Konkurs architektoniczno urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (Starego Miasta) w Krośnie Odrzańskim.
Wyróżnienie przyznane przez mieszkańców

<<< powrót
  • Planowanie Przestrzenne KONTRA
Skład zespołu:
  •  

MYŚLI PRZEWODNIE

Profesję urbanisty i architekta porównuje się do działań lekarzy, a arenę naszych działań (najczęściej jest to miasto) do żywego organizmu. Jego dzielnice i obszary funkcjonalne to odpowiedniki organów ludzkiego ciała. Centralny ośrodek władzy - „ratusz” to mózg, starówka to serce miasta, parki to jego zielone płuca, arterie komunikacyjne to naczynia krwionośne, infrastruktura telekomunikacyjna to system nerwowy etc. Strukturę miasta wypełniają budynki - jak komórki, w których rozgrywa się nasze życie.

DIAGNOZA

W przedprojektowej, analitycznej fazie pracy nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Miasta Krosna Odrzańskiego dużo uwagi poświęciliśmy rozważaniom nad obecnym stanem miasta, wychodząc z założenia, że podstawą jakiejkolwiek, skutecznej terapii musi być prawidłowa i możliwie kompletna diagnoza, ponieważ jedynie ona pozwala na przyjęcie odpowiedniej strategii, oraz wybór metodyki postępowania w stosunku do analizowanego przypadku. Jeśli „pacjentem” jest organizm miejski, należy zdiagnozować nie tylko jego aktualny stan, ale – co jeszcze ważniejsze – uchwycić kierunki toczących się w nim procesów oraz ocenić ich dynamikę.

Przed wojną serce Krosna Odrzańskie biło w okolicach Starego Rynku. Ograniczenia przestrzenne związane z położeniem pomiędzy korytem Odry, oraz starorzecza Odry wyrażające się deficytem stabilnych gruntów nadających się pod zabudowę, sprawiły, że ta pojawiać się zaczęła na wysoczyźnie prawego brzegu. Działania wojenne zdewastowały nie tylko zabudowę starego miasta, ale unicestwiły również układ funkcjonalny. Wobec braku zachowanych obiektów w centrum kierunek urbanizacji odwrócił się i zaczęto inwestować na skarpie, tu zlokalizowano główne urzędy publiczne – urząd miasta i gminy, starostwo powiatowe etc. Pobudowano bloki mieszkalne, szkoły które sprawiły, że dawna dzielnica położona na prawym brzegu rzeki wobec przestrzennej i funkcjonalnej śmierci organizmu w rejonie starego miasta, przejęła jego centralne funkcje życiowe.

Obecnie miasto Krosno Odrzańskie składa się z trzech głównych części:
1). Dzielnicy Północnej zlokalizowanej na skarpie w której zlokalizowane są obecnie wszystkie główne funkcje administracyjne i usługowe,
2). Dzielnicy Centralnej obejmującej szczątki starego miasta z dodatkiem funkcji przemysłowo –składowej w swojej wschodniej części oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w swojej zachodniej części,
3). Dzielnicy Południowej obejmującej zabudowę przy ulicy Bohaterów Wojska Polskiego oraz strefę przemysłową przy dworcu kolejowym.

Wszystkie trzy części miasta połączone są ze sobą w jeden organizm jedną(sic !) osią komunikacyjną poprzez istniejące mosty centralne. Ta trasa komunikacyjna poza ruchem lokalnym związanym z funkcjonowaniem samego miasta pełni również rolę głównego korytarza tranzytowego w ciągu przebiegających przez miasto dróg krajowych 29 i 32. Budowa obejścia drogowego (preferowany wschodni odcinek) sprawi że zniknie z tej trasy ciężki ruch kołowy. Nie poprawią się natomiast warunki skomunikowania ze sobą trzech głównych dzielnic – ta komunikacja nadal odbywać się będzie jedną istniejącą trasą.

W dniu dzisiejszym przybliżona populacja w poszczególnych dzielnicach wygląda następująco:
Dzielnica Północna– ca 10 500 mieszkańców,
Dzielnica Centralna– ca 900 mieszkańców,
Dzielnica Południowa 600 mieszkańców.

Dla części Centralnej, objętej opracowaniem konkursowym, biorąc pod uwagę ilość projektowanej nowej kubatury przewiduje się docelowy wzrost liczby mieszkańców o ca 2000 – 2500 mieszkańców. Wzrost liczby mieszkańców Dzielnicy Centralnej następował będzie stopniowo wraz z zabudowywaniem kolejnych kwartałów miasta, co pozwoli na stopniową realizację koniecznych działań naprawczych.

Pod względem położenia Krosno Odrzańskie jest miastem - ewenementem, leżącym na połączeniu rzeki Odry oraz jej starorzecza, które w znacznym stopniu ukształtowały przestrzeń tego miasta. Unikalność formy, jak również dramatyczna historia jego rejonów centralnych (zniszczenia wojenne, pożary) w rezultacie spowodowały podział struktury przestrzennej miasta na trzy odrębne jednostki osadnicze, przedzielone korytami rzek.

W zakresie zarówno stanu istniejącego, jak perspektywy rozwoju miasto wymaga zdecydowanej integracji przestrzennej, szczególnie w odniesieniu do jego rejonów centralnych. Jest rzeczą oczywistą, że czynnikiem strukturalnie silnie integrującym miasto (ale również dzielącym…) jest układ komunikacyjny. Należy jednak podkreślić, że w przypadku Krosna Odrzańskiego wielkości globalne ruchu wewnętrznego, generowanego w obrębie miasta i rozkład przestrzenny tego ruchu wymagają wdrożenia dodatkowych połączeń komunikacyjno - ruchowych, gwarantujących funkcjonalność i prawidłowość powiązań komunikacyjnych. W przedmiotowym przypadku rozpatrując wielkości potencjałów ruchu w zakresie jednego celu > dojazdów do pracy < wnioski wydają się być jednoznaczne i oczywiste.

Przy docelowej liczbie mieszkańców w układzie międzydzielnicowym: 10 500 mk – (1050+2000) mk – 450mk:
potencjał globalny p = m * w * w r
p = 10 500 * 0, 5 * 0,41
p = 2 153 podróży/h
potok samochodowy po uwzględnieniu ruchu pieszego oraz podziału na
środki przewozowe ( 60 % )
ps = 1665 so/h + ruch autobusowy
(wielkości parametrów przyjęto na podstawie kbr Łódz, kbr Poznań, kbr Warszawa)

Mając na uwadze poziom obsługi nowego, odbudowanego centrum miasta, oraz natężenia krytyczne należy postulować konieczność realizacji dodatkowego, nowego połączenia komunikacyjnego, stanowiącego o jakości integracji przestrzennej miasta i jego rejonów centralnych.

CELE

Przechodząc od fazy analitycznej projektu do poszukiwania pomysłów na konkretne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta Krosna Odrzańskiego ustaliliśmy listę celów, które zamierzaliśmy osiągnąć poprzez zaproponowane działania oraz ich hierarchię.

• Po pierwsze, efektem działań planistycznych powinno być utworzenie w historycznym centrum miasta niezwykle atrakcyjnej przestrzeni publicznej (oraz niezbędnej infrastruktury), stanowiącej nowe oblicze Starego Miasta i stymulującej zrównoważony rozwój lokalnej społeczności i gospodarki. Przestrzeni, która nadałaby miastu nowego, unikalnego i niepowtarzalnego charakteru oraz sprawiła, że przebywanie w niej stałoby się celem samym w sobie. Ta przestrzeń pełnić będzie rolę Salonu miasta.
• Po drugie, odtworzenie historycznej tkanki urbanistycznej przywracającej Staremu Miastu właściwą rangę centrum kulturalno–rekreacyjno-turystycznego; z uwzględnieniem warunków komfortowego zamieszkania, szeroko rozumianych usług w tym edukacji, tworzenia miejsc pracy oraz ośrodków kultury, rozrywki, rekreacji i wypoczynku.
• Po trzecie, wyeliminowanie dzisiejszych niedogodności komunikacyjnych poprzez utworzenie sprawnego i funkcjonalnego systemu transportowego zarówno Dzielnicy Centralnej miasta, jak i w zakresie międzydzielnicowym zorientowanego na rozwój nowoczesnego, nieuciążliwego transportu zbiorowego; ochronę Starego Miasta przed inwazją samochodów z jednoczesnym usprawnieniem ruchu na okalających drogach.
• Po czwarte, pełne otwarcie starego miasta w kierunku rzeki, uwzględniającego zarazem konieczność budowy wałów przeciwpowodziowych, z jednoczesnym uwzględnieniem wyraźnej miejskiej osi kompozycyjnej północ-południe, wraz z atrakcyjnym programem funkcjonalnym.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

W ramach planu rekonstrukcji zabudowy przewiduje się w strefie centralnej miasta stworzenie lokali dla ok 2000 – 2500 nowych mieszkańców. Nowe mieszkania będą musiały konkurować jakością lokalizacji oraz gwarantowanego komfortu życia z mieszkaniami już istniejącymi w Północnej Dzielnicy miasta. W uzupełnieniu mieszkań niezbędne będą również usługowe funkcje uzupełniające – mające być lokalizowane głównie w parterach zabudowy wokół Starego Rynku, Deptaku (obecna ul. Ariańska), jego przedłużenia w kierunku południowym oraz Placu Solnego. Nie przewiduje się w strefie centralnej miasta lokalizacji dużego centrum handlowego które generowałoby dodatkowy ruch z innych dzielnic miasta. Strategiczną rezerwą rozwojową terenu dla Centralnej strefy Krosna Odrzańskiego pozostają jego wschodnie rubieże - Nowe Miasto , które obecnie użytkowane są pod przemysł i produkcj ę. Docelowo przewiduje się wyprowadzenie tych uciążliwych funkcji na nowe tereny inwestycyjne w obrębie miasta przy obwodnicy drogi krajowej. Dawna funkcja przemysłowo - składowa winna być zastępowana stopniowo przez szeroko rozumiane usługi handlu, sportu, rekreacji, zieleń, niezbędne parkingi. O ile proces rewitalizacji Starówki będzie postępował dynamicznie, równolegle do wzrostu liczby jego mieszkańców, a dyslokacja zakładów produkcyjnych stanie się faktem należałoby rozważyć uzupełnienie docelowej funkcji tej części miasta o ew. nowe mieszkania oraz ew. usługi oświaty. Uruchomieniu rezerw terenowych leżących w obrębie Nowego miasta sprzyjać będzie projektowana wschodnia aleja obwodowa, wewnętrzna ( aleja Łąkowa ) klasy drogi zbiorczej przy wale.

Docelowo przewiduje się przeniesienie głównego układu komunikacyjnego obsługi centrum w zakresie dostaw i ruchu osobowego przez postulowany most wschodni. W związku z lokalizacją w części centralnej głównych funkcji administracyjnych wzrośnie natężenie lokalnego ruchu międzydzielnicowego pomiędzy częścią Centralną i Północną. Analiza docelowego potoku samochodów wykazuje zasadność budowy drugiego mostu przez Odrę.

Przeprawa ta winna znaleźć się od wschodniej strony miasta pozwalając zarazem na odciążenie ul. Marksa w układzie Pn – Pd oraz na docelową obsługę terenów strategicznego rozwoju – obecnej dzielnicy przemysłowo składowej.

Istniejący most przez Odrę pełnić miałby w zamierzeniach docelowych charakter mostu pieszo – rowerowego z dopuszczonym przejazdu komunikacji autobusowej. Taki charakter mostu o ograniczonej roli komunikacji samochodowej pozwoliłby w bezpieczny i czytelny sposób połączyć istniejący bulwar pieszy miasta Północnego (ulica WOP) z bulwarem miasta Centralnego (ulica Ariańska) wiodącym do strefy pieszej Starego Rynku i Placu Kościelnego. Zarazem należy zastrzec że budowa postulowanego nowego mostu drogowego w obrębie miasta nie od razu będzie konieczna. Konieczność jego budowy pojawi się w miarę sukcesywnego odbudowywania i zaludniania się Dzielnicy Centralnej. Jego budowa nie może nastąpić również zbyt szybko, elementem koniecznym będzie uprzednia realizacja obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej pozwalającej na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta.

W ramach procesu rewitalizacji starego miasta i rynku pełniącego przed wojną serce miasta i przywracania znaczenia tej części miasta przewiduje się wprowadzenie atrakcyjnego programu funkcjonalnego:

1. Lokalizacja głównych urzędów administracji publicznej w tym Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w sercu Starego Miasta, w rejonie Starego Rynku.

Postuluje się rekonstrukcję budynku Starego Ratusza z uwagi na istotne znaczenie jego architektonicznej dominanty w strukturze całego starego miasta. Stary Ratusz poza funkcjami administracyjnymi mógłby pełnić role reprezentacyjne, gościć muzeum odbudowy miasta oraz zgodnie z przekazami historycznymi winiarnię. Główne funkcje administracyjne Urzędu Miasta pełniłoby jego nowe skrzydło dostępne bezpośrednio od strony Plant Miejskich. Stary Ratusz z Nowym Ratuszem łączyłby się poprzez przekryte dachem (najlepiej szklanym) atrium.

W zieleni plant miejskich przed wejściem do Urzędu Miasta wyznaczono miejsce na alokację pomnika powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy. Godna lokalizacja pomnika, przed Urzędem Miasta oraz osi istniejącego mostu północnego w obrębie plant miejskich wymaga usunięcia powojennego budynku stojącego w tym miejscu.

Z uwagi na korzystny układ własnościowy terenów większości starego miasta (grunty miejskie) realna jest możliwość zadość uczynienia właścicielowi nieobciążająca w sposób bezpośredni budżetu gminy. Alternatywne miejsce lokalizacji pomnika przewidziano w obrębie Placu Dominikańskiego blisko południowej bramy do miasta.

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany po sąsiedzku przy deptaku wraz z Urzędem Miasta współtworzy symboliczną bramę do odbudowanego Starego Miasta.

2. Realizacja Promenady Odrzańskiej

Promenada Odrzańska wraz z Deptakiem (ul Ariańska) oraz rejonem Starego Rynku współtworzyć będzie główny, dostępny tylko pieszo, Salon Miasta. Strefa Promenady oraz budynki przy niej zlokalizowane odpowiedzialne będą za bezpośrednie oblicze Starego Miasta od strony rzeki Odry. Dlatego postuluje się przebudowę istniejących szeregowych budynków do zaproponowanej formy pawilonu Oranżerii w której znakomicie mieściłoby się obecne gastronomiczne funkcje obecnych budynków.

Promenada nad rzeką Odrą połączona byłaby bulwarami nadrzecznymi z istniejącym portem rzecznym oraz funkcjami nowej lokalnej „ mariny”. O charakterze i jakości przestrzeni promenady odrzańskiej decydować będzie jej czytelne powiązanie z rzeką. W związku z tym postuluje się na całej szerokości projektowanej promenady zastąpienie zwykłego ziemnego wału przeciwpowodziowego systemem mobilnego muru przeciwpowodziowego składającego się z rzędu słupów przygotowanych do umieszczenia pomiędzy nimi grodzi przeciwpowodziowych. Podobne do omawianego rozwiązanie referencyjne zrealizowano już w mieście Nowa Sól.

3. Wprowadzenie systemu zieleni okalającej zabudowę staromiejską- Plant Miejskich.

Zgodnie z założeniami Planty Miejskie poza oczywistymi funkcjami ekspozycyjnymi sylwety Starego Miasta pełniłaby funkcje rekreacji zbiorowej i sportu takich jak: ogródki jordanowskie, skate parki, fitness w plenerze. W Plantach biegnących śladami starych murów miejskich proponuje się utworzenie dydaktycznej ścieżki historycznej wzdłuż odbudowanych do zauważalnej pośród zieleni niskiej skali artefaktów dawnych umocnień i bram miejskich. Do listy wspomnianych funkcji należy doliczyć dostępne z plant funkcje obiektów publicznych (administracja) domu kultury, proponowanego do utworzenia budynkach starej cegielni oraz terenu Podzamcza odbudowanego Zamku gdzie przewidziano do realizacji letnią scenę teatralną w fosie zamkowej oraz teren kiermaszy świątecznych i lodowiska zimowego na placu przed Zamkiem.

4. Wprowadzenie układu przejść pieszych i rowerowych łączących strefy centralne z rekreacyjnymi obrzeżami.

Poza omówionymi wcześniej pieszymi strefami Rynku, Promenady oraz Deptaku możliwość bezpiecznego ruchu pieszego gwarantować będą Planty Miejskie. Wzdłuż plant ruch pieszy i odseparowany rowerowy łączyć się będzie z pieszo – rowerowymi bulwarami biegnącymi koroną wału wokół całego Starego Miasta. Ścieżki piesze i rowerowe biegnące plantami uzupełnione systemem bulwarów wokół Starego Miasta tworzyłyby system alternatywnej do kołowej komunikacji wśród zieleni miejskiej z którego dostępne byłyby tereny boisk sportowych, amfiteatru letniego - będącego miejscem realizacji koncertów i imprez masowych, pływalnia letnia (Starorzecze), tereny klub kajakowego i campingu (Podgrodzie). Bulwary piesze z dopuszczeniem wydzielonego ruchu rowerowego, łączyłyby się poprzez planowaną kładkę pieszą nad Starorzeczem z terenami skansenu historycznego Grodziska – Zacisza wokół których przewiduje się biegnące dalej poza miasto ścieżki konne.

System pieszo rowerowy Dzielnicy Centralnej łączyć będzie się poprzez istniejący most północny z systemem pieszo rowerowym Dzielnicy Północnej. Poprzez wydzielony dwukierunkowy pas ruchu w centralnej alei (Głogowskiej) ruch rowerowy kierowałby się na południe w stronę dworca kolejowego lezącego w Dzielnicy Południowej. W obrębie płyty Starego Rynku przewiduje się ograniczenie ruchu rowerowego na rzecz w pełni bezpiecznej komunikacji pieszej.

ETAPOWANIE

W pracy konkursowej zobrazowano docelowy obraz miasta. Jego realizacja następować będzie etapami przez dziesięciolecia. Zakłada się że rozwój i przekształcenia obszaru Starego Miasta postępować będzie etapami którym towarzyszyć będą etapy rozbudowy głównego układu komunikacyjnego.

• Etap 1– W którym przewiduje się odbudowę budynków przy Placu Kościelnym tworzących wschodnią pierzeję Rynku możliwy będzie bez dodatkowych zmian istniejącego układu komunikacyjnego
• Etap 2 – Odbudowa pozostałych pierzei Rynku w tym Ratusza połączona z przeniesieniem do nich funkcji administracyjnych związana będzie z przesunięciem głównej osi komunikacyjnej w ciąg ulicy Engelsa. Na tym etapie inwestycji nie należałoby rozpraszać ruchu inwestycyjnego na pozostałe kwartały. W szczególności brak zabudowy starówki od zachodu wzdłuż ulicy Engelsa pozwoliłby na takie czasowe przeprowadzenie głównego ciągu komunikacyjnego który nie kolidowałby z dojazdem dla części budynków mieszkalnych dla których dostęp komunikacyjny następuje z tej właśnie drogi.
• Etap 3 – Odbudowa kwartału zabudowy przyrynkowej dedykowanego Starostwu Powiatowemu związana z przeniesieniem funkcji dworca autobusowego w miejsce po barakach przy Alei Odrzańskiej. W celu właściwego dostępu do peronów wzdłuż projektuje się zawrotkę dla autobusów na końcu alei. Zawrotka ta będzie mogła być zlikwidowana w momencie budowy mostu wschodniego przez Odrę. Baza transportowa związana z obsługą autobusów powinna być przeniesiona ze śródmieścia docelowo w rejon dworca kolejowego, który po uruchomieniu szynobusów winien odgrywać coraz większą rolę w życiu mieszkańców miasta i rejonu komunikując z uniwersyteckimi miastami : stolicą województwa Zieloną Góra oraz przygranicznym Cottbus w Niemczech.
• Etap 4 - Sukcesywna zabudowa południowych kwartałów zabudowy. Po wybudowaniu obejścia drogowego miasta w ciągu drogi krajowej możliwa będzie likwidacja ruchu tranzytowego co pozwoli uzyskać przez ulicę Engelsa jej docelowego kształtu i ostateczne dokończenie zabudowy śródmiejskich kwartałów od strony zachodniej.
• Etap 5 – Rewitalizacja terenów rozwojowych Nowego Miasta i budowa wschodniej alei Łąkowej domykająca system alei wokół Starego Miasta. Przekształcenia obecnych terenów przemysłowych w kierunku usług, zieleni i sportu w tym miejsc pod lokalizację basenów zewnętrznych letnich i krytych całorocznych. Możliwość wytyczenia alei Lipowej i rewitalizacja budynków starej cegielni.
• Etap 6 - Wzrost liczby mieszkańców Dzielnicy Centralnej i realizacja miejskiego mostu wschodniego wplatającego się w układ wschodniej alei Łąkowej. Od tej strony zakłada się docelową obsługę śródmieścia. Na tym etapie możliwa będzie zmiana funkcji istniejącego mostu z pozostawieniem komunikacji publicznej, rowerowej i ruchu pieszego.
• Etap 7– Pełne zagospodarowanie Dzielnicy Centralnej , wzrost znaczenia Dzielnicy Południowej i przedłużenie głównej osi komunikacyjnej wschodniej w kierunku południowym poprzez przyczółek południowy w osi Alei Łąkowej mostem południowym przez Starorzecze.

STRUKTURA ZABUDOWY

W obrębie Starówki projekt zakłada odtworzenie historycznych kierunków połączeń komunikacyjnych i powiązań przestrzennych. Planuje się realizację tego celu poprzez wytyczenie szerszych alei gwarantujące lepsze nasłonecznienie budynków mieszkalnych, lepsze parametry przestrzeni dostępnych dla pieszych wzdłuż ulic w tym zieleń drzew. Niebagatelne znaczenie wobec znacznie utrudnionych możliwości realizacji garaży podziemnych będzie możliwość zabezpieczenia wzdłuż ulicy miejsc parkingowych dla mieszkańców. System parkowania wzdłuż ulic oraz na wyznaczonych strategicznych parkingach pozwoli na realizację Zielonych Podwórzy odbudowywanych kwartałów. Wolne od samochodów Zielone Podwórza stanowić będą wspólną przestrzeń mieszkańców kwartału. Zgodnie z zamysłem projektowym stanowić one będą główną rekompensatę gwarantującą komfort mieszkania w ciasnej, zwartej zabudowie starówki. W obrębie części zielonych podwórzy dopuszcza się ruch pieszy poprzez projektowane bramy.

W centrum koncentrację parkingów przewiduje się w rejonie usług administracji, gdzie wskazano miejsce budowy garażu wielopoziomowego naziemnego przybudowanego do funkcji urzędu miasta. Parkingi strategiczne terenowe przewiduje się w rejonie Nowego Miasto na styku dzielnicy sportowej i rewitalizowanej pofabrycznej.

ARCHITEKTURA

Zakłada się że budynki swoją formą, gabarytami i układem elewacji frontowej nawiązywać będą do podziału historycznego. Taki podział nie musi i nie będzie zapewne odzwierciedlać układu własności. Zróżnicowana linia dachu winna charakterystyczna dla starówki winna być zrealizowana przy zachowaniu zbliżonego kąta dachu co będzie możliwe poprzez zróżnicowanie miąższości zabudowy od strony podwórzy.

W miejscach rekonstruowanych przestrzeni publicznych takich jak Stary Rynek ważne jest odtworzenie historycznych gabarytów tej przestrzeni. Tu ilość kondygnacji do odtworzenia jest największa - III+ (poddzasze). Te gabaryty zabudowy są również zarezerwowane dla ważnych obiektów w przestrzeni stanowiących dominanty.

W miejscach mniej istotnych standardem odbudowy winien być gabaryt II+ , zwłaszcza od ulicy niższej istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Mniejsze kubaturowo obiekty sprawą że szybciej postępować będzie proces zabudowy i zaludnienia śródmieścia. W dzielnicach willowych – Rybaki, Podgrodzie oraz Nowa Wenecji dopuszcza się wysokość I+ lecz to optymalnie gabaryt II+ gwarantować będzie odpowiedni komfort zamieszkania przy wyniesieniu wału przeciwpowodziowego.

Dachy nad budynkami w części przyrynkowej powinny być obowiązkowo mansardowe, gdzie indziej jednak dopuścić należy zwykłe dachy dwuspadowe.

O udanym charakterze zabudowy starówki decydować będzie umiejętne zróżnicowanie elewacji i gabarytów projektowanych budynków. Zaleca się zaproszenie do równoczesnego projektowania szeregu odrębnych zespołów projektowych. Każdy zespół odpowiadałby za inny budynek w ciągu ulicy lub kwartału. W ramach koordynacji zamierzeń projektowych podczas między zespołowej prezentacji projektów ustalałoby się ostateczny kształt zabudowy ta formuła powinna zagwarantować możliwość stworzenia propozycji zabudowy zróżnicowanej w sposób harmonijny i nieprzypadkowy. Proponowany system nie jest autorskim pomysłem lecz funkcjonował już w miastach które zmierzały się z wyzwaniami rekonstrukcji starego miasta, m in. W Szczecinie.

FUNKCJE

Proponowane, projektowane funkcje opisano na planszy nr 1.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl