Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28.
III nagroda

<<< powrót
  • MD Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • Robert Dawidowski - Kierownik zespołu  
  • Dagmara Adamy - Kołodziejska - Z-ca Kierownika  
  • Kamilla Podkalicka - Prezes Zarządu MD Polska Sp. z o.o.  
  • Agata Kasprzak - Asystent projektanta  
  • Ewa Patos - Asystent projektanta  
  •  

1. PODSTAWOWE IDEE KSZTAŁTOWANIA FORMY.

Wytworzenie wewnętrznego dziedzińca, prowokujące rozwiązania formalne i funkcjonalne nawiązującego do archetypicznego Collegium Maius. Dodatkowo, aranżacja dziedzińca w formie amfiteatralnej oraz wizualne otwarcie na osiedle akademickie ma stwarzać obiekt integrujący społeczność akademicką- również poza czasem otwarcia wnętrz hali.

„Nemo est casu bonus” - czyli „Nikt nie jest dobry przez przypadek”. Sentencja wypowiedziana przez Senekę stała się przyczynkiem do próby oddania w formie zasady samodoskonalenia się, tak w wysiłku fizycznym, intelektualnym tudzież artystycznym. Nieprzypadkowo zaplanowano „zwieńczenie” pnącej się zewnętrznej galerii widokiem na ściankę wspinaczkową, która początkowo ma pojawiać się w holu wejściowym gdzie obserwowana symbolizuje początek drogi do pokonania

Eksponowanie na zewnątrz najważniejszych atrakcji funkcjonalnych budynku. Hala od strony alei Mieczysława Smorawińskiego - ma dawać mijającym ją i przybywających na planowane we wnętrzu atrakcje, bezpośrednie obserwowanie zmagań i reakcji publiczność. Założenie ma być realizowane poprzez formę przeszklenia, nawiązująca do kształtu „ekranu” .

Podobną formą posłużono się dla symetrycznie zlokalizowanej względem głównej areny funkcji, jaką jest ścianka wspinaczkowa. Zespołowi projektowemu zależało również na tym, aby ze względu na jej atrakcyjność, istniała stała możliwość jej obserwacji również z drugiego holu wejściowego (planowo częściej wykorzystywanego), jak też z przylegającej doń przeszklonej klatki schodowej.

W przypadku holu głównego istotnym jest też wzrokowe powiązanie go, poprzez przestrzeń sali wystawowej, z przestrzenią głównej hali. Zabieg ten ma dawać wiele pratekstów do powiązań formalnych na czas organizacji wystaw tematycznych podnosząc wzajemne oddziaływanie przywołanych sal i holu głównego

Akcentowanie wejść, zaplanowane jest w jednym przypadku poprzez „przyciągający ekran” wejścia głównego, w drugim poprzez przeszkloną klatkę schodową z mottem umieszczonym nad nim.

Powierzchnie elewacji wykończone w sposób podkreślający powiązanie obiektu z osiedlem akademickim oraz charakterem uczelni dla której hala jest projektowana. Powiązanie starano się wyrazić poprzez zastosowanie w części elewacji, przeplatającej się wstęgi ze szlachetnej okładziny metalowej (w wyrazie podobnej do miedzi lub miedzianej), która w miejscu wejścia na podest sceny wybiega w kierunku osiedla. Nawiązanie do uczelni medycznej wyrażono w daleko idącym przetworzeniu obrazu histologicznego komórek zastosowanym w okładzinie („skórze”) budynku.

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE.

Najistotniejszą przesłanką rozwiązań urbanistycznych było respektowanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak w zakresie lokalizacji poszczególnych obiektów jak i ich parametrów wielkościowych. Niebagatelne znaczenie miało również spełnienie warunku możliwości budowy nowej hali bez wyłączania z użytkowania hali istniejącej. Planistyczny wymóg, dotyczący programowania ilości miejsc postojowych, powoduje konieczność zaprojektowania 370-390 miejsc postojowych, ponadto w znacznej swojej części w ściśle określonej lokalizacji. Z tego też powodu, zespół projektowy podjął decyzję zaprojektowania części boisk zewnętrznych w sposób szczególny oraz istotnego ograniczenia funkcji D3 z Zestawienia tabelarycznego i opisu elementów zagospodarowania terenu.

Do podstawowych założeń urbanistycznych należy też zaliczyć zachowanie istniejących powiązań komunikacyjnych i uzupełnienie ich o: zjazd z alei Mieczysława Smorawińskiego oraz stworzenie dodatkowego połączenia z placem manewrowym na zakończeniu drogi dojazdowej wzdłuż Domu Studenta na 4. Rozwiązanie to pozwoli m.in. na uporządkowanie zagadnień z zakresu ochrony p.poż tego budynku.

Zgodnie z wytycznymi MPZP zaprojektowano ilość miejsc postojowych spełniającą wymóg 1-go miejsca na każde 20 m2 PU tj. 388 miejsc postojowych (w tym 2 dla autobusów)

Ze względu w/w wymagania parkingowe i lokalizacyjne w sposób istotny została ograniczona ilość możliwych do zaprojektowania terenów zieleni rekreacyjnej. Zakłada się jednak spełnienie wszystkich wymogów wynikających w tym zakresie z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym nasadzenie około 200 drzew. Ze względu na ograniczaną ilość miejsca przewiduje się nasadzenia gatunków o zwartych koronach np. klon globosum. Projektowana zieleń będzie jednocześnie pełniła funkcje izolacyjne. Zapewniono minimalną wymaganą ilości terenów zielonych w ilości nie mniejszej niż20% terenu przeznaczonego na parkingi.

Planuje się elementy małej architektury o charakterze współczesnym o formie nawiązującej do formy hali.

W związku z ograniczeniami lokalizacji zespól projektowy zdecydował, że sezonowo użytkowane boiska do piłki plażowej będą aranżowane at-hoc w miejscach‚ parkingów z dojazdem w postaci „sięgaczy”. Rozwiązanie takie wydaje się być zasadne ze względu na to, że w dużym stopniu funkcjonalność boisk do siatkówki plażowej ograniczona jest do okresu letnio - wakacyjnego, czyli wówczas, gdy hala ze względu na okres sesji i wakacji jest mniej intensywnie użytkowana. Dla całości efektywnego zagospodarowania terenu, nie mniej ważne było umieszczenie boiska do Streetball’a nad blokiem sal sportowych o podwyższonym poziomie stropu i jednocześnie pod blokiem zespołu pieśni i tańca. Uzyskując w ten sposób dodatkowy walor, czyli quasi salę do koszykówki. W sąsiedztwie boiska przewiduje się możliwość rozkładania lekkich, przenośnych trybun w miejscu sceny, która to trybuna będzie rozbierana na czas koncertów. Tak jak wspomniano taka wzajemna lokalizacja sal do tenisa i squasha, boiska do streetball’a oraz bloku funkcjonalnego zespołu pieśni i tańca pozwoliła na konieczne podniesienie wysokości piwnicy tylko w tym obszarze budynku oraz na zaoszczędzenie powierzchni terenu na cele parkingowe.

Zlokalizowanie w pobliżu urządzeń zewnętrznej siłowni dopełnia sąsiadujące funkcje.

3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Obiekt zgodnie z założeniami zaprojektowano jako bryłę zwartą, a gros pozostałych dużych przeszklonych powierzchni elewacji, przewidziano w funkcjach komunikacyjnych budynku z uwzględnieniem orientacji względem stron świata. Rozwiązanie takie wprowadzono w celu zapewnienia optymalizacji rozwiązań z zakresu energetycznej ekonomiki eksploatacji budynku.

Powiązania funkcjonalne - zgodnie z założeniami PFU przyjęte rozwiązania w zakresie funkcji obiektu zapewnią sprawne funkcjonowanie budynku jako całości, jak również jako samodzielnych bloków funkcjonalnych. W projekcie zapewniono to poprzez następujące zgrupowanie poszczególnych bloków funkcjonalnych z rozdzielnymi halami i prowadzącymi do nich wejściami. Od strony północnej przewidziano wejście główne obsługujące blok hali głównej i związanej z nim widowni, klub ”Medyk”, oraz blok administracyjny, techniczny i studium WFiS. Szczególną uwagę poświęcono na funkcjonalne i czytelne powiązanie reprezentacyjnych elementów przynależnych klubowi studenckiemu (sala wystawowa i audiowizualna), za pomocą klatki schodowej z salą klubową, a od zewnątrz z amfiteatrem. Zapewniając w ten sposób funkcjonowanie tej części budynku tak w dzień jak i w nocy.

Osobne wejście od strony południowego parkingu, zapewnia sprawne, bieżące funkcjonowanie budynku. Stąd poprzez funkcjonalny hol w poziomie piwnicy obsługiwane są bloki sal sportowych, rekreacyjno-rehabilitacyjny oraz kulturalno oświatowy zespołu pieśni i tańca. Z południowego wejścia zapewniono również oddzielny dostęp dla sportowców, dziennikarzy i VIP’ów w czasie gdy od strony północnej będą napełniane trybuny hali głównej. Zapewni to bezkolizyjną obsługę zawodów sportowych podczas których w znakomitej większości obowiązuje zakaz krzyżowania się dróg poszczególnych grup uczestników.

4. OPIS BLOKÓW FUNKCJONALNYCH

Blok holu wejściowego.

Jak wcześniej wskazano podzielono blok holu wejściowego na dwa, pozwalające na sprawne funkcjonowanie obiektu niezależnie od tego czy na hali głównej przewidywane jest zorganizowanie imprezy z udziałem widowni, czy imprezy wystawowej - niezależnie od zajęć realizowanych przez Studium WFiS w bloku sal sportowych. W obu halach przewidziano odmienne funkcjonowanie stanowisko informacyjno recepcyjnego w połączeniu z ochroną obiektu.

Blok hali głównej
Podstawowymi założeniami tej części budynku było eksponowanie poprzez przeszkloną elewację samodzielnego boiska do siatkówki oraz części hali ścianki wspinaczkowej. Przewidziano, że główne boisko badzie posiadało ograniczone naturalne oświetlenie ze względu na ergonomię odbioru widowiska (olśnienie) jak i realia ewentualnych transmisji TV. W związku z tym oraz zgodnie z PFU przewiduje się możliwość podziału wnętrza hali kotarami.

Blok widowni hali sportowej głównej
Założono dostępności z pierwszego piętra budynku oraz przewidziano przewyższenie dolnego rzędu widowni w taki sposób aby sędziowie i ławki zawodników rezerwowych nie ograniczały widoczności kibicom. Przewidziano podział widowni na taki, który umożliwia niezależne oglądanie wydarzeń na każdej z niezależnych aren. W części centralnej przewidziano miejsca VIP. Powyżej widowni przewidziano galerię wewnętrzną zapewniającą dostęp do stanowiska komentatorskiego w skybox’ie. Przewiduje się, że na galerii będą aranżowane stanowiska do transmisji TV oraz studia zawodów/rozgrywek.

Blok sal sportowych
Zaprojektowano czytelny rozdział na poszczególne grupy funkcji tj. fitness i rehabilitację, siłownię i ćwiczenia aerobowe oraz tenis i squash, wszystko obsługiwane z jednego zwartego holu z zarządzające recepcją. W przypadku najatrakcyjniejszych funkcji jakimi mogą być sala aerobowa i siłownia, zastosowano wizualne powiązanie z dziedzińcem/amfiteatrem poprzez przeszklenie tej części elewacji piwnic.

Blok rekreacyjno - rehabilitacyjny
W przypadku tego bloku zastosowano modyfikacje funkcji w stosunku do PFU zapewniając sprawniejszy dostęp do gabinetów lekarskich lekarzy dla wszystkich użytkowników funkcji rekreacyjno sportowych z południowego holu budynku w piwnicy.

Blok kulturalno oświatowy
Część bloku F tj. zespołu pieśni i tańca zaprojektowano jako oddzielny z powodu nieco odmiennego charakteru tej funkcji budynku. Zlokalizowano go w najwyżej położonej części budynku wypełniając w ten sposób podstawowe założenia kompozycyjne koncepcji. Klub studencki zlokalizowano w ten sposób aby atrakcyjność jego funkcjonowania była taka sama przez całą dobę. Stąd tez bezpośrednie powiązanie z amfiteatrem i zewnętrzną sceną pod częścią bloku zespołu pieśni i tańca.

Blok pomieszczeń administracyjno socjalnych i Blok pomieszczeń Studium WFiS
Ze względu na specyfikę pracy powiązano oba bloki we wspólnej przestrzeni budynku w tej jego części która jest stosunkowo najbardziej oddalona od podstawowych funkcji projektowanej hali. Blok posiada osobną komunikację w zakresie wejścia do budynku.

Blok pomieszczeń magazynowych i technicznych.
Dostęp do tego bloku zapewniono z obniżonego dojazdu, gdyż zlokalizowano go najmniej atrakcyjnej części budynku tj. w niedoświetlonej części piwnic. Zaprojektowano takie sąsiedztwo pomieszczeń, aby maksymalnie ułatwić eksploatację, konserwację i wymianę urządzeń przez cały czas jego funkcjonowania. Zapewniono również dogodny dostęp z zewnątrz dla gestorów mediów (prąd, woda, CO) oraz sprawne dostawy do części gastronomicznej klubu studenckiego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl