Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami T. Kościuszki, A. Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach
I miejsce

<<< powrót
 • MD Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Robert Dawidowski  
 • Kamilla Podkalicka  
 • Ewa Patos  
 • Agata Kasprzak  
 • Natalia Maćków  
 • Katarzyna Kowalska  
 • Dagmara Adamy-Kołodziejska  
 • Agnieszka Starska  
 • Łukasz Szczepaniec  
 •  
 •  
 • http://www.md-polska.pl/  
 •  

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE FUNKCJONALNO- KOMPOZYCYJNYM

1. Głównym założeniem pracy konkursowej było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej aktywnej rekreacji i wypoczynkowi poprzez rewitalizację terenów nadrzecznych. Podstawą do decyzji projektowych było wykonanie szeregu analiz, w tym: kompozycyjnych - uwzględniających ciągi, otwarcia i osie widokowe; funkcjonalnych - opartych o maksymalne uszanowanie istniejącego zasobu roślinnego; komunikacyjne - uwzględniające wzajemne powiązania istniejących i planowanych obszarów funkcjonalnych na terenie inwestycji i w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Jednym z podstawowych założeń kompozycyjnych było eksponowanie przestrzeni i obiektów wartościowych krajobrazowo, głównie poprzez rekompozycję i scalenie elementów krajobrazu pochodzenia antropogenicznego mających charakter przypadkowy. Podstawowe analizy w tym zakresie zamieszczono na planszach projektowych. Zespół projektowy podobnie rozwiązał zagadnienia funkcjonalne i komunikacyjne, zwracając szczególną uwagę na podporządkowanie decyzji projektowych atrakcyjność, wygodzie i bezpieczeństwu dzieci różnych grup wiekowych, osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawny. W przypadku dzieci myślą przewodnią było stworzenie przestrzeni umożliwiającej wszechstronny rozwój intelektualny i sprawnościowy. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych postawiono na jak najdłuższe podtrzymanie tej grupy w najlepszej kondycji psychoruchowej.

2. Opis spełnienia podstawowych wymogów wytycznych konkursowych i MPZP

W opracowaniu przewidziano między innymi:
• Oświetlenie ulic dojazdowych, parkingu, otwartych przestrzeni ekspozycyjnych przy parkingach oraz ścieżek pieszych i rowerowych. W obszarze terenów 10 i 11 KR są to lampy stylizowane energooszczędne ze źródłami światła LED, zamontowanych na masztach umożliwiających podwieszania dekoracji świątecznych i koszów z kwiatami oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego. Projekt przewiduje oświetlenia terenów zieleni lampami parkowymi nawiązujące stylistyką do istniejących już na terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie Zalewu Arkadia. Jedynie w sąsiedztwie terenów sportowych i ekspozycyjnych obok parkingów, przewiduje się zastosowanie opraw o nowoczesnym charakterze, subtelnym wzornictwie, nawiązujących do zaprojektowanego, geometrycznego ukształtowania terenu 29US.
• Nawierzchnie komunikacyjne takie jak: jezdnie, parkingi, chodniki z elementów drobnowymiarowych, rozbieralnych, nawiązujących do stylistyki posadzek w śródmieściu. Szczegółowy ich dobór zamieszczono na planszach projektowych.
• Przyjęte rozwiązania uwzględniają podłączenia do dróg wewnętrznych 8 KDW i 9 KDW oraz do istniejących zjazdów na posesje przylegle
• Przewiduje się zachowanie większości istniejącej zieleni wysokiej. Jedynie w jednym przypadku zespół projektowy zaleca wycinkę 1-2 drzew, w celu wyeksponowania w ciągach widokowych wieży kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - patrz rys. analiz pt. „Oś widokowa W2”. Jednocześnie przewidziano szereg nowych nasadzeń drzew i krzewów, edukacyjnych siedlisk roślinnych oraz urządzenie łąk kwiatowych, w oparciu o gatunki i odmiany dostosowane do klimatu Suwałk, warunków glebowych oraz oddających specyfikę obszarów nadrzecznych północno-wschodniej Polski.
• Zgodnie z zalecaniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano rozbiórkę obiektów kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu.
• W celu stworzenia spójnego charakteru dla przedmiotowego obszaru zaplanowano jednolite rozwiązania dotyczące małej architektury i oświetlenia (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, oznakowania itd.). Jednocześnie w proponowanych obiektach stosuje się te same materiały, pokrycie i kolorystykę. Całość zaplanowano z dużą dbałością o detal i wykończenie, szanując estetykę i i wysoki poziom nowo zastosowanego wzornictwa na terenie śródmieścia i Zalewu Arkadia.
• Zgodnie z założeniami i wytycznymi, w pracy konkursowej przewidziano również na terenach zielonych różnego rodzaju urządzenia zabawowe, rekreacyjne i wyczynowe, w tym siłownię na powietrzu, także dla osób starszych i niepełnosprawnych, stoliki do gier, strefę wi-fi, wiaty, grille. Wymienione elementy podzielono na strefy uwzględniając „nieuciążliwe sąsiedztwo” i ukształtowanie terenu.
• Główne kierunki tras rowerowych wskazane w planie miejscowym zostały zachowane, niemniej jednak w celu prawidłowego skomunikowania ścieżek (również pieszych) z planowaną funkcją, wprowadzono twórcze ich rozwinięcie w celu uzyskanie pożądanego efektu krajobrazowego - tak jak to ukazano na planszy projektowej nr 1.
• Mając na uwadze aktywizację osób niepełnosprawnych i starszych projekt będzie przewidywał rozwiązania drogowe i uliczne ułatwiające poruszanie się w/w osobom. Są to między innymi: obniżone krawężniki uliczne i chodnikowe, dla osób niewidomych pasy naprowadzające i pola uwagi, ukształtowanie terenu i spadki podłużne umożliwiające ewentualny podjazd osobom poruszający się na wózku inwalidzkim, elementy siłowni zewnętrznej, jak również placu zabaw dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
• Na zagospodarowaniu terenu zaprojektowano układ oświetlenia zewnętrznego dozorowego w sposób umożliwiający zastosowanie kamer monitoringu wizyjnego najróżniejszych fragmentów terenu. System przewiduje włączenie się do monitoringu miejskiego w oparciu o sieci światłowodowe.

3. Wytyczne projektowe do poszczególnych konturów planistycznych:

1) Na obszarze 5KD-D (droga publiczna):


W opracowaniu utrzymano i rozbudowano istniejący układ komunikacyjny, w tym parkingi jako kontynuację dotychczasowych rozwiązań oraz uzupełniono o ścieżkę rowerową, zieleń izolacyjną i towarzyszącą parkingom (15 % powierzchni konturu), a także obiekty małej architektury (kosze, ławki, itp.). Na całym obszarze zaplanowano stanowiska do parkowania rowerów (5% powierzchni parkingów) oraz uwzględniono miejsca dla niepełnosprawnych. W zagospodarowaniu terenu uwzględniono rezerwę terenu pod stację transformatorową.

2) Na obszarze 6KD-D (droga publiczna):

Zaplanowano układu komunikacyjny, w tym parkingi, ścieżkę rowerową i ciąg pieszo rowerowy, zieleń izolacyjną i towarzyszącą parkingom, nawiązującą do rozwiązań i wskaźników podanych w konturze 5 KD-D.

3) Na obszarze 7KD-D (droga publiczna):

Przewidziano włączenie ciągu pieszego do zaplanowanej budowy ulicy z obustronnymi chodnikami i zakończonej placem manewrowym i postojowym, z połączeniem z ul. 24 Sierpnia poprzez istniejący parking. Możliwe będzie również powiązanie ścieżkę rowerowej w ulicy z istniejącą ścieżką rowerową pod mostem, prowadząc ją po zaprojektowanej ścieżce na terenie 31 ZP.

4) Na obszarze 10KR (publiczny ciąg pieszo - rowerowy)

W opracowaniu wzięto pod uwagę budowę ciągu komunikacyjnego z oświetleniem i zielenią towarzyszącą, łączącego ul. T. Kościuszki ze ścieżką rowerową lokalizowaną wzdłuż rzeki oraz ścieżkami lokalizowanymi w konturach 5 i 6 KD-D, o nawierzchni wzmocnionej umożliwiającej ruch samochodom uprzywilejowanym i dojazd do obiektów muzeum od strony ulicy T. Kościuszki. Na ciągu pieszo – rowerowym zastosowano przegrody (automatycznie chowane) uniemożliwiające przejazd samochodów osobowych pomiędzy ulicą T. Kościuszki i terenami oznaczonymi 5 i 6 KD, a w razie konieczności umożliwiające przejazd pojazdów uprzywilejowanych tj. straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

5) Na obszarze 29US (usługi sportowe):

W obszarze przeznaczonym dla rekreacji sportowej zaplanowano lokalizację ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenis. Dodatkowo ze względu na duże powodzenie wśród młodzieży przewidziano możliwość wykonania oliniowania dla małe go boiska do streatballu, a także jako atrakcję lokalną dla małych dzieci, boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, umożliwiającej całoroczne użytkowanie, z dodatkową trudnością jaką będzie pagórkowate ukształtowanie terenu.
Kubaturą uzupełniającą funkcje sportową będzie całoroczny budynek zaplecza socjalno-gospodarczego o pow. ok. 100,0 m2 z szaletem publicznym oraz z wiatą rekreacyjną (wc damskie, męskie, niepełnosprawnych, szatnie, pomieszczenia gospodarcze na sprzęt sportowy i ogrodniczy).

6) Na terenie 31 ZP (park publiczny):

Dla całości opracowywanego obszaru zadbano o specjalnie dedykowaną zieleń parkową z alejkami spacerowymi w postaci pomostów z konglomeratów drewnianych, z dojściem do brzegu rzeki za pomocą platform do karmienia dzikiego ptactwa, tarasami, ławkami, altaną rekreacyjną, oświetleniem parkowym. Zaprojektowano mostek przez rzekę dostosowany do przejazdu wózkiem inwalidzkim na drugą stronę rzeki w powiązaniu z istniejącymi alejkami położonymi na terenie sportowym i zalewie Arkadia. Pod mostkiem przewidziano przestrzeń do przepływu kajakiem. Wyeksponowano istniejący na tym terenie pomnik przyrody - Topola Niekłańska poprzez podbudowę kompozycyjną z łąki kwietnej. Uwzględniono możliwość dojazdu do separatora kanalizacji deszczowej (utwardzony dojazd dostosowany do obciążenia 26 ton) poprzez odpowiednie prowadzenie ścieżki pieszo rowerowej. Podobne zasada, jako dodatkowa (poza priorytetem kompozycyjnym) przyświecała prowadzeniu ścieżek na terenie 32 ZP.

7) Na terenie 32 ZP (park publiczny):

Na wskazanym obszarze zaplanowano zielenią parkową z alejkami spacerowymi, placykami, ławkami, z oświetleniem parkowym z dojściami do jazu i ścieżki rowerowej prowadzonej wzdłuż rzeki i po terenach 5 i 6 KD-D oraz 10 KR. Przewidziano możliwość piknikowania i rekreacji rodzinnej (wiaty grillowe i altany rekreacyjne ze stołami, stoliki do gier szachy z możliwością podłączenia komputera, ławki, oraz przestrzenny plac zabaw małych dzieci). Przy jazie po jednej stronie umożliwiono przeprawy kajakowej z pomostów. W pobliżu mostu w ul.24 Sierpnia i projektowanej ścieżki rowerowej zlokalizowano siłownię na powietrzu (ok. 10 stanowisk). Jako reminiscencję charakterystycznych ogrodów przydomowych na tyłach zabudowy obrzeży miasta, obecną jeszcze na innych fragmentach terenów przyległych do rzeki, zaproponowano „podbudowanie” drzewami i krzewami owocowymi (oraz ich odmianami ozdobnymi) istniejących drzew po uprzednim ich zwaloryzowaniu i uporządkowaniu. W zamyśle zespołu projektowego zabieg ten ma spełniać dwa cele. Po pierwsze wprowadzić ma to połać zieleni atrakcyjny w okresie wczesnej wiosny dzięki intensywności barw i zapachów kwitnących roślin. Po drugie w okresie późnego lata zapewnić piknikującym mieszkańcom miasta korzystanie z bogactwa naturalnych owoców. Atrakcja ta kierowana jest szczególnie do wypoczywających rodzin, stąd w sąsiedztwie umieszczono atrakcyjne pagórki do wspinania pokryte różnymi materiałami (nawierzchnia sensoryczna) oraz bogaty program placu zabaw osadzony w nieskomplikowanym labiryncie z niskiej palisady drewnianej.

Terenu Muzeum im. Marii Konopnickiej ogrodzono stylizowanym ogrodzeniem z bramą wyjściową na tereny zieleni, i z możliwością organizowania na terenie przyległym imprez i wystaw plenerowych związanych z działalnością Muzeum (Ogrody Marii Konopnickiej) przechodzące w strefę piknikowo - rekreacyjną. Przewidziano lokalizację instalacji przestrzennych, tematycznie związane z Muzeum. Dodatkowo w pobliżu ul. Bakałarzewskiej wyróżniono znajdujące się stanowisko archeologiczne - obudowując je pomostami, analogicznie jak na terenie 31 ZP.

8) Na obszarze 33KR (publiczny ciąg pieszo - rowerowy):

W pracy konkursowej we wskazanym terenie zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Bakałarzewską z ul. 24 Sierpnia z oświetleniem i monitoringiem, ławkami i stojakami rowerowymi. Jednocześnie ze względu na zły stan techniczny przewidziano rekultywację i wzmocnienie brzegów rzeki oraz nasypu, po którym prowadzona ma być ścieżka rowerowa. Przewidziano dostęp do rzeki przy jazie, po północnej i południowej stronie oraz w okolicach mostu na ul. 24 Sierpnia.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE DOBORU ROŚLINNOŚCI.

1. Atlas roślinności siedlisk podmokłych


Na terenie projektowanego parku planuje się odtworzyć, w części edukacyjnej, roślinność charakterystyczną dla podmokłych terenów zalewowych rzeki Czarnej Hańczy. Walory przyrodnicze doliny rzecznej można rozpatrywać w ujęciu fitosocjologicznym. W tym znaczeniu rośliny środowiska przywodnego są skupieniami gatunków związanymi ze sobą, nie tylko ze względu na czynniki siedliskowe jakimi są jednakowe warunki glebowe, wilgotnościowe, temperaturowe, ale przede wszystkim, czynnikami natury socjalnej. Więzi socjalne roślin polegają na tym, że gatunki zajmujące tę samą powierzchnię terenu mają zdolność do wspólnego przekształcania środowiska i dostosowywania go do swoich potrzeb, a także wpływania wzajemnie na swój rozwój. Zbiorowiska roślinne, czyli ściśle określone kombinacje gatunków żyjące naturalnie w określonych warunkach siedliskowych, są przedmiotem prezentacji w formie atlasu roślinnego w części edukacyjnych pomostów. Wyeksponowano w nim kilka charakterystycznych zbiorowisk roślinnych dla warunków przywodnych terenów rzecznych.

Roślinność wodna i przywodna tworzy pomost między powierzchnią wody i lądu. Naturalnym miejscem występowania tej roślinności są tereny przy płynących rzekach, jako niewielkie przestrzenie wypłyconych brzegów bezpośrednio graniczące ze zbiorowiskami lasów łęgowych. Podłoże porastane przez zbiorowiska takiego typu roślin jest zabagnione, czyli stale lub prawie stale przesiąknięte wodą. Warunki bagienne tworzą wody opadowe, gruntowe, pochodzące z wpływów wód podziemnych lub zalewowe związane z wezbraniami rzeki, pod wypływem których zachodzą procesy gromadzenia utworów mulastych lub torfowych.

W edukacyjnej części parku planuje się odtworzyć warunki siedliskowe do bytowania trzech zbiorowisk szuwaru wielkotorzycowego, które są przystosowane od trybu życia na powierzchniach zalewanych do 20 cm. Przykładowe zbiorowiska to: szuwar kosaćcowy Iris pseudacorus, zespół mozgi trzcinowatej i zespół turzycy zaostrzonej Caricetum gracilis.

SZUWAR KOSAĆCOWY Iridetum pseudacori
kosaciec żółty Iris pseudacorus
szczaw lancetowaty Rumex hydrolaphatum
gwiazdnica błotna Stellaria palustris
krwawnica pospolita Lythrum salicaria
turzyca zaostrzona Carex gracilis
skrzyp bagienny Equisetum fluviatile

ZESPÓŁ MOZGI TRZCINOWATEJ Phalaridetum arundinaceae
mozga trzcinowata Phalaris arundinacea
wiechlina błotna Poa palustris
trzcina pospolita Phragmites australis
pałka szerokolistna Typha latifolia
pałka wąskokolistna Typha angustifolia
łączeń baldaszkowy Butomus umbellatus
ZESPÓŁ TURZYCY ZAOSTRZONEJ Caricetum gracilis
turzyca zaostrzona Carex gracilis
jaskier płomiennik Ranunculus flammula
wiechlina łąkowa Poa pratensis
żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica
rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis
tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora
mozga trzcinowata Phalaris arundinacea
marek szerokolistny Sium latifolium

Opisana powyżej część parku ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Suwałk, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znaczenie wyjątkowych walorów przyrodniczych jakimi charakteryzuje się dolina rzeki Czarnej Hańczy. Wprowadzenie do miasta wycinka „dzikiej” natury umożliwia obserwację i poznanie zasad nią rządzących. Pokazowe zbiorowiska roślinne, jako prawdziwy atlas przyrodniczy, obrazują w mikroskali to co dzieje się w naturze. W tej części parku możliwe jest przeprowadzanie lekcji biologii i ochrony środowiska. Dostęp do powierzchni obsadzonych roślinami zapewniony jest poprzez zaprojektowanie sieci pomostów zbudowanych z materiału kompozytowego, między istniejącymi drzewami w obniżonej części terenu, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki. Poprzez regulację dopływu wody możliwe jest stworzenie w tym miejscu środowiska, jakie panuje w obszarze wód zalewowych doliny rzecznej. Zaprojektowane pomosty zapewniają swobodę poruszania się po grząskim, podmokłym terenie. Do każdej z przestrzeni pokazowych z pomostów wprowadzają szerokie stopnie, na których można wygodnie usiąść i obserwować konkretne zbiorowisko z bliskiej odległości. Taka forma prezencji edukuje społeczeństwo w sferze ekologii i zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskich ukazując przyrodę współgrającą z człowiekiem.

2. Łąka kwietna

Łąka kwietna stanowi element naturalnego krajobrazu wprowadzony do zdegradowanego intensywnym działaniem człowieka środowiska miejskiego. Park przy rzece Czarnej Hańczy jest idealnym miejscem, by odtworzyć w nim pierwotne siedliska zbiorowisk łąk wilgotnych i świeżych, jakimi są doliny rzeczne. Głównym składnikiem łąki kwietnej są trawy oraz wypełniające je kwiaty roślin naczyniowych, w tym ziół. Gatunki roślin zielnych wykorzystywane do tworzenia użytkowych mieszanek do wysiewania na łąki kwietne są świetnie przystosowane do klimatu, a także są siedliskiem interesującej fauny, w tym wielu motyli i chrząszczy. Specyfiką utrzymania trwałości zbiorowiska trawiastego w terenach zieleni jest konieczność jego koszenia z określoną częstotliwością. Utworzenie łąki kwietnej na otwartych przestrzeniach terenu parku pozwoli uzyskać obszary do rekreacji o wysokich walorach dekoracyjnych.

3. Zieleń w przestrzeni parkowej

Gospodarka istniejącym drzewostanem


Na terenie parku planuje się zachować istniejący drzewostan zieleni wysokiej. Wymagania co do usunięcia drzew stosuje się w przypadku drzew chorych, uszkodzonych lub zagrażających życiu i mieniu. W przypadku grup podrostów i samosiewów rosnących w zbytnim zagęszczeniu, uniemożliwiającym dogodny rozwój drzew w przestrzeni parkowej, planuje się ich usunięcie. Konieczne jest także usunięcie zagęszczonych drzew rosnących na osi widoku na miasto z wieżą kościoła w północno-wschodniej części parku. Szczególnie w miejscu badań archeologicznych, w celu ekspozycji tej przestrzeni, należy przewidzieć dokonania racjonalnych wycinek drzew poprzez usunięcie samosiewów i przycięcie koron drzew, o znacznym posuszu gałęziowo-konarowym.

Projektowane nasadzenia drzew i krzewów

W południowej części parku projektuje się rzędowe nasadzenia drzew z gatunku jarząb szwedzki podsadzone krzewami o ozdobnych liściach, w celu wydzielenia przestrzeni sąsiednich działek, na których znajdują się zabudowania. Planuje się także podsadzenie drzewami z gatunku śliwa wiśniowa odmiany Pissarda i akcentem kolorystycznym w formie okazu klonu jesionolistnego w odmianie o żółtych liściach przy skarpie, przy wejściu do parku od strony ulicy Tadeusza Kościuszki.

W miejscu, gdzie znajduje się pomnik przyrody przewiduje się wyeksponowanie go na osi widokowej poprzez wykonanie łąki kwietnej z możliwością zastosowania alternatywy w postaci nasadzeń w trawniku z krokusów kwitnących wczesną wiosną.

W miejscu piknikowym, na otwartej przestrzeni trawiastej z wyznaczonymi miejscami wypoczynku, projektuje się nasadzenia z gatunków różnych drzew, w tym z drzew o jadalnych owocach, tj. czereśnia, śliwa, wiśnia, jabłoń, grusza. Użytkowy aspekt tych roślin ma służyć utworzeniu miejsca nawiązującego do przestrzeni sadu. Pozostałe drzewa w tej grupie to jabłonie ozdobnych gatunków oraz głogi, klony i jarzęby w odmianach. Na zamknięciu widoku od strony drogi dojazdowej do parkingu planuje się posadzić lipę holenderską w miejskiej odmianie Pallida. Drzewa te projektowane są wzdłuż łamanej linii przebiegu drogi.

W rejonie lokalizacji boisk sportowych i miejsc zabaw dla dzieci projektuje się nasadzenia zarówno z drzew liściastych jak i iglastych – szpaler świerków oddzielających przestrzeń oraz akcenty kolumnowych, sinoniebieskich koron świerków serbskich.

Na skarpach biegnących wzdłuż rzeki planuje się zachować trawniki darniowe oraz wykonać nasadzenia z cebulicy syberyjskiej, której kwiaty ukazują się wczesną wiosną. Błękitny akcent fenologiczny pojawiający się w okresie, gdy drzewa nie są jeszcze w pełni wegetacji, ma za zadanie dodać walorów kolorystycznych przestrzeni znajdującej się tuż przy rzece.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BODOWLANE I INSTALACYJNYCH.

Przy wyborze rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych, zespół projektowy kierował trzema następującymi przesłankami:
• trwałość i jakość przyjętych rozwiązań,
• niskie koszty eksploatacji i remontów,
• optymalne koszty realizacji

W celu spełnienia warunku trwałości i jakości realizowanych obiektów przewiduje się zastosowanie następujących materiałów i technologii budowlanych:

Beton zbrojony zostanie wykorzystany w:
• budynek szatniowy z toaletami publicznymi - konstrukcja fundamentów, ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych i stropu,
• elementy konstrukcyjne murów oporowych,
• konstrukcje fundamentów mostku i pomostów dokarmienia ptaków oraz kajakarzy rzecznych

Kostka brukowa granitowa. Nawierzchnie reprezentacyjne w przestrzeni ekspozycyjne w sąsiedztwie parkingu oraz otoczenie budynku szatniowego.

Kompozyty drewniane. Powierzchnie bezpośrednio poddane na warunki eksploatacji, warunki atmosferyczne oraz wystawione na oddziaływanie wód opadowych i rzeki tj. nawierzchnie pomostów, mostku nad rzeką, powierzchnie podłóg altany w sąsiedztwie budynku oraz elementy wykończenia części elewacji,

Projektowane ogrodzenie i brama - stalowe kute

Nawierzchnie sportowe poliuretanowe zostaną zastosowanie na:
• powierzchnie boiska wielofunkcyjnego
• powierzchnia powierzchni gry do mini-koszykówki
• nawierzchnie bezpieczne elementów zabawowych dla dzieci

Konstrukcja podbudowy boiska wielofunkcyjnego. W przypadku stwierdzenia braku nośności podłoża gruntowego, zespół projektowy przewiduje konieczność wykonania podbudowy na bazie rozwiązań ekonomicznie uzasadnionych, w postaci geokraty.

Materiał roślinny. Zastosowanie gatunków drzew, krzewów, bylin, traw, etc. dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych zapewni trwałość kompozycji roślinnych.

W celu spełnienia warunku niskich kosztów eksploatacji i remontów realizowanych obiektów przewiduje się zastosowanie następujących technologii:

Budynek
• wykonanie budynku w technologii nisko-emisyjnej i nisko-energetycznej (odpowiednie źródła światła (LED), nisko-energetyczne urządzenia sterowane w sposób umożliwiający wyłączenie budynku z eksploatacji np. w okresie zimowym, odzysk szarej wody, pozyskanie energii do ogrzewania i podgrzewanie ciepłej wody ze źródeł alternatywnych,
• znaczne ‚zagłębie’ budynku w terenie, oraz pokrycie stropu w technologii dachu zielonego - oprócz ukrycia kubatury w krajobrazie - zapewni obniżenie kosztów ogrzewania
• beton zbrojony ścian i stropu zapewni unikanie kosztów remontów np. w związku z większą pewnością szczelności powłok izolacyjnych ( w odróżnieniu od konstrukcji z elementów drobnowymiarowych - dla przyjętego rozwiązania architektonicznego)

Oświetlenie terenu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w terenach otwartych oraz sprawnego funkcjonowania monitoringu wizyjnego a w związku z tym istotnych kosztów zużycia energii elektrycznej, przewiduje się zastosowanie zastosowanie w oświetleniu parkowym i na terenach rekreacyjnych w źródeł światła LED w oprawach o stosunkowo niskich cenach.

Sieć kanalizacji deszczowej. Wybór przebiegu i technologii wykonania ścieżek pieszych i rowerowych w taki sposób, aby nie było konieczności wykonywania dodatkowych dróg dojazdowych do elementów infrastruktury kanalizacji deszczowej.

Materiał roślinny. Zastosowanie na znacznym obszarze łąk kwietnych, będzie miało wpływ na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją terenów otwartych (np. koszenie)

W celu spełnienia warunku optymalnych kosztów realizacji inwestycji przewiduje się stosowanie prostych, tradycyjnych technologii budowlanych, dających możliwość udziału w budowie lokalnym firmom i dostawcom materiałów budowlanych. Ze względów bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, wyłączone są jedynie elementy tj. konstrukcje wsporcze mostku czy strop. W związku z powyższym w projekcie przewidziano m.in:
• wykonanie ścieżek rowerowych z betonowej kostki brukowej w asortymencie odpowiadającym już wykonanym (np. na przeciwległym brzegu rzeki) na tradycyjnych podbudowach mineralnych dostosowanych do wymaganych obciążeń (patrz: dojazd do infrastruktury kan. deszczowej)
• wykonanie nawierzchni ścieżek pieszych - mineralne, żwirowe, utwardzone
• drewno konstrukcyjne zastosowane w elementach i osłoniętych od bezpośredniego kontaktu lub z ograniczoną na nią ekspozycją na wodę,
• elementy wykończeniowe małej architektury w tym altany grilowe i rekreacyjne, elementy placu zabaw, palisada, siedziska ławek, itp. - drewno lokalne, impregnowane do wymogów warunków stosowania,

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl