Opracowanie koncepcji budowy sal gimnastycznych w miejscowościach Bystrzyca Górna i Grodziszcze
II miejsce

<<< powrót
  • Autorska Pracownia Architektury Maksymilian Owczarek
  • *LAB Design and Research Group
Skład zespołu:

CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA W BYSTRZYCY GÓRNEJ

KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis koncepcji zagospodarowania:


Koncepcja zagospodarowania terenu jest wynikiem analiz możliwości budowy założonej kubatury w kontekście danego kształtu działki w powiązaniu z możliwością optymalnego połączenia nowej zabudowy z istniejącym budynkiem.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analiz było przyjęcie rzutu nowej zabudowy odpowiedniego do założonego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego (pole do gry 19 x 32 m oraz zespół szatniowo-sanitarny z niezbędnym zapleczem magazynowo technicznym). Po przyjęciu odpowiedniej wielkości modułu zespół projektowy przystąpił do analiz optymalnej lokalizacji budynku sali sportowej, zachowując minimalne odległości od granicy działki wynikające z prawa budowlanego oraz miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W trakcie analiz lokalizacji budynku na działce brano pod uwagę następujące zagadnienia:

- możliwość prostego skomunikowania nowego budynku z istniejącą zabudową z możliwie najmniejszą ingerencją w istniejący i działający układ funkcjonalny szkoły
- możliwość prostego zamknięcia budynku sali w taki sposób aby mógł działać samodzielnie (niezależnie od godzin otwarcia szkoły)
- możliwość zaprojektowania oddzielnego wejścia do projektowanej sali sportowej
- możliwie najmniej inwazyjne podejście do terenu szkoły, lokalizacja budynku w taki sposób aby na pozostałym terenie istniała możliwość aranżacji placów zabaw i rekreacji w późniejszych etapach zagospodarowywania terenów wokół szkoły
- możliwie najlepszą ekspozycję nowej zabudowy

Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej wymienione aspekty, zaprojektowano prezentowane w części rysunkowej zagospodarowanie terenu. Zaprojektowany układ spełnia wszystkie założone wyżej wymienione postulaty.

Budynek zlokalizowano w zachodniej części działki, ustawiając go równolegle do granicy (takie rozwiązanie gwarantuje optymalne wykorzystanie terenu).

Budynek ustawiony jest w taki sposób, że elewacja frontowa (wejściowa) widoczna jest z drogi publicznej, dobitnie manifestując obecność obiektu, niejako naprowadzając użytkownika pozalekcyjnego na szklany łącznik, będący jednocześnie wejściem do sali sportowej.

Budynek Sali sportowej łączy się z budynkiem szkoły przy pomocy parterowego łącznika. Dla podkreślenia kierunku dojścia do sali, w części frontowej działki szkolnej zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika, które naprowadza użytkownika na szklaną ścianę łącznika holu sali sportowej. W celu uczytelnienia wejścia do sali sportowej szklana ściana łącznika, na której zaprojektowano wejście jest prostopadła do kierunku najścia.

Układ zagospodarowania terenu w części rekreacyjnej jest wynikiem nałożenia na siebie kierunków wyznaczonych przez ortogonalne rzuty budynków (istniejącego i projektowanego), wykorzystanych do zaprojektowania części utwardzonych i wyznaczenia kierunków najść i dojść i do projektowanego wejścia w szklanym łączniku.

W ramach przestrzeni wyznaczonych przez wyżej wspomniane nałożenie kierunków zaprojektowano wyposażenie PZT, ławki oraz nowoczesne zewnętrzne boisko sportowe. Tak zaprojektowana część rekreacyjna terenu szkoły ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni inspirującej młodzież do kreatywnego wykorzystania wolnego czasu oraz sprowokowania społecznych interakcji bawiącej się na przerwach i poza godzinami lekcyjnymi młodzieży.

Opis układu komunikacyjnego:

W wyniku wyżej wymienionych analiz udało się opracować optymalny układ zagospodarowania terenu w zakresie komunikacji.

Sala sportowa posiada własne wejście poprzez łącznik, który pełni jednocześnie funkcję holu wejściowego. Wejście do projektowanej sali osiągalne jest z zaprojektowanej strefy wejściowej, zlokalizowanej wzdłuż budynku istniejącego. Strefa wejściowa podkreśla wejście do sali, jednocześnie w czytelny sposób naprowadzając na nie zewnętrznego użytkownika obiektu. Strefa najścia jest połączona z istniejącym systemem chodników.

Poprzez łącznik, sala sportowa jest również skomunikowana z teren szkolnym, na którym uczniowie spędzają czas wolny w czasie przerw międzylekcyjnych.

Opis uzbrojenia terenu:

Działka posiada pełne uzbrojenie terenu. W granicach działki znajdują się następujące sieci i przyłącza:
- wodociągowe
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- elektryczne

Projektuje się przyłączenie sali sportowej do sieci istniejących na działce. W trakcie prac budowlanych zaistnieje konieczność likwidacji i poprowadzenia inną trasą krótkiego odcinka kanalizacji deszczowej.

Propozycje zapisów dla części tekstowej projektu zmiany MPZP:

Opracowana koncepcja jest zgodna z obwiązującym MPZP, w związku z czym nie zachodzi konieczność wprowadzania zmiana w części tekstowej uchwały. Informacja dotycząca zmian w części graficznej MPZP zamieszczono na planszy nr B1.

Krótka informacja o wpływie na środowisko:

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Nie przewiduje się, jedynym źródłem zanieczyszczeń będzie piec C.O.

Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów:

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów wymagających zachowania szczególnych warunków wywozu i utylizacji.

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Budynek oraz urządzenia z nim związane jest tak zaprojektowany, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub osób trzecich. Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowany obiekt nie koliduje z istniejącą zielenią wysoką, nie zachodzi konieczność wycinania drzew w trakcie trwania inwestycji. Budynek z uwagi na nieznaczną wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia, a płytkie fundamenty (brak podpiwniczenia) w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe potencjalnych drzew znajdujących się w pobliżu, nie naruszają stosunków wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Zachowany jest biologiczne czynnego terenu działki – poza powierzchnią zabudowy oraz utwardzonymi dojściami do budynku.

I. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)
Proponowany budynek jest zaprojektowany z myślą o umożliwieniu bezkolizyjnego jednoczesnego korzystania przez dwie grupy i składa się z trzech połączonych ze sobą funkcjonalnie części:

- sala gimnastyczna
- zaplecze szatniowo-techniczne
- łącznik wielofunkcyjny

Sala gimnastyczna:

Część sali gimnastycznej jest jednoprzestrzenną bryłą, stanowiącą główną część budynku i mieszczącą w sobie jego podstawową funkcję. Znajduje się w niej pole do gry o wymiarach 19 x 32 m i wysokości minimalnej 7 m, z możliwością podzielenia za pomocą kotary na dwie części celem umożliwienia jednoczesnego prowadzenia zajęć z dwiema grupami. Na polu do gry przewidziano boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m z dwoma koszami oraz boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m. Dodatkowo, zaproponowano niewielkie trybuny oddzielające funkcjonalnie i wizualnie salę gimnastyczną od zaplecza szatniowo-technicznego, składające się z dwóch modułów – każdy przeznaczony dla 27 osób (w przybliżeniu liczebność jednej klasy), w sumie 54 miejsca siedzące. Na ścianach wzdłuż dłuższych boków pola do gry przewidziano drabinki gimnastyczne.

Sala gimnastyczna doświetlona jest pasem okiennym na wysokości 4 m powyżej posadzki, otaczającym pole do gry z trzech stron, zapewniając dobre warunki oświetleniowe i umożliwiając przewietrzanie. Okna zabezpieczone są od wewnątrz siatką stalową przed przypadkowym wybiciem piłką. Oprócz tego przewidziano równomierne sztuczne oświetlenie pola do gry przy pomocy lamp sufitowych.

Przylegająca do sali komunikacja ogólna jest od niej oddzielona funkcjonalnie, lecz ściśle połączona wizualnie, na całej swojej długości zapewniając wgląd na salę.

Zaplecze szatniowo-techniczne:

Zaplecze szatniowo-sanitarne stanowi prostokątny blok wzdłuż dłuższego boku sali gimnastycznej, bezpośrednio przy komunikacji ogólnej, jednak jest ściśle oddzielone funkcjonalnie. Mieści ono:

- magazyn sprzętu sportowego zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu na pole do gry
- pomieszczenie nauczycieli z niewielką częścią szatniową i węzłem sanitarnym (prysznic, umywalnia, WC)
- dwa zespoły szatniowo-sanitarne dla uczniów, każdy wyposażony w szatnię z zamykanymi szafkami oraz węzeł sanitarny dostępny z szatni (prysznice, umywalnia, WC), przeznaczony dla jednej klasy
- dwa zespoły sanitarne dla gości – męski i damski – dostępne bezpośrednio z komunikacji ogólnej
- kotłownia dostępna z zewnątrz budynku

Łącznik wielofunkcyjny:

Łącznik wielofunkcyjny jest kluczową częścią, stanowiącą węzeł komunikacyjny spinający nowo projektowaną salę z istniejącym budynkiem szkolnym oraz częścią sportowo-rekreacyjną podwórza i niezagospodarowanym dotąd szkolnym patio. Zapewniona jest możliwość niezależnego wejścia do sali w czasie poza godzinami funkcjonowania szkoły.

Poza swoją podstawową funkcją, łącznik może być wykorzystany jako przestrzeń ekspozycyjna na wystawy prac uczniów, miejsce dla tablic informacyjnych oraz hall podczas ewentualnych imprez pozaszkolnych odbywających się na sali. Będzie też stanowił dodatkową przestrzeń do wykorzystania przez uczniów podczas przerw w przypadku pogody uniemożliwiającej wyjście na zewnątrz.

Opis projektu zagospodarowania terenu.

Układ urbanistyczny i zagospodarowanie terenu jest jedną z głównych kwestii przy projektowaniu zespołów edukacyjnych. Odpowiednia lokalizacja sali i jej relacja z istniejącym budynkiem i otoczeniem w zdecydowany sposób wpływa na cały kompleks i nowo powstałą otwartą przestrzeń dla użytkowników. Optymalne usytuowanie sali równolegle do zachodniej granicy działki zapewnia pozostawienie maksymalnie dużej dostępnej przestrzeni i jak najmniejszej ilości niezagospodarowanych ścinków terenu. Istniejąca przestrzeń jest chaotyczna i niezorganizowana zarówno z architektonicznego, jak i z urbanistycznego punktu widzenia. Stało się to głównym zadaniem do rozwiązania przy rozważaniu możliwej lokalizacji sali. W tym kontekście, celem projektu stało się uporządkowanie działki i znalezienie nowego sposobu funkcjonowania całego kompleksu.

Po południowo-zachodniej stronie szkoły zaprojektowano plac stanowiący nową reprezentacyjną wspólną strefę wejściową dla całego kompleksu z prawdziwego zdarzenia – do budynków szkoły i sali poprzez nowo projektowany łącznik oraz przez istniejące wejście do części bibliotecznej, integrując ją w ten sposób ze szkołą. Zamykający plac łącznik w naturalny sposób organizuje ruch użytkowników wewnątrz zespołu budynków, kierując ich do jego różnych części. Stanowi to nową wartość dodaną w kontekście mnogości wejść do obiektu i chaotycznego zagospodarowania działki w chwili obecnej.

Po północnej stronie działki zaproponowano strefę aktywności, stanowiącą przestrzeń do spędzania wolnego czasu podczas przerw i aktywnego odpoczynku. Jest ona określona z jednej strony przez drewnianą elewację nowo projektowanej sali, a z drugiej strony przez pozostającą z nią w dialogu ścianą lasu porastającego wzgórza. Stanowi ona atrakcyjną przestrzeń dla młodych użytkowników, zapewniając im ciągły bliski kontakt z otaczającą przyrodą oraz boisko sportowe do gier i zabaw.

Podsumowując, proponowany projekt zagospodarowania terenu spina i porządkuje obecne i nowe funkcje, zapewniając przestrzeń dla zajęć edukacyjnych i relaksu, umożliwiającą młodym użytkownikom jej efektywne wykorzystanie, przy jednoczesnej integracji z otaczającą przyrodą jako główną cechą projektu.

Opis idei rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych

Za nadrzędny cel projektowy przyjęto zaprojektowanie nowoczesnego budynku sali gimnastycznej w połączeniu z istniejącą szkołą podstawową, lecz również nawiązującego dialog z naturą i otaczającym krajobrazem – wzgórzami i lasem w bezpośrednim sąsiedztwie – zarówno poprzez swoją formę architektoniczną i zastosowane materiały. Ze względu na złożoność kontekstu otoczenia, zaproponowano oszczędną architekturę, spajającą ascetyczną formę i prostą funkcję w dynamicznej bryle. Za ekologicznym, naturalnym wyglądem podąża adaptacja nowego budynku do istniejącego otoczenia zarówno w kontekście formy architektonicznej, jak i układu urbanistycznego, określając nową przestrzeń spotkań i aktywności w czasie przerw.

Główna idea projektu to prosta architektura, zunifikowana zarówno w sensie formy jak i użytego materiału, zamykająca w sobie salę gimnastyczną wraz z niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi. Stanowiące wielką wartość lokalizacji naturalne otoczenie prowadzi do zastosowania naturalnych materiałów elewacyjnych, takich jak proste listwy z naturalnego drewna, kojarzące się z pniami otaczających drzew. Dynamiczny kształt bryły z nieco asymetrycznym dwuspadowym dachem nawiązuje do architektury otaczających budynków oraz ukształtowania terenu – wzgórz stanowiących bezpośrednie tło szkoły.

Idea określona jako „dynamika lasu” polega na przyjęciu jako punkt wyjścia przestrzeni pośród otoczonej drzewami, ograniczonej ścianami z pni drzew wokół, tworzących swego rodzaju półprzepuszczalną przegrodę. Ta inspiracja doprowadziła do zastosowania na elewacji z listew z naturalnego drewna. Ich wielokrotne powtórzenie w nieregularnych płaszczyznach – podobnie jak powtarzające się pnie w leśnych drzew – tworzy charakter projektu. Drewniane ściany stają się otoczeniem nowo projektowanej funkcji, aż po zamykającą bryłę budynku nieregularną formę dachu. Elewacja stanowi swego rodzaju skórę, otaczającą przestrzeń wewnątrz sali za pomocą spiralnie wznoszących się pasm drewnianych listew, o różnych wysokościach i układzie. Jedno z pasm przechodzi w okna, zapewniające naturalne doświetlenie wnętrza światłem dziennym. Wnętrze sali podąża za tą ideą. Drewniane elementy wyposażenia, odkryta więźba dachowej o ciekawej, nieco asymetrycznej formie oraz widoczne przez okna w górze tło w postaci lasu sprawiają wrażenie przebywania pośród drzew.

Nieregularna, naturalna forma budynku łączy się z funkcjonalnym podejściem do projektu. Część zaplecza szatniowo-technicznego została umieszczona dokładnie pomiędzy właściwą salą gimnastyczną, a istniejącą szkołą, zapewniając maksymalną wygodę i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Dojście do niej stanowi korytarz oddzielony niewielkimi trybunami od pola do gry, zapewniając tym samym wizualne powiązanie obu przestrzeni.

Elementem spajającym cały kompleks jest wielofunkcyjny łącznik, stanowiący nowe wejście do całego zespołu budynków, umożliwiając jednakże niezależne korzystanie z sali po godzinach pracy szkoły. Może on również spełniać funkcję przestrzeni ekspozycyjnej do prezentacji prac uczniów, miejsce na tablice informacyjne, alternatywną przestrzeń dla zajęć poza klasami lub hall podczas imprez pozaszkolnych odbywających się w sali gimnastycznej. Łącznik stanowi przestrzeń przejściową pomiędzy nowo projektowanym placem wejściowym i strefą aktywności z jednej strony, a budynkiem szkoły i nową salą z drugiej – jest nowym miejscem spotkań dla użytkowników budynku. Wykorzystuje również nieużytkowane obecnie patio, nadając mu nową jakość i funkcję rekreacyjną. Jego forma – szklana bryła z lekkim przekryciem – delikatnie wpisuje się w istniejącą kameralną architekturę budynku szkoły, otwierając jego wnętrze na otaczającą przyrodę. Jest elementem w przemyślany sposób wkomponowanym w istniejące założenie i spajającym wszystkie jego elementy, przekształcając niewielką szkołę z salą gimnastyczną w nowoczesny kompleks edukacyjny z prawdziwego zdarzenia. Ponadto, jego lokalizacja wykorzystuje istniejące nieużywane wejście prowadzące bezpośrednio do serca szkoły – do korytarza przy szatni, klatce schodowej, sekretariacie i gabinecie dyrektora – nie ingerując w obecny układ budynku szkoły i nie powodując konieczności przebudowy.

Podsumowując, chęć stworzenia naturalnej przestrzeni z naturalnych materiałów określiła i zdominowała architekturę projektowanego budynku. Przyjęty sposób myślenia i zaproponowany w konsekwencji projekt poprzez swoistą wyrafinowaną prostotę, a jednocześnie dynamiczną formę z elewacją z listew z naturalnego drewna w idealny sposób komponuje się z otoczeniem i sąsiadującą ścianą lasu. W efekcie – nowoczesny, lecz ciepły i kameralny w swoim wyrazie budynek wychodzi naprzeciw młodym użytkownikom oraz wymaganiom stawianym współczesnej szkole jako miejscu rozwoju, zdobywania wiedzy i kształtowania postaw społecznych.

Zestawienie powierzchni i kubatur dla zakresu opracowania:

Zakres opracowania zadania w Bystrzycy Górnej obejmuje:
- projektowaną salę gimnastyczną
- projektowany plac wejściowy
- projektowane zagospodarowanie terenu szkoły – strefę aktywności
- projektowane boisko sportowe
- projektowane zagospodarowanie zielenią
- adaptacja szkolnego patio

Dla budynków w zakresie opracowania:

powierzchnia całkowita – 1060,58 m2
powierzchnia użytkowa – 999,58 m2
kubatura – 8410,58 m3

Opis elementów konstrukcyjnych, wykończenia i wyposażenia

Konstrukcja budynku:

fundamenty – żelbetowe ławy fundamentowe

ściany konstrukcyjne – konstrukcja żelbetowa (trzpienie + wieńce), wypełnienie z bloczków silikatowych grubości 15cm, warstwa termiczna ze styropianu grubości 15 cm

konstrukcja dachu – tradycyjne wiązary drewniane lub wiązary z drewna klejonego, zaplecze szatniowe strop żelbetowy.

Wykończenie:

ściany wewnętrzne – tynk cementowo gipsowy, malowanie farbami emulsyjnymi

elewacje – deski elewacyjne na podkonstrukcji drewnianej

wykończenie ścian i podłóg w węźle sanitarnym – glazura

podłoga sala sportowa – podłoga sportowa

stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płycinowe

stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna – stolarka PCV

pokrycie dachu – sala płyta warstwowa, zaplecze stropodach

Wyposażenie:

węzły sanitarne – biały montaż (umywalki, miski ustępowe, pisuary), ścianki systemowe MDF

sala sportowa – stałe wyposażenie: zestaw do koszykówki (dwa kosze + dwie tablice), drabinki gimnastyczne drewniane, otwory montażowe w podłodze pod dodatkowy osprzęt sportowy według zapotrzebowania inwestora, kurtyny rozdzielające

Opis instalacji wewnętrznych wraz z przyjętym systemem ogrzewania

Projektuje się wewnętrzne instalacje:

- elektryczną (oświetlenia i gniazd wtykowych)
- wody zimnej i ciepłej dla celów bytowo-gospodarczych
- instalację kanalizacji sanitarnej
- wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna w sali sportowej z modułem nagrzewnicy powietrza nawiewanego, wywiewna w zapleczu szatniowo-sanitarnym)
- system ogrzewania – instalacja C.O. (ogrzewanie za pomocą grzejników wspomagane nawiewem ciepłego powietrza)

Opis charakterystyki ekologicznej i przyjętych systemów pozyskiwania i ochrony energii

- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu warstwą gwarantującą zapewnienie wymaganej wartości wskaźnika przenikania ciepła
- możliwość zamontowania modułu wymiany ciepła w centrali wentylacyjnej (rekuperacja)
- możliwość zamontowania paneli solarnych w celu wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej

CZĘŚĆ OPISOWA DLA ZADANIA W GRODZISZCZU

I. KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis koncepcji zagospodarowania:


Koncepcja zagospodarowania terenu jest wynikiem analiz możliwości budowy założonej kubatury w kontekście danego kształtu działki w powiązaniu z możliwością optymalnego połączenia nowej zabudowy z istniejącym budynkiem.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analiz było przyjęcie rzutu nowej zabudowy odpowiedniego do założonego przez Zamawiającego programu funkcjonalnego (pole do gry 19 x 32 m oraz zespół szatniowo-sanitarny z niezbędnym zapleczem magazynowo technicznym). Po przyjęciu odpowiedniej wielkości modułu zespół projektowy przystąpił do analiz optymalnej lokalizacji budynku sali sportowej, zachowując minimalne odległości od granicy działki wynikające z prawa budowlanego.

W trakcie analiz lokalizacji budynku na działce brano pod uwagę następujące zagadnienia:

- możliwość prostego skomunikowania nowego budynku z istniejącą zabudową z możliwie najmniejszą ingerencją w istniejący i działający układ funkcjonalny szkoły
- możliwość prostego zamknięcia budynku sali w taki sposób aby mógł działać samodzielnie (niezależnie od godzin otwarcia szkoły)
- możliwość zaprojektowania oddzielnego wejścia do projektowanej sali sportowej
- możliwie najmniej inwazyjne podejście do terenu szkoły, lokalizacja budynku w taki sposób aby na pozostałym terenie istniała możliwość aranżacji placów zabaw i rekreacji w późniejszych etapach zagospodarowywania terenów wokół szkoły
- możliwie najlepszą ekspozycję nowej zabudowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej wymienione aspekty zaprojektowano prezentowane w części rysunkowej zagospodarowanie terenu. Zaprojektowany układ spełnia wszystkie założone wyżej wymienione postulaty.

Budynek zlokalizowano w środkowej części działki, ustawiając go równolegle do dłuższej granicy działki i przytulono maksymalnie do południowej jej granicy (takie rozwiązanie gwarantuje optymalne wykorzystanie terenu), dzięki czemu w strefie wejściowej tworzy się czytelne przedpole, które zostało efektownie zagospodarowane.

Budynek sali sportowej łączy się z budynkiem szkoły przy pomocy parterowego łącznika, zlokalizowanego na wprost głównego wejścia na teren szkoły. Budynek szkoły i projektowanej sali sportowej zamykają w nawias przedpole wejściowe, tworząc uporządkowany plac przed wejściem. Szkoła i nowo projektowana sala tworzą ortogonalny układ składający się w przyjemny i łatwy w odbiorze kompleks.

Opis układu komunikacyjnego:

W wyniku wyżej wspomnianych analiz udało się opracować optymalny układ zagospodarowania terenu w zakresie komunikacji.

Sala sportowa posiada własne wejście poprzez łącznik, który pełni jednocześnie funkcję holu wejściowego do budynku szkoły. Wejście do projektowanej sali osiągalne jest z zaprojektowanej strefy wejściowej powstałej pomiędzy istniejącym i projektowanym budynkiem. Strefa wejściowa podkreśla wejście do łącznika, jednocześnie w czytelny sposób naprowadzając na nie użytkownika obiektu.

Opis uzbrojenia terenu:

Działka posiada pełne uzbrojenie terenu. W granicach działki znajdują się następujące sieci i przyłącza:

- wodociągowe
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- elektryczne

Projektuje się przyłączenie sali sportowej do sieci istniejących na działce. W trakcie prac budowlanych zaistnieje konieczność likwidacji i poprowadzenia inną trasą krótkiego odcinka kanalizacji deszczowej.

Propozycje zapisów dla części tekstowej projektu zmiany MPZP:

Dla terenu objętego zakresem opracowania w dniu złożenia pracy konkursowej nie istniał obowiązujący MPZP.

Krótka informacja o wpływie na środowisko:

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

Nie przewiduje się, jedynym źródłem zanieczyszczeń będzie piec C.O.

Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów:

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów wymagających zachowania szczególnych warunków wywozu i utylizacji.

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Budynek oraz urządzenia z nim związane jest tak zaprojektowany, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub osób trzecich. Budynek z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowany obiekt nie koliduje z istniejącą zielenią wysoką, nie zachodzi konieczność wycinania drzew w trakcie trwania inwestycji. Budynek z uwagi na nieznaczną wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia, a płytkie fundamenty (brak podpiwniczenia) w niewielkim stopniu naruszają układy korzeniowe potencjalnych drzew znajdujących się w pobliżu, nie naruszają stosunków wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Zachowany jest biologiczne czynnego terenu działki – poza powierzchnią zabudowy oraz utwardzonymi dojściami do budynku.

II. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Proponowany budynek jest zaprojektowany z myślą o umożliwieniu bezkolizyjnego jednoczesnego korzystania przez dwie grupy i składa się z trzech połączonych ze sobą funkcjonalnie części:

- sala gimnastyczna
- zaplecze szatniowo-techniczne
- łącznik wielofunkcyjny

Sala gimnastyczna:

Część sali gimnastycznej jest jednoprzestrzenną bryłą, stanowiącą główną część budynku i mieszczącą w sobie jego podstawową funkcję. Znajduje się w niej pole do gry o wymiarach 19 x 32 m i wysokości minimalnej 7 m, z możliwością podzielenia za pomocą kotary na dwie części celem umożliwienia jednoczesnego prowadzenia zajęć z dwiema grupami. Na polu do gry przewidziano boisko do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m z dwoma koszami oraz boisko do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m. Dodatkowo, zaproponowano niewielkie trybuny oddzielające funkcjonalnie i wizualnie salę gimnastyczną od zaplecza szatniowo-technicznego, składające się z dwóch modułów – każdy przeznaczony dla 27 osób (w przybliżeniu liczebność jednej klasy), w sumie 54 miejsca siedzące. Na ścianach wzdłuż dłuższych boków pola do gry przewidziano drabinki gimnastyczne.

Sala gimnastyczna doświetlona jest pasem okiennym na wysokości 4 m powyżej posadzki, otaczającym pole do gry z trzech stron, zapewniając dobre warunki oświetleniowe i umożliwiając przewietrzanie. Okna zabezpieczone są od wewnątrz siatką stalową przed przypadkowym wybiciem piłką. Oprócz tego przewidziano równomierne sztuczne oświetlenie pola do gry przy pomocy lamp sufitowych.

Przylegająca do sali komunikacja ogólna jest od niej oddzielona funkcjonalnie, lecz ściśle połączona wizualnie, na całej swojej długości zapewniając wgląd na salę.

Zaplecze szatniowo-techniczne:

Zaplecze szatniowo-sanitarne stanowi prostokątny blok wzdłuż dłuższego boku sali gimnastycznej, bezpośrednio przy komunikacji ogólnej, jednak jest ściśle oddzielone funkcjonalnie. Mieści ono:

- magazyn sprzętu sportowego zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu na pole do gry
- pomieszczenie nauczycieli z niewielką częścią szatniową i węzłem sanitarnym (prysznic, umywalnia, WC)
- dwa zespoły szatniowo-sanitarne dla uczniów, każdy wyposażony w szatnię z zamykanymi szafkami oraz węzeł sanitarny dostępny z szatni (prysznice, umywalnia, WC), przeznaczony dla jednej klasy
- dwa zespoły sanitarne dla gości – męski i damski – dostępne bezpośrednio z komunikacji ogólnej
- kotłownia dostępna z zewnątrz budynku

Łącznik wielofunkcyjny:

Łącznik wielofunkcyjny jest kluczową częścią, stanowiącą węzeł komunikacyjny spinający nowo projektowaną salę z istniejącym budynkiem szkolnym oraz częścią sportowo-rekreacyjną podwórza i niezagospodarowanym dotąd szkolnym patio. Zapewniona jest możliwość niezależnego wejścia do sali w czasie poza godzinami funkcjonowania szkoły.

Poza swoją podstawową funkcją, łącznik może być wykorzystany jako przestrzeń ekspozycyjna na wystawy prac uczniów, miejsce dla tablic informacyjnych oraz hall podczas ewentualnych imprez pozaszkolnych odbywających się na sali. Będzie też stanowił dodatkową przestrzeń do wykorzystania przez uczniów podczas przerw w przypadku pogody uniemożliwiającej wyjście na zewnątrz.

Opis projektu zagospodarowania terenu.

Układ urbanistyczny i zagospodarowanie terenu jest jedną z głównych kwestii przy projektowaniu zespołów edukacyjnych. Odpowiednia lokalizacja sali i jej relacja z istniejącym budynkiem i otoczeniem w zdecydowany sposób wpływa na cały kompleks i nowo powstałą otwartą przestrzeń dla użytkowników. Optymalne usytuowanie sali równolegle do południowo-wschodniej granicy działki zapewnia pozostawienie maksymalnie dużej dostępnej przestrzeni i jak najmniejszej ilości niezagospodarowanych ścinków terenu. Konieczność usytuowania sali od frontu szkoły ze względu na jej rozmiar diametralnie wpłynęła na cały istniejący układ funkcjonalny. W tym kontekście, celem projektu stało się jego uporządkowanie i zoptymalizowanie oraz znalezienie nowego sposobu funkcjonowania całego kompleksu. Cel ten osiągnięto poprzez zaproponowanie odpowiednio usytuowanego i zorientowanego względem pozostałych budynków.

Przed nowym wejściem do szkoły prowadzącym przez przeszklony łącznik, zaproponowano plac wejściowy jasno definiujący strefę wejściową i współgrający z nowymi i istniejącymi funkcjami, tworząc przestrzeń publiczną z prawdziwego zdarzenia. Z drugiej strony, po drugiej stronie łącznika, pomiędzy budynkiem szkoły a nową salą, powstało nowe patio, stanowiące bezpieczną przestrzeń dla uczniów, z dala od drogi, sprzyjającą wspólnemu spędzaniu czasu i relaksowi podczas przerw.

Na pozostałym pasie przed frontową elewacją sali zaprojektowano dwa boiska do koszykówki z jednym koszem, do użytku również po lekcjach. W dalszej części działki zaproponowano strefę aktywności pomiędzy salą a boiskami, z zielenią i ławkami, tworzącą atmosferę niewielkiego parku wewnątrz kompleksu edukacyjno-sportowego. Na końcu założenia, w jego północnym krańcu, zaproponowano boisko do piłki ręcznej, dające również możliwość gry w siatkówkę, piłkę nożną i inne gry zespołowe. W ten sposób zrekompensowano z nawiązką zajęcie istniejącego dotąd placu sportowego przez nową salę.

Działka szkoły jest bardzo duża. Projektowane zagospodarowanie terenu zostało w maksymalny sposób zagęszczone, pozostawiając naturalną przestrzeń zieleni na północnym i południowym końcu działki. Przestrzeń ta może stanowić rezerwę terenową oraz miejsce imprez plenerowych integrujących lokalną społeczność.

Podsumowując, proponowany projekt zagospodarowania terenu spina i porządkuje obecne i nowe funkcje, zapewniając przestrzeń dla zajęć edukacyjnych i relaksu, umożliwiającą młodym użytkownikom jej efektywne wykorzystanie, przy maksymalnie czytelnym układzie i funkcjonalnym wykorzystaniu przestrzeni.

Opis idei rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych.

Głównym priorytetem było zaprojektowanie nowoczesnej sali gimnastycznej odpowiadającej na potrzeby współczesnej szkoły i ściśle połączonej z nią funkcjonalnie. Ze względu na złożony kontekst zdecydowano się na proste i funkcjonalne rozwiązanie architektoniczne, określając formę budynku i projektowane przestrzenie poprzez ich funkcję oraz zamykając je w nowoczesnej bryle. Oszczędny w swoim wyrazie budynek koresponduje z prostotą i czytelnością nowego układu funkcjonalnego, zdefiniowanego w głównej mierze przez nowy element łącznika, przejmującym całkowicie funkcję głównego wejścia do budynków. Nowa sala w swojej prostej i eleganckiej formie, z niemal płaskim dachem w formie ciemnej bryły wyniesionej ponad boiskiem i minimalistycznym wykończeniem stanowi kontrast i przeciwwagę dla eklektycznego budynku szkoły.

Uwarunkowania działki i kontekst otoczenia prowadzi do rozwiązania opierającego się na mocnym połączeniu sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem szkoły poprzez nową strefę wejściową – nowy element stanowiący swoisty kręgosłup funkcjonalny całego kompleksu i spinający salę, zaplecze szatniowo-techniczne, boiska na zewnątrz i strefę aktywności podczas przerw.

Główną ideą projektu – określoną jako „utylitaryzm funkcji” – było zaproponowanie jednolitej architektury, funkcjonalnej i nowoczesnej. To właśnie prostota układu funkcjonalnego definiuje wszystkie jego elementy. I tak – część zaplecza szatniowo-technicznego, została umieszczona dokładnie pomiędzy właściwą salą gimnastyczną, a istniejącą szkołą, zapewniając maksymalną wygodę i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Dojście do niej stanowi korytarz bezpośrednio z głównej strefy wejściowej, oddzielony niewielkimi trybunami od pola do gry, zapewniając tym samym wizualne powiązanie obu przestrzeni. Pole do gry wewnątrz sali jest doświetlone światłem dziennym poprzez pas okien otaczający je za wszystkich stron, oddzielający bryłę budynku od przekrycia dachu ponad nim.

Szczególny nacisk położono na interakcję pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Na północno-zachodniej ścianie budynku zaprojektowano swego rodzaju drugą skórę budynku z metalowych siatek, stanowiących jednocześnie ochronę okien i elewacji od strony boiska podczas korzystania z zainstalowanych na niej koszy. W szczytowych elewacjach budynku zaproponowano ekrany – duże okna tworzące wizualne połączenie pomiędzy salą a strefami aktywności i nowym patio pomiędzy salą a budynkiem szkoły

Najważniejszym elementem całego kompleksu staje się łącznik wielofunkcyjny – element spajający cały kompleks i stanowiący nowe wejście do całego zespołu budynków, umożliwiając jednakże niezależne korzystanie z sali po godzinach pracy szkoły. Szkoła otrzymała nowe, eleganckie i jasno zaznaczone wejście od strony ulicy, którego dotąd jej brakowało. Łącznik stanowi przestrzeń przejściową pomiędzy nowo projektowanym placem wejściowym i strefą aktywności z jednej strony, a budynkiem szkoły i nową salą z drugiej – jest nowym miejscem spotkań dla użytkowników budynku. Generuje również kameralne patio pomiędzy budynkiem szkoły a nową salą, które stanie się strefą relaksu i odpoczynku podczas przerw. Ponadto, łącznik może również spełniać funkcję przestrzeni ekspozycyjnej do prezentacji prac uczniów, miejsca na tablice informacyjne, alternatywnej przestrzeni dla zajęć poza klasami lub hallu podczas imprez pozaszkolnych odbywających się w sali gimnastycznej.

Podsumowując, nowoczesna architektura budynku z jasną elewacją i czytelnym układem funkcjonalnym porządkującym otoczenie szkoły doskonale trafia w kontekst i potrzeby współczesnej szkoły jako miejsca zdobywania wiedzy. Jasność otaczającej przestrzeni przekłada się na jasność umysłu uczniów, dając im jednocześnie szansę na obcowanie z nowoczesną architekturą, utrwalając obraz szkoły jako okna na świat.

Zestawienie powierzchni i kubatur dla zakresu opracowania.

Zakres opracowania zadania w Bystrzycy Górnej obejmuje:

- projektowaną salę gimnastyczną
- projektowany plac wejściowy
- projektowane zagospodarowanie terenu szkoły – strefę aktywności
- projektowane boiska sportowe
- projektowane zagospodarowanie zielenią
- projektowane szkolne patio

Dla budynków w zakresieopracowania:

powierzchnia całkowita – 1063,64 m2

powierzchnia użytkowa – 999,64 m2

kubatura – 7283,93 m3

Opis elementów konstrukcyjnych, wykończenia i wyposażenia

Konstrukcja budynku:


fundamenty – żelbetowe ławy fundamentowe

ściany konstrukcyjne – konstrukcja żelbetowa (trzpienie + wieńce), wypełnienie z bloczków silikatowych grubości 15cm, warstwa termiczna ze styropianu grubości 15 cm

konstrukcja dachu – tradycyjne wiązary drewniane lub wiązary z drewna klejonego, zaplecze szatniowe strop żelbetowy.

Wykończenie:

ściany wewnętrzne – tynk cementowo gipsowy, malowanie farbami emulsyjnymi

elewacje – tynk strukturalny, blacha tytanowo-cynkowa w rąbek

wykończenie ścian i podłóg w węźle sanitarnym – glazura

podłoga sala sportowa – podłoga sportowa

stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi płycinowe

stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna – stolarka PCV

pokrycie dachu – sala płyta warstwowa, zaplecze stropodach

Wyposażenie:

węzły sanitarne – biały montaż (umywalki, miski ustępowe, pisuary), ścianki systemowe MDF

sala sportowa – stałe wyposażenie: zestaw do koszykówki (dwa kosze + dwie tablice), drabinki gimnastyczne drewniane, otwory montażowe w podłodze pod dodatkowy osprzęt sportowy według zapotrzebowania inwestora, kurtyny rozdzielające

Opis instalacji wewnętrznych wraz z przyjętym systemem ogrzewania

Projektuje się wewnętrzne instalacje:


- elektryczną (oświetlenia i gniazd wtykowych)
- wody zimnej i ciepłej dla celów bytowo-gospodarczych
- instalację kanalizacji sanitarnej
- wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna w sali sportowej z modułem nagrzewnicy powietrza nawiewanego, wywiewna w zapleczu szatniowo-sanitarnym)
- system ogrzewania – instalacja C.O. (ogrzewanie za pomocą grzejników wspomagane nawiewem ciepłego powietrza)

Opis charakterystyki ekologicznej i przyjętych systemów pozyskiwania i ochrony energii

- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu warstwą gwarantującą zapewnienie wymaganej wartości wskaźnika przenikania ciepła
- możliwość zamontowania modułu wymiany ciepła w centrali wentylacyjnej (rekuperacja)
- możliwość zamontowania paneli solarnych w celu wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl