Konkurs na opracowanie węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych
III nagroda

<<< powrót
  • FORUM ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Maciej Lose  
  • mgr inż. arch. Michał Goncerzewicz  
  • mgr inż. arch. Michał Romański  
  • student Kamil Boroński  
  • mgr inż. arch. Marcin Molik  
  •  
  •  
  • http://www.forum-architekci.com/  
  •  

INTEGRACJA MIASTA

Głównym założeniem projektu jest wieloaspektowa integracja tkanki miejskiej Słupska, dzielnic Śródmieścia i Zatorza, rozdzielonych obecnie na długości 1km przez infrastrukturę kolejową. Zaproponowano długofalowy, etapowy proces zszywania miasta z wykorzystaniem wielu narzędzi przestrzennych:
• wprowadzenie dworcowego pasażu pieszo-rowerowego jako głównego połączenia dzielnic poprzez nadanie mu szerokości typowej dla miejskiej ulicy, zapewniającego płynne i bezkonfliktowe powiązanie alei Wojska Polskiego z placem i parkiem przed salą widowiskową oraz główną osią funkcjonalną Zatorza - położoną między ulicami Banacha i Władyslawa IV,
• wprowadzenie połączeń pieszych drugiego rzędu w postaci rezerwy terenowej pod przyszłe, prefabrykowane kładki piesze w linii istniejących i projektowanych śródmiejskich ciągów ulicznych, integrujących lokalne zespoły osiedlowe,
• geometryczne powiązanie projektowanych ciągów pieszych i ulicznych z istniejącymi ulicami śródmieścia oraz istniejącymi ciągami międzyblokowymi w obrębie osiedla Zatorza,
• wprowadzenie placów publicznych i sekwencji publicznych przestrzeni zielonych na ciągach stanowiących główne połączenia Śródmieścia i Zatorza,
• powiązania widokowe - sekwencje widokowe zamknięte: głównymi atraktorami dzielnicy - halą widowiskową i dworcem kolejowym; oraz istniejącymi dominantami – kolejową wieżą wodną i masztem na Zatorzu,
• modyfikacji systemu drogowego poprzez zwiększenie siatki połączeń kołowych i pieszych, w tym ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych.

KOŚCIEC PUBLICZNY

Zaproponowana struktura nowej dzielnicy oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego jest zdefiniowana przez ukształtowanie bezpośredniego i najkrótszego połączenia reprezentacyjnej alei Wojska Polskiego z osią funkcjonalną Zatorza - w skład której obecnie wchodzi hala targowa, bank, market, park i inne funkcje miejskie.

Elementami zwornika są: plac dworcowy, pasaż pieszo-rowerowy, plac przy dworcu PKS (Zatorski) oraz reprezentacyjna aleja (Aleja Sztuki) i zespół parkowy przy hali widowiskowej. Powyższe elementy stanowią serce scalonego w ten sposób publicznego kośćca miasta – reprezentacyjny Meta-plac.

Meta-plac stanowi kulminację miejskiego kośćca publicznego, przestrzeni o priorytecie ruchu pieszego i rowerowego, nasyconej reprezentacyjnymi funkcjami i przeplatanej zespołami zieleni w formie regularnych formalnych skwerów i alej bądź zieleni typu parkowego.

ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE

Struktura zabudowy


Meta-plac, stanowiący serce nowej dzielnicy, znajduje się na skrzyżowaniu miejskiego kośćca publicznego, biegnącego w kierunku wschód-zachód, z prostopadłą wewnętrzną osią rekreacyjną nowej dzielnicy. W jej skład wchodzą: aleja Różewicza na przedłużeniu obecnej ulicy Piotra Skargi, Park Esplanada przy hali widowiskowej, zielony Plac Banacha i uroczysko z ciekiem wodnym wzdłuż alei Szymborskiej.

Centralna, otwarta przestrzeń Meta-placu dzieli zabudowę zielonego śródmieścia na dwa zespoły – część północną i południową. Wielkość każdego z zespołów - liczącego od 7 do 9 kwartałów miejskich - pozwala na wytworzenie masy krytycznej, niezbędnej dla wytworzenia lokalnego charakteru i tożsamości i integracji społecznej. Każdy z dwu zespołów posiada wewnętrzną przestrzeń publiczną, stanowiącą miejsce identyfikacji dla lokalnej społeczności. Przewiduje się, że docelowo każdy z zespołów otrzyma połączenie kładką pieszą z zespołem po wschodniej stronie torów, na co przewidziano rezerwę terenową.

W zakresie dyspozycji funkcjonalnej wzdłuż terenów kolejowych zaplanowano zabudowę o dominującym profilu biurowym i usługowym wraz z zespołami zieleni - ekranujące akustycznie głębiej położone tereny o funkcji mieszkaniowej i mieszanej. Przewiduje się lokalizację lokali handlowych i usługowych w parterach budynków. Podstawowa wysokość zabudowy wynosi 18m, z podwyższeniem do 25m w zabudowie stanowiącej urbanistyczną obudowę Meta-placu.

Parkingi towarzyszące zabudowie zaplanowano wzdłuż ulic, między drzewami, oraz jako wbudowane.

Struktura zieleni

W obrębie dzielnicy przewiduje się kształtowanie zróżnicowanych typologii terenów zielonych:
• zieleni formalnej – park wzdłuż ul. Stefana Banacha, plac dworcowy, plac Miłosza, aleja Różewicza,
• parkowej zieleni krajobrazowej – esplanada przy hali widowiskowej,
• zieleni wpółdzikiej - miejskiego uroczyska z ciekiem wodnym wzdłuż alei Szymborskiej,
• zieleni wewnątrzkwartałowej,
• nasadzenia wzdłuż ulic i zadrzewienia izolacyjne wzdłuż kolei oraz ul. Jana Sobieskiego
Przewiduje się konieczność uzyskania stosownych odstępstw, umożliwiających realizację obiektów i zadrzewień w odległościach mniejszych niż określone w Ustawie o transporcie kolejowym na podstawie zapisów przyszłego planu miejscowego.

Zamknięcia widokowe

W zakresie kompozycji przestrzennej formalnym zwornikiem nowej dzielnicy, zamykającym główne najścia i osie widokowe, jest bryła sali widowiskowej. Lokalnym akcentem plastycznym, stanowiącym dominantę proponowanego placu Miłosza, jest istniejąca kolejowa wieża wodna. Ponadto z wielu wnętrz urbanistycznych honorowane są widoki masztu - technologicznej dominanty Zatorza.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Jako zasadę kształtowania układu komunikacyjnego przyjęto priorytet ruchu pieszego i rowerowego. Przewiduje się budowanie nowych połączeń kołowych, współdzielonych, pieszych i rowerowych oraz ogólną de-hierarchizację układu. Wewnętrzny kręgosłup komunikacyjny zielonego śródmieścia stanowi ulica Fabryczna, docelowo przewiduje się jej przedłużenie w kierunku południowym – do ulicy Szczecińskiej. Zaplanowano trzy połączenia kołowe z ulicą Sobieskiego – istniejące ul. Towarowej, przedłużenie ul. Banacha oraz ul. Barańczaka.

Naprzemiennie z powyższymi ulicami wprowadzono ciągi pieszo-jezdne, z dojazdem od ul. Fabrycznej, bez połączenia z ul. Sobieskiego. Teren między ul. Kołłątaja a pasem kolejowym obsługiwany jest wyłącznie z ciągów pieszo-jezdnych, z ul. Kołłątaja.
Obsługa dworca autobusowego przewidziana jest ulicami: Towarową, Fabryczną i Stefana Banacha. Przystanki komunikacji publicznej zlokalizowano po obwodzie dzielnicy oraz dodatkowo przy dworcu autobusowym, z zapewnieniem izochron dojść pieszych w obrębie dzielnicy mniejszych niż 300m.

Sieć rowerowa

Połączenie rowerowe Śródmieścia i Zatorza realizowane jest przez wygodny współdzielony pasaż, następnie wzdłuż ul. Banacha przez współdzieloną Aleję Sztuki i równoległą ścieżkę rowerową. Po obu stronach węzła zaprojektowano parkingi Bike & Ride na łącznie 210 rowerów. Wzdłuż ulic stanowiących bariery komunikacyjne – ul. Sobieskiego, 3 Maja/ Wolności, Kołłątaja, zaprojektowano ścieżki rowerowe dwukierunkowe. Wszystkie ciągi pieszo-jezdne zaprojektowano jako przestrzenie współdzielone.

ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY

Idea i model węzła


Zasadniczą ideą węzła jest jego organizacja wokół pasażu pieszo-rowerowego stanowiącego zwornik publicznych osi dwu dzielnic, z wykorzystaniem i poszanowaniem istniejącej substancji dawnego dworca towarowego. W przypadku obu dworców zastosowano współczesny model typologii dworca jako pasażu o dominującej komercyjnej funkcji handlowo-usługowej.

Dworzec kolejowy i plac dworcowy

Dworzec kolejowy zaprojektowano jako dwupoziomowy – z trzecim poziomem opcjonalnym, mieszczącym funkcję biurową do wynajęcia lub własnego użytku operatora. Niższa kondygnacja znajduje się w poziomie pochyłego placu dworcowego. Na przedłużeniu placu zaprojektowano szeroki pasaż prowadzący na perony i dworzec autobusowy oraz stanowiący główne publiczne połączenie z Zatorzem. Dworzec na tym poziomie mieści funkcje komercyjne otwierające się na plac, w zakresie funkcji podstawowej – węzeł toalet oraz automaty biletowe. Na placu zaplanowano zacienione miejsca do siedzenia oraz parking Bike&Ride dla 60 rowerów. Na wyższym poziomie zlokalizowano główny hall dworca wraz z poczekalnią, zespołem kasowym, administracyjnym, węzłem sanitarnym, ochroną oraz lokalami komercyjnymi. Przed hallem znajduje się zadaszony podjazd taxi oraz Kiss&Ride, zaś z boku dworca - dojazdy techniczne oraz pracownicze miejsca postojowe. W bezpośrednim sąsiedztwie, po stronie południowej, planowana jest docelowo realizacja hotelu w standardzie 2/3*. Planowana wysokość bryły dworca względem podjazdu – 12m. Dworzec wraz placem i pasażem pieszo-rowerowym realizowane są w I etapie inwestycji.

Pasaż pieszo-rowerowy

Pasaż umożliwia płynne przepływy użytkowników obu dworców jak również okazyjnie intensywnego ruchu pieszego, związanego z wykorzystaniem sali widowiskowej. Przyjęto założenie, iż przyjazny, szeroki trakt pasażu, o przekroju odpowiadającym miejskiej ulicy, zapewni skuteczną alternatywę dla ruchu kołowego - ograniczając dojazdy do sali widowiskowej. W centralnym pasie pasażu zlokalizowano piony dźwigów peronowych oraz boksy z automatami biletowymi i usługami. Z pasażu prowadzą schody na perony w dwu kierunkach.

Perony

W II etapie inwestycji przewiduje się modernizację i rozbudowę istniejących peronów. Zaplanowano dodanie trzeciego peronu, wydłużenie długości peronów do 400m, podniesienie poziomu użytkowego peronu do 70cm względem torowiska, wprowadzenie zadaszenia na długości 200m. Jako podstawowe przewiduje się trzy perony wyspowe, dodatkowo od strony dworca kolejowego zaplanowano rezerwę pod dodatkowy peron z wyjściem bezpośrednio z dworca. Przewiduje się demontaż i ponowne odtworzenie istniejących zabytkowych pawilonów peronowych. W przyszłości przewiduje się możliwość obsługi pieszej peronów również z kładek pieszych łączących osiedla Zielonego Śródmieścia, dla których przewidziano rezerwę terenową.

Dworzec autobusowy

W I etapie inwestycji planowana jest realizacja placu manewrowego wraz z parkingiem dla autobusów, łącznie zapewniono 20 stanowisk i 15 + 5 miejsc parkingowych. W II etapie planowana jest adaptacja istniejącego budynku dawnego dworca towarowego na potrzeby dworca autobusowego oraz - w większej jego części – pasażu usługowego, wraz z zewnętrznym zadaszeniem całości. Zespół kasowy wraz z węzłem sanitarnym zlokalizowano w sąsiedztwie pasażu łączącego dworce, pozostałe elementy programu dworca – dyspozytornia, pomieszczenie socjalne i techniczne zlokalizowano w skrajnej, południowej sekcji.

Parking Park & Ride

W sąsiedztwie dworca autobusowego zlokalizowano terenowy parking dla około 100mp, przewidziany do rozbudowy kubaturowej i docelowej pojemności 300-400mp. Rozbudowa parkingu planowana jest w III etapie, wraz z realizacją w sąsiedztwie hali widowiskowej. Przewiduje się lokalizację w parterze budynku parkingowego lokali usługowych, otwartych na ulicę Fabryczną i plac przy dworcu autobusowym (Plac Zatorski).

Parkingi Bike & Ride

Parkingi rowerowe zlokalizowano po obu stronach węzła, w bezpośrednim sąsiedztwie pasażu pieszo-rowerowego, nanizane na sieć głównych ścieżek rowerowych. W obrębie placu dworca kolejowego zlokalizowano 60miejsc postojowych, po stronie dworca autobusowego – parking na 150 miejsc.

Taxi, Kiss & Ride

Zadaszone podjazdy Kiss & Ride oraz taksówek zlokalizowano wzdłuż głównej hali dworca kolejowego oraz przy placu dworca autobusowego.

Komunikacja miejska

Główny węzeł miejskiej komunikacji publicznej, składający się z trzech przystanków, pozostawiono na skrzyżowani u ulic Kołłątaja i Wojska Polskiego. Po drugiej stronie węzła, w obrębie placu dworca autobusowego, przewidziano jeden dodatkowy przystanek.

Dostęp niepełnosprawnych

Węzeł przesiadkowy zaprojektowano jako przyjazny dla osób niepełnosprawnych, ograniczając liczbę barier, wprowadzając dźwigi w bezpośrednim sąsiedztwie niezbędnych schodów. Wszystkie stanowiska pracy oraz węzły sanitarne zaprojektowano jako dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Etapowanie

• I etap dworzec kolejowy, plac dworcowy, pasaż pieszo-rowerowy, plac dworca autobusowego, parkingi Bike & Ride 60+150mp, parking terenowy Park & Ride 100mp
• II etap dworzec autobusowy z pasażem usługowym (adaptacja dworca towarowego), modernizacja peronów,
• III etap hala widowiskowa, parking wielopoziomowy Park & Ride 300-400mp, hotel 2/3*

HALA WIDOWISKOWA

Halę widowiskową zaprojektowano jako obiekt wielofunkcyjny o pojemości 5000 widzów, zamknięty w ekspresyjnej, nieforemnej bryle o wymiarach około 120x100m, wysokości do 25m, stanowiącej zamknięcie widokowe osi ul. Wojska Polskiego i główną dominantę nowej dzielnicy. Projektowane parametry kubaturowe i obsługi technicznej zapewniają możliwość realizacji w obiekcie programu o zróżnicowanym profilu: zawodów sportowych w dyscyplinach halowych, funkcji wystawienniczo-targowej oraz koncertów muzycznych. Przestrzennym i funkcjonalnym uzupełnieniem hali jest Esplanada – mogąca służyć jako miejsce wydarzeń plenerowych oraz dodatkowego programu uzupełniającego.

Główne najście piesze zaprojektowano od strony ciągu publicznego łączącego Śródmieście z Zatorzem. Wejścia publiczności zaplanowano z otwartego terenu zielonej Esplanady wokół hali. Podjazd taksówek oraz Kiss&Ride zlokalizowano wzdłuż Alei Sztuki i ul. Banacha. Wzdłuż ulicy Sobieskiego przewidziano zatokę dla 8 autokarów. Zjazd techniczny z zatoką dla tirów i autobusów oraz wydzieloną strefę VIP zaplanowano wzdłuż ul. Fabrycznej. Ze zjazdu, pod płytą esplanady, przewidziano strefę technicznej obsługi sali widowiskowej.

Równolegle z realizacją hali przewiduje się wzniesienie w sąsiedztwie wielopoziomowego parkingu o liczbie 300-400 miejsc postojowych, współdzielonego z przyległym węzłem przesiadkowym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl