Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania osi Średzkiej na terenie Leśnicy we Wrocławiu
III Nagroda równorzędna

<<< powrót
  • Anna Grajper, Sebastian Dobiesz, Joanna Dubielecka
Skład zespołu:
  • Anna Grajper  
  • Sebastian Dobiesz  
  • Joanna Dubielecka 

1. Opis koncepcji zagospodarowania części centralnej oraz wyznaczonych stref.

Zaproponowany w projekcie program funkcjonalno-przestrzenny Leśnicy ma na celu obudzenie ukrytego w tej dzielnicy potencjału przyrodniczo kulturowego. Bliskość i różnorodność natury oraz doskonałe skomunikowanie z centrum Wrocławia, czynią z Leśnicy obszar mogący stać się atrakcją turystyczną, przyjaznym miejscem zamieszkania oraz jednym z istotnych subcentrów na policentrycznej mapie miasta.

Projekt dostrzega korzystne warunki geograficzne, a w szczególności bogactwo przyrodnicze zachodniej i wschodniej części Leśnicy - Stawy Ratyńskie (na zachodzie) oraz Park Leśnicki (na północnym wschodzie). Nie tworzą one jednak spójnej oferty przestrzennej i nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Co więcej nie organizują wokół siebie komplementarnych usług sprzyjających wzajemnej aktywizacji. Ideą projektu jest zatem połączenie tych dwóch obszarów, w spójnej strukturze przestrzeni publicznych tworzących podstawę kompozycyjną i inwestycyjną przyszłego rozwoju Leśnicy oraz polaryzującą w sobie niezbędny program funkcjonalny. Zabieg ten przyczyni się także do wyraźnego poprawienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów na zachód od linii kolejowej i sprawnego połączenia ich z Osią Średzką. Cel ten realizowany jest poprzez umiejętne uzupełnienie zabudowy w centrum oraz utworzenie wyraźnego i silnie zhierarchizowanego ciągu pieszego łączącego najważniejsze obiekty kultury i natury w Leśnicy. Co więcej, przeorganizowana została struktura komunikacji, częściowo odciążając z ruchu kołowego odcinek ul. Średzkiej między ulicami Michała Płońskiego i Dolnobrzeską, oraz tworząc scentralizowany węzeł przesiadkowy zawierający nową pętlę Autobusów MPK oraz PKS, obiekt wielofunkcyjny typu Park&Ride, oraz nową pętlę tramwajową. Wszystko to w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego Wrocław Leśnica co znacznie poprawi atrakcyjność i dostępność transportu zbiorowego dla wszystkich mieszkańców Leśnicy i okolic. Schemat komunikacji został także zintegrowany z siecią ważnych ścieżek rowerowych zapewniających sprawną komunikację jednośladami, która zlokalizowana jest wzdłuż najważniejszych arterii komunikacyjnych a także w formie swoistej autostrady rowerowej wzdłuż linii kolejowej, usprawniając i znacznie przyspieszając tym samym tym samym dojazd z odległych krańców Leśnicy do nowoprojektowanego węzła komunikacyjnego.

Na ciąg pieszy nanizane są cztery kluczowe przestrzenie publiczne w formie placów o różnych proporcjach i odmiennej ofercie. Początek ciągu rozpoczyna się za Mostami Średzkimi przestrzenią utworzoną z kładek łączących Zabudowę Centrum z budynkiem dawnego młynu, którego bryłę proponuje się poddać rewitalizacji i nadać funkcję obiektu kultury i rozrywki tworząc tym samym na osi pierwszy plac o charakterze „Kulturalnym”. Tutaj też proponuje się wyraźne zaakcentowanie zbliżenia do wody w Rzece Bystrzycy poprzez odpowiedni przekrój nabrzeża będący integralną częścią szlaku rekreacyjno-krajobrazowego wzdłuż niej. Projektowany ciąg pieszy, w strefie ulicy Średzkiej przybiera postać pieszo jezdną pozwalającą na jednokierunkowy wjazd samochodów do obsługi posesji (właściciele mieszkań, samochody uprzywilejowane). Zawiera on w swoim profilu także pojedynczą nitkę tramwajową pozwalającą – na odcinku jednego kilometra między uwspólnieniem torowisk przy młynie a nowo projektowaną pętlą – na sprawny wahadłowy ruch tramwajów nie zabierający przy tym ważnej przestrzeni użytkowej deptaka co mogłoby mieć miejsce przy dwóch torowiskach. W obszarze „strefy kameralnej” zakładanej w regulaminie konkursu utworzono drugi plac, wyposażony przede wszystkim w usługi gastronomiczne tworzący reprezentacyjne wejście do Zamku oraz Parku Leśnickiego. Fragment pieszo jezdny na całej długości zakłada możliwość lokalizacji drobnych usług, oraz drobnej gastronomii, spełniających codzienne potrzeby mieszkańców i odwiedzających. Zakończony jest placem handlowym i targowiskiem zewnętrznym w nazwanej przez organizatorów konkursu „strefie komercyjnej” w pobliżu budynku „Hermes”. Plac ten oraz obiekty w jego bliskim sąsiedztwie zawierają funkcje handlu w tym i handlu wielko powierzchniowego, a także funkcję służby zdrowia i biurową. W strefie projektowanego Targu rozpoczyna się część piesza deptaka prowadzącego do strefy rekreacyjno sportowej przy Stawach Ratyńskich, przy których zlokalizowany jest ostatni plac na ciągu o charakterze „plażowym”. Jest on wydzielony w niszy obiektu zawierającego hotel, funkcję mieszkań i apartamentów oraz kafeterie. Bliskość nowo projektowanej plaży oraz zbiornika wodnego umożliwiającego aktywność sportową urozmaici ofertę całości projektowanego założenia Osi Sredzkiej.

STREFA KAMERALNA

„Plac Pałacowy” przybiera formę prostokąta otoczonego z 3 stron zabudową mieszkaniowo-usługową, nawiązującą proporcjami do istniejących budynków. Czwarta ściana placu (ściana od strony zamku) projektowana jest jako parterowy obiekt usługowy, obniżony w stosunku do poziomu ul. Średzkiej o 0,5m. Zabieg ten umożliwia usytuowania mostku przedłużającego historyczny most zamkowy, który jest zarazem reprezentacyjną bramą z wejściem usytuowanym przy samej ul.Średzkiej oraz formą aktywnego mebla miejskiego. Mając swój początek przy samej osi średzkiej zaprasza on przechodniów do aktywne- go korzystania z terenów Parku Leśnickiego. Istotnym zabiegiem architektonicznym zastosowanym w kształtowaniu placu jest zaokrąglenie ściany budynku usytuowanego w obniżeniu placu w celu uzyska- nia delikatniejszej linii zabudowy i wytworzenia spójności z Historycznym charakterem obwarowań zamkowych.

Projekt zakłada wyeksponowanie „Figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Jana Nepomucena” po- przez zlokalizowanie go w centrum nowo projektowanej fontanny, która okala pomnik i podkreśla jego wartość historyczną. Zakłada się także wyburzenie istniejącego muru, niepotrzebnie wg autorów izolują- cego w tym miejscu przyległe do siebie obszary aktywności.

Małą architekturę „Placu Pałacowego” stanowią trzy główne elementy: zieleń wraz z ławkami, fontanna wraz z siedziskiem, oraz posadzka o charakterystycznym dynamizującym podziale. Plac podzielony jest mostem optycznie na dwie strefy. W części zachodniej, wzdłuż fasady projektowanego budynku usługo- wo-biurowego projektuje się pas zieleni w postaci drzew z usytuowanymi ławkami wokół niektórych pni. Część wschodnia placu jest otwartą przestrzenią, która w zależności od zapotrzebowania mieszkań- ców pełni różnorodne funkcje od gastronomii po otwarte aktywności miejskie takie jak teatr i perfor- manse.

STREFA KOMERCYJNA

Strefa Komercyjna kształtowana jest podobnymi materiałami i elementami małej architektury co Strefa Kameralna. Część ta zlokalizowana jest jednak w bliskim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego i zawiera w sobie różnorodne formy aktywności handlowej co czyni z niej przestrzeń rześkiego niemal wielkomiejskiego forum. Plac ukształtowany jest w sposób pozwalający zniwelować różnice w poziomach sytuowania istniejącej w tym miejscu zabudowy. Projekt zakłada pozostawienie CH „Hermes jednak w przyszłości dopuszcza lokalizację nowego budynku.

Istotnym elementem placu jest otwarte targowisko którego forma i charakter zostaje utworzona poprzez ujednolicone zadaszenia zbliżone plastycznie do elementów małej architektury proponowanych w innych strefach publicznych Osi Średzkiej.

Obszar ten może skupiać wszelkie formy aktywności inicjujące wzmożony ruch oraz usługi ponadpodstawowe takie jak fitness, warsztaty i pracownie, oraz usługi zdrowia.

2. Opis rozwiązań mebli miejskich oraz wszystkich obiektów towarzyszących.

W projekcie zakłada się następujące elementy wyposażenia urbanistycznego, budujące jednorodny wyraz architektoniczny przestrzeni publicznych Leśnicy. Ławki i pochodne siedziska sugerowane są z zachowaniem minimalistycznej bryły z betonu barwionego na ciemny grafitowy kolor w masie, firmy Escofet, którego wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest firma „mmcite”. W Podobnej tonacji dobrane zostały kosze na śmieci model Pedreta firmy Escofet, Oświetlenie Balta Firmy Santa&Cole oraz stojaki na rowery Lotlimit firmy mmci te. Otwory w posadzce pod nasadzenia drzewne sugeruje się zazielenić trawą i nie przykrywać kratami aby w ten sposób podkreślić funkcję osi Średzkiej jako Łącznika z Naturą. Z uwagi na szczególny charakter osi średzkiej i nadaną jej rangę w projekcie, zaproponowano indywidualną koncepcję wiaty przystankowej zaprezentowaną na planszach projektowych. Wszelkie inne, wynikłe z późniejszych wytycznych inwestorskich elementy użytkowe, winny korespondować z wzornictwem tych zaproponowanych w projekcie.

3. Opis zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych

W projekcie zakłada się wykorzystanie jasnego betonu jako głównego materiału tworzącego posadzkę. W celu uzyskania rysunku podziałów zgodnych z założeniami koncepcji, płyty winny być wykonane metodą insitu. Podziały te umożliwiają umieszczenie odwodnień liniowych w liniach łączących przyległe do siebie płyty bez konieczności ich uwidaczniania. W podobny sposób należy ukształtować zagłębienia posadzki pod fontanny z tryskaczami. Elementem wymagającym przyszłego dokładniejszego opracowania architektonicznego jest mostek łączący płytę Placu Pałacowego z Centrum Kultury Zamek. Jego forma zaprezentowana w rysunkach projektu ściśle koresponduje z profilem placu i powinna być zachowana w zbliżonej postaci, z zachowaniem wymagań konstrukcyjnych oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl