Konkurs architektoniczno urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (Starego Miasta) w Krośnie Odrzańskim.
I Nagroda

<<< powrót
 • Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RYBNIKU:  
 • ▪ Wiesław Chmielewski  
 • ▪ Adam Piórecki  
 • ▪ Mateusz Węgrzyk  
 • ▪ Malwina Knura  
 •  
 • PRACOWNIA „PROJEKT 3” RYBNIK:  
 • ▪ Wojciech Student  
 • ▪ Marek Pelc  
 • ▪ Monika Gitner  
 • ▪ Michał Gola  
 •  

1. Założenia ogólne – proponowany w koncepcji scenariusz przekształceń obszaru.

Przystępując do opracowania projektu rozważaliśmy trzy następujące przekształcenia obszaru, mogące mieć wpływ na scenariusz perspektywicznego rozwoju zespołu „Starego Miasta”:
- A – budowa obwałowań wokół Starego Miasta wg opracowanej w 2002 roku koncepcji
- B – zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 29 na obszarze „Starego Miasta” poprzez wyeliminowanie tranzytowego jej przebiegu przez teren dawnego rynku,
- C – pozostawienie dotychczasowego przebiegu drogi krajowej Nr 29, przy założeniu zmniejszenia jej klasy do drogi klasy zbiorczej, oraz przy wyłączeniu z zabudowy na okres perspektywiczny dwóch historycznych, centralnych kwartałów urbanistycznych położonych po zachodniej stronie drogi Nr 29.

Po przeprowadzeniu analizy powyższych przekształceń pod kątem ich realności i wpływu na możliwości rozwoju „Starego Miasta” uznaliśmy, że w koncepcji przedstawimy rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oparte na przekształceniach wymienionych w pkt C, ponieważ:
• budowa wałów przeciwpowodziowych na obrzeżu Starego Miasta nie zapewni skutecznej ochrony tego zespołu przed powodzią i jak wynika to z aktualnego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego – „z punktu widzenia ochrony powodziowej Krosna Odrzańskiego, celowym byłoby utworzenie na terenie polderów zalewowych Odry w kierunku Sulechowa i Nowej Soli zbiorników retencyjnych, które przyjmowałyby wody Odry w momencie maksymalnych przepływów”,
• budowa obwałowań Starego Miasta powodowałaby odcięcie zespołu od rzeki Odry i Kanału Ulgi, co byłoby działaniem przeciwnym do pożądanego wykorzystania wartości funkcjonalnych i krajobrazowych wynikających z położenia zespołu,
• przebieg drogi krajowej Nr 29 przez obszar Starego Miasta, nie ma alternatywy w zakresie nowej trasy na jego obszarze, gdyż każda możliwa zmiana jej przebiegu w jeszcze większym stopniu ingeruje w historyczny układ i jego wartości,
• niezbędne jest obniżenie klasy drogi Nr 29 do klasy zbiorczej jako drogi łączącej dzielnice miasta, co jest możliwe po wybudowaniu obwodnicy Krosna Odrzańskiego,
• przy spodziewanych znacznych możliwościach inwestycyjnych w Starym Mieście, oraz niewiadomym konkretnie terminem wybudowania obwodnicy celowym pod względem przestrzennym i organizacji procesu inwestycyjnego jest świadome wyłączenie kwartałów zabudowy Nr 10 i 10a (wg oznaczeń studium konserwatorskiego z 2012 roku), z możliwości zabudowy i pozostawienie decyzji o terminie i formie ich zabudowy być może nawet przyszłym pokoleniom,
• kwartały Nr 10 i 10a powinny być przeznaczone dla zieleni parkowej, przy maksymalnym wykorzystaniu zieleni istniejącej, jako równoważenie projektowanej intensywnej urbanizacji większości kwartałów urbanistycznych Starego Miasta.

W scenariuszu rozwoju Starego Miasta wg proponowanej w koncepcji zasady podstawowymi decyzjami projektowymi są ponadto:
• utworzenie na obrzeżu Starego Miasta arterii pieszo-rowerowej z bulwarami nadrzecznymi, obiektami usługowymi, enklawami zieleni parkowej, nową przystanią dla sprzętu pływającego oraz powiązaniami z obszarem na zachód od Starego Miasta poprzez kładki: pieszo-rowerową i pieszo-jezdną,
• lokalizacja wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-usługowego na terenie kwartału Nr 2 wraz z parkingiem wielopoziomowym na terenie kwartału Nr 2a,b,
• zachowanie i przekształcenie głównego miejsca obsługi autobusową komunikacją zbiorową na części terenu kwartału Nr 3 wraz z zabudową mieszkaniowo-usługową i parkingiem dla zespołu zamkowego i targowiska,
• utworzenie głównego placu przestrzeni publicznej Starego Miasta na terenach otaczających kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej
• utworzenie systemu przestrzeni publicznych powiązanych ciągami ulicznymi, pieszojezdnymi i pieszymi.

2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna

2.1. Rozwiązania komunikacyjne


Zaprojektowano układ komunikacyjny składający się z ulic, ciągów pieszojezdnych, pieszo-rowerowych oraz ciągów i placów ruchu pieszego. Oddzielnym elementem komunikacji są powiązania szlakami wodnymi poprzez istniejącą i projektowaną przystań dla łodzi i sprzętu pływającego.

W zakresie układu drogowo-ulicznego podstawowym przekształceniem jest przebudowa drogi krajowej Nr 29, która aktualnie pełni funkcję drogi klasy głównej, do klasy ulicy zbiorczej wraz z zaprojektowaniem dwóch skrzyżowań typu rondo z trzema wlotami układu lokalnego w północnej i południowej części Starego Miasta i zachowaniem przebiegu tej drogi.

Zaprojektowano następujące klasy ulic istniejących:
- klasa „ulica lokalna” – ul. Pocztowa, Partyzantów, Słoneczna, 22 Lipca, Bankowa, K. Marksa,
- klasa „ulica dojazdowa” – ul. ZBOWiD, Bobrowa, Wodna,
- ciągi pieszojezdne – ul. Grobla, Murna, Żeromskiego, Rybaki, Zacisze, B. Prusa, Szkolna, Walki Młodych, Lipowa, Wąska.

Układ ulic i ciągów pieszojezdnych został powiązany z pętlą trasy rowerowej wokół Starego Miasta na przeważającej długości prowadzonej w ramach bulwaru nadrzecznego. Węzłami komunikacji pieszej są place: plac wokół kościoła p.w. Jadwigi Śląskiej, plac przy dojściu do Zamku, wschodnia część Placu Wolności.

Zaprojektowana w ramach bulwaru nadrzecznego trasa rowerowa i piesza zaproponowana została z wyeliminowaniem kolizji z ruchem kołowym wzdłuż ulic Żymierskiego i Ariańskiej poprzez przejazd pod istniejącymi mostami.

2.2. Koncepcja przestrzeni publicznej placu św. Jadwigi, jako głównej przestrzeni publicznej zespołu staromiejskiego

W układzie zaprojektowanych w koncepcji przekształceń obszaru, główną przestrzeń publiczną zespołu (o pow. około 0,82 ha) zaplanowano wokół kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej. Jest to przestrzeń położona przy przecięciu się głównych osi kompozycji zespołu, ważna pod względem kulturowym, największa w centralnym rejonie zespołu pod względem powierzchni i skupiająca ciążenia z najbardziej zurbanizowanych rejonów Starego Miasta oraz z kwartałów planowanych do zabudowy.

Przestrzeń ta w związku z przesądzonym w projekcie utrzymaniem ciągu ulic Żymierskiego i Ariańskiej może pełnić funkcję byłego rynku o podobnej do historycznej powierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego.

Koncepcję zagospodarowania placu pokazano na planszy 4.

2.3. Zabudowa kwartałów staromiejskich

W odniesieniu do kwartałów wydzielonych i oznaczonych w studium konserwatorskim z roku 2012 w koncepcji zaprojektowano:
- kompleksową zwartą zabudowę mieszkaniowo-usługową w kwartałach nr 9a, b, c lub uzupełnienie tej zabudowy w kwartałach nr 6, 7 i 4,
- zabudowę kwartału nr 2 i 2ab w formie obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z wielopoziomowym parkingiem,
- przekształcenie kwartału nr 3 z utrzymaniem funkcji obsługi autobusowej komunikacji zbiorowej na części powierzchni,
- zabudowę lub uzupełnienie zabudowy na kwartałach nr 4a÷d, 4 f, 4g oraz 15 i 15a, 15c z zachowaniem osi widokowych i wglądów na tereny wokół zespołu Starego Miasta.

W koncepcji zaprojektowano architekturę budynków mieszkalno-usługowych kwartałów staromiejskich nawiązującą formą, gabarytami, rozmieszczeniem otworów okiennych i drzwiowych do zabudowy historycznej. Budynki usługowe o współczesnej architekturze nawiązują natomiast skalą i podziałami elewacyjnymi do budynków historycznych. Zakłada się, że w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” ustalone zostaną takie przepisy dotyczące gabarytów obiektów, zasad kształtowania zabudowy oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, które zapewnią realizację poszczególnych kwartałów zabudowy z zachowaniem wartości historycznych nie na zasadzie powielania i naśladowania wzorów, lecz poprzez współczesne odwołania się do tych wartości.

Szczegółowy opis przekształceń w kwartałach znajduje się w pkt 4 niniejszego opisu.

2.4. Koncepcja zagospodarowania bulwaru staromiejskiego

Bulwar staromiejski zaprojektowano na obwodzie całego Starego Miasta jako ciągły pas terenu o szerokości od 10,0 do 30 m, stanowiący pętlę o długości ok. 3,3 km, połączony z obszarami otaczającymi po zachodniej i wschodniej stronie.

Na przeważającej długości przebiegu jest to bulwar nadrzeczny z enklawami zieleni parkowej, dostępem do istniejącej i projektowanej przystani dla sprzętu pływającego oraz powiązany z projektowanymi obiektami usługowymi wzdłuż wschodniego brzegu Starej Odry. W części wschodniej bulwar ma formę szerokiej alei spacerowej jako kontynuacja zaprojektowanych na całym przebiegu, dwukierunkowej trasy rowerowej i ciągu pieszego.

2.5. Koncepcja alternatywnego zagospodarowania terenów obecnie zabudowanych współczesnymi pawilonami handlowo-usługowymi.

W procesie przekształceń Starego Miasta w tym zakresie zaprojektowano:
- budowę nowych budynków mieszkalno-usługowych w miejscu istniejącego pawilonu handlowego przy ul. Słonecznej (kwartał nr 4b),
- budowę nowych budynków mieszkalno-usługowych i usługowych w miejscu istniejących budynków po północnej stronie ul. ZBOWiD oraz w miejscu obecnego pawilonu dworca autobusowego (kwartał nr 3),
- budowę nowych budynków mieszkalno-usługowych w miejscu istniejących pawilonów usługowych po południowej stronie ul. Pocztowej (kwartał nr 9a) i w miejscu istniejących pawilonów przy ul. Żymierskiego i Walki Młodych (kwartał nr 9c).

2.6. Parkingi i miejsca postojowe

Zaprojektowano parkingi w poziomie terenu, parking wielopoziomowy i miejsca postojowe jako parkowanie przykrawężnikowe wzdłuż ulic.

Parkingi w poziomie terenu:
- parking przy ul. Szkolnej w kwartale 3 dla 85 samochodów osobowych,
- parking na terenie pomiędzy kwartałem nr 1 i nr 8 dla 90 samochodów osobowych,
- parkingi przy ul. Pocztowej w kwartale nr 5 dla 180 samochodów osobowych,
- parking po północnej stronie Zamku dla 16 autobusów,
- adaptacja 2 parkingów przy istniejącej przystani rzecznej o łącznej ilości 120 stanowisk dla samochodów osobowych,
- parking na zakończeniu ul. Wodnej w kwartale nr 13 dla 40 samochodów osobowych,
- parking na Gródku w kwartale nr 14i dla 48 samochodów osobowych,
- parkingi przy projektowanej przystani o łącznej ilości 48 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- parking przy ul. Grobla w kwartale nr 15 dla 36 samochodów osobowych,
- parking przy ul. Bankowej dla 50 samochodów osobowych.

W kwartale nr 2ab zaprojektowano parking wielopoziomowy dla 300 samochodów osobowych jako obiekt zblokowany z galerią handlową i wielkopowierzchniowym obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na terenie kwartału nr 2.

Przewiduje się możliwość parkowania przykrawężnikowego wzdłuż ulic: Żymierskiego (przy kwartałach nr 9a, b, c i 10, 10a) i K. Marksa (przy kwartałach nr 10 i 10a). Łączna ilość miejsc parkingowych na obszarze Starego Miasta to liczba ok. 1000 miejsc nie licząc możliwości parkowania samochodów we wnętrzach kwartałów dla mieszkańców oraz właścicieli i pracowników obiektów usługowych i produkcyjnych.

2.7. Koncepcja systemu przestrzeni publicznej

Koncepcja tego systemu oparta jest na placach (istniejących i projektowanych), projektowanym parku staromiejskim i ciągłej ogólnodostępnej przestrzeni bulwaru staromiejskiego. System ten tworzą również tereny otaczające budynki użyteczności publicznej, usługowe i sportowo rekreacyjne. Elementy tego systemu powiązane są ciągami pieszymi i pieszojezdnymi.

System tworzą więc:
- projektowany plac wokół kościoła p.. św. Jadwigi Śląskiej,
- istniejący plac przy wejściu do Zamku,
- istniejący Plac Wolności,
- powiązania powyższych placów komunikacją pieszą wydzieloną lub w ramach ciągów pieszojezdnych w kierunku bulwaru staromiejskiego, projektowanej galerii handlowej, ośrodka obsługi autobusowej komunikacji zbiorowej, do istniejącej i projektowanej przystani dla sprzętu pływającego do zespołu szkolnego i ośrodka sportowo-rekreacyjnego.

Istotnym elementem przestrzeni publicznej jest obszar parku staromiejskiego zaprojektowanego poprzez adaptację istniejącej urządzonej zieleni miejskiej. Lokalizacja parku znajduje się w centralnej części Starego Miasta w miejscu dogodnych powiązań z całym układem systemu przestrzeni publicznej.

Przestrzeń bulwaru staromiejskiego powiązana jest z układem Starego Miasta w 12 miejscach,
a z terenami otaczającymi w 4 miejscach (2 w kierunku wschodnim i 2 w kierunku zachodnim).

2.8. Koncepcja kształtowania zieleni

W koncepcji można określić trzy układy zieleni:
- zieleń ogólnodostępna,
- zieleń w kwartałach o ograniczonej dostępności,
- zieleń na terenach prywatnych.

W układzie zieleni ogólnodostępnej wyróżnia się zieleń wysoką i niską towarzyszącą bulwarowi staromiejskiemu oraz powiązaną z tym bulwarem bezpośrednio istniejąca i projektowana zieleń enklaw parkowych.

Łącznie przy bulwarze wydzielono 9 enklaw parkowych z których pod względem powierzchni i znaczenia kulturowego wyróżnia się zieleń po wschodniej stronie Zamku.

Drugim elementem zieleni ogólnodostępnej jest park staromiejski o powierzchni około 1,2 ha jako oddzielny element zieleni miejskiej na kwartałach byłej zabudowy Starego Miasta, które zgodnie z założeniami koncepcji świadomie nie zostały wskazane do zabudowy na planowanym etapie rozwoju miasta.

Zieleń o ograniczonej dostępności towarzyszy obiektom użyteczności publicznej i usługowym oraz sportowo-rekreacyjnym (zespół szkolny, ośrodek sportowo-rekreacyjny, projektowane tereny sportowo-rekreacyjne Gródka), której dostępność możliwa jest w trakcie ich funkcjonowania. Ta forma zieleni to również zieleń urządzona we wnętrzach kwartałów zabudowy, których właścicielami mogą być wspólnoty mieszkaniowej lub podmioty o innej formie organizacyjnej.

Zieleń prywatna to zieleń ogrodów przydomowych oraz inne formy zieleni na działkach prywatnych związanych z zabudową jednorodzinną.

2.9. Propozycja alokacji pomnika „Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy”

Zaprojektowanie przeniesienia pomnika na wschodnią cześć terenu Placu Wolności, gdzie może być eksponowany na tle projektowanej wschodniej pierzei tego placu z zabudową mieszkalno-usługową.

2.10. Dominanty przestrzenne, osie kompozycji układu i osie widokowe oraz miejsca powiązań zespołu staromiejskiego z rzeką Odrą i starym korytem Odry

Graficzny wyraz powyższych elementów kompozycji funkcjonalno-przestrzennej projektu pokazano na planszy 1. Zaprojektowano lub zachowano następujące elementy kompozycji:
- dominanty przestrzenne:
▪ istniejąca wieża kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej,
▪ element architektoniczny projektowanej galerii handlowej nawiązujący do wyróżnienia architektonicznego byłego ratusza,
▪ wieża północna i dach w budynku Zamku po odbudowie, oraz wieża przy odbudowanej części wejściowej do Zamku,
▪ nowe zadaszenie budynku wielorodzinnego w kwartale nr 13,
▪ latarnia rzeczna przy projektowanej przystani,
- osie kompozycji układu:
▪ główne osie kompozycji odczytane zostały z układu stanu zagospodarowania obszaru tj. oś północ – południe, to oś wzdłuż ulic Ariańskiej i Żymierskiego, a oś wschód – zachód wzdłuż ulic Partyzantów i Bankowej uczytelniona została poprzez jej kontynuację na tereny otaczające,
▪ w kompozycji poszczególnych części zespołu dążono do wydzielenia kwartałów zabudowy w kształcie możliwie jak najbardziej zbliżonym do historycznego,
- osie widokowe:
▪ w projektowanym układzie zabudowy zachowano osie widokowe w kierunku północnym i zachodnim tj. na prawobrzeżną część miasta, oraz tereny otwarte ujścia Bobru do Odry, oraz w kierunku wschodnim z przedpola Zamku jako widok na Odrę i poldery zalewowe,
- wyznaczono szereg miejsc powiązań zespołu staromiejskiego z rzeką Odra i starym korytem Odry zarówno jako powiązania funkcjonalno-przestrzenne jak i widokowe:
▪ powiązania funkcjonalno-przestrzenne z rzeką Odrą zaprojektowano poprzez nowe (w 5 miejscach) powiązania zespołu mieszkaniowego „Rybaki” z projektowanym nad Odrą bulwarem, który również określa dostępność zaprojektowanego zespołu na Gródku.

Natomiast powiązania zespołu z starym korytem Odry wynikają z zaprojektowanego bulwaru połączonego z ulicą Grobla oraz poprzez kładkę z terenami otaczającymi stare koryto na jego lewym brzegu. Znaczące w kompozycji zespołu powiązania widokowe pokazano na planszy 1.

2.11. Koncepcja obiektów i urządzeń małej architektury

W wizualizacjach pokazano proponowane formy fontanny na placu św. Jadwigi oraz obiektów i urządzeń małej architektury.

Przewiduje się, że w rewitalizacji zespołu w tym zakresie wskazane byłoby usytuowanie obiektów małej architektury na projektowanych rondach (np. symbol bramy miasta), zaprojektowanie wiat przystanków autobusowych, straganów targowiska, itd.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

Na planszy 1 załączono schemat planu zagospodarowania przestrzennego, będący syntezą zaprojektowanej w konkursie koncepcji programowo-przestrzennej w konwencji rysunku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniami zgodnymi z obowiązującymi zasadami jego zapisu.

W koncepcji dla tak wydzielonych rodzajów przeznaczenia podstawowego terenów przeznaczono następujące powierzchnie:
- MN – tereny zabudowy jednorodzinnej – 3,3 ha
- MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 4,7 ha
- U – tereny zabudowy usługowej – 3,0 ha
- UC – tereny usługowej z obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – 0,7 ha
- US – tereny sportu i rekreacji – 8,0 ha
- PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – 4,3 ha
- ZP – tereny zieleni urządzonej – 4,3 ha
- ZN – tereny z przewagą zieleni niskiej – 4,7 ha
- ZM – tereny ogrodów przydomowych – 0,4 ha
- WS – tereny wód powierzchniowych – 13,8 ha
- KD – tereny komunikacji drogowej – 3,8 ha
- KDX – tereny ciągów pieszojezdnych – 1,9 ha
- KDS – tereny obsługi komunikacji samochodowej – 0,2 ha
- P – tereny parkingów – 1,9 ha
- KP – tereny placów i ciągów komunikacji pieszej – 6,2 ha.

4. Charakterystyka projektowanych przekształceń w kwartałach zabudowy

Schemat układu kwartałów i ich oznaczeń zgodnie ze studium konserwatorskim z 2012 roku pokazano na planszy 1.

Kwartał nr 1 – obudowa zwarta obrzeżna budynkami mieszkalno-usługowymi, przy założeniu konieczności przeznaczenia całego parteru dla usług. Wysokość zabudowy od strony byłego rynku – trzy kondygnacje z dachem mansardowym. Pozostałe pierzeje zabudowy od dwóch do trzech kondygnacji z uwzględnieniem podziałów pionowych wynikających z historycznego wydzielenia parcel w kwartale. Ograniczenie doświetlenia poddasza od strony pierzei zewnętrznych do dolnej połaci dachu. Dojazd do wnętrza kwartału od ulic przylegających do pierzei północnej i południowej.

Kwartał nr 2 – obudowa zwarta obrzeżna w formie obiektu wielkopowierzchniowego z programem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zblokowanym od północy z parkingiem wielopoziomowym.

W rozplanowaniu obiektu uwzględniono:
- górne doświetlenie wnętrza obiektu jako przeszklenie nawiązujące do obrysu byłego wnętrza kwartału,
- wysokość trzech kondygnacji z dachem nawiązującym do dachów wysokich zabudowy historycznej,
- akcentowanie narożnika południowo-wschodniego poprzez formę architektoniczną nawiązującą do wieży byłego ratusza,
- akcentowanie wejścia do budynku od strony południowej do parkingu zaprojektowanego pomiędzy kwartałami 1 i 8 dla 115 samochodów osobowych,
- dojazd do budynku od strony zachodniej poprzez kubaturę parkingu wielopoziomowego

Kwartał nr 2ab – zachowanie budynku istniejącego w północnej części kwartału. W południowej części kwartału zaprojektowano 3 kondygnacyjny parking nadziemny dla co najmniej 300 samochodów osobowych rozplanowany w formie obudowy pierzei kwartału z przeszkleniem doświetlenia górnego z nawiązaniem do dachów wysokich zabudowy historycznej. Powiązanie funkcjonalno-przestrzenne kwartałów 2, 2a,b i 3 zaplanowano poprzez przeszklony łącznik, akcentowany również w rzucie budynków. Wjazd i wyjazd do parkingu zaplanowano od strony zachodniej.

Kwartał nr 3 – wymiana i przekształcenie istniejących kubatur usługowych poprzez zaprojektowanie zwartej obrzeżnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż południowej i zachodniej pierzei kwartału przy założeniu, że partery budynków przeznaczone będą dla usług, a budynek zlokalizowany w południowej części pierzei zachodniej będzie spełniał również funkcję obsługi podróżnych zbiorową komunikacją autobusową. Wysokość projektowanej zabudowy od 2 do 3 kondygnacji z narożnikiem trzykondygnacyjnym z dachem mansardowym. W północnej części kwartału wyeksponowano pozostałości murów obronnych z zachowaniem przejścia do stanowisk autobusowych. Zmieniono rozplanowanie placu dla autobusów oraz w części wschodniej kwartału zaplanowano parking dla 85 samochodów osobowych. Dojazd do wnętrza kwartału przejazdami bramowymi od strony południowej i zachodniej. Zaprojektowano przewiązkę łącząca kwartał z obiektem planowanym w kwartale 2.

Kwartały nr 4a, 4b, 4c – zabudowa dwukondygnacyjna z dachami wysokimi dwuspadowymi, kalenicą usytuowaną równolegle do ul. Słonecznej przy zachowaniu budynków istniejących w kwartale 4a i 4c oraz likwidacji obiektu handlowego istniejącego w kwartale 4b. Nowe budynki mieszkano-usługowe zaprojektowano w kwartałach 4a i 4b z pozostawieniem nie zabudowanych części kondygnacji parterów umożliwiając zachowanie widoków z rejonu ulicy Słonecznej w kierunku rzeki Odry i prawobrzeżnej części Krosna Odrzańskiego. W kwartale 4c zaprojektowano lokalizację nowego dwukondygnacyjnego budynku usługowego z dwuspadowym dachem wysokim.

Kwartał nr 4z – obiekt zabytkowego Zamku do odbudowy według zaleceń konserwatorskich jako obiekt o funkcji usług publicznych kultury, edukacji, administracji i rekreacji z dopuszczeniem uzupełniających usług komercyjnych.

Kwartał nr 4s – zaprojektowano zespół zieleni parkowej z zachowaniem ukształtowania układu byłego bastionu, wykorzystaniem istniejącego schronu i powiązaniem terenu parku z budynkiem Zamku, zespołu szkolnego i zespołu budynków i obiektów ośrodka sportowo-rekreacyjnego.

Kwartał nr 4p – rewitalizacji placu przed zamkiem oraz budynkiem wejścia do Zamku. Zaprojektowano plac o funkcjach – placu handlowego targowiska z niskimi drewnianymi straganami jak również placu z tymczasowymi obiektami lokalizowanymi na czas organizacji imprez okolicznościowych, kiermaszy, koncertów itp. W północnej części kwartału zaplanowano odtworzenie byłego spichlerza w jego historycznych gabarytach dla funkcji usługowej.

Kwartał nr 4 – zachowanie istniejących budynków przy założeniu zwiększenia programu usługowego istniejących budynków z przekształceniem budynków istniejących w południowo zachodnim narożniku do wysokości 3 kondygnacji z dachami wysokimi. Dojazd do kwartału od strony kwartału 4d oraz poprzez wjazd bramowy od ulicy Szkolnej.

Kwartały nr 4d i 4e – zachowanie istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych w kwartałach 4d oraz urządzeń sportowych w kwartale 4e z możliwością powiększenia powierzchni tego kwartału w kierunku północno-wschodnim bez możliwości lokalizacji nowych budynków. Dojazd do kwartałów od strony ul. Pocztowej.

Kwartał nr 5 – zachowanie funkcji i obiektów produkcyjno-magazynowych ze wskazaniem zwiększenia znaczenia funkcji usługowej. W części północnej kwartału zaplanowano parkingi dla samochodów osobowych o łącznie 180 stanowisk. Wysokość nowej zabudowy nawiązuje do wysokości budynków istniejących. Wjazd na teren kwartału od ul. Pocztowej oraz od ul. Bankowej.

Kwartał nr 5a – zachowanie wolnostojącego budynku przy ul. Lipowej z przebudową i przekształceniem istniejących budynków dla funkcji usługowej i mieszkaniowo usługowej jako obudowa placu tworzonego przez skrzyżowanie typu rondo. Wysokość zabudowy – 2 kondygnacyjna z wysokim, dwuspadowym dachem. Wjazd do wnętrza kwartału od ul. Bankowej i od ul. Lipowej. Przez południową część kwartału zaplanowano trasę bulwaru nadrzecznego.

Kwartał nr 6 – zachowanie zabudowy zabytkowej oraz uzupełnienie pierzei wschodniej Placu Wolności budynkami mieszkalno-usługowymi o wysokości 2 kondygnacji z wysokimi dachami, dwuspadowymi w zabudowie zwartej tworzącej pierzeję zachodnią kwartału nr 6. Dojazd do wnętrza kwartału ciągiem pieszojezdnym od strony ulicy Bankowej lub Lipowej.

Kwartał nr 6a – zachowanie zabudowy zabytkowej bez uzupełnienia kwartału nowymi budynkami.

Kwartał nr 7 – zachowanie zabudowy zabytkowej budynków tworzących pierzeję ulicy Walki Młodych i Pocztowej. Projektowane uzupełnienie pierzei zachodniej kwartału 2 skrajnymi budynkami o gabarytach i formie architektonicznej jak budynki istniejące w tej pierzei. Przebudowa wnętrza kwartału z możliwością zabudowy w południowo-wschodnim narożniku i z dojazdem do ulicy Wąskiej.

Kwartały nr 7a i 7b – zachowanie zabudowy zabytkowej z projektowaną dobudową nowego budynku mieszkalno-usługowego w kwartale 7a w pierzei ulicy Pocztowej. Zaprojektowano budynek 2 kondygnacyjny z dachem wysokim dwuspadowym o kalenicy usytuowanej równolegle do ul. Pocztowej.

Kwartał nr 8 – na terenie kwartału w otoczeniu kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej zaproponowano plac publiczny mogący pełnić funkcję byłego rynku na Starym Mieście. Zaprojektowano:
- płytę placu według propozycji na odrębnym rysunku z zachowaniem wartościowego drzewostanu,
- zachowanie istniejących budynków zabytkowych,
- możliwość uzupełnienia pierzei utworzonych z budynków istniejących 3 budynkami mieszkalno-usługowymi o wysokości odpowiadającej budynkom przy ul. ZBOWiD.
Dojazd do wnętrza kwartału od ul. Szkolnej, a okazjonalne dojazdy na płytę placu od strony
ul. Pocztowej.

Kwartał nr 9a – zaprojektowano utworzenie nowego kwartału zwartej, obrzeżnej zabudowy budynkami mieszkalno-usługowym o wysokości 3 kondygnacji z dachami mansardowymi na narożniku ul. Pocztowej i Żymierskiego oraz o wysokości 3 kondygnacji z dachami wysokimi, dwuspadowymi w pozostałych pierzejach kwartału. W podziałach pionowych elewacji zaprojektowano nawiązanie do historycznych podziałów parcel w kwartale.Dojazd do wnętrza kwartału zaprojektowano od strony południowej od projektowanego ciągu pieszojezdnego.

Kwartały nr 9b i 9c – zaprojektowano zachowanie 2 budynków mieszkalnych przy ul. Walki Młodych i realizacja nowych pierzei budynkami usytuowanymi wzdłuż ulic Żymierskiego, Walki Młodych i Bankowej w miejscu zlikwidowanej zabudowy usługowej i gospodarczej. Forma architektoniczna i zasady zabudowy jak w kwartale nr 9a. Zabudowa narożnika kwartału nr 9c stanowiła będzie obudowę wnętrza placu utworzonego przez skrzyżowanie typu rondo. Dojazdy do wnętrza kwartałów zaprojektowano od ciągów pieszojezdnych pomiędzy ulicą Żymierskiego i Walki Młodych.

Kwartały nr 10 i 10a – adaptacja istniejącej zieleni miejskiej dla kształtowania parku staromiejskiego o powierzchni około 1,5 ha. Zaprojektowano główną arterię pieszą na kierunku północ-południe, widok wzdłuż której zamknięty jest od północy zabudową kwartałów nr 1 i nr 2, a od południa zabudową w narożniku kwartału przy rondzie. Zaprojektowano również arterię pieszą pomiędzy ulicą Żymierskiego i K. Marksa jako powiązanie terenów otaczających z parkiem oraz przystankiem autobusowym przy ul. Żymierskiego. W południowej części kwartału nr 10 a zachowano budynek zabytkowy oraz zaprojektowano nowy budynek o gabarytach w formie obudowy placu jak projektowana zabudowa kwartału 9c.

Kwartały nr 11 i 11a – zachowanie istniejących zespołów zabudowy jednorodzinnej szeregowej w jej dotychczasowych gabarytach. Nie planuje się uzupełnienia zabudowy nowymi budynkami. W północnej części kwartału nr 11 zaprojektowano parking dla około 30 samochodów osobowych.

Kwartały nr 12 i 12a – zachowanie istniejących budynków zabytkowych i budynków będących w dobrym stanie technicznym oraz możliwość uzupełnienia zabudowy wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi o 2 kondygnacjach z wysokim dachem, dwuspadowym, kalenicą sytuowaną równolegle do ul. Grobla. W północnej części kwartału nr 12 zaprojektowano parking dla 18 samochodów osobowych.

Kwartał nr 13 – adaptacja istniejącego budynku wielorodzinnego oraz zabudowy usługowej ze zmianą ich formy architektonicznej poprzez zmianę kształtu dachu na wysoki, dwuspadowy nad budynkiem wielorodzinnym i kubaturą usługową istniejącą w północnej części kwartału, oraz dominantą przestrzenną nawiązującą do wysokości dawnego budynku istniejącego w tym miejscu. Zaprojektowano również zmiany otoczenia zabudowy w części północnej kwartału po zachodniej stronie skrzyżowania typu rondo. Zaprojektowano elementy zieleni parkowej i małej architektury pomiędzy rondem a zabudową usługową oraz koliste przekrycie przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu z widokiem na Odrę i zabudowę miasta na prawym brzegu rzeki. W północnej części kwartału zaprojektowano taras widokowy a główny dojazd do kwartału zaprojektowano od ul. Bobrowej i ul. Wodnej.

Kwartały nr 14a, 14b, 14c, 14d – zachowanie zabudowy zabytkowej i w dobrym stanie technicznym. Zaprojektowano możliwość uzupełnienia kwartałów budynkami mieszkalnymi wolnostojącymi o 2 kondygnacjach z dachami wysokimi, dwuspadowymi. W północnej części kwartałów nr 14b i 14d wydzielono pas terenów ogrodów przydomowych jako strefa buforowa pomiędzy istniejącą i projektowaną zabudową przy ul. Bobrowej, B. Prusa, Rybaki i Żeromskiego, a projektowanym bulwarem nad Odrą.

Kwartał nr 14f i 14g – zachowanie budynku zabytkowego w kwartale 14f oraz możliwość lokalizacji 4 nowych wolnostojących budynków usługowych i mieszkalno-usługowych o kubaturach jak budynki na kwartałach 14a÷14d.

Kwartał nr 14h – projektowany zespół zieleni parkowej oraz budynek usługowy w miejscu połączenia projektowanego bulwaru z kładką pieszojezdną nad Kanałem Ulgi będącej dojazdem do kwartału 14i (tzw. Grodzisko). Zaprojektowano budynek usługowy o dwóch kondygnacjach z dachem wysokim, dwuspadowym z tarasem wewnętrznym od strony zachodniej oraz tarasem od strony północnej z widokiem na Odrę.

Kwartał nr 14i – zaprojektowano rewitalizację zabytkowego budynku i pozostałości dawnego grodziska oraz możliwość budowy nowego obiektu usługowego jako zaplecze do zaprojektowanych w tym rejonie terenów sportowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem terenów otwartych na zachód od Kanału Ulgi. Przy budynkach od północy zaprojektowano przystań dla łodzi i sprzętu pływającego. Budynki projektowane są jako dwukondygnacyjne z dwuspadowym dachem.

Kwartał nr 15 – zachowanie istniejącej zabudowy zabytkowej z możliwością uzupełnienia nowymi wolnostojącymi budynkami parterowymi z wysokim dachem z podziałem na budynki o funkcji mieszkaniowej lokalizowane wzdłuż wschodnich granic kwartału (przy ul. Grobla) i o funkcji usługowej wzdłuż zachodnich granic kwartału jako obiektów towarzyszących projektowanej wzdłuż brzegu Kanału Ulgi trasy pieszo-rowerowej z zielenią parkową w formie bulwaru nadrzecznego. W południowo-wschodniej części kwartału zaprojektowano kładkę pieszą nad wodami Kanału Ulgi na osi powiązań z głównym obszarem przestrzeni publicznej w centrum zespołu staromiejskiego. Zaprojektowano obsługę komunikacyjną kwartału od ciągu pieszojezdnego ul. Grobla.

Kwartał nr 15a – projektowana przystań rzeczna dla łodzi i sprzętu pływającego wraz z towarzysząca zabudową usługową oraz uzupełniającą mieszkaniową. Zaprojektowano zespół budynków 2 kondygnacyjnych z dwuspadowym dachem wysokim z przejściami dla pieszych w kondygnacjach parteru. W południowo-zachodnim narożniku na cyplu brzegu rzeki zaprojektowano latarnię rzeczną jako dominantę przestrzenną orientująca w położeniu przystani oraz element uatrakcyjniający system przestrzeni publicznej zespołu.

Kwartał nr 15b – zaprojektowano arterię pieszo-rowerową jako bulwar nad rzeką z towarzyszącą zielenią(z przewagą zieleni niskiej) jako „ciche” miejsce wypoczynku korzystających z rekreacji rowerowej lub pieszej.

Kwartał nr 15c – adaptacja i przebudowa istniejących budynków dla funkcji usługowej przy zachowaniu formy budynków 2 kondygnacyjnych z dachem wysokim. W północnej części kwartału zaprojektowano budynek usługowy stanowiący obudowę placu utworzonego w rejonie skrzyżowania typu rondo. W części południowej kwartału w nawiązaniu do projektowanej arterii pieszo-rowerowej możliwa jest realizacja tarasu widokowego. Wjazd do wnętrza kwartału zaprojektowano od ciągu pieszojezdnego będącego kontynuacją ciągu ul. Grobla do projektowanego ronda.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl