Konkurs za zaproszeniami na zespół zabudowy w miejscu dawnego SuperSamu
II nagroda

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • mgr inż.arch. Andrzej Bulanda  
 • mgr inż.arch. Włodzimierz Mucha  
 •  
 • mgr inż.arch. Jacek Chyrosz  
 • mgr inż.arch. Tomasz Szediw  
 • mgr inż.arch. Arne von Horsten  
 • mgr inż.arch. Marta Pędowska  
 • mgr inż.arch. Daniel Szulowski  
 • mgr inż.arch. Michał Świtalski  
 • mgr inż.arch. Marcin Jeremek  
 • mgr inż.arch. Witold Wyczański  
 • inż. arch. Maciej Kolek  
 • stud. arch. Maciej Gawell 
NOWY SUPERSAM

Teren opracowania jest szczególnym miejscem w Warszawie, w świadomości ostatnich pokoleń to kultowy już dziś Supersam; dla architektów wyraz kunsztu projektowego i nowatorstwa, jasny, radosny punkt na mapie szarego zunifikowanego pejzażu komunistycznego miasta. Dla mieszkańców miejsce luksusowych zakupów, zawsze dobrze zaopatrzony sklep, dyżurny obraz propagandy PRL-u, ale także miejsce seriali telewizyjnych, symboliczne dla pr-u epoki. Supersam to także duch modernistycznego wizerunku miasta, otwarta zielona przestrzeń, rozwiązanie jak na swoje czasy współczesne, światowe. Transformacja lat 90-tych przyniosła Supersamowi symbol globalizacji w postaci McDonalds’a, oraz swoistą pauperyzację obiektu zakończoną głośną rozbiórką pomimo licznych protestów.
Teren opracowania to także historycznie miejsce niezrealizowanego prestiżowego konkursu na siedzibę Polskiego Radia (B.Pniewski), oraz ważny i trudny zwornik rygorystycznej geometrii Placu Unii z osią południową miasta- ul. Puławską, teren zwany umownie Placem Puławskim -dziś węzeł komunikacyjny. Po wyburzeniu Supersamu miejsce straciło swego ducha i aktywność miejską. Czy da się je wskrzesić nie tracąc istotnych, często ulotnych elementów historii która je tworzyła?
Idea
• Realizacja wytycznych programowych i funkcjonalnych Inwestora
• Dopełnienie układu promienistego Placu Unii krytą ulicą- pasażem handlowym
• Wytworzenie centrum kompozycji w miejscu przecięcia dwóch geometrii miejskich
• Stworzenie budynku, zorientowanego na południe w kierunku ul. Puławskiej
• Stworzenie układu miejskiego, opartego na serii otwartych na miasto dziedzińców wyniesionych na wyższy poziom w przeciwieństwie do układu koncentrycznego zwróconego do własnego wnętrza – antymiejskiego
• Stworzenie budynku opartego na ujednoliconej powtarzalnej siatce o zróżnicowanych fasadach odpowiadających lokalnemu kontekstowi
• Świadoma lokalizacja urbanistyczna wieży i minimalizacja efektu jej skali
• Rozdrobnienie fasad zwłaszcza ul Puławskiej i Boya (w tym utrzymanie podcienia jeśli konieczny w skali jednej kondygnacji)
• Zastosowanie współczesnych technologicznych materiałów- wizerunek budynku
• Wprowadzenie zieleni - otwartość planu uszanowanie historycznego zagospodarowania działki
• Stworzenie optymalnego środowiska pracy zieleń –nasłonecznienie- przewietrzanie
• Zaznaczenie symbolicznego kształtu i lokalizacji budynku Supersamu w przestrzeni działki
• Ukształtowanie narożnika ul. Waryńskiego i Boya- Żeleńskiego w relacji do wartościowej zabudowy mieszkaniowej autorstwa B. Pniewskiego
• Zachowanie w maksymalnym stopniu zieleni istniejącej
• Wprowadzenie akcentu wodnego o wielkomiejskiej skali woda w mieście.
Projekt odwołuje się do wszystkich wymienionych wyżej elementów, składających się na wielopłaszczyznową historię i ducha miejsca. Odczytanie i przełożenie na współczesny język projektowy uwarunkowań urbanistycznych, historycznych, przestrzennych, estetycznych i symbolicznych, tak aby powstały zespół był jednoznacznie osadzony w konkretnym miejscu, a mimo swej programowanej wielkości nie zniszczył (co jest cechą wcześniejszych realizacji w tym obszarze) charakterystycznej skali ul. Puławskiej uchodzącej swego czasu za najcenniejszy i jedyny wielkomiejski bulwar Warszawy. (Plac Unii, Madalińskiego).
Teren stać się ma, zgodnie z wytycznymi Inwestora, sprawnie funkcjonującym, wielkokubaturowym obiektem biurowo handlowym wypełniającym większość działki.
Ideą projektantów jest stworzenie właściwych ram dla prawidłowego skomercjalizowania obiektu i zapewnienia mu maksymalnych powierzchni pod wynajem jednak zachowanie, podkreślenie i wydobycie tych cech historii miejsca, które będą istotne dla przeniesienia i kontynuacji tradycji miejsca.
Projekt realizuje w pełni wytyczne WZiZT choć ich niektóre zapisy są dyskusyjne czy nawet sprzeczne z analizą obszarową.(np konieczność stosowania podcieni obcych w sąsiedztwie )
Tektonika budynku to cztery podstawowe spiętrzone warstwy funkcjonalne. Ostateczna bryła budynku jest wyrazem superpozycji warstw, a ich przenikanie, nakładanie się na siebie i oddziaływanie materiałowe kształtuje fakturę elewacji i dynamizm sylwetki.
W części nadziemnej budynek składa się z czterech głownych elementów:
• Dwukondygnacyjnego zespołu handlowego z wewnętrznym pasażem i podcieniem w parterze stanowiącego cokół -plateau dla warstwy wyższej
• Części biurowej w układzie grzebieniowym otwartej na południe po osi ulicy Puławskiej, o ramionach dochodzących do granic działki i wytwarzający serię równoległych dziedzińców biurowych
• Zwyżki biurowej po śladzie Supersamu wykonanej w estetyce charakterystycznej dla oryginału
• Wieży biurowej, składającej się z trzech przesuniętych względem siebie sekcji, położonej na osi ul Puławskiej na północnej krawędzi działki.
Plac Unii Lubelskiej wprowadzenie w formę o promienistym układzie ulic, uzupełnienia w postaci brakującej ulicy - pasażu handlowego Galeria Puławska.
Ulica Szucha maksymalnie chroniony widok od strony Łazienek w kierunku południowym powoduje konieczność wycofania wieży na krawędź północną działki.
Nowe rogatki symetria fasad po obu stronach ul. Puławskiej. Dopełnienie zabudowy Placu o pierzeję symetryczną do istniejącego budynku po stronie wschodniej ulicy tworzy bramę miejską ekran dla historycznych rogatek. Estetyka nowego budynku spokojna kamienna nawiązująca dialog z sąsiadem. Jedynym elementem wielkoskalowym jest wejście w ulicę handlową. Stojąca przed wejściem historyczna rogatka o podobnej do wejścia skali 10m stanowi niejako wyjęty z bryły nowego budynku stary element. Przestrzeń przed wejściem do Galerii to brakujący funkcjonalny aneks Placu Unii zdominowanego przez komunikację i pozbawionego otwartych przestrzeni publicznych o możliwości instalacji zmiennych funkcji ulicznych, które powstawały wokół budynku Supersamu.
Stare rogatki wytworzenie nowej, wielkogabarytowej oprawy dla starych rogatek stwarza z nich małą architekturę Placu – mebel urbanistyczny wzbogacający architekturę i klimat miejsca.
Plac Puławski jest obszarem niedostępnym dla pieszych w obecnym układzie komunikacyjnym, jest przestrzenią odizolowaną od miasta, centralną wyspą. W związku z tym proponuje się wytworzenie jedynie otwartej przestrzeni typu tarasowego z gastronomią, wykorzystując naturalną różnicę terenu oraz wprowadzić element wody podkreślający miejsce rozwidlenia się osi ul Puławskiej. Rolę Placu symbolicznego centrum przejmie hol centralny galerii handlowej położony na przecięciu osi krytej ulicy wychodzącej z Placu Unii z osią ul Puławskiej. Jest to przestrzennie i funkcjonalnie centrum kompozycji.
Lokalizacja wieży nie jest przypadkowa, mieści się w otwartej formule zapisów WZiZT i pozwala na lepsze wyeksponowanie idei osi ul. Puławskiej a także „ukrycie” wieży w bliskich kadrach, minimalizacja efektu skali z bliska, nie naruszanie historycznych osi widokowych (Łazienki-Plac na Rozdrożu-Al. Szucha-Plac Unii Lubelskiej) Dodatkową zaletą przesunięcia wieży ku północy jest wydłużenie perspektywy osi ul Puławskiej oraz nie wchodzenie w relację przestrzenną z dominantą wysokościową Pl. Puławskiego, która jest dużo niższa.
W sylwecie tej części miasta dominują trzy elementy: Projektowana wieża, DS Riwiera i budynek mieszkalny na rogu ul. Goworka i Puławskiej. Wybrana lokalizacja wieży tworzy z nich skomponowany zespół.
Okrągły narożnik forma zarezerwowana wyłącznie dla podkreślenia szczególności miejsca, ma stać się wizytówką obiektu z okien samochodów jadących w obu kierunkach. To jest główny kierunek najazdu na budynek.
Relacja z istniejącą architekturą Okrągły narożnik w części północno zachodniej poza swą formą zapraszającą do wejścia/ wjazdu w ulicę B. Żeleńskiego jest ukształtowany w sposób odpowiadający na najbliższe sąsiedztwo. Tu pojawiają się jedyne w elewacjach kolumny dialog z architekturą B. Pniewskiego. Odmienność tego narożnika od reszty budynku nadaje mu cech szczególnych. Jest to narożnik wejściowy dla większości klientów i pracowników w obszar biurowca, a także urbanistyczna brama wjazdowa w obszar Placu Unii. W perspektywie ulicy rysują się okrągłe baszty kamienic. Nowy budynek nawiązuje dialog z XIX wieczną architekturą Placu.
Duch Supersamu zostaje wykształcony na poziomie zwyżki biurowej w formie pasa idącego po śladzie oryginału i wykonanego z identycznego materiału elewacyjnego.
Lata 60 te estetyczna symboliczna wieź z Supersamem jako klucz do estetyki wnętrza i zasad formowania zieleni
Noc budynek dynamiczny w nocy nie stanowi bariery dla osi ul. Puławskiej wprowadza ją w głąb kwartału. Pas reklamowy zmienność współczesnej fasady handlowej, podświetlenie fontanny.
Szuflady detal elewacji biur wnoszący w zgeometryzowane dziedzińce element kolorystyczny i dynamiczny
Pas świetlny pas kondygnacji +1, zwieńczenie części handlowej cokołu budynku. współczesna technologia świetlna, zmienna, dająca szerokie możliwości wykorzystania efektów wizualnych do kreowania informacji lub nastroju (reklama, efekty świetlne, ekran, informacja)
Obsługa komunikacyjna związana jest ściśle z wytycznymi WZiZT. Obsługa odbywa się jedynie od ul BŻ. Tu zlokalizowano wspólny wjazd do garaży osobowych i dostawczych oraz serwisowych. Samochody ciężarowe zjeżdżają na kond. -1 a osobowe niżej, spiralną rampą do poziomów -2,-3,-4. Wyjazd ponownie na ul. B.Żeleńskego. Zapewniono pas zjazdowy i wjazdowy o normatywnych długościach. Centralnie znajduje się podjazd pod budynek biurowy.
Wejścia do budynku komunikacja wewnętrzna Główne i jedyne wejście do biur od ul. B. Żeleńskiego przez centralny hol wejściowy. Kompleks biurowy ma jeden adres i lokalizację przez co usprawnia się i ułatwia jego obsługę. Pozostałe wejścia do budynku prowadzą do galerii handlowej z placu i ul. Waryńskiego. oraz do sklepów od ul Puławskiej i narożnika B.Żeleńskiego i Waryńskiego. Na poziomach -2/-4 zlokalizowano 780 miejsc parkingowych. Budynek w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Część biurowa jest w pełni wydzielona od części handlowej, a obszar dolnego holu wejściowego do biur zmniejszony do niezbędnego minimum (informacja, kontrola dostępu). Właściwe wejścia do sektorów biurowych , 3 węzły recepcyjne, znajdują się na kondygnacji +2. System kontrolowanego dostępu umożliwia przejście z holu biurowego do galerii handlowej na parterze i I piętrze. Ruch gości z parkingu do biur odbywa się windami piwnicznymi do strefy publicznej holu wejściowego. Przewidziano również transport klientów galerii handlowej windami ze wszystkich poziomów parkingu do wszystkich poziomów holu centralnego. Dodatkowo galeria handlowa wyposażona jest w schody ruchome w holu centralnym
Bryła Próba połączenia- spiętrzenia dwóch geometrii i typologii budynku; części cokołowej dwukondygnacyjnej handel-usługi z wykształconym pasażem uzupełniającym promienisty układ ulic Placu Unii oraz zorientowany na południe po osi ul. Puławskiej zespołem biurowym w układzie grzebieniowym o ramionach ukształtowanych trójkątna geometrią działki. Całość zwieńczona wieżą w osi ul. Puławskiej na północnej krawędzi działki przez co wydłuża się optycznie oś wprowadzając ją niejako do budynku.
Typologia wieży wynika wprost z przyjętej zasady układu grzebieniowego i jest przeniesieniem go w wymiar pionowy. Przesunięty trójpodział odpowiadający pasowemu układowi części niskiej wysmukla i rozdrabnia dodatkowo bryłę.
Część centralna wieży- trzon o dwóch ciemnych bezotworowych ścianach podkreśla osiową lokalizację budynku a przez wysunięcie skrzydeł wieży na południe tworzy rodzaj światłocienowej bramy wjazdowej.
Systematyka fasad; 4 podstawowe typy materiałowe fasad
• Fasada kamienna występuje w odmianie ciemnej w wieży, jasnej w części cokołowej od północy
• Fasada szklana kurtynowa podstawowa fasada części biurowej i parteru handlowego
• Fasada żaluzje aluminiowe kondygnacja Supersamu użycie systemu żaluzji na fasadzie szklanej
• Fasada okładzina wstawki nieprzezierne typu szuflada wysuwające się z ramion części biurowej
• Fasada rastrowa pas świetlny wokół budynku na I kondygnacji
Nakładanie typów kamienne żyletki na kurtynie szklanej w skośnych skrzydłach biur, podwójna fasada szkło-szkło wejście główne od północy i zakończenie południowe, kamień na rastrze opadające żyletki kamienne
Zieleń- dziedzińce otwarte o ekspozycji południowej z możliwością bezpośredniego dojścia z biur, ogrody zimowe w dwóch bocznych skrzydłach zorganizowano na zamknięciach ciągów będące całoroczną przestrzenią wspólną biur, ogrody górne na dachach części niskiej – przedpoloe nowego Supersamu, ogród pionowy w pasach zielonych jako ich kontynuacja przejście zieleni przez budynek łączność z terenami zielonymi po drugiej stronie ulicy B. Żeleńskiego.
Woda - istotnym elementem świadczącym o jakości przestrzeni publicznych jest woda. Fontanna w wierzchołku trójkąta na osi ul. Puławskiej jest silnym miastotwórczym elementem pozwalającym dodatkowo uaktywnić martwą urbanistycznie bo nieskomunikowaną pieszą przestrzeń Placu frontowego.W ten sposób perspektywa osi ul. Puławskiej otrzymuje z dalszych kadrów wyraz wieloplanowy (fontanna, plac, handel, biura, wieża) z bliskich fontanna staje się lokalna dominantą.
Handel galeria handlowa łączy Plac Unii z główną ulicą –Waryńskiego. Ulica handlowa leży Centralna naturalnej drodze dojścia od i do komunikacji centralny hol o eliptycznym kształcie łączy trzy poziomy galerii. Supersam o pow. 2000m2 zajmuje południową część poziomu -1. Pozostałe sklepy są skomunikowane ze strefą dostaw korytarzami dostawczymi i windami towarowymi. Ich lokalizacja umożliwia dowolne kształtowanie wielkość i i geometrii części wynajmowanych.
W strategicznych miejscach wszystkich poziomów przewiduje się małą gastronomię, a na poz. -1 orz +1 toalety publiczne. Narożnik północno wschodni posiada oprócz połączenia z galerią niezależne wejście. Lokalizuje się tu sklep dwupoziomowy z niezależną komunikacją pionową. Strefa ul. Puławskiej to mniejsze sklepy dostępne z ulicy. Ten ciąg sklepów kończy się na placu południowym kawiarnią. Kryta ulica doświetlona jest świetlikami dachowymi z poziomu +2. Dopełnieniem funkcji handlowej jest pas elewacyjny służący reklamie i informacji.
Biura otwartość elastyczność planu maksymalizacja powierzchni wynajmu różnorodność oferty biura duże i małe, kameralność wnętrz przez rozbicie dziedzińców, optymalizacja nasłonecznienia biur, przewietrzanie prosta powtarzalne i ekonomiczna typologia ortogonalny układ, zoptymalizowany moduł dobrany w sposób umożliwiający różne warianty wykorzystania biura od dwutraktu, przez jednotakt aż po biura typu open space.
Galerie piętrowe możliwość łączenia sekcji w pętle przez dodanie lekkich przeszklonych kładek stalowych nad dziedzińcami.
Możliwość zindywidualizowanego kształtowania przestrzeni dziedzińców przez wysuwanie szuflad np. sal konferencyjnych w obszar dziedzińca. Recepcje piętrowe. Możliwość elastycznego konfigurowania bloków biurowych. Biura o zróżnicowanym planie na krawędziach zespołu (większe jednostki o formie open space).
Konstrukcja- Obudowę podziemia stanowią ściany szczelinowe, gr. 80cm, poprowadzone na całym obwodzie podziemia budynku. Część podziemną przewidziano wykonywać metodą stropową, wykonując 2 stropy rozpierające, wylewane w szalunku, umieszczonym na gruncie, z otworami w centralnej części budynku, umożliwiającymi prowadzenie prac ziemnych pod stropami. Stropy rozpierające, w poz. „-1” i „-3”, zostaną oparte na tymczasowych podporach stalowych, zakotwionych w baretach, wykonanych z poziomu terenu i zabetonowanych do poziomu spodu projektowanej płyty fundamentowej. Całość obiektu zostanie posadowiona na płycie fundamentowej, połączonej na obwodzie ze ścianami szczelinowymi. W płytcie, z uwagi na jej dużą powierzchnię, zostaną wykonane przerwy kompensacyjne, które będą zabetonowane, po ustaniu skurczu, związanego z wiązaniem betonu. Grubość płyty fundamentowej, pod częścią wysokościową wynosi 2m, zaś pod okalającą częścią średniowysoką, 1,2m. Wokół części wysokościowej, przewiduje się dodatkowe podparcie płyty fundamentowej baretami, na obwodzie tej części, dla zniwelowania różnic osiadań. Wierzch płuty fundamentowej na poz. -14,8m, spód od -16,8m do -16,0m, z lokalnymi przegłębieniami pod szybami windowymi. W podłożu budynku, pod warstwą nasypów i kilkumetrową warstwą piasków, do poz. Min. 27 m p.p.t., występują grunty nieprzepuszczalne w postaci glin piaszczystych i iłów. W glinach występują lokalnie soczewki piasków drobnych i pylastych, zawierające zawieszoną wodę gruntową. Drugi poziom wody gruntowej, znajduje się w warstwie piasków pod glinami (miąższość ok. 10m), i występuje 27m p.p.t., pod napięciem 11,5m słupa wody.
Projektowany poziom posadowienia znajduje się w gruntach nieprzepuszczalnych, ok. 10m powyżej drugiego poziomu wody gruntowej. Przewiduje się, że obwodowe ściany szczelinowe, odetną soczewki zawieszonych wód gruntowych, od napływu spoza terenu budowy, a w trakcie głębienia wykopu konieczne będzie jedynie odpompowanie wody zawieszonej, na własnym terenie. Co za tym idzie, prowadzone prace nie zmienią stosunków wodnych poza granicami działki.
Konstrukcja części podziemnej, jak też nadziemnej budynków średniowysokich, żelbetowa, monolityczna, słupowo – płytowa, bezpodciągowa. Siatka słupów 8x8m, stropy płytowe gr. 30cm, z pogrubionymi wokół słupów głowicami 2x2m, gr. 20cm pod stropem. Klatki schodowe i szyby windowe, żelbetowe, monolityczne. Grubość ścian 20cm. Słupy o przekroju zmiennym: od 60x80, 60x60cm w części podziemnej, do f50 w górnych kondygnacjach. Przez część niską przeprowadzono ukośny pasaż z antresolą, przekryty stropodachem ze świetlikami.
Konstrukcja stropów, antresoli i stropodachu żelbetowa, płytowa, oparta na słupach żelbetowych. Świetliki w konstrukcji stalowej.
Część wysokościową zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej.
Sztywność przestrzenną budynku wysokościowego zapewni centralnie umieszczony trzon komunikacyjny , o wymiarach ok. 12X16m, współpracujący z zewnętrzną powłoką, złożoną ze słupów, rozmieszczonych co 4m, wzdłuż 2 zewnętrznych ścian podłużnych, 4 tarczemi ściannymi umieszczonymi na wprost ścian trzony oraz obwodowymi ryglami żelbetowymi, umieszczonymi w wysokości każdej kondygnacji. Stropy w dwóch traktach skrajnych, o rozpiętości 8m, żelbetowe, płytowe, gr. 30cm, w trakcie środkowym, między tarczami, o rozpiętości 12,5m, belkowe. Budynek wysoki w trakcie środkowym, nadwiesza się na zewnątrz nad kondygnacją +2. Nadwieszenie zostanie zrealizowane przez nadwieszenie tarcz ściennych, stanowiących przedłużenie trzonu.
Główne, obwodowe ściany trzonu gr. 40cm, wewnętrzne gr 30cm, stropy płytowe gr. 30cm, stropy belkowe wys. 45cm. Słupy budynku wysokościowego, w podziemiach 60x80cm, wyżej o przekroju zmiennym. Budynek wysokościowy posiada klasę odporności ogniowej A. Oznacza to odporność ogniową słupów, ścian i belek 4 godziny, zaś stropów 2 godziny. Odporność ta zostanie osiągnięta odpowiednio dobranymi otulinami zbrojenia (7,5cm dla słupów, 6 cm dla ścian, 7cm dla belek, 3,5cm dla stropów).
Oddylatowane części średniowysokie, zaliczono do klasy odporności ogniowej B.
Materiały: beton B50 (słupy w podziemiu, słupy części wysokościowej oraz ściany trzonu budynku wysokościowego), B37 (stropy, pozostałe słupy i ściany); stal zbrojeniowa BSt500, stal profilowa 18G2 (daszki, konstrukcje wsporcze, świetliki).
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl