Konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn.„Rewitalizacja fragmentu obszaru Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej”
I Nagroda

<<< powrót
  • FORUM Architekci Lose Goncerzewicz s.j
  • Autorska Pracownia Projektowa Konarzewski
Skład zespołu:

ZADANIE II - Opracowanie koncepcji rewaloryzacji mieszkalno-usługowych kamienic nr 12, nr 14, rozbiórki i budowy mieszkalnej kamienicy nr 16 wraz z zabudową oficynową przy ul. Bolesława Chrobrego.

Zasadniczą ideą propozycji dla zadania II jest stworzenie czytelnego kwartału zabudowy, ograniczonego ulicami Chrobrego, Garncarską oraz Kanałem Młyńskim w oparciu o istniejącą zabudowę. Za kluczowe uznano stworzenie przyjaznej dla mieszkańców i łatwej w identyfikacji przestrzeni półprywatnej, z wyraźnym połączeniem z rzeką.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zabudowę oparto o dwie pierzeje – przebudowywane kamienice wzdłuż ulicy Chrobrego oraz nowoprojektowane obiekty przy ulicy Garncarskiej, połączone wewnętrznym dziedzińcem. Dziedziniec otwiera się od wschodu na Kanał Młyński, od zachodu łączy się z ciągiem pieszo-jezdnym ulicy Garncarskiej. Wnętrze dziedzińca zakończono od strony obniżenia przy rzece kameralną przestrzenią półpubliczną z zielenią, ławkami, zadaszoną pergolą, z której prowadzi wyjście na bulwar wzdłuż Kanału Młyńskiego. Przestrzeń ta posiada dostęp do lokalu usługowego w parterze kamienicy Chrobrego 16 – tym samym pozwalając na realizację ogródka letniego w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża.

Nie przewiduje się ciągłej zabudowy wzdłuż Kanału Młyńskiego ze względu na korzystniejsze doświetlenie mieszkań w kamienicy przy Chrobrego 16, kosztowne głębokie fundamentowanie obiektu przy kanale oraz konieczność zbilansowania odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami planu miejscowego.

BUDYNEK A (CHROBREGO 12)

Kamienica przy Chrobrego 12 – najwyższy z przebudowywanych obiektów – wymaga znaczącej ingerencji w dyspozycję wewnętrzną, związanej z wymianą komunikacji pionowej oraz koniecznością zagospodarowania południowej ściany szczytowej. Zaproponowano rozbudowę obiektu o południowy segment oraz realizację nowej części mieszkalnej na styku z kamienicą Chrobrego 14 - wprowadzając tym samym normatywnej wielkości klatkę schodową z dźwigiem w centralnej części obiektu.

Zaproponowano rozbudowę o prostej elewacji, z podkreśleniem podziałów pionowych, niższą o wysokość poddasza od zabytkowej kamienicy celem podkreślenia i wydobycia bryły pierwotnej. Gabaryty i tektonika wyraźnie rozróżniają nową i istniejącą część, jednolita kolorystyka podkreśla stanowienie jednej całości. W parterze obiektu zlokalizowano lokal usługowy w części istniejącej oraz 3 garaże w rozbudowie. Na kondygnacji powtarzalnej zlokalizowano 3 mieszkania – dwa mieszkania dwupokojowe i jedno mieszkanie jednopokojowe, rozmieszczone czytelnie w strukturze obiektu – jedno z mieszkań w części istniejącej, pozostałe w rozbudowie. Wszystkie mieszkania posiadają odpowiednie nasłonecznienie (także przy uwzględnieniu przyszłej zabudowy po stronie zachodniej, dopuszczonej w MPZP). Wszystkim mieszkaniom, łącznie z jednopokojowymi, zapewniono wydzielone, doświetlone kuchnie.

BUDYNEK B (CHROBREGO 14)

Struktura kamienicy przy Chrobrego 14 przewidziana jest do zachowania. Przewiduje się remont istniejącej klatki schodowej z zachowaniem jej geometrii. Ograniczona powierzchnia rzutu budynku nie pozwala na uzyskanie lepszej dyspozycji przestrzennej wewnątrz obiektu względem stanu istniejącego. Na parterze obiektu zlokalizowano lokal usługowy oraz hol wejściowy do strefy mieszkań. Na każdej z kondygnacji mieszkalnych zaplanowano dwa mieszkania jednopokojowe. Wszystkim mieszkaniom zapewniono wydzielone, doświetlone kuchnie.

BUDYNEK C (CHROBREGO 16)

Przewiduje się odbudowę kamienicy przy Chrobrego 16. W celu spełnienia wymogów obowiązującego planu miejscowego w parterze budynku zlokalizowano dwa lokale usługowe. Na kondygnacji powtarzalnej zlokalizowano 3 mieszkania (2 dwupokojowe i 1 jednopokojowe), w obrębie poddasza zaplanowano 2 mieszkania dwupokojowe. Mieszkania jednopokojowe zlokalizowano od północy. Wszystkim mieszkaniom, łącznie z jednopokojowymi, zapewniono wydzielone, doświetlone kuchnie. Elewacja od strony ulicy zakłada odtworzenie kształtu i detalu historycznego, w tym dwukondygnacyjnego wykusza balkonów. Podziały osiowe elewacji podkreślono lukarnami w przestrzeni poddasza. Dystrybucja mieszkań w obrębie rzutu została dostosowana do wykorzystania historycznych balkonów w elewacji północnej w mieszkaniu jednopokojowym, niewymagającym nasłonecznienia. Elewacje od strony dziedzińca i Kanału Młyńskiego o charakterze współczesnym. Na elewacji południowej zaprojektowano dwa przeszklone wykusze, zwiększające powierzchnię salonów mieszkań do wymaganej przepisami techniczno-budowlanymi i tym samym pozwalające na realizację dwóch dużych mieszkań i kawalerki na kondygnacji. Wykusze w poziomie poddasza przechodzą w lukarny, zapewniające doświetlenie mieszkań oraz ukrywające nadszybie dźwigu.

BUDYNKI D, E, F (ZABUDOWA WZDŁUŻ UL. GARNCARSKIEJ)

Wzdłuż ulicy Garncarskiej zaprojektowano trzy piętrowe obiekty mieszkalne z usługami i garażami w parterze. Dyspozycja przestrzenna każdego z obiektów dostosowana została do szerokości parcelacji, wymaganej zapisami planu miejscowego.

Parter obiektów od strony ulicy Garncarskiej przeznaczono na lokale usługowe zgodnie z wymogami planu, który nie dopuszcza lokalizacji mieszkań w parterach od strony ulic. Od strony dziedzińca parter wykorzystano na wejścia do klatek schodowych, niezbędne pomieszczenia techniczne oraz garaże. Wysokość lokali usługowych w parterze – 3m w świetle pomieszczeń – spełnia wymogi planu miejscowego, który minimalną wysokość parteru 4,0-4,2m narzuca jedynie w obrębie frontu zabudowy, w przypadku powyższego kwartału określonego wyłącznie wzdłuż ulicy Chrobrego.

Na piętrze każdego z obiektów zlokalizowano po dwa mieszkania dostępne z jednobiegowej klatki schodowej. W parterze południowo-wschodniego naroża zabudowy (budynek F) zlokalizowano mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, otwierające się na dziedziniec oraz Kanał Młyński. Mieszkanie posiada niezależne wejście i taras (ganek) od strony dziedzińca. Dostęp światła słonecznego poprzez wynikający z obrysu działki ścięty narożnik południowo-wschodni, jednocześnie zapewniający brak bezpośredniego wglądu i kontaktu z ulicą.

Jednobiegowe klatki schodowe, prowadzące do mieszkań, pozwalają na znaczne ograniczenie powierzchni komunikacji oraz nieprzerwany ciąg pomieszczeń mieszkalnych od strony południowej. Klatki schodowe na elewacji dziedzińca tworzą czytelne „adresy” – akcenty architektoniczne w postaci dwukondygnacyjnych pionowych przeszkleń, podkreślając podział na trzy budynki.

Łącznie w nowoprojektowanym obiekcie zlokalizowano 7 mieszkań – 5 dwupokojowych oraz 2 mieszkania jednopokojowe. Wszystkim mieszkaniom, łącznie z jednopokojowymi, zapewniono wydzielone, doświetlone kuchnie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl