącego wizytówką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak również całego miasta, co podkreśla jego reprezentacyjny charakter. Blokowy układ funkcjonalny pomieszczeń pozwolił podzielić bryłę na trzy moduły o zróżnicowanej wysokości i szerokości traktu oraz układzie podkreślającym główną oś założenia. Przeszklony moduł zachodni mieści dwukondygnacyjny hol wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz częścią biurową, w module środkowym znajduje się hala główna oraz widownia, we wschodnim – boisko treningowe ze ścianką wspinaczkową. Wysokości użytkowe poszczególnych części wyznaczyły linie przełamania całej bryły, co zdefiniowało jej ostateczny kształt. Przesunięte względem siebie moduły stwarzają efekt uskoków, które zostały wykorzystane jako doświetlenie budynku, podkreślając jednocześnie całość założenia. Nocą przeszklenia stworzą iluminację wzmacniającą walory architektonicze budynku. Dzięki takim zabiegom bryła od strony alei Mieczysława Smorawińskiego zyskała na dynamizmie i reprezentacyjności. Linie przecięć są kontynuowane w kompozycji zagospodarowania terenu, wyznaczając dodatkową oś prowadzącą kierunku boisk zewnętrznych. Od strony południowej moduły opadają, dostosowując się do wysokości pobliskich budynków kampusu studenckiego i nawiązują do stworzonego w koncepcji architektonicznej placu. Podcięcie środkowej bryły od strony południowej umożliwiło niejako przeniknięcie budynku w przestrzeń placu i wytworzenie dodatkowej, zadaszonej przestrzeni wystawienniczo-rekreacyjnej. Teren wystaw plenerowych łączy się z pobliskim amfiteatrem, co stwarza możliwość łączenia obu przestrzeni. Projekt urbanistyczno - architektoniczny zakłada wykorzystanie istniejącej rzeźby terenu. Wyższa jego część od Al. M. Smorawińskiego umożliwia wejście na poziom holu głównego bez wykorzystania schodów. Doświetlenie niższych kondygnacji uzyskano poprzez umiejętne kształtowanie skarp. Niższa część terenu od strony placu wewnętrznego w naturalny sposób pozwala na ukształtowanie amfiteatralnej widowni.

Rozwiązania funkcjonalne

Główny trakt komunikacyjny hali stanowi przeszklony, dwukondygnacyjny hol, przecinający budynek w osi północ-południe. Do holu prowadzą dwa wejścia: od strony położonego na południu parkingu oraz od biegnącej na północy Alei Mieczysława Smorawińskiego.

W otwartej przestrzeni holu wejściowego zlokalizowano lady służące jako punkt recepcyjno-informacyjny oraz stanowisko ochrony obiektu. Po zachodniej stronie mieszczą się toalety ogólnodostępne i szatnia odzieży wierzchniej oraz dwie sale audiowizualne: wystawowa i konferencyjna wraz z zapleczami. Lokalizacja sali wystawowej tuż obok wejścia i położonego nieopodal terenu wystaw plenerowych daje możliwość jednoczesnego wykorzystania obu przestrzeni.
Do północno-zachodniego narożnika holu przylega główna klatka schodowa, łącząca wszystkie trzy kondygnacje.

Po wschodniej stronie holu znajduje się hala główna wraz z widownią oraz zespołem szatniowym dla zawodników (w tym niepełnosprawnych), trenerów i sędziów. Widownię stanowi trybuna stała mieszcząca 818 osób oraz składana, przeznaczona dla 204 widzów. Trybuny dostępne są korytarzem biegnącym wzdłuż południowej ściany budynku, z holu na płytę boiska oraz z poziomu 2 kondygnacji, na którą prowadzą otwarte schody wstęgowe. Dodatkowe, górne womitoria gwarantują dostępność trybuny stałej przy złożonej trybunie dolnej.

Boisko treningowe oraz ścianka wspinaczkowa zostały umieszczone naprzeciwko widowni, po przeciwnej, wschodniej stronie boiska głównego, powiększając widoczne z trybun wnętrze areny, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni przy organizacji różnorakich imprez, np. koncertów, czy zawodów wspinaczkowych.

Na koronie trybuny, w okolicy osi boiska zlokalizowano punkt transmisji telewizyjnych oraz dwa równorzędne pomieszczenia komentatorów. Przy womitoriach, na kondygnacji drugiej wprowadzone zostały dodatkowe toalety dla widzów.

Do górnego poziomu holu głównego przylegają pomieszczenia bloku Studium WFiS oraz pomieszczenia biurowe bloku administracyjno-gospodarczego. Południową część drugiej kondygnacji zajmuje blok kulturalno-oświatowy. Obie części górnego poziomu budynku połączone są korytarzem, zakończonym z dwóch stron ewakuacyjnymi klatkami schodowymi. Przy klatce w południowo-wschodniej części obiektu zlokalizowano serwerownię.

Korytarz, stanowiący komunikację ogólną kondygnacji podziemnej, biegnie od głównej klatki schodowej bezpośrednio pod holem wejściowym, łącząc bloki funkcjonalne zlokalizowane na tym poziomie. W północnej części podziemia, pod płytą hali głównej znajduje się blok rekreacyjno-rehabilitacyjny, mieszczący gabinety lekarskie, zespół saun z zapleczem, komorę krioterapii, siłownię, dwie sale do ćwiczeń oraz pomieszczenia szatni i sanitariatów, obsługujące kompleks.

Południową część kondygnacji podziemnej zajmuje blok sal sportowych: sala tenisa stołowego, squash i sportów walki wraz z towarzyszącym zapleczem szatniowo-sanitarnym. By uzyskać odpowiednią wysokość pomieszczenia sale tenisa stołowego i squash zlokalizowane zostały 2 m poniżej pozostałej części kondygnacji podziemnej. Oba bloki posiadają wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Po zachodniej stronie korytarza głównego, tuż obok klatki schodowej mieści się zaplecze socjalne i szatniowe bloku administracyjno-socjalnego.

Na kondygnacji podziemnej, w południowo-zachodnim narożniku budynku znajduje się klub studencki "Medyk" wraz z holem wejściowym, zapleczem oraz zespołem szatniowo-sanitarnym dla artystów. Klub dostępny jest bezpośrednio z zewnątrz, wejściem zlokalizowanym poniżej południowego wejścia do obiektu oraz z głównego korytarza kondygnacji podziemnej.

Pomieszczenia bloku magazynowo-technicznego usytuowane zostały wzdłuż zewnętrznej ściany kondygnacji podziemnej, przy zadaszonym parkingu technicznym, znajdującym się pod wschodnią częścią sali sportowej. Każde z pomieszczeń posiada bezpośredni dostęp z zewnątrz.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne umieszczone zostały na obniżonej części stropodachu ponad holem głównym i kompleksem kulturalno-oświatowym, przy zewnętrznej ścianie głównej sali sportowej, co pozwoli zminimalizować ilość instalacji wewnętrznych w budynku.

Rozwiązania materiałowe

Dynamiczna forma obiektu została podkreślona zastosowaniem rozedrganej elewacji z paneli kompozytowych w bardzo jasnej kolorystyce. Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub stalowa w kolorystyce ciemnoszarej. Elementy betonowe z betonu wysokiej jakości, z gładkich systemów szalunkowych. W toku prac projektowych Projektant określi rysunek szalunków i technologię wykonania mieszanki betonowej. Przeszklenia ze szkła o podwyższonej izolacyjności termicznej o barwie neutralnej szarej o średniej refleksyjności. Ściany murowane i monolityczne. Ściany osłonowe z paneli kompozytowych na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl