Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zabudowy kwartału położonego pomiędzy ul. Świemirowską i al. Niepodległości w Sopocie.
III miejsce

<<< powrót
  • MSK Architekci
Skład zespołu:

Lokalizacja

Projektowane budynki mieszkalne stanowią uzupełnienie istniejącego osiedla budynków komunalnych przy ul. Świemirowskiej i al. Niepodległości w Sopocie. Zabudowa została zlokalizowana na działkach nr: 91/1, 91/2, 91/3, które objęte są zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miasta Sopotu, z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Świemirowskiej w mieście Sopocie, w zakresie obszaru położonego między ulicami Al. Niepodległości, Smolną i Świemirowską). Plan ustanawia funkcję terenu jako MU (teren numer 04.1) - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, w tym zabudowa wielorodzinna do 100% powierzchni użytkowej, usługi nieuciążliwe do 100% powierzchni usługowej.

Obecnie zabudowę osiedla tworzą cztery budynki wielorodzinne 4-kondygnacyjne, 2-kondygnacyjny budynek wielorodzinny objęty ochroną konserwatorską, otwarty garaż dwupoziomowy oraz przewidziane do rozbiórki: budynek mieszkalny i gospodarczy. Istniejąca zabudowa posiada dachy dwu i czterospadowe, z lukarnami, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. Teren inwestycji położony jest w granicach zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego i jest w zasięgu stref ochrony otoczenia zespołu zabytkowego -B-2- ochrony krajobrazu.

Idea

Projektowana zabudowa ma za zadanie wytworzyć brakującą na analizowanym odcinku pierzeję Al. Niepodległości i jednocześnie zamknąć kwartał, by zapewnić mieszkańcom odseparowaną od zgiełku arterii komunikacyjnej, przyjazną i bezpieczną przestrzeń półpubliczną. Projektowane budynki ulokowane zostały główną kalenicą, prostopadle do Al. Niepodległości, kontynuując tym samym kierunki wytworze przez zabudowę sąsiadującą, eksponując od strony Al. Niepodległości, podkreślone wykuszami, elewacje szczytowe.

Jednym z głównych założeń projektu jest porządkowanie przestrzeni. W tym celu podjęto decyzję, o konieczności usunięcia z terenu objętego projektem, zabudowy substandardowej tj. budynków mieszkalnego i gospodarczego przewidzianych do rozbiórki, jak również wyburzeniem w całości istniejącego dwukondygnacyjnego garażu otwartego. Obiekt ten, od początku nie jest w pełni użytkowany, w ocenie projektantów tworzy nieuzasadniony dysonans przestrzenny, w podlegającym ochronie zespole urbanistyczno-krajobrazowym miasta Sopotu. Przestrzeń odzyskana po wyburzeniu w/w zabudowy, pozwala stworzyć budynki, o proporcjach i skali nawiązującej do zabudowy sąsiadującej (budynki czterokondygnacyjne, kryte dachami dwuspadowymi z lukarnami). Dodatkowo, realizacja zabudowy 4 kondygnacyjnej znajduje uzasadnienie w aspekcie ekonomicznym – nie ma konieczności wyposażenia projektowanych budynków w dźwigi osobowe, znacząco obniżając koszty realizacyjne i użytkowania. Idea porządkowania przestrzeni jest również widoczna na elewacjach budynków, które zaprojektowano z użyciem kompozycji rytmicznych podziałów okiennych i stonowanej kolorystyki.

Bryła i wygląd projektowanych obiektów, stanowi efekt nałożenia na siebie uwarunkowań wynikających z analiz wzajemnego przesłaniania i zapewnienia wymaganego czasu nasłonecznienia, zarówno dla zabudowy projektowanej jak i istniejącej.

Kluczowe dla projektowanego układu urbanistycznego, jest zapewnienie odpowiednich warunków nasłonecznienia i ograniczenie wpływu wzajemnego przesłaniania zabudowy projektowanej i istniejącej. W tym celu budynek B1, został skrócony względem budynku B2, by nie ograniczać dostępu światła słonecznego zabudowie istniejącej, w szczególności położonym w najbardziej niekorzystnych warunkach oświetleniowych jednostronnym mieszkaniom parterowym budynku „C” i „D”. Projektowane obniżenie bryły w miejscu łącznika pomiędzy budynkami B1 i B2 ma na celu zapewnić dostęp słońca do wschodniej elewacji budynku historycznego oraz wytworzyć zielony „taras – ogród” na poziomie +1, przewidziany do użytkowania przez mieszkańców przyległych mieszkań.

W zakresie opracowania koncepcji konkursowej znajduje się również renowacja istniejącego budynku zabytkowego polegająca na kompleksowym odrestaurowaniu elewacji obiektu oraz przebudowie mieszkań mającej na celu doprowadzenie ich układów do obecnych standardów. W tym celu przeprojektowano istniejące osiem mieszkań na sześć, o układzie odpowiadającym dzisiejszym wymaganiom oraz zmodyfikowano rzut piwnicy tak, aby wygospodarować komórkę lokatorską dla każdego nowo powstałego mieszkania oraz stworzyć brakujące pomieszczenia wózkarni i rowerowni. Budynek po renowacji elewacji i przebudowie układu wnętrz, miałby pozostać głównym punktem kompozycyjnym kwartału, wokół którego zorganizowana byłaby przestrzeń socjalizacji i wzajemnej interakcji mieszkańców. Projektowane obniżenie bryły pomiędzy budynkami B1 i B2, w miejscu łącznika, stanowi dodatkowe podkreślenie i wyeksponowanie historycznej bryły budynku zabytkowego, poprzez ujęcie jej „w kadrze” widzianym z Al. Niepodległości. Wyeksponowanie odrestaurowanego budynku, nadaje miejscu unikalny charakter, pozwalając tym samym mieszkańcom na lepszą identyfikację z miejscem zamieszkania, co pozytywnie wpływa na poszanowanie przestrzeni wspólnych.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

W projektowanym układzie urbanistycznym zakłada się rozdział ruchu pieszego i kołowego. Wnętrze kwartału stanowi kameralna przestrzeń publiczna i półpubliczna, a obwodowa komunikacja kołowa – zapewnia dojazd do hali garażowej na poziomie „0” i do miejsc postojowych ulokowanych na terenie. Obsługę komunikacyjną kwartału przewiduje się z wykorzystaniem istniejących zjazdów od strony ul. Świemirowskiej. Wewnętrzny układ ciągów pieszych powiązany jest licznymi przejściami z chodnikami wzdłuż ulicy Świemirowskiej i Al. Niepodległości, zapewniając swobodne połączenie piesze pomiędzy dwoma ciągami komunikacyjnymi. Nie przewiduje się grodzenia osiedla. Od strony al. Niepodległości projektuje się niski żywopłot zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości. W północno-wschodnim narożniku działki zlokalizowano plac zabaw i plac rekreacyjny dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zaproponowana lokalizacja spełnia wymogi przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymaganych odległości od okien, miejsc postojowych, linii rozgraniczających ulice, jak również wskazane miejsce zapewnia wymagany dla placów zabaw czas nasłonecznienia min. 4h liczone w dniach równonocy w godzinach 10-16.

Teren wewnętrzny kwartału jest zróżnicowany wysokościowo, w związku z tym projektuje się podział przestrzeni na dwa tarasy. Na tarasie wyższym (rzędna terenu 27,05) znajduje się istniejąca zabudowa wielorodzinna w pierzei ulicy Świemirowskiej (Budynki A,B,C), na tarasie niższym (rzędna 26,00) znajdują się budynki istniejące (Zabytkowy i „D”) oraz projektowane budynki B1 i B2. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynków wchodzących w skład kwartału, projektuje się dla tarasu wyższego, od ul. Świemirowskiej, a dla tarasu niższego od al. Niepodległości oraz od ul. Świemirowskiej za pomocą ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki.

Zakłada się, że każdy z istniejących czterokondygnacyjnych budynków (A,B,C,D) stanowi odrębną strefę pożarową, natomiast projektowane budynki B1, B2 łącznie z budynkiem zabytkowym znajdują się w jednej strefie pożarowej, co pozwala na optymalizację lokalizacji budynków i ich wzajemnych odległości. Z uwagi na fakt, że projektowane budynki znajdują się w kategorii budynków ZL IV niskich, nie wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej do budynków.

Projektowane budynki wielorodzinne stanowią kompaktowe jednostki mieszkalne, które oprócz wygodnych mieszkań z wydzielonymi kuchniami, zawierają funkcje uzupełniające poprawiające komfort użytkowania tj. komórki lokatorskie, wózkarnie, rowerownie, halę garażową dostępną z komunikacji ogólnej obu budynków oraz ogrody przynależne dla mieszkań parterowych i mieszkań zlokalizowanych na 1 piętrze, przylegających do „tarasu-ogrodu” nad łącznikiem, pomiędzy budynkami B1 i B2. Na parterach budynków projektuje się mieszkania przewidziane dla osób niepełnosprawnych, dostępne bezpośrednio z poziomu przylegającego terenu. Struktura projektowanych mieszkań składa się w przeważającej części z mieszkań dwupokojowych o zróżnicowanych metrażach i układach funkcjonalnych, doświetlanych jedno, dwu i trójstronnie. W budynkach projektuje się również mieszkania typu M1 (kawalerki).

Rozwiązania techniczne i materiałowe

Budynki zostały zaprojektowane z użyciem materiałów mających na celu połączenie wizerunku nowej zabudowy z istniejącą oraz uzyskania spójności przestrzennej w terenie zagospodarowanym obiektami o różnym charakterze oraz gabarycie. Stonowana kolorystyka budynków i rytmiczne podziały okien, mają na celu stworzenie prostych i porządkujących otaczającą przestrzeń elewacji. Obiekty projektowane to zabudowa mieszkaniowo kategorii ZL IV, niska. Budynki są niepodpiwniczone z garażem zbiorczym zlokalizowanym na parterze. Przewiduje się realizację zabudowy na żelbetowych ławach fundamentowych posadowionych poniżej strefy przemarzania gruntu, co musi zostać potwierdzone po analizie badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Posadzka garażu projektowana jako betonowa zabezpieczona przeciw pyleniu ze spadami do odwonień liniowych oraz separatorów substancji ropopochodnych. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wzmacniane trzpieniami żelbetowymi. Ściany części nadziemnej wykonane z bloczków wapienno-piaskowych również z trzpieniami żelbetowymi wzmacniającymi głównie narożniki projektowanych budynków. Stropy międzykondygnacyjne projektuje się jako żelbetowe monolityczne gr. 20cm wykończone posadzką pływającą z zastosowaniem styropianu akustycznego oraz dylatacji obwodowej. Więźba dachowa drewniana ocieplona wełną mineralną, zaś dach wykończony dachówką ceramiczną płaską w kolorze ceglastym. Ściany nadziemia zostały ocieplone styropianem i wykończone tynkiem w technologii lekkiej mokrej w dwóch kolorach szarym i biały, których przeplatanie jest jednym ważnych zabiegów kompozycyjnych elewacji. Ściany parterowego garażu zostały podkreślone płytami z włóknocementu w kolorze jasnoszarym o fakturze zbliżonej do betonu architektonicznego.

Budynki zostały wyposażone w wentylacje mechaniczną bytową garażu, którego powierzchnia całkowita nie przekracza 1500 m2 pow. całkowitej, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie systemów oddymiania pożarowego. Wentylacja mieszkań grawitacyjna wspomagana mechanicznie, zaś zapewnienie dopływu powietrza poprzez okna wyposażone w nawiewniki. Wszystkie izolacje termiczne oraz stolarka okienna zostały przewidziane jako spełniające obecne wysokie wymagania dotyczące izolacyjności termicznej. Dodatkowo projektuje się stolarkę okienną o podwyższonej izolacyjności akustycznej ze względu na bliską relację z Aleją Niepodległości generującą w godzinach szczytu hałas drogowy na poziomie 65 dB.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół projektowanych budynków. Drogi manewrowe z kostki betonowej oraz chodniki z kostki brukowej dowiązane do istniejącego zagospodarowania. Przewiduje się realizacje oświetlenia terenu w postaci niskich lamp oświetlających chodniki wys. 0,8m oraz lamp wys. 4m oświetlających.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl