Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.
II nagroda

<<< powrót
 • DOMINO Grupa Architektoniczna
Skład zespołu:
 • arch. Wojciech Dunaj – architekt prowadzący  
 •  
 • arch. Rafał Stemporowski  
 • arch. Anita Dunaj  
 • arch. Karolina Kopańska  
 • arch. Anna Drygalska  
 • arch. Izabela Chruściel  
 •  
 • Współpraca:  
 • stud. arch. Paulina Frączak  
 • stud. arch. Iwona Koziak  
 •  
 • Ewa Więckowska – Kosmala – akustyka  
 • Ryszard Klemiata – konstrukcja  
 • Krzysztof Gogulski – instalacje sanitarne  
 • Kacper Konarzewski – instalacje elektryczne i teletechniczne  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.grupadomino.pl/  
 •  

Idea

W rozwiązaniach przestrzennych odwołano się do specyfiki miejsca, do charakteru zabudowy towarzyszącej terenom kolejowym. Wykorzystano istniejące, wartościowe obiekty historyczne kontynuując formy zabudowy i wkomponowując je w całość założenia. Stworzono obiekt o układzie linearnym, zbudowany z poszczególnych bloków charakterem nawiązujących do historycznego kodu zabudowy kolejowej. Zabudowę ukształtowano w sposób tworzący naturalny bufor od przestrzeni torów kolejowych i w ten sposób chroniąc od negatywnego wpływu ruchu kolejowego rozciągniętą na całej długości terenu opracowania przestrzeń publiczną i główne funkcje obiektów. Fasady budynku podkreślają odmienne światy. Nowoprojektowane obiekty, zwłaszcza GDK, posiadają od strony torów zamkniętą fasadę. Masywna ściana biegnąca wzdłuż całej bryły, rozrzeźbiona została różnicami wysokości poszczególnych bloków i niezbyt dużymi przeszkleniami. Odmienny charakter mają fasady zachodnie, mocno przeszklone, otwierające się na przestrzeń publiczną i towarzyszącą zieleń. Proste, ceglane bryły powiązane układem komunikacji zostały poprzesuwane w stosunku do siebie, nadając całemu założeniu ruch, inspirowany kolejowym sąsiedztwem. Biegnąca przez cały teren przestrzeń publiczna posiada zróżnicowany charakter: od czysto komunikacyjnej w sąsiedztwie dworca, poprzez centrotwórczą – plac przed budynkiem dworca i głównym budynkiem GDK, do wnętrz wręcz kameralnych, stanowiących przedłużenie funkcji wewnątrz budynków. Koncept rozwiązań materiałowych ograniczono do stosowania cegły klinkierowej, materiału charakterystycznego dla historycznej zabudowy Goleniowa i terenów kolejowych. Wytworzona nowa przestrzeń publiczna z obudowującymi ją budynkami dworca kolejowo – autobusowego i centrum kultury i aktywności lokalnej GDK stanowi właściwe zamknięcie i zwornik głównych przestrzeni publicznych Goleniowa (centrum miasta, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. J. Kasprowicza, Promenada nad Iną, część przemysłowa). Zastosowane dla obu funkcji jednolite rozwiązania techniczno – materiałowe i przestrzenne stwarzają ład, harmonię oraz wspólną dla całego zespołu ideę estetyczno – formalną tworząc zintegrowany funkcjonalnie i formalnie obiekt o otwartej na miasto i użytkowników strukturze.

Powiązania przestrzenne i komunikacyjne

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi działka nr 1/20 wraz z fragmentem działki 1/19, służąca ewentualnej obsłudze transportu wojskowego, została wyłączona z inwestowania i powiązana z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z ulicą Pułaskiego. Teren na północ od dworca został podzielony na dwie strefy: parking dla samochodów osobowych z wjazdem od strony ul. Pułaskiego oraz dworzec autobusowy z 8 miejscami postojowymi dla autobusów, z 4 miejscami odjazdowymi dla autobusów i 2 miejscami odjazdowymi dla busów oraz wydzielono miejsce dla postoju taxi. Obsługę komunikacyjną dworca autobusowego rozwiązano na osobnym wjeździe i wyjeździe. W sąsiedztwie miejsc postojowych autokarów zaprojektowano przystanek PKS. Projektowane układy zadaszeń wiążą dworzec autobusowy z dworcem kolejowym i pozostałymi terenami: peronem nr 2 oraz kładką prowadzącą do wschodniej części terenu. Zadaszenia są także ściśle powiązane z placem miejskim.

Po zachodniej stronie projektowanego dworca i GDK zaprojektowano centralny, reprezentacyjny plac miejski mogący pełnić funkcje wystaw plenerowych, koncertów, spotkań. W ramach przestrzeni centralnej, w sąsiedztwie wejść do budynku głównego GDK, umieszczono zbiorniki wodne. Plac centralny płynnie rozciągnięto w formie przestrzeni publicznej w kierunku południowym wiążąc wszystkie budynki GDK w jedną przestrzeń funkcjonalną z elementami przestrzeni rekreacyjnych, siedzisk, parkingów rowerowych, placów zabaw dla dzieci, miejsc dla młodzieży, harcerzy, seniorów. Od strony dworca autobusowego plac został przymknięty wieżą zegarową. W sąsiedztwie budynku C zaprojektowano parking dla samochodów osobowych z wjazdem z ul. Dworcowej. Wjazd ten służy także jako dojazd dla obsługi sali widowiskowo – koncertowej i dojazd do pomieszczeń orkiestry dętej. W sąsiedztwie wyjścia bocznego z foyer sali widowiskowo – koncertowej zaplanowano postój taxi. Obszar położony wzdłuż budynków D, E, F i częściowo C został wyłączony z ruchu kołowego za wyjątkiem zapewnienia dojazdów dla obsługi, dojazdów awaryjnych a także p-poż. Wjazd tzw. gospodarczy zapewniono w miejscu obecnie istniejącego włączenia terenu w ul. Dworcową. W części południowej opracowania zaprojektowano parking dla samochodów osobowych z wjazdem od strony ul. Dworcowej. Po drugiej stronie torów kolejowych, wykorzystując częściowo działkę nr 1/24, zaprojektowano zespół parkingowy typu Park&Ride z wjazdem od strony ul. I Brygady Legionów. Ogółem na całym terenie opracowania zaprojektowano 256 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W sąsiedztwie zejścia z kładki po wschodniej stronie terenu, ulokowano zadaszony parking rowerowy typu Bike&Ride. Pozostała część działki może być wykorzystywana do celów transportu i rozładunku wojskowego. Poprzez teren opracowania poprowadzono ścieżki rowerowe: w części wschodniej wzdłuż działki nr 1/24 i ul. I Brygady Legionów w kierunku ul. Maszewskiej i ulic Chopina i Parkowej oraz wzdłuż ul. Dworcowej i Pułaskiego po stronie opracowania konkursowego w kierunku ul. Szkolnej i ul. Parkowej (za rondem im. 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” ścieżka została przeniesiono na drugą stronę ul. Dworcowej). Parkingi rowerowe rozmieszczono w ramach przestrzeni publicznej w sąsiedztwie poszczególnych budynków GDK.

W ramach terenu opracowania założono dwa przystanki komunikacji zbiorowej: jeden bezpośrednio przy centralnym placu, drugi na wysokości zakończenia przestrzeni publicznej w południowej części terenu.

Cały obszar zintegrowanego dworca kolejowo – autobusowego powiązanego z centrum kultury i aktywności lokalnej wiąże główne przestrzenie miejskie: przestrzeń ul. Konstytucji 3 Maja na osi, której zaprojektowano plac centralny oraz w części południowej przestrzeń ul. Kasprowicza i Promenady nad Iną. Zapewnia to włączenie projektowanej przestrzeni w miejski krwiobieg i stwarza możliwość maksymalnego wykorzystania nowej przestrzeni powiązanej z miastem.

Lokalizacja nowoprojektowanych budynków wynika wprost z przyjętej idei i jest kontynuacją istniejącej historycznej zabudowy typu kolejowego. Zbliżenie nowoprojektowanej zabudowy nie pełniącej funkcji obsługi ruchu kolejowego będzie wymagało wprowadzenia właściwych zapisów w planie miejscowym umożliwiając w ten sposób zastosowanie przyjętych w koncepcji rozwiązań.

Rozwiązania funkcjonalne

Funkcja została podporządkowana rozwiązaniom przestrzennym i możliwości etapowania poprzez wydzielenie I etapu inwestycji – dworca kolejowo - autobusowego. Struktura GDK, który stanowi II etap inwestycji, daje możliwość etapowania poszczególnych obiektów i zespołów funkcjonalnych i realizacji w czasie.

Budynek „A” – nowoprojektowany dwukondygnacyjny budynek dworca kolejowo – autobusowego, częściowo podpiwniczony. Poprzez układ kładek, tarasów, schodów plenerowych obiekt łączy przestrzenie po zachodniej stronie torów z peronem 2 oraz terenem po wschodniej stronie torów kolejowych a także z II etapem inwestycji – Goleniowskim Domem Kultury. Na parterze zlokalizowano wszystkie funkcje dworca obsługujące transport kolejowy i autobusowy: kasy biletowe, poczekalnię, toalety, przewijalnię niemowląt, sklepik spożywczy, snack bar, kiosk z prasą, przechowalnię bagaży, biuro rzeczy znalezionych, punkt odpraw przesyłek konduktorskich oraz pomieszczenia obsługi. W kondygnacji piwnicy umieszczono pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na piętrze zaprojektowano pomieszczenia ze zlikwidowanego budynku technicznego PKP oraz pomieszczenia socjalne. Drugą część piętra stanowi agenda biblioteki miejskiej z funkcją mediateki. Projektowana agenda biblioteki została skomunikowana z holem dworcowym poprzez reprezentacyjne schody i windę. Do pomieszczeń biblioteki zapewniono dostęp z układu kładek, schodów projektowanych pomiędzy budynkiem A i B. Zapewniono także powiązanie biblioteki / mediateki z głównym budynkiem GDK poprzez bezpośrednie skomunikowanie z foyer na I piętrze budynku B. Biblioteka wraz z układem kładek, tarasów, schodów zewnętrznych integruje oba budynki i przestrzenie publiczne stanowiąc funkcjonalne przedłużenie centralnego placu. Układ przestrzenny budynku zapewnia bezkolizyjne, zadaszone połączenia dworca kolejowo - autobusowego ze stanowiskami odjazdowymi autobusów, peronem 1 a poprzez zadaszoną kładkę z peronem 2 oraz wschodnią częścią opracowania, gdzie zlokalizowano parking typu Park&Ride i parking rowerowy typu Bike&Ride (schody, windy). Oba perony zostały zadaszone układem stropów powiązanych z zadaszeniami schodów i kładki.

Budynek „B” – główny budynek GDK, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt został przeznaczony na zespół pomieszczeń części wspólnej. Główną funkcją parteru jest sala widowiskowo – koncertowa z balkonem na 455 miejsc o układzie pudełkowym wraz z holem wejściowym. Za sceną sali widowisko – koncertowej zaprojektowano główny magazyn oraz zespoły komunikacji pionowej wiążącej zaplecze teatru z kondygnacjami piwnicy i pozostałych kondygnacji. Na zapleczu sali głównej umieszczono windę towarową z dostępem od strony dojazdu technicznego. W ramach przestrzeni holu zaprojektowano reprezentacyjną klatkę schodową oraz pomieszczenia obsługujące: szatnię publiczności, toalety oraz powiązano budynek z budynkiem C mieszczącym sale zajęciowe.

Od strony przejścia pomiędzy budynkiem GDK a dworcem kolejowo – autobusowym ulokowano restaurację z zapleczem kuchennym. Z kondygnacją parteru powiązano w części ogólnodostępnej piwnicę gdzie umieszczono salę kameralną oraz salę bankietowo – konferencyjną. Zaplecze kuchenne i magazynowe projektowane w piwnicy może obsługiwać zarówno salę restauracji na parterze jak również salę bankietowo – konferencyjną w piwnicy. Sala kameralna z możliwością zmiennego układu sceny i widowni oraz wyposażona w magazyn podestów. Pod sceną sali widowiskowo – koncertowej umieszczono zaplecze magazynowe mogący obsługiwać główną salę i salę kameralną. W sąsiedztwie części magazynowej ulokowano wyodrębnione cztery zespoły garderób powiązane zarówno z główną salą widowiskowo – koncertową jak i salą kameralną. W foyer sali kameralnej i konferencyjno - bankietowej zaplanowano toalety oraz szatnię. Pozostałą część kondygnacji zajmują pomieszczenia techniczne. Pomiędzy budynkiem B i C umieszczono scenę plenerową bezpośrednio powiązaną z Teatrem Brama. W podpiwniczeniu pomiędzy budynkami zaprojektowano dostępną z zewnątrz a także z łącznika kawiarnię z zapleczem i toaletami. W piwnicy budynku C znalazła się sala treningowa Teatru Brama wraz z garderobami, szatnią, aneksem kuchennym i magazynem. Sala treningowa Teatru Brama bezpośrednio powiązana ze sceną plenerową. Piwnica w tej części obiektu skomunikowana z wyższymi kondygnacjami klatką schodową w łączniku oraz komunikacją pionową w ramach zaplecza magazynowo – garderobianego. Na I piętrze zaprojektowano foyer sali widowiskowo – koncertowej pełniące funkcje wystawiennicze oraz wejścia do sali. Foyer ma możliwość powiązania z projektowaną w budynku dworca kolejowo – autobusowego agendą biblioteki / mediateki. Kondygnacja skomunikowana także z układem kładek, tarasów pomiędzy budynkami A i B. W części zapleczowej kondygnacji zaprojektowano blok administracyjny. Na kondygnacji 2 piętra zaplanowano wejścia na balkon sali widowiskowo – koncertowej a w ramach foyer przestrzeń wystawową z tarasem widokowym od strony centralnego placu. Z tej kondygnacji także zaprojektowano wyjścia na układ kładek, tarasów pomiędzy budynkiem A i B. W części zapleczowej umieszczono pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia personelu i warsztat konserwatora.

Łącznik pomiędzy budynkami B i C wiąże główny budynek GDK z obiektem zawierającym sale zajęciowe na poziomie parteru i I piętra oraz zapewnia komunikację pionową z kawiarnią ulokowaną w kondygnacji piwnicy.

Budynek „C” – nowoprojektowany obiekt, trzykondygnacyjny z fragmentem podpiwniczonym (podpiwniczenie funkcjonalnie połączone z budynkiem „B”). Na parterze, w związku z przeznaczeniem budynku na różnego rodzaju sale zajęciowe, zaprojektowano zespół pomieszczeń instruktorów. Obiekt w kondygnacji parteru zawiera tzw. przedszkole kultury składające się z dwóch sal akademii Jasia i Małgosi z przynależną szatnią i toaletami oraz cały zespół 2 segmentu – Orkiestrę dętą Wood and Brass Band. W segmencie orkiestry dętej umieszczono salę prób zbiorowych i sekcyjnych, 4 sale ćwiczeń indywidualnych oraz pomieszczenie biurowe i magazyny instrumentów oraz strojów. Na piętrze zaplanowano dwa bloki pomieszczeń: część muzyczną składającą się z sal prób, studia nagrań z reżyserką, sal dydaktycznych oraz część plastyczną składającą się z pracowni malarskich, rzeźby i ceramiki, grafiki komputerowej i dwóch modelarni. Trzecia kondygnacja zawiera pomieszczenia sal tanecznych z zespołami przebieralni.

Obiekt ściśle powiązany z głównym budynkiem domu kultury oraz z pozostałymi budynkami GDK oraz z niezależnym dostępem z otaczających przestrzeni publicznych.

Budynek „D” – nowoprojektowany parterowy obiekt bez podpiwniczenia zawierający pomieszczenia seniorów (dwie świetlice z możliwością połączenia w jedną przestrzeń), pomieszczenia wolontariatu (sala spotkań i magazyn sprzętu), pomieszczenie harcerzy z magazynem. Uzupełnieniem funkcji głównych są pomieszczenia szatni, toalet. W związku z przeznaczeniem do wyburzenia istniejącego, o małej wartości estetycznej, obiektu trafostacji w budynek D odtworzono funkcję trafostacji. Istniejąca trafostacja koliduje z nowym zagospodarowaniem oraz stanowi przestrzenną barierę dla przestrzeni wokół istniejącej adaptowanej wieży ciśnień. Obiekt połączony z pozostałymi budynkami GDK oraz z niezależnym dostępem z otaczających przestrzeni publicznych.

Budynek „E” – istniejący budynek magazynowo – przeładunkowy tzw. rampa. Obiekt został włączony w zespół budynków GDK z przeznaczeniem na segment organizacji pozarządowych z wyeksponowaniem we wnętrzach istniejącej struktury konstrukcyjnej i materiałowej. W parterze umieszczono 3 sale zajęciowe, pomieszczenie biurowo – administracyjne, pomieszczenie rehabilitacyjne oraz dwie sale bankietowo – konferencyjne z możliwością połączenia w jedną przestrzeń z mini zapleczem. Sale bankietowo – konferencyjne powiązano z charakterystycznym zadaszonym tarasem w południowej części obiektu. Uzupełnieniem funkcji parteru jest ogólnodostępna szatnia oraz toalety. W istniejącej piwnicy zlokalizowano kuchnię dla obsługi sal bankietowo – konferencyjnych z windą towarową oraz zespół magazynów. Obiekt połączony z pozostałymi budynkami GDK oraz z niezależnym dostępem z otaczających przestrzeni publicznych.

Budynek „F” – istniejący obiekt wieży ciśnień rozbudowany w kondygnacji parteru. Zgodnie z koncepcją budynek przeznaczono na obiekt wystawienniczy typu galeria z wyeksponowaniem charakterystycznego wyposażenia obiektu. W celu lepszego wykorzystania obiektu wprowadzono nowy układ stropów zapewniający stworzenie trzech kondygnacji wystawowych oraz rozbudowano w parterze o pawilon kawiarniano – wystawienniczy. W ramach obiektu zaprojektowano fragment otwarty, z lekkim zadaszeniem, przeznaczony na wystawy plenerowe. Obiekt wzbogaca przestrzeń publiczną stanowiąc sam w sobie atrakcyjny element.

Pawilony - na zakończeniu zespołu zaprojektowano otwarte pawilony: mniejszy stanowiący zadaszenie wejścia do centrum od strony południowej oraz większy o wielofunkcyjnym przeznaczeniu, np. harcerska „polana”, miejsce spotkań, wystaw, itp.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl