Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.
kwalifikacja do finałowego etapu

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa Janusz Pachowski - PPiP
Skład zespołu:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI:

• Wpisanie w strukturę przestrzenną miasta poprzez stworzenie reprezentacyjnego zamknięcia osi głównej ulicy miasta - Konstytucji 3 Maja w formie czytelnego placu z dominującą bryłą teatru;
• Racjonalne etapowanie inwestycji, umożliwiające w miarę komfortowe funkcjonowanie istniejących i zrealizowanych obiektów w poszczególnych etapach;
• Realistyczne koszty realizacji i eksploatacji w pierwszym i kolejnych etapach inwestycji;
• Zapewnienie czytelnych powiązań między poszczególnymi elementami funkcjonalnymi założenia, sprzyjające tworzeniu więzi społecznych;
• Funkcjonalność poszczególnych elementów założenia, w tym najbardziej złożonych technologicznie i technicznie części Centrum Kultury;
• Wykorzystanie walorów środowiska kulturowego (wyeksponowanie obiektów zabytkowych, nawiązanie do historii poprzez użycie cegły licowej, która występowała m.in. w budynku nieistniejącego dworca ) i środowiska przyrodniczego (zachowanie istniejącego drzewostanu).

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Realizację założenia podzielono na 3 etapy:

• I etap

Wyburzenie południowej części istniejącego dworca, pozostawienie głównej hali, poczekalni, baru itd. Pozostawiona część istniejącego obecnie budynku dworca i podjazd dla autobusów PKS oraz istniejący parking w północnej części terenu opracowania w trakcie realizacji I etapu będzie mógł funkcjonować bez przerw.

Na terenie po zlikwidowanym fragmencie na części działek 1/10 i 97/2 zaprojektowano:
- nowy budynek dworca wraz z przejściem podziemnym (wyjście na peron 2. i pod torami na wschodnią część miasta, gdzie zlokalizowano nowy parking P&R i parking dla rowerów),
- plac Dworcowy z podjazdem TAXI
- nowy dworzec autobusowy i wiata dla pasażerów oraz część południowego parkingu (także na potrzeby Starostwa).
Przewidywany koszt realizacji I etapu wynosi 16,5 mln zł.

• II etap

Likwidacja pozostałej części budynku dworca i podjazdu dla PKS, realizacja podstawowej części programu Goleniowskiego Centrum Kultury, tzn Sali widowiskowo - koncertowej z niezbędnym zapleczem, Sali kameralnej, Sali bankietowej, Teatru Brama, kawiarni i restauracji, pracowni zainteresowań, organizacji pozarządowych i pomieszczeń administracji oraz Agendy Biblioteki Miejskiej (na działkach 1/10, 1/92 i 1/8).

W tym etapie zrealizowany będzie również plac Teatralny (nawierzchnia, oświetlenie, ławki) oraz zmodernizowany parking w północnej części terenu wraz z podjazdem zapleczowym do budynku Centrum Kultury.

Przewidywany koszt realizacji II etapu wynosi około 30 mln zł.

• III etap

Realizacja pozostałej części parkingu południowego oraz adaptacja istniejących budynków na południowej części działki 1/10, tzn budynku magazynowo-przeładunkowego, tzw Rampy dla pozostałych funkcji Goleniowskiego Centrum Kultury tj pomieszczeń dla Orkiestry dętej Wood and Brass Band, przedszkolaków, harcerzy, wolontariuszy i seniorów.

Wraz z modernizacją i adaptacją budynku zagospodarowany będzie teren wokół niego z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne: place zabaw dla dzieci, park siłowy, amfiteatr. Istniejąca zabytkowa wieża ciśnień może być wykorzystana jako punkt widokowy oraz miejsce ekspozycji związanych ze sztuką, historią miasta, regionu, kolejnictwa itd.

Przewidywany koszt realizacji III etapu wynosi około 8 mln zł.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

• Komunikacja kolejowa


Zachowano dla potrzeb wojskowych wymagane: rampę załadowczą
oraz plac ładunkowy - po obu stronach torów.

• Komunikacja kołowa

Zaprojektowano nowy układ podjazdu/dworca autobusowego (po 2 stanowiska odjazdowe autobusów PKS i busów oraz 8 miejsc parkingowych dla autobusów PKS) wraz z wiatą dla pasażerów. Zapewniono połączenie dworca kolejowego i autobusowego tzw „suchą nogą” (poczekalnie, kasy itd. w jednym budynku, bezpośrednie wyjście na perony i stanowiska autobusów pod zadaszeniem). W rejonie dworca przewidziano przy ul. Dworcowej lokalizację 2 przystanków autobusowych. Do projektowanego budynku dworca przewidziano dojazd i postój taksówek (3 mp).

Zaprojektowano 3 zespoły parkingów P&R:
- w części wschodniej po drugiej stronie torów (89 mp - możliwość wykorzystania części placu ładunkowego),
- w części północnej - modernizacja istniejącego parkingu (ok. 60 mp) oraz możliwość wykorzystania części rampy załadowczej (ok. 40 mp),
- w części południowej - parkingi w nawierzchni „zielonej” utwardzonej (68 mp).
W posadzce placu Teatralnego zaprojektowano podjazd pod główne wejście do Centrum Kultury oraz dodatkowych 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

W sumie na w/w parkingach przewidziano ponad 270 miejsc postojowych.

Do obiektów Centrum Kultury przewidziano dojazdy zapleczowe: w części północnej w rejonie rampy załadowczej do nowego budynku teatru (dostawa dekoracji, instrumentów bezpośrednio na poziom sceny) oraz do adaptowanego budynku Rampy w części południowej (wykorzystanie istniejącej drogi brukowej).

• Komunikacja rowerowa

Wzdłuż ul. Dworcowej przewidziano ścieżkę rowerową, łączącą obie części Centrum Kultury. Zapewniono także przejazd dla rowerów w tunelu pod linią kolejową (zjazdy o pochyleniu 10 %). Przewidziano 3 parkingi rowerowe: w rejonie planowanej ścieżki rowerowej przy parkingu po wschodniej stronie torów, na peronie 1. w pobliżu budynku dworca (zadaszenie/wiata w II etapie realizacji) oraz w strefie wejściowej do budynku Rampy.

• Komunikacja piesza

Zaprojektowano przejście podziemne (tunel) pod torami kolejowymi na wschodnią stronę miasta oraz na peron 2.

Główną przestrzeń publiczną projektowanego założenia stanowi Plac Teatralny na zamknięciu ul. Konstytucji 3 Maja, na który od zachodu prowadzą 2 przejścia piesze. Aneksem tej przestrzeni, wydzielonym przestrzennie grupą zachowanych drzew, jest Plac Dworcowy, z którego przez podcień dostępny jest 1. peron stacji kolejowej oraz, przez tunel, peron 2. i wschodni rejon miasta. Projektowane place stanowią zewnętrzną przestrzeń wspólną, powiązaną ze strefą wewnętrzną hallu Teatru i dworca. Obie te przestrzenie sprzyjać będą wzajemnym interakcjom (ekspozycje, happeningi, występy).

Dwie części Centrum Kultury powiązane są ciągiem pieszym wśród zachowanych wysokich drzew wzdłuż ul. Dworcowej. Południowa część Domu Kultury (Rampa) na skarpie dostępna jest z poziomu ulicy dzięki schodom terenowym i pochylni.

ARCHITEKTURA

Skalą nawiązano do gabarytów zabudowy sąsiedniej (2 - 3 kondygnacje). Nawiązaniem do tradycji (przedwojenny dworzec) i regionu jest użycie cegły jako materiału w elewacji budynku dworca i teatru. Współczesny charakter obiektu podkreślają duże przeszklenia z wertykalnymi elementami / żebrami, umożliwiające przenikanie się przestrzeni zewnętrznych i wnętrz Centrum Kultury i dworca.

• Dworzec kolejowo-autobusowy

Nowy budynek dworca zlokalizowano na części działki 1/10, na fragmencie po wyburzeniu części istniejącego dworca. Jest to prosta bryła o wysokości trzech kondygnacji. Trzon stanowi przestrzeń wspólna: kasy, bar, poczekalnie – od zachodu dla pasażerów autobusów, od wschodu – dla pasażerów kolei. W kondygnacji podziemnej zlokalizowano toalety oraz pomieszczenia techniczne, na części kondygnacji +2 (antresola) znajdują się pomieszczenia uzupełniające, socjalne, poczekalnia PKP.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: północne z zejściem do tunelu prowadzącego na peron 2. oraz na wschodnią stronę miasta, południowe - związane z zadaszonym (szklana wiata) dojściem do stanowisk autobusowych. Jest to również wejście do Centrum Kultury (część programu kultury na kondygnacji +3, zrealizowana w I etapie, tj sale taneczne, modelarnie itd z niezależną klatką schodową) a także do Agendy Biblioteki Miejskiej (kondygnacja +1 i +2) oraz pomieszczeń organizacji pozarządowych (kondygnacja +3), zrealizowanych w II etapie na działce 1/8 po likwidacji istniejącego budynku mieszkalnego.

• Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej – Goleniowski Dom Kultury

Bryła Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej stanowi zamknięcie osi widokowej głównej ulicy miasta – Konstytucji 3 Maja. Przeszklona elewacja wschodnia z pionowymi elementami /żebrami stanowi przegrodę między zewnętrzną przestrzenią publiczną – placem i wewnętrzną przestrzenią hallu i foyer teatru. Również część elewacji południowej wiąże się widokowo z przestrzenią placu Dworcowego, sprzyjając integracji użytkowników dworca czy Centrum kultury. Dominującym elementem północnej części budynku jest bryła dużej Sali widowiskowo-koncertowej. Foyer przed salą na piętrze połączone jest z dwupoziomową przestrzenią hallu głównego. Otwiera się widokowo na plac, a z foyer można obserwować imprezy, odbywające się na zewnątrz Centrum Kultury. Zapewniona została łatwa bezpośrednia ewakuacja dwustronna do hallu.

Duża sala posiada w sumie 416 miejsc, w tym 332 miejsc stałych + 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo na parterze oraz 78 miejsc na balkonie; rozstaw rzędów – 100 cm, fotel o szerokości 56 cm, przewyżka - min. 12 cm. Proscenium zaprojektowane również jako zapadnia może pełnić funkcję fosy orkiestrowej. Sala ma scenę z zapadnią ślimakową 3,4 x 2 m, która umożliwia transport fortepianu koncertowego. Scena z proscenium o łącznej głębokości 12,25 m wyposażona jest w kulisy, sztankiety, portal sceniczny, rampy świetlne, pomosty. Proscenium, zaprojektowane również jako zapadnia, może pełnić funkcję fosy orkiestrowej. Dwie kurtyny zapewniają możliwość organizacji wszelkiego rodzaju imprez teatralnych, widowiskowych, koncertów. Jednocześnie zaproponowano zwijany ekran i kabiną projekcyjną z kabiną elektroakustyka. Umożliwia to zorganizowanie pokazu filmowego. Całość zgodna z ofertą f. BSC System. W sali widowiskowej ze względów akustycznych – okładzina (paneling) fornir na płycie Fermacell lub okładzina Gustafs + wełna mineralna 10 cm (strefy aktywne i pasywne). Sufit podwieszony z płyt akustycznych perforowanych Gustafs i płyt pełnych Nida Gips.

W północnym skrzydle budynku na parterze (o wysokości dwóch kondygnacji) zlokalizowano kawiarnię i Teatr Brama (sala treningowa). Na II piętrze (kondygnacja +3) – zaprojektowano salę kameralną na 120 miejsc z trybunami wysuwanymi teleskopowymi z napędem elektrycznym (10 rzędów co 90 cm) wg standardów f. Wamat lub Best- Sport (siedzisko płaskie tapicerowane nałożone na stopień).
W zachodniej części północnego skrzydła usytuowano salę bankietowo- konferencyjną, połączonych dodatkowo wewnętrznym przejściem z salą kameralną. Sala bankietowa jest integralną częścią foyer dużej Sali widowiskowo-koncertowej.

Pomieszczenia zascenia, obsługujące salę widowiskowo–koncertową oraz salę kameralną i teatr Brama – garderoby, magazyny itp. zlokalizowano w kondygnacji przyziemia i na paterze za salami w zachodniej części obiektu.

Na kondygnacji +2 i +3 w skrzydle wschodnim budynku zlokalizowano sale prób, studio nagrań, sale dydaktyczne i pracownie. Nad budynkiem nowego dworca na kondygnacji +3 przewidziano sale taneczne i modelarnie. W południowej części Centrum Kultury na kondygnacji +3 znajduje się segment organizacji pozarządowych, na kondygnacji +2 i +1 (parter) – Agenda Biblioteki Miejskiej, powiązana hallem wejściowym z dworcem kolejowym i autobusowym.

Dojazd zapleczowy (dekoracje, instrumenty) i wejście dla artystów i pracowników Centrum Kultury przewidziano od północy, z poziomu istniejącej rampy.

Konstrukcja, materiały

Budynek ma konstrukcję żelbetową monolityczną. Ściany sali – beton monolityczny grubości 30 cm.

Przykrycie sali stanowi płyta żelbetowa na szalunku z blachy trapezowej na przestrzennych dźwigarach stalowych z pomostami VEMA umożliwiającymi dostęp nad całą salą do reflektorów, nawiewników, oświetlenia.

Skrzydło północne i część zachodnia – konstrukcja słupowo-płytowa oraz ściany nośne żelbetowe gr. 20 cm.

Dachy płaskie kryte przeponą PVC, obróbki z blachy cynkowo- tytanowej w kolorze quarz.

Świetliki – szkło klejone hartowane na konstrukcji z drewna klejonego (rysunek świetlika nawiązuje do podziałów elewacji).

• Goleniowski Dom Kultury – Rampa

Ze względu na zły stan techniczny obiektu i zmianę funkcji budynek będzie wymagał gruntownej modernizacji. Zachowano charakter istniejącego budynku, nie zmieniając jej bryły ani kompozycji elewacji zewnętrznych, np pierwotne rozmieszczenie i podziały otworów okiennych i drzwiowych przy jednoczesnym ich powiększeniu, zastosowaniu nowej aluminiowej ślusarki okiennej.

Kształt dachu i jego konstrukcja nie zostaną zmienione. Konieczna jest wymiana pokrycia dachu (zastąpienie papy blachą cynkowo - tytanową w kolorze ciemno-szarym patynowanym), wprowadzenie od wewnątrz izolacji termicznej dachu i ścian itd. Zachowano drewniane belki stropowe (po zabezpieczeniu p. pożarowym).

W budynku Rampy w części południowej zlokalizowano pomieszczenia Orkiestry dętej Wood and Brass Band (salę prób zbiorowych i sale ćwiczeń z dodatkowymi elementami Ecophone, poprawiającymi akustykę pomieszczeń). Dla tej części Centrum Kultury przewidziano niezależne wejście, powiązane z zewnętrznym placem na ćwiczenia musztry oraz scenę letnią (amfiteatr). Piwnica Rampy, która niemal w całości mieści się pod zewnętrznym zadaszonym południowym tarasem, zostanie również, po modernizacji, wykorzystana na funkcje magazynowe oraz toalety dla orkiestry.

W centralnej części budynku Rampy zlokalizowano pomieszczenia dla harcerzy, wolontariatu oraz sale Akademii Jasia i Małgosi (niezależne wejście od zachodu oraz sanitariaty).

Część północna obiektu przeznaczona została dla seniorów i administracji (wejście od północy). Przestrzeń przed budynkiem od strony zachodniej służyć będzie użytkownikom obiektu (place zabaw, siłownia miejska, ekspozycje itd.).

Wszystkie obiekty dostępne będą w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl