Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.
III nagroda

<<< powrót
 • PPA podczaszy pracownia architektury
Skład zespołu:
 • architekt prowadzący mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy  
 • mgr inż. arch. Marcin Gruner  
 • mgr inż. arch. Katarzyna Mikulska  
 • mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk  
 • mgr inż. arch. Magda Ambroziewicz  
 • mgr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Kowal  
 • inż. arch. Marcelina Sokół  
 •  
 •  
 • http://www.podczaszy-pa.com/  
 •  

OPIS KONCEPCJI

Idea


Projekt zakłada lokalizację na terenie opracowania dwóch głównych zespołów funkcjonalnych - zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym oraz centrum kultury i aktywności lokalnej. Głównymi wytycznymi przyświecającymi działaniom projektowym było przede wszystkim zachowanie istniejącej struktury komunikacyjnej, zieleni oraz maksymalne wykorzystanie istniejącej kubatury na cele projektowe. Istotne było również zachowanie skali otoczenia przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia obiektów przyszłej inwestycji oraz utrzymanie spójności formalnej. Ponadto ważne było skupienie się na zapewnieniu bezkolizyjnego i atrakcyjnego skomunikowania obszarów znajdujących się po obu stronach torów kolejowych.

Układ budynków wynika z głównych kierunków osi widokowych – ul. Konstytucji 3 maja i ul. Dworcowej od ronda im. 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”. Budynki zostały „wsunięte” maksymalnie w głąb działki, żeby odsłonid zamknięcia obu osi spotykających się na wysokości projektowanego wejścia do budynku dworca. Następstwem takiego zabiegu jest zachowanie niezabudowanej przestrzeni publicznej w postaci placu miejskiego do tej pory pełniącego głównie rolę przystanku autobusowego i postoju dla taksówek.

Projektowany plac stwarza wiele nowych możliwości użytkowania. Został tak pomyślany, aby każdy z jego elementów oprócz wartości estetycznej dawał pretekst do różnorodnych form aktywności. Najważniejszym punktem placu jest zejście do tunelu łączącego tereny po obu stronach torów kolejowych. Schody i rampa zbudowane zostały na zasadzie miejskiej sceny, która może byd wykorzystywana do organizacji wydarzeo kulturalnych takich jak pokazy filmowe, przedstawienia teatralne i muzyczne, czy publiczne wystąpienia.

Pozostałe elementy zagospodarowania to między innymi przestrzeo rekreacyjna z ławkami w otoczeniu roślinności stanowiąca jednocześnie oddzielenie od hałasów dochodzących z ulicy, czyniąc przestrzeo publiczną bardziej przyjazną i atrakcyjną. Następnie zielone wzniesienie służące rekreacji ale mogące też działad jako naturalna widownia dla wydarzeo odbywających się na płycie placu. Ponadto wejścia do budynków dworca i domu kultury stanowią połączenie stref wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rampa prowadząca na poziom [+1] dworca gdzie znajduje się agenda biblioteki miejskiej może działad jako balkon i punkt widokowy oferujący panoramiczny widok całego placu i okolicy oraz schody z siedziskami pozwalają funkcji biblioteki niejako „wyjśd” na zewnątrz. Podobną funkcję pełni wejście do poziomu [-1] budynku domu kultury, gdzie znajduje się również przestrzeo wystawiennicza. Wydrążona nisza w placu prowadząca gości w dół, stanowiąca jasne przedpole dla głównego wejścia stwarza możliwośd dodatkowej aranżacji dla potrzeb zarówno galerii jak i wydarzeo odbywających się w samym domu kultury.

Plac stanowi z jednej strony niezależną i interesującą przestrzeo publiczną, ale w połączeniu z funkcjonowaniem otaczających go budynków pozwala na wzajemne rozszerzenie wachlarza możliwości użytkowych. Taka forma sprzyja efektywnemu wykorzystaniu inwestycji oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych poprzez mieszanie się poszczególnych grup użytkowników.

Zabudowa

Przygotowując projekt podjęto decyzję o uporządkowaniu obszaru inwestycji. Podzielono istniejącą zabudowę pod względem jej przydatności dla inwestycji.

Budynek mieszkalny znajdujący się na terenie opracowania przeznaczono do wyburzenia z uwagi na znaczne utrudnienie przy projektowaniu oraz kolizję funkcjonalną. Budynek techniczny należący do kolei został zlikwidowany i wcielony w bryłę budynku centrum kultury, co pozwoliło na zbliżenie się do granicy działki i zaoszczędziło niepotrzebnych wcięd w budynku generujących straty powierzchni i koszty.

Istniejące budynki dworca, wieży ciśnieo oraz rampy kolejowej zostały włączone do programu funkcjonalnego. Dworzec rozbudowano wykorzystując główną bryłę, do budynku wieży ciśnieo wprowadzono siedzibę harcerzy, dodając niski, przeszklony element mieszczący główne funkcje, natomiast budynek rampy zaadaptowano w istniejącym obrysie, modyfikując go jedynie o niezbędne dojścia, rampy, schody oraz wejścia. Wnętrza budynku rampy zostały nieznacznie zmodyfikowane w części administracyjno technicznej. Zachowano również istniejący budynek stacji trafo znajdujący się na północ od wieży ciśnieo.

Jedynym elementem całkowicie nowo projektowanym jest budynek centrum kulturalnego.

Projektując wszystkie elementy zabudowy szczególną uwagę zwrócono na zachowanie istniejącego drzewostanu w jak największym zakresie, stąd też lokalizacja centrum przy samej granicy terenu torów kolejowych.

Wykorzystując warunki zastanego terenu i zabudowy oraz dążąc do utrzymania odpowiedniej skali założenia cały projekt stanowi zespół mniejszych obiektów. Stanowi to przeciwieostwo monumentalnej zabudowy, która ma negatywny wpływ na odbiorców stwarzając wrażenie przytłoczenia. Obiekty o największym znaczeniu zostały podkreślone poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i aranżację przestrzeni w około podkreślającej charakter miejsca.

Założenie projektowe nawiązuje do struktury miasta otwierając się na najważniejsze kierunki komunikacyjne i widokowe. Ponadto zastosowanie materiałów takich jak panele blachy i siatki ze stali typu COR-TEN jako główny element wykooczeniowy elewacji, jasnych tynków oraz betonu i cegły nawiązują do otaczającej zabudowy, stanowią kontynuację kolorystyczną. Podcienie w parterach również powtarzają charakter okolicznej zabudowy, budując nastrojowe przejścia i atrakcyjne przestrzenie miejskie.

Program funkcjonalny

Całe założenie składa się z budynków dworca kolejowo - autobusowego, centrum kulturalnego, adaptowanej wieży ciśnieo i rampy kolejowej.

Dworzec kolejowo – autobusowy mieści w sobie wszystkie niezbędne funkcje dla działania zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Na piętrze budynku znajduje się agenda Biblioteki Miejskiej.

Budynek Goleniowskiego Domu Kultury podzielony jest na poszczególne funkcje w zależności od piętra. Na parterze znajdują się Przede wszystkim częśd wspólna czyli sale – widowiskowa, kameralna i bankietowo-konferencyjna – wraz z zapleczami technicznymi i magazynowymi. Wszystkie sale obsługiwane są przez dwupoziomowe wspólne foyer z szatnią, zapleczami sanitarnymi oraz kawiarnią. W północnej części rzutu znajduje się niezależnie funkcjonująca restauracja. Piętro to przedłużenie funkcji parteru oraz dodatkowo wyodrębniona częśd administracyjna i segment teatru „Brama” posiadającego własne zaplecza. Częśd restauracyjna również posiada swoją kontynuację na piętrze. Kondygnacja podziemna z kolei to cały segment pozostałej działalności Goleniowskiego Domu Kultury oraz galeria ekspozycyjna. Obie funkcje z niezależnymi wejściami z zewnątrz przy czym przestrzeo ekspozycyjna dostępna również z foyer.

Budynek wieży ciśnieo został adaptowany na siedzibę Harcerzy. W samym budynku wieży znajduje się główne wejście oraz ścianka wspinaczkowa, natomiast w części projektowanej zlokalizowano główne elementy programowe i towarzyszące.

Ostatnim elementem zabudowy jest budynek rampy kolejowej gdzie mieszczą się siedziby orkiestry „Wood & Brass Band”, organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz zaplecza magazynowe.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Projekt założenia poprzez swoje rozczłonkowanie daje się bardzo łatwo podzielid na poszczególne, niezależne zadania inwestycyjne. Etapem pierwszym jest częśd zintegrowanego węzła przesiadkowego mieszczącego w sobie dworzec kolejowo- autobusowy razem ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi i agendą Biblioteki Miejskiej, przejście i przejazd pod torami na druga stronę terenu opracowania wraz z wyjściami na perony i aranżacją samych peronów oraz aranżacja zejścia do tunelu w postaci sceny plenerowej. Zadanie to można łatwo wydzielid bez konieczności budowy pozostałych elementów projektu.

Drugim etapem jest budowa obiektów związanych z funkcjonowaniem Goleniowskiego Domu Kultury, przy czym również etap ten może zostad podzielony na mniejsze. Niezależnie działa główny budynek centrum, natomiast niezależnie adaptowane budynki wieży ciśnieo i rampy. Istotnym elementem drugiego etapu jest aranżacja samej płyty placu, która konstrukcyjnie może byd budowana znów niezależnie jednak jest ona bardzo istotnym elementem całego założenia spinając kompozycyjnie cały projekt.

Zupełnie niezależnym elementem inwestycji jest budowa parkingu typu park&ride po wschodniej stronie torów. Parking ten został jednak włączony jak częśd etapu drugiego ze względu na zapotrzebowanie przyszłej inwestycji na miejsca parkingowe.

OPIS MATERIAŁOWO - TECHNICZNY

Posadowienie budynku


Budynki wchodzące w skład założenia projektowego posadowione są na stopach oraz ławach żelbetowych wylewanych na mokro.

Układy konstrukcyjne

Budynki w różnych częściach zostały zaprojektowane w oparciu standardowe układy konstrukcyjne. Występują układy słupowo-belkowe, ściany żelbetowe oraz murowane. Do przekrycia głównej części budynku dworca oraz sali audytoryjnej centrum kultury zastosowano ramy żelbetowe.

Pokrycia dachów

W projekcie występują stropodachy o odwróconym układzie warstw.

Elementy wykooczenia elewacji

Głównymi materiałami elewacyjnymi są jasne tynki, beton architektoniczny, betonowe płyty elewacyjne oraz zewnętrzne pokrycie elewacji budynków dworca i domu kultury w postaci siatki i paneli ze stali typu COR-TEN. Elewacje są ocieplone materiałami termoizolacyjnymi w celu ograniczenia zapotrzebowania obiektów na energię grzewczą.

W projekcie zastosowano szklenie o podwyższonych wartościach termoizolacyjnych.

Rozwiązania instalacyjne

W budynku przewidziano instalację klimatyzacyjną i wentylację mechaniczną. Pomieszczenia sanitarne posiadają wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem.

Wyposażenie obiektu

• Podstawowe instalacje wod-kan-gaz i c.o.
• Zasilanie budynku oraz zasilanie rezerwowe
• Instalacje elektryczne
• Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
• Instalacje związane z segregacją i wywozem odpadów stałych Windy osobowe i towarowe
• Instalacje przeciw pożarowe
• Instalacja teletechniczna i internetowa

Wpływ budynku na środowisko

Projektowany budynek zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, technologiczne, materiały budowlane i wykooczeniowe jak i na planowaną eksploatację nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Z budynku nie będą usuwane lub emitowane agresywne ścieki, płyny, gazy, zapachy, hałasy, pyły, wibracje, odpady stałe, promieniowanie jonizujące czy zakłócenia elektromagnetyczne.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Budynek zaprojektowano w sposób zapewniający w razie pożaru nośnośd konstrukcji do 60 minut oraz ewakuację ludzi. Zachowuje wymagane odległości dróg ewakuacyjnych. Posiada wyjścia ewakuacyjne, drzwi otwierają się w kierunku ewakuacji. Przewiduje się wyposażenie obiektu w hydranty i instalację tryskaczową. Uwzględniono dojazd wozów strażackich drogami pożarowymi wokół budynków.

Użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne

Dla osób niepełnosprawnych przewidziano pochylnie, windy, specjalne miejsca sanitarne, kabiny wc oraz wygodne i dostępne miejsca w salach prelekcyjnych i audytoryjnych. Do każdej części projektowanych budynków zapewniony jest odpowiedni dostęp zgodny z wymogami zawartymi w przepisach budowlanych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl