Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po dawnej fabryce części FSO przy skrzyżowaniu ul. Ozimskiej i Plebiscytowej
Wyróżnienie

<<< powrót
 • 9780 Architekci Homiński Jezierski Sp. J.
Skład zespołu:
 • dr arch. Bartek Homiński  
 • arch. Michał Jezierski  
 •  
 • współpraca:  
 • arch. Bartosz Kutniowski  
 •  
 •  
 • http://www.9780.pl/  
 •  
 •  

1. Przyjęta idea przestrzenna i opis rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych

Celem projektu jest stworzenie ram do rozwijania wielofunkcyjnej tkanki miejskiej, integrującej różne funkcje i kontynuującej miejską zabudowę śródmieścia Opola. Centralnymi elementami funkcjonalnymi i kompozycji urbanistycznej są 12-kondygnacyjna dominanta w formie budynku administracyjnego (ratusza), domykająca perspektywę ulicy Plebiscytowej i powiązany z tym budynkiem trójkątny pieszy plac „ratuszowy”. Pozostałe budynki ukształtowane jako tło dla ratusza, mają skalę dostosowaną do kontekstu (4-6 kondygnacji).

2. Relacje z istniejącym otoczeniem

Podjęto próbę zintegrowania projektowanej zabudowy z istniejącym otoczeniem, zarówno pod względem przestrzeni pozytywowych (ulic, placów), jak i negatywowych (kwartałów zabudowy, budynków). Osiągnięto to poprzez przyjęcie kwartałów zabudowy o wielkościach wynikających z gęstości sieci ulic w sąsiedztwie, kontynuację linii zabudowy wyznaczonych przez budynki istniejące, gradację wysokości zabudowy w nawiązaniu do wielkości i proporcji wnętrz ulicznych, powiązania kompozycyjne w obrębie projektowanej zabudowy, powiązania kompozycyjne zabudowy projektowanej z obszarami przyległymi oraz zachowanie i wyeksponowanie wartościowych obiektów istniejących. Przestrzenie publiczne (ulice, place) i społeczne (wnętrza kwartałów mieszkaniowych) mają skalę i proporcje zbliżone do tych występujących w sąsiedztwie.

3. Przyjęty program i rozwiązania funkcjonalne

W projekcie nacisk położono na charakterystyczne i wartościowe dla śródmieść funkcje publiczne, takie jak: administracja publiczna, biura, kultura i oświata (biblioteka publiczna), nauka i edukacja (uczelnia publiczna) itd., których uzupełnieniem jest zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna, o dość zróżnicowanych typologiach (bloki w układzie klatkowym tworzące kwartały zabudowy, wille miejskie, wolnostojące bloki mieszkalne, narożne wielorodzinne budynki w zabudowie uzupełniającej /plombowej/ oraz śródmiejska jednorodzinna zabudowa plombowa /townhouses/). Dość duże zróżnicowanie typologii zabudowy mieszkaniowej pozwoli na stworzenie oferty mieszkaniowej atrakcyjnej dla wielu grup mieszkańców, o zróżnicowanych stylach życia i statusie majątkowym, a w sensie przestrzennym, pozwoli na wykreowanie zróżnicowanych wnętrz urbanistycznych.

4. Przestrzeń publiczna i zieleń

Przestrzeń publiczna


W projekcie zaproponowano rozwinięcie istniejących sekwencji przestrzeni publicznych:

• pierwszego rzędu – związanych z podstawowym układem komunikacyjnym obszaru, a więc tożsamych z przebiegiem głównych ulic (Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowej, Ozimiskiej, Rejtana). W odniesieniu do tych ulic przewidziano podniesienie jakości przestrzeni tych ulic, zniwelowanie ich „drogowego” charakteru, uzupełnienie ich przebiegu komponowaną zielenią wysoką i niską oraz obudowę wysokiej jakości zabudową odporną na uciążliwości ruchu kołowego (przede wszystkim zabudową biurową i administracyjną);

• drugiego rzędu – związanych z ulicami przenoszącymi głównie kołowy ruch lokalny, a przede wszystkim – ruch pieszy (ulice Kośnego, Orląt Lwowskich i Kani). W odniesieniu do tych ulic przewidziano kontynuację ciągów pieszych w nich działających, obudowę w formie zabudowy o rozdrobnionej skali i z wysokiej jakości detalem architektonicznym i urbanistycznym (przede wszystkim zabudową mieszkaniową).

W projekcie przewidziano dwa główne place. Trójkątny plac „ratuszowy” towarzyszący dominującej go bryle budynku administracyjnego posiada obustronną obudowę w formie hotelu i budynku wielorodzinnego – oba z użytkowymi parterami. Plac „ratuszowy” jest główną przestrzenią publiczną projektowanego założenia, przylega do głównego ciągu kołowego (ulicy Plebiscytowej) i posiada powiązania piesze ze położonym na zachodzie centrum miasta. Drugi plac towarzyszy budynkowi biblioteki publicznej.

Zieleń

Układ projektowanej zieleni ma charakter trojaki:
• zaprojektowano ciąg miejskiej zieleni wzdłuż głównych tras ruchu kołowego, tj. wzdłuż ulicy Ozimskiej, Plebiscytowej i Bohaterów Monte Cassino. Zieleń w tych ciągach stanowić powinna ważny składnik kompozycji urbanistycznej i składa się zarówno z nawierzchni trawiastych, komponowanych szpalerów drzew, jak i ze swobodnych grup drzew
• zaprojektowano zielone półprywatne dziedzińce związane z kwartałową zabudową mieszkaniową. Zieleń związana bezpośrednio z zabudową mieszkaniową podnosi jakość zamieszkiwania w śródmieściu i obejmuje przede wszystkim nawierzchnie trawiaste, krzewy i niewielkie drzewa;
• zaprojektowano układ zieleni towarzyszącej przestrzeniom publicznym: ulicom i placom wewnątrz projektowanego obszaru. Niezbyt liczna, ale starannie zaprojektowana i utrzymana zieleń w przestrzeniach publicznych stanowi o ich jakości. Ta grupa obejmuje drzewa, również o formowanych koronach, formowane krzewy i żywopłoty, rośliny okrywowe oraz pnącza towarzyszące elementom infrastruktury (murom oporowym itp.)

5. Obsługa transportowa (linia kolejowa, ulice, parkingi, chodniki, ścieżki
rowerowe itp.)

Linia kolejowa


Stacja kolejowa Opole Wschodnie z uwagi na marginalizację znaczenia ruchu kolejowego niestety nie pełni obecnie istotnej funkcji w komunikacji publicznej w mieście i jego otoczeniu. Stacja kolejowa połączona jest z projektowaną zabudową dwoma równoległymi ciągami pieszymi – wzdłuż torów kolejowych, oraz wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino, co może być wykorzystane w przypadku polepszenia obsługi komunikacyjnej obszaru. W projekcie przewidziano rewaloryzację wiaduktu z budynkiem dworca oraz przyległych placów. Proponuje się dla obiektu dworca funkcję gastronomiczną lub handlową.

Ulice

Kołowa obsługa komunikacyjna projektowanej zabudowy opiera się przede wszystkim na istniejącym układzie ulic, przede wszystkim Trasy Częstochowskiej (ulicy Ozimskiej) oraz Obwodnicy Śródmiejskiej (ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej). Przewidziano zmianę geometrii połączenia ulicy Rejtana z ulicą Ozimską poprzez przebudowę skrzyżowania z bezkolizyjnego na skrzyżowanie z trzema wlotami z sygnalizacją świetlną. Obszar zajmowany dotychczas przez węzeł drogowy przewidziano pod zabudowę budynkiem biurowym.

Przylegające do obszaru opracowania ulice Ozimska, Plebiscytowa i Bohaterów Monte Cassino są ulicami klasy głównej (G) z ograniczoną dostępnością, w związku z tym obsługa projektowanej zabudowy odbywa się nie od strony tych ulic, ale poprzez projektowany, nowy układ sieci ulicznej, powiązanej skrzyżowaniem z trzema wlotami (wszystkie relacje) z ulicą Bohaterów Monte Cassino w północno-zachodnim krańcu terenu, skrzyżowaniem z czterema wlotami (wszystkie relacje) ulic Ozimskiej, Kani i Rejtana oraz skrzyżowaniami (tylko prawe skręty) z ulicami Plebiscytową i Ozimską. Wewnątrz projektowanego obszaru zaplanowano zastosowanie technik uspokojenia ruchu i wprowadzenie strefy Tempo 30.

Parkingi

Zaplanowano budowę parkingów podziemnych związanych z poszczególnymi budynkami. Zaplanowano budowę strategicznego wielopoziomowego nadziemnego parkingu, zlokalizowanego w północno-zachodnim krańcu obszaru. Zaplanowano budowę miejsc postojowych przy ulicach, zapewniających obsługę czasową projektowanej zabudowy.

Komunikacja publiczna autobusowa

Obsługa komunikacyjna projektowanego obszaru komunikacją publiczną opiera się na liniach autobusowych – istniejących – z przystankami autobusowymi w ulicy Ozimskiej oraz projektowanych – z projektowanymi przystankami w ulicy Plebiscytowej. Projektowane przystanki w ulicy Plebiscytowej będą zapewniały dostęp do centrum obsługiwanego obszaru, w tym przede wszystkim do planowanego obiektu administracyjnego (ratusza).

Rower

Przewiduje się obsługę komunikacyjną projektowanej zabudowy rowerem poprzez budowę wydzielonych dróg dla rowerów wzdłuż ulic klasy G (Ozimskiej, Plebiscytowej i Bohaterów Monte Cassino) oraz wzdłuż torów kolejowych. Wewnątrz projektowanego obszaru obsługa rowerem będzie się odbywała w jezdni na zasadach ogólnych, z ewentualnym dopuszczeniem ruchu po kontrapasach w ulicach jednokierunkowych. Zabudowę mieszkaniową i obiekty użyteczności publicznej należy wyposażyć w dogodnie zlokalizowane stojaki rowerowe.

Ciągi piesze

Przewidziano kontynuowanie wszystkich istotnych ciągów pieszych doprowadzających do projektowanego obszaru, przede wszystkim od strony wschodniej i południowej. Utrzymuje się istniejące przejścia dla pieszych, a także proponuje się w wyznaczonych miejscach urządzenie dodatkowych przejść przez ulice klasy G, z sygnalizacją skoordynowaną z pobliskimi skrzyżowaniami. Wnętrza urbanistyczne ulic wewnątrz projektowanego obszaru zaprojektowano z dbałością o detal i w odniesieniu do skali i tempa poruszania się pieszego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl