Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły.
III miejsce

<<< powrót
  • MD Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:

Powiązanie inwestycji z otoczeniem.

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w zachodniej, mieszkalnej części Świnoujścia, oddalonej od turystycznego fragmentu miasta. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki mieści się w kompleksie zabudowań o charakterze modernistycznego osiedla mieszkaniowego, na działce z rezerwą terenu przeznaczoną na dalszą rozbudowę zespołu. W sąsiedztwie znajduje się utrzymany w tym samym stylu, zespół szkolny. CEZiT zlokalizowane jest na styku osiedla z wielkiej płyty, tradycyjnych budynków mieszkalnych oraz osiedla domków jednorodzinnych. Przestrzennie miejsce pod budowę hali sportowej i basenu znajduje się pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a 11 piętrowym budynkiem mieszkalnym. Umiejscowienie projektowanych obiektów sprawiło, że nowa zabudowa została ukierunkowana na działania uspójniające, podkreślając ciągłość zabudowy. Jednocześnie funkcja i znaczenie nowych obiektów nie wygeneruje takiego oddziaływania, które mogłaby i powinno znacząco wyróżniać się w omawianej części miasta, czy wrecz pretendować do ikony miejsca. Proponowana architektura jest uzupełnieniem istniejącej tkanki z akcentem współczesnym. W związku z powyższym proponuje się swego rodzaju „dokończenie” zespołu budynków CEZiT. Ponadto ze względu na wiek i stan obiektu szkoły zakłada się jego ujednolicenie i odświeżenie wyglądu w kolejnych etapach inwestycji z ewentualnym zastosowaniem na elewacji szkoły motywu graficznego zaproponowanego na nowych obiektach. Działając w duchu modernizmu, podejmując decyzję o sposobie kształtowania nowej części szkoły,ważnym dla zespołu projektowego było zapewnienie optymalnych i zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków nasłonecznienia i przesłaniania dla budynków już istniejących.

Powiązanie układu komunikacyjnego.

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego wjazdu na teren opracowania przy PTSM umożliwiając dogodny transport i komunikację z halą sportową i dalej z basenem, przeznaczony głównie dla grup zorganizowanych (m.in. uczniowie pobliskich szkoły). Zakłada się stworzenie dodatkowego dojazdu do nowych obiektów od strony ul. Szkolnej i zapewnienie dodatkowych miejsc postojowych w północno-wschodnim narożniku działki. Wytworzona w tym miejscu pieszo-jezdnia zapewnia dojazd i dojście do głównego wejścia do kompleksu sportowego przeznaczonego głównie dla klientów indywidualnych i komercyjnych korzystających z obiektów po godzinach lekcyjnych.

Zagospodarowanie terenu, MPZP, zieleń urządzona.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje się wykonanie miejsc parkingowych przy głównym wejściu do kompleksu sportowego (12 miejsc). Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (6 miejsc) przewiduje się przy istniejącym budynku PTSM. Ponadto przewiduje się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych (8 miejsc) oraz autokarów (2 stanowiska) w pasie drogowym ulicy Grodzkiej, zgodnie z ustaleniami MPZP. Nawierzchnia miejsc postojowych na terenie opracowania zostanie wykonana z geokraty, stanowiąc dzięki temu powierzchnie biologicznie czynne. Nowo projektowane obiekty wydzielają wewnętrzny dziedziniec szkoły zaaranżowany w zieleni, miejscowo wzmocnionym podłożu, przy wykorzystaniu geokraty. Na dziedzińcu przewiduje się zastosowanie donic na rośliny ozdobne oraz uformowanie niewielkich skarp ograniczonych murkami oporowymi z siedziskami. Ze względu na wymagania planu miejscowego przewiduje się wykorzystanie dachu łącznika (niższej części budynku) na dach zielony (powierzchnia biologicznie czynna) z roślinnością ekstensywną.Zaprojektowano wykonanie nasadzeń wzdłuż ulicy Grodzkiej i Szkolnej oraz przy nowych miejscach postojowych. Zgodnie z wymogami planu miejscowego założono, że miejsca postojowe zostaną wydzielone przy użyciu żywopłotów.

Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.

Funkcjonowanie


Założono dwa scenariusze działania zespołu, rozróżnione ze względu na użytkowników: 1. szkolny, 2. komercyjny. W scenariuszu 1., szkolnym założono zamknięcie strefy wejścia głównego do zespołu sportowego i wchodzenie uczniów przez łącznik od strony szkoły. Przy takim funkcjonowaniu obiektu możliwa jest obsługa zorganizowanych grup z innych szkół, które korzystają z wejścia do łącznika od strony południowej. W 2. scenariuszu - komercyjnym (poza szkolnym) - następuje zamknięcie łącznika na styku z budynkiem szkoły, a wejście główne pozostaje otwarte. W holu głównym następuje separacja ruchu użytkowników basenu i hali sportowej. Możliwe jest zastosowanie elektronicznych czytników czasu dla części basenowej (ewentualnie również hali sportowej) z dodatkową kontrolę korzystania z saun. Umożliwia to wprowadzenie zróżnicowanej taryfy opłat dla użytkowników komercyjnych. Zapewniono możliwość wprowadzenia komercji typu „Szkółki pływackie” i indywidualnych klientów basenów oraz wydzielonej strefy saun. Dbając o ekonomikę rozwiązań przyjęto zlokalizowanie wszystkich możliwych pomieszczeń na parterze obiektu. Zapewnia to zminimalizowanie kosztów konstrukcji oraz znaczne ograniczenie kubatur obiektów. Jedynie wymagane pomieszczenia techniczne związane z funkcjonowaniem basenu umiejscowiono w piwnicy, a wentylatorownię nad strefą rekreacyjną basenu.

Etapowanie

Przyjęte rozwiązania funkcjonalne umożliwiają różne warianty etapowania inwestycji. Nadbudowa szkoły może odbyć się w sposób niezależny od realizacji obiektów sportowych. Budowa części sportowej możliwa jest w dwóch wariantach etapowania: 1. wariant w którym jako pierwsza zostaje wykonana pływalnia, 2. wariant w którym najpierw zostanie wybudowana hala sportowa. Niezależnie od przyjętego wariantu rozbudowy w pierwszym etapie powstanie łącznik między istniejącą szkołą a obiektami (ozn. na rys. nr 5). Założono, że zagospodarowanie terenu związane z boiskiem zewnętrznym oraz otoczenie wejścia do łącznika i PTSM realizowane będzie razem z salą sportową. Razem z obiektem basenu wykonane zostanie otoczenie głównego wejścia do kompleksu sportowego oraz wewnętrzny dziedziniec.

Hala sportowa ( 1039,00 m2 p.u.).

Projektuje się przyszkolną salę sportową, o funkcji treningowej przystosowaną do rozgrywania zawodów co najwyżej o randze międzyszkolnej. Zoptymalizowano powierzchnie hali i zaplecza, a z uwagi na ekonomikę użytkowania przyjęto wyższy standard wyposażenia. W ramach hali znajduje się trybuna na 164 miejsca siedzące, z możliwością dostawienia dodatkowych dwóch rzędów (94 miejsca na trybunie wysuwanej). Oświetlenie naturalne hali zapewniają dwa pasmowe świetliki dachowe, usytuowane na obu dłuższych bokach sali oraz przeszklenia od strony głównego wejścia oraz od strony boisk zewnętrznych. Sztuczne oświetlenie planowane jest jako ledowe z kilkoma scenariuszami oświetlenia (powiał sali, różne natężenie). Hala wyposażona będzie w podłogę sportową, w kotarę umożliwiającą podział przestrzeni na dwie części oraz kosze do koszykówki, a w posadzce zamontowane będą tuleje do bramek i siatek, co zapewni wielofunkcyjność sali. Możliwy jest również zakup mat zabezpieczających podłogę sportową co umożliwi adaptację sali na aulę. Możliwe jest również wyposażona sali w nagłośnienie i oświetlenia sceniczne przystosowane do potrzeb imprez szkolnych. Hala sportowa będzie umożliwiać uprawianie: koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa, gimnastyki sportowej. Magazyn hali dostępny będzie zarówno z wewnątrz sali jak i z zewnątrz obiektu. Magazyn obsługuje również boiska zewnętrzne. W ramach zespołu pomieszczeń hali znajdują się dwa zestawy szatni męskich i damskich dla 16 osób każda (w sumie 64 szafki). Do przestrzeni sportowej przylega niewielka siłownia dostępna zarówno z samej sali sportowej jak i z korytarza.

Kryta pływalnia ( 1562 m2 p.u. parter + 1171 m2 p.u. przestrzeń techniczna).

Projektuje się obiekt basenu sportowego długości 25m o 6-ciu torach i głębokości zmiennej od 1,2m do 1,8m. W ramach hali basenowej zlokalizowany został również basen rekreacyjny z urządzeniami wodnymi (dysze do masażu karku i stóp, dysze wywołujące efekt gejzeru, tor z wytworzonym prądem) ponadto zostało wyznaczone miejsce do odpoczynku (leżaki) oraz zaprojektowano miejsce z wannami jacuzzi. Część rekreacyjna basenu znajduje się w obniżonej części hali basenowej w celu optycznego jej oddzielenia od części sportowej. Zoptymalizowano aranżacje hali basenowej pod kątem ilości wymaganych prawem ratowników. W obrębie hali basenowej zlokalizowano trybunę na 80 miejsc siedzących. Przestrzeń basenu od strony północno-wschodniej jest przeszklona zapewniając wgląd ze skrzyżowania ulic 11 listopada i Szkolnej. W celu minimalizacji strat ciepła związanych z przeszkleniem zastosowano podwójną elewację tworząc izolacyjny bufor powietrzny. Wytworzona podwójna fasada stanowi również przejście między strefą wejściową, a trybuną. Łącznik ten zostanie zaaranżowany zielenią tworząc swego rodzaju oranżerię. Zieleń ograniczy bezpośredni wgląd z ulicy na basen zapewniając odpowiednią dozę prywatności dla osób korzystających z pływalni, ale nie ograniczając efektu otwarcia obiektu. Obsługa techniczna basenu odbywa się z przestrzeni podbasenia gdzie zlokalizowano większość niezbędnych pomieszczeń technicznych oraz z 1. piętra gdzie zlokalizowano wentylatornię z bezpośrednim dostępem do świeżego powietrza. Podbasenie rozwiązano tak aby możliwe było wprowadzenie dowolnej obecnej na rynku technologii basenowej. Część techniczna wyposażona jest w windę towarową służącą dostawom niezbędnych materiałów eksploatacyjnych dla basenu oraz transportowi sprzętów związanych z codziennym funkcjonowaniem basenu (np. liny) do i z magazynu basenu zlokalizowanego w piwnicy. Przestrzeń techniczna dostępna jest niezależnym wejściem z zewnątrz budynku. W ramach zespołu szatniowego dla osób korzystających z basenu zaprojektowano: szatnię męską, damską oraz mieszaną z rozdzielnymi węzłami sanitarnymi. Szatnie damska i męska przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów szkolnych, natomiast szatnia łączona dedykowana jest głównie osobom korzystającym z basenu poza godzinami funkcjonowania szkoły. Każda szatnia wyposażona jest w 32 szafki (w sumie 96 szafek). Obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, ale aby zwiększyć jego atrakcyjność dla osób niepełnosprawnych możliwe jest dodanie rozwiązań specjalnych dla osób niepełnosprawnych jak ruchome dno basenu pływackiego.

Łącznik (170 m2 p.u.).

Zaprojektowano łącznik do wykonania w I etapie niezależnie od kolejności wznoszenia obiektów. Stanowi on powiązanie istniejącego budynku szkoły z nowymi obiektami, ale także jest dodatkowym wejściem do kompleksu, przeznaczonym dla szkolnych grup zorganizowanych (dojazd np. autokarem). Łącznik zapewnia możliwość wejścia oraz pozostawienia okryć wierzchnich w niewielkiej szatni. Z łącznika prowadzi wyjście na wewnętrzny dziedziniec szkoły. W omawianej części zlokalizowano także pokój dla trenerów. Wyjście z łącznika zapewnia połączenie między szatniami, a boiskami zewnętrznymi.

Rozbudowa szkoły (364 m2 p.u.). W ramach rozbudowy istniejącego obiektu szkoły zaprojektowano nadbudowę części, w której obecnie zlokalizowane są pracownie zawodowe, tworząc tym samym zwarty kompleks pomieszczeń związanych z kształceniem kierunkowym. Nadbudowa wykonana zostanie w konstrukcji lekkiej, w celu optymalnego wykorzystania istniejącej konstrukcji obiektu. Projektuje się nową klatkę schodową w istniejącym załamaniu bryły szkoły, a z niej dodatkowe wyjście ewakuacyjne.

Boiska zewnętrzne. Boiska zostały zlokalizowane w południowo-wschodnim narożniku działki i powiązano je funkcjonalnie z nowym budynkiem hali sportowej (magazyny, szatnie). Boiska stanowią taki rodzaj zagospodarowania terenu, który zapewni optymalne warunki pobytu w istniejącym budynku schroniska młodzieżowego (brak przesłaniania, dobre warunki wentylacyjne). Boiska umożliwiają granie w: piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa.

Rozwiązanie techniczno materiałowe.

Układ konstrukcyjny obiektu.
Szkieletowy z betonu zbrojonego z częściowym wykorzystaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych jako konstrukcyjnych. Zadaszenie budynku hali i basenu, w postaci dźwigarów z drewna klejonego, krytych wysoko-profilową blachą trapezową wspartą na układzie płatwi stalowych, ocieplonych wełną mineralną. Ławy, stopy i ściany fundamentowe (w tym piwnic), słupy, belki/podciągi, schody oraz stropy (stropodachy nad łącznikami) żelbetowe wylewane. Elementy trybun saki gimnastycznej – prefabrykowane, żelbetowe.

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe - murowane z bloczków silikatowych grubości i ocieplone płytami z wełny mineralnej.

Ściany wewnętrzne, murowane z bloczków silikatowych. Wykończenie tynkami cem-wap oraz okładzinami ceramicznymi.

Posadzki – ocieplone, na jastrychach betonowych, wykończone okładzinami ceramicznymi oraz wykładzinami sportowymi

Stropy podwieszane. Sufity z płyt akustycznych z wełny mineralnej oraz rastrowe typu Open Cell o powierzchni otwartej w ok. 85%.

Dźwig – elektryczny.

Ślusarka okienna i drzwiowa – aluminiowa

Nadbudowa – ostateczne rozwiązania techniczno materiałowe dotyczące nadbudowy zostaną potwierdzone po wykonanie oceny stanu technicznego i posadowienia istniejącej części budynku

Zagadnienia instalacyjne - dla wszystkich elementów instalacyjnych z uwagi na ich wpływ na ekonomikę użytkowania obiektu oraz wymogi prawa co do energooszczędności przyjęto najwyższe standardy sprawności i efektywności urządzeń grzewczych, wentylacyjnych. Dla Hali basenowej za ogrzewanie, usuwanie wilgoci i doprowadzenie świeżego powietrza służyć będzie centrala klimatyzacyjna, odzyskująca dodatkowo ciepło do technologii, jako wyrób kwalifikowany dla basenów, dla pozostałych ogrzewanie realizowane grzejnikami i przez ogrzewanie podłogowe. Sala sportowa ogrzewana przez system wentylacji i promienników ze wspólną automatyką regulacyjną. Całość na bazie tradycyjnych źródeł ciepła (np. węzeł) z uwzględnieniem dodatkowo technologii odnawialnych jak solary i/lub fotovoltaika. Łącznie przyjęte rozwiązania mają za zadanie utrzymać możliwie najniższy wskaźnik zapotrzebowania energii użytkowej i pierwotnej.W świetle doświadczeń przy innych obiektach tego typu zrealizowanych w przeciągu ostatnich lat możliwe że źródło ciepła bazować będzie na układzie kombinowanym kotłowni gazowej i pomp ciepła typu powietrze-woda z określeniem punktu biwalentnego i z udziałem kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody, tak aby spełnić wszystkie wymagania przepisów, a głównie wymagania dotyczące jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl