Konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn.„Rewitalizacja fragmentu obszaru Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej”
I Nagroda

<<< powrót
  • FORUM Architekci Lose Goncerzewicz s.j
  • Autorska Pracownia Projektowa Konarzewski
Skład zespołu:

ZADANIE I - Opracowanie koncepcji ogólnej, ideowej zagospodarowania fragmentu obszaru Starego Miasta, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej

Stargard jest miastem będącym kolażem zróżnicowanych struktur przestrzennych – wzajemnie przyległych, lecz pozbawionych czytelnych powiązań. Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta daje szansę reorganizacji i scalenia elementów tworzących miasto w sposób dalece wykraczający swym oddziaływaniem poza ramy opracowania, tworząc nowe powiązania i synergie, stymulujące rozwój i regenerację. Jest to główna idea stanowiąca tło dla niniejszej koncepcji.

Za najistotniejszą w strategii tworzenia przyjaznej i wielowątkowej przestrzeni miejskiej uznano konieczność wytworzenia wielu połączeń – w szczególności w obszarze ruchu pieszego i rowerowego - w postaci atrakcyjnych ciągów ulicznych i wewnątrz- kwartałowych, wiążących istotne funkcjonalnie obiekty i struktury przestrzenne.

CIĄGŁOŚĆ TRAS SPACEROWYCH I BULWARÓW

Planty – XVIII wieczne założenie parkowo-rekreacyjne okalające Stare Miasto, obejmujące w swej wschodniej części bulwar nad Iną, jest jednym z najistotniejszych walorów przestrzennych Stargardu. Jako zasadę przyjęto konieczność zapewnienia ciągłości przestrzeni rekreacyjnych i wzmocnienie ich atrakcyjności poprzez lokalizację w najbliższym sąsiedztwie odpowiedniego zaplecza usługowego.

Proponuje się zmianę charakteru ulicy Basztowej poprzez:
• zapewnienie ciągłości przejścia pieszego od Parku Zamkowego, wzdłuż obwarowań miejskich i Bramy Wałowej, aż do ulicy Kazimierza Wielkiego,
• zmianę ulicy Basztowej na przestrzeń współdzieloną,
• wprowadzenie pawilonów usługowych przy zabudowie wielorodzinnej na środkowym odcinku ulicy,
• wprowadzenie usług oraz strategicznego parkingu podziemnego w kwartale zabudowy na styku ulicy Basztowej z Kanałem Młyńskim,
• wprowadzenie obiektów rekreacyjnych i urządzeń sportowych wzdłuż bulwaru nad Iną,
• lokalizację letniego deku usługowo – gastronomicznego w obrębie jazu na Inie przy kładce w ciągu ulicy Włosienniczej.

Dodatkowo planuje się zagęszczenie siatki przestrzeni publicznych poprzez wprowadzenie traktu spacerowego wzdłuż Kanału Młyńskiego. Wzdłuż kanału planuje się:
• zapewnienie ciągłości przejścia na odcinku od Parku Zamkowego do bulwaru nad Iną,
• zagęszczenie połączeń pomiędzy brzegami Kanału poprzez lokalizację kładek oraz przejść w poziomie wody,
• zapewnienie dojść do poziomu wody,
• uzupełnienie obudowy kanału zabudową z lokalami usługowymi w parterach,
• wprowadzenie funkcji kultury do zabytkowego Spichrza,
• zmianę ulicy Garncarskiej na przestrzeń współdzieloną,

Głównymi punktami węzłowymi, generującymi napływ użytkowników i ruch wzdłuż tras spacerowych staną się:
• strefa jazu na Inie, z dekiem do rozmieszczenia ogródka letniego i małej gastronomii, w bezpośrednim sąsiedztwie przystani, urządzeń sportowych oraz nowoprojektowanych kwartałów z zabudową mieszkaniowo usługową,
• miejsce spotkań przy Bramie Wałowej, obejmujące plenerową scenę letnią oraz zespół zabudowy usługowo – mieszkaniowej,
• spichlerz przy Kanale Młyńskim, wraz z sąsiadującym hotelem i zapleczem gastronomicznym przy Bramie Młyńskiej,

UZUPEŁNIENIA ZABUDOWY

Znaczne rozdrobnienie zabudowy we wschodniej części Starego Miasta wymaga uzupełnień i interwencji, które pozwolą na czytelne zdefiniowanie przebiegu publicznych ciągów komunikacyjnych oraz przestrzeni półprywatnych i prywatnych. Proponuje się również wymianę części tkanki istniejącej – w szczególności zdegradowanych jednokondygnacyjnych pawilonów usługowych i przemysłowych oraz zabudowań garażowych, zlokalizowanych w pierzejach ulic.

W obrębie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wschodniej części rozpatrywanego terenu przewiduje się:
• wymianę obiektów garażowych wzdłuż ulicy Szewskiej i zastąpienie ich nowym obiektem mieszkalnym z usługowym parterem, dowiązanym do istniejących budynków mieszkaniowych ustawionych poprzecznie do ulicy,
• domknięcie pierzei tejże zabudowy wzdłuż ulicy Kuśnierzy gęstymi zgrupowaniami zieleni wysokiej – wydzielając od ulic przestrzeń półprywatną mieszkańców,
• uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Basztowej pawilonami usługowymi obsługującymi tereny rekreacyjne wzdłuż Plant,
• wprowadzenie garaży podziemnych pomiędzy zabudową wzdłuż ulicy Basztowej w oparciu o istniejące zagłębienia w terenie przy dojazdach do pojedynczych miejsc parkingowych pod budynkami,
• uporządkowanie zieleni na przedpolu zabudowy przy ulicy Chrobrego.

W obrębie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w południowo-zachodniej części terenu przewiduje się:
• wykorzystanie połączeń z ulicami Kuśnierzy oraz Szewską poprzez przejścia bramne w zabudowie wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, połączenie przejść z planowanymi kładkami nad Kanałem Młyńskim,
• wprowadzenie pawilonów usługowych, służących obsłudze przestrzeni zielonych wzdłuż kanału Młyńskiego, oraz integrację z nimi terenowych elementów infrastruktury technicznej,
• rewaloryzację terenów zielonych wzdłuż ulicy Garncarskiej z wprowadzeniem nasadzeń strefujących przestrzenie prywatne, półprywatne i publiczne oraz wprowadzeniem urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw dla mieszkańców,

W obrębie zespołu zabudowy pomiędzy Parkiem Zamkowym a ulicą Chrobrego planuje się:
• uzupełnienie zabudowy wokół zabytkowego Spichrza, lokalizację w sąsiedztwie obiektu hotelowego i mieszkaniowego z częścią gastronomiczną,
• likwidację zdegradowanej zabudowy hotelu Staromiejskiego, zastąpienie go zabudową uzupełniającą pierzeję kwartału wzdłuż ulicy Spichrzowej,
• wymianę pawilonów wzdłuż ulicy Chrobrego na zabudowę pierzejową, dostosowana gabarytami do sąsiedztwa,
• zmianę ulicy Spichrzowej na przestrzeń współdzieloną, zapewnienie ciągłości przejścia wzdłuż murów pomiędzy Bramą Młyńską a Basztą Białogłówką,
• realizację zabudowy wzdłuż ulicy Kasztelańskiej,
• wprowadzenie jednolitego ogrodzenia terenu przedszkola przy ulicy Spichrzowej,

W obrębie zespołu Szkoły Podstawowej nr 5 przewiduje się uporządkowanie styku terenu szkolnego z przyległymi ulicami poprzez:
• wprowadzenie ujednoliconego muru granicznego na obwodzie szkoły ze zintegrowanymi siedziskami i urządzeniami rekreacyjnymi,
• uporządkowanie strefy wejściowej do szkoły przy ulicy Kuśnierzy,
• domkniecie pierzei zabudowy wzdłuż ulicy Chrobrego gęstymi nasadzeniami zieleni wysokiej.

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

Celem nadrzędnym postulowanych zmian w obrębie układu komunikacyjnego jest nadanie przebudowywanym i projektowanym ulicom śródmiejskiego, przyjaznego charakteru. Zrównoważony rozwój miasta wymaga nadania priorytetu komunikacji zbiorowej oraz połączeniom pieszym i rowerowym.

Głównym ciągiem komunikacyjnym, przebiegającym przez teren opracowania jest ulica Bolesława Chrobrego, odcinająca północną część Starego Miasta. Postuluje się uspokojenie ruchu na ciągu tej ulicy, kierując ruch tranzytowy na północ i na południe od obszaru Starego Miasta. Planowane interwencje w ciągu ulicy Chrobrego:
• wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu,
• wprowadzenie skrzyżowań i przejść dla pieszych z wyniesioną nawierzchnią,
• lokalizacja ścieżki rowerowej wzdłuż południowej krawędzi jezdni, oddzielonej od ruchu kołowego miejscami parkingowymi,
• utrzymanie węzła komunikacji publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz terenów rekreacyjnych przy Bramie Wałowej,

Kluczowym zagadnieniem w obrębie układu komunikacyjnego jest rozwiązanie skrzyżowania ulic Chrobrego, Kasztelańskiej, Szewskiej i Basztowej. Priorytetem dla rozwiązania technicznego jest zapewnienie ciągłości tras spacerowo rekreacyjnych, przecinających ulicę Chrobrego przy Bramie Wałowej. Planuje się realizację skrzyżowania jako przestrzeni współdzielonej, w dwóch możliwych wariantach. Pierwsze z rozwiązań utrzymuje obecny pas ruchu na kierunku zachód-wschód w świetle Bramy Wałowej, przeprowadzając ruch pieszy i rowerowy w obrębie istniejącego przejścia w murze obronnym.

Drugie rozwiązanie, optymalne z punktu widzenia jakości przestrzeni publicznej, kieruje całość ruchu kołowego na północ od Bramy Wałowej. Teren bezpośrednio przy Bramie Wałowej uwolniony zostaje dla ruchu pieszego i rowerowego – stanowiąc tym samym kluczowy węzeł na ciągu spacerowym wzdłuż Plant i nabrzeża Iny.

W obrębie ulic Spichrzowej, Basztowej i Garncarskiej planuje się wprowadzenie przestrzeni współdzielonej, ciągów pieszo-jezdnych o uspokojonym ruchu kołowym. Wzdłuż ulic – lokalizacja miejsc parkingowych uzupełnionych klombami zieleni.

Przewiduje się, iż parkowanie samochodów odbywać się będzie głównie w liniach rozgraniczających ulic. Wzdłuż ulicy Chrobrego planuje się lokalizację miejsc parkingowych zarówno równolegle, jak i prostopadle do osi drogi, wykorzystując poszerzający się jej przekrój i uspokojony charakter ruchu.
Oprócz miejsc postojowych w ciągach ulic planuje się parkingi podziemne w obrębie kwartałów nowej zabudowy. Przewiduje się również możliwość przebudowy zagłębionych garaży przy zabudowie mieszkaniowej wzdłuż ulicy Szewskiej - powiększenie zakresu, przekrycie na całej powierzchni i zwiększenie ilości miejsc parkingowych – celem zrekompensowania wyburzeń zdegradowanej zabudowy garażowej w pierzei ulicy.

Garaże strategiczne, obsługujące zarówno mieszkańców, jak i osoby przyjezdne postuluje się zlokalizować w kondygnacjach podziemnych nowo planowanych kwartałów zabudowy przy ulicach Spichrzowej/Chrobrego, oraz przy Basztowej/Włosienniczej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl