Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Pracownia Projektowa F-11
Skład zespołu:
 • Dr inż. arch. Marcin Furtak  
 • Mgr inż. arch. Michał Ciuła  
 • Mgr inż. arch. Katarzyna Głuch  
 • Mgr inż. arch. Anna Strączek  
 • Mgr inż. arch. Dorota Surdej  
 • Mgr inż. arch. Piotr Wiosna  
 •  
 •  
 • http://f-11.pl/  
 •  

1. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji


Teren inwestycji stanowi działka o numerze ew. 103/2 położona u zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r. – św. Jerzego – Wierzbięcice w Poznaniu. Jego otoczenie stanowią pierzeje budynków mieszkalno-usługowych, stanowiące urządzoną przestrzeń publiczną, wyposażoną w elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oświetlenie). Działka ma powierzchnię 3282 m2. Teren działki opada w kierunku północno-wschodnim.

Idea

Założenia w zakresie projektowanych rozwiązań urbanistycznych maja na celu wkomponowanie bryły budynku w istniejącą tkankę architektoniczną. Dookoła budynku zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z płyt kamiennych, łączące się z istniejącymi chodnikami. Funkcję drogi pożarowej pełni istniejący układ komunikacyjny. Przestrzeń komunikacyjna parteru łączy się z przestrzenią publiczną ulic. Różnice poziomów głównych wejść są dostosowane do poziomu wokół. Wzdłuż granicy z działką od strony południowej zaprojektowano rampę wjazdową na parking podziemny. Działka będąca przedmiotem konkursu wchodzi w skład zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego Wildy, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6.10.1982 r.

Projektowana inwestycja spełnia warunki określone w decyzji ULICP nr: 123/2014 z dnia 10.09.2014r., znak sprawy: UA.III.U.11/6733.149.2014.

Układ komunikacyjny, parkingi

Obsługę komunikacyjną inwestycji, w tym dojazd do rampy prowadzącej na parking podziemny oraz dojazd do zaplecza dla samochodów dostawczych zaprojektowano od strony ulicy Wierzbięcice. Projektowane ciągi piesze łączą się z istniejącymi, tworząc ich naturalne przedłużenia.

Wejścia główne do budynku zaprojektowano od strony zachodniej i północnej. W ich otoczeniu zaprojektowano poszerzenia w formie placów przed wejściowych z urozmaiconą posadzką urbanistyczną.

Zieleń i mała architektura

Wzdłuż północnej elewacji zaprojektowano płytki ciek wodny, symbolizujący płynność muzyki i uczucie katharsis, jakie ona wyzwala.
Wzdłuż ulicy 28 czerwca 1956 r. zaprojektowano pasaż z towarzyszącą małą architekturą: ławkami, stojakami na rowery.

Zachowano istniejące drzewa tworzące szpalery wzdłuż ulic otaczających teren inwestycji, a także istniejące miejsca parkingowe wzdłuż ul. Św. Jerzego.

Infrastruktura techniczna

Zasilanie energią elektryczną obiektu przewiduje się z rozdzielni głównej, podłączonej do sieci miejskiej średniego napięcia zgodnie z warunkami przyłączenia.

Węzeł c.o. znajdujący się na kondygnacji podziemnej zasilany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło sieciowe zostanie wykorzystane do celów grzewczych, w tym przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przyłącze wodociągowe zaprojektowano w piwnicy, podłączono je do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami przyłączenia.

Ścieki socjalno - bytowe planuje się odprowadzać do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami przyłączenia.

Ścieki opadowe gromadzone będą w akwenie w postaci cieku wodnego wzdłuż północnej elewacji budynku, a nadmiar wód odprowadzany jest do zbiornika szczelnego bezodpływowego usytuowanego w północno-wschodnim narożniku budynku

Odpady gromadzone są w przystosowanym pomieszczeniu usytuowanym w parterze budynku.

Ponadto do budynku doprowadzone będzie łącze telekomunikacyjne.

2. Opis koncepcji budynku

Idea


Inwestycja ma na celu integrację i optymalizację warunków funkcjonowania ZSM w Poznaniu i zapewnienie możliwości jego elastycznego rozwoju zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Priorytetowym zadaniem projektowym było stworzenie sali koncertowej w układzie vineyard style w oparciu o innowacyjne rozwiązania stosowane w tego typu obiektach na świecie. Zarówno forma zewnętrzna, inspirowana szeregiem piszczałek organowych, jaki i projektowane rozwiązania wewnętrzne zaprojektowane zostały w sposób efektywnie oddziaływujący na świadomość i wrażliwość odbiorców sztuki i kultury. Rozwiązania funkcjonalne stwarzają komfortowe warunki do kształcenia uczniów, przygotowania ich do zawodu muzyka oraz wielofunkcyjnego użytkowania obiektu. Decyzje projektowe miały na celu stworzenie budynku nowoczesnego, charakterystycznego, interdyscyplinarnego, a zarazem wkomponowanego w otoczenie, zachowującego skalę i charakter miejsca.

Główny podział wymaganej powierzchni

W projekcie wprowadzono podział powierzchni na strefy funkcjonalne. Wyodrębniono:
- strefę sceny z zapleczem;
- strefę widzów;
- strefę dydaktyczna;
- strefę najmłodszego ucznia.
- strefę administracji;
- strefę obsługi technicznej sceny i magazynów;
- strefę instalacji wewnętrznych;
- strefę komunikacji;
- strefę pomieszczeń pomocniczych.

Budynek ma formę zwartej bryły, wewnątrz której zaprojektowano atrakcyjną przestrzeń wielofunkcyjną zintegrowaną na wszystkich kondygnacjach. Wzdłuż zachodniej elewacji budynku zaprojektowano reprezentacyjne, jednobiegowe schody pomiędzy parterem a najwyższą kondygnacją. Scalają one wszystkie foyer i halle ogólnodostępne, przez co stanowią mocny i charakterystyczny element wnętrza. Dwie zamknięte klatki schodowe łączą wszystkie poziomy i zapewniają ewakuację z budynku bezpośrednio na zewnątrz. Ponadto w obrębie schodów zaprojektowano 3 windy osobowe, w tym jedną przystosowaną do transportu wielkogabarytowych instrumentów muzycznych.

Na parterze dominuje strefa widzów. Główne wejście prowadzi do reprezentacyjnego wielofunkcyjnego holu z punktem informacyjnym, szatnią, dużą salą koncertową oraz salą kameralną. Hall ma charakter relaksacyjny - zaprojektowano fotele, kanapy, stojaki z prasą i czasopismami ilustrowanymi, otoczenie WiFi, stanowiska wyposażone w gniazdka elektryczne do podłączenia laptopów. Wielofunkcyjność i jednoprzestrzenność hollu – foyer pozwala na jego swobodną aranżację na potrzeby organizacji różnego rodzaju imprez, występów, koncertów. Stołówka z zapleczem kuchennym mogą stanowić strefę ich obsługi gastronomicznej.

Główna sala koncertowa ma wysokość 3 kondygnacji, jej widownia mieści 450 widzów. Zaprojektowana jest w oparciu o najlepsze realizacje tego typu na świecie w układzie vineyard style, polegającym na otoczeniu sceny poprzez rzędy widowni. Od strony wschodniej sąsiaduje z nią blok garderób. Sala kameralna mieści 250 widzów. Obie widownie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Analogicznie do parteru, na piętrze dominuje strefa widzów z wejściami na balkon dużej sali koncertowej oraz do pomieszczeń obsługi sali kameralnej. Ponadto od strony zachodniej zaprojektowano strefę administracji.

Na II, III i IV piętrze dominuje strefa dydaktyczna z wydzielona strefą najmłodszego ucznia. Zaprojektowane sale dydaktyczne mają dostęp do centralnych patio. Układ przestrzeni komunikacyjnych pokrywa się z pozostałymi kondygnacjami, wszystkie pokoje ćwiczeń są odpowiednio doświetlone i odizolowane akustycznie.

Budynek posiada dwukondygnacyjne podpiwniczenie. Cześć użytkowa piwnicy stanowi strefę obsługi technicznej scen. W strefie bezpośrednio pod scenami zaprojektowano ich zaplecza techniczne, zapadnię, warsztaty i inne pokoje techniczne. W części zachodniej na poziomie -1 zaprojektowano toalety dla widzów.

W podziemiu zaprojektowania parking dla 59 samochodów. Na kondygnacji -2 zaprojektowano 21 miejsc parkingowych ( w tym 4 miejsca dla niepełnosprawnych), a na poziomie -2: 38 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych). Zjazd na parking poprzez rampę w południowo – wschodniej części działki.

3. Opis konstrukcji i instalacji wewnętrznych

Konstrukcja


Warunki geotechniczne rozpoznano na podstawie opinii dotyczącej warunków geologicznych oraz gruntowowodnych i geotechnicznych opracowaną przez firmę Geoprojekt – Poznań w styczniu 2014 r.

Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji. Na przewidywanym poziomie posadowienia budynku znajdują się grunty umożliwiające zastosowanie fundamentów bezpośrednich. Poziom wód gruntowych znajduje się 2-4m poniżej poziomu terenu, co powoduje konieczność zabezpieczenia wykopu i podziemnej części budynku poprzez ciężką izolację systemową

Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, ścienno – płytowej. Fundamenty budynku projektuje się w postaci płyty dennej na gruncie rodzimym nośnym. Płyty stropodachu płaskie, wylewane, żelbetowe, dwukierunkowo zginane. Stropy międzykondygnacyjne, w tym również nad parkingiem płytowe, płaskie, wylewane, żelbetowe, dwukierunkowo zginane, wielopolowe. Beton B30, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN. Słupy i ściany konstrukcyjne żelbetowe, wylewane. Ściany wewnętrzne działowe przewiduje się z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną oraz z bloczków silikatowych.

Instalacje sanitarne

Cały obiekt posiadać będzie instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewną z rekuperacją, co pozwoli na zmniejszenie kosztów jego eksploatacji. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt dużej grupy osób, takie jak sale koncertowe, sale prób, sale do ćwiczeń, salę konferencyjną oraz pomieszczenia typu serwerownia przewiduje się wyposażyć w system klimatyzacji. Kanały wentylacji i klimatyzacji prowadzone będą w przestrzeniach sufitów podwieszanych. Centrale wentylacyjne oraz agregaty do central projektuje się na dachu. Hałas od urządzeń tłumiony będzie panelami akustycznymi lub tłumikami. Urządzenia sanitarne projektuje się jako wbudowane z zastosowaniem rozwiązań zapewniających zmniejszenie zużycia wody. W garażu i w klatkach schodowych przewiduje się system oddymiania.

Instalacje elektryczne

Wszystkie urządzenia elektryczne zasilone zostaną z rozdzielni głównej. Projekt zakłada zastosowanie energooszczędnego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego o natężeniu zgodnym z normą PN-EN 12464-1, oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia nocnego (iluminacji fasady wraz z otoczeniem budynku) oraz oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN 1838. W pomieszczeniach reprezentacyjnych przewiduje się zastosowanie ozdobnych opraw oraz prowadzenie instalacji w przestrzeni sufitów podwieszanych.

Instalacje niskoprądowe

W budynku projektuje się instalację strukturalną, Internetu bezprzewodowego, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania klatek schodowych i garażu, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu zintegrowaną z instalacją kontroli dostępu. Centrum zarządzania wszystkimi systemami zaprojektowano na parterze w sąsiedztwie pomieszczenia portiera, w sąsiedztwie głównego wejścia. Instalacją strukturalną zostaną objęte pomieszczenia biurowe, studio nagrań oraz sale ćwiczeń. System nadzoru wizyjnego obejmie pomieszczenia, w których będzie przechowywany wartościowy sprzęt (informatyczny, nagłośnieniowy) oraz korytarze, sale koncertowe i otaczający teren. Kontrolę dostępu przewiduje się do pomieszczeń biurowych, magazynów oraz pomieszczeń technicznych. System sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru obejmie cały budynek.

4. Opis rozwiązań materiałowych

Wykończenie zewnętrzne


Elewacje inspirowane piszczałkami organowymi projektuje się w oparciu o system multimedialnych tub umożliwiających iluminację i projekcję na fasadzie budynku. Przestrzenie pomiędzy nimi wykończone za pomocą systemowych paneli szklanych nieprzeziernych w kolorze srebrzystym.

Przeszklone podcięcie w narożniku budynku wykończone systemem fasadowym bezszprosowym, z silikonowym wypełnieniem, w celu zmaksymalizowania efektu jego lekkości.

Przegrody zewnętrzne zapewniające maksymalną ochronę akustyczną budynku od zewnętrznych zakłóceń środowiskowych – hałasu i drgań. Wszystkie okna i ściana na styku z budynkiem istniejącym zapewniają ochronę akustyczną od wewnętrznych źródeł hałasu w budynku celem nienaruszenia komfortu akustycznego jego użytkowników.

Izolacja termiczna ścian z wełny mineralnej, a stropodachu i fundamentów ze styropianu typu XPS. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części podpiwniczonej ciężkie systemowe. Izolacja przeciwwodna stropodachu systemowa. Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej lub z membrany EPDM.

Zaprojektowano aluminiową ślusarkę okienną, ze stalowymi obróbkami blacharskimi w kolorze naturalnego aluminium. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone. Drzwi wewnętrzne płytowe MDF, do pomieszczeń technicznych stalowe. Balustrady ze szkła strukturalnego, poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Wykończenie wnętrz

Wnętrze budynku zaprojektowane zostało w ścisłej harmonii z estetyką reprezentowaną na zewnątrz. Podkreślone zostanie wrażenie lekkości, strukturalności, nowoczesności i multimedialności budynku poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych i technologicznych. Dominować będzie jasna kolorystyka z kontrastującymi akcentami barwnymi. Wszystkie użyte do wykończenia materiały będą nawiązywać do tych występujących w przyrodzie – kamień, drewno.

Ściany i sufity pomieszczeń wymagających podwyższonych standardów akustycznych wykończone zostaną indywidualnie zaprojektowanymi ustrojami akustycznymi pochłaniającymi i odbijającymi dźwięk w układzie naprzemiennym.

Ściany wewnętrzne przeszklone systemowe aluminiowe o odpowiedniej izolacyjności ogniowej i akustycznej.

W przestrzeniach reprezentacyjnych oraz w ciągach komunikacyjnych przewiduje się zastosowanie atrakcyjnych podwieszanych sufitów kryjących instalacje.

Wykończenie posadzek w przestrzeniach reprezentacyjnych zaprojektowano z gresu ozdobnego o wysokim standardzie i o dużych rozmiarach płyt. W salach koncertowych oraz dydaktycznych przewiduje się parkiet drewniany, w pomieszczeniach biurowych wykładzinę dywanową, w pomieszczeniach technicznych gres. Układ warstw posadzkowych w oparciu o podłogę pływającą oraz izolację akustyczną celem wytłumienia dźwięków uderzeniowych.

Okna wyposażone w zasłony panelowe. W pomieszczeniach izolowanych akustycznie dodatkowe kurtyny pochłaniające dźwięk.

Oświetlenie wnętrz z dużym udziałem efektowego oświetlenia strukturalnego i zabudowanego w elementach wykończenia wnętrz – ścianach, sufitach, posadzkach i krawędziach ich przenikania.

Strefy komunikacyjne wyposażone w sofy umożliwiające odpoczynek i relaksację Wyposażenie ruchome i meblowe w konwencji minimalistycznej.

Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz zaprojektowane w odniesieniu do przepisów szczegółowych, mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych w pomieszczeniach.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl