Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia placu
III Nagroda równorzędna

<<< powrót
  • Manufaktura Nr1 Bogusław Wowrzeczka
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Bogusław Wowrzeczka  
  • mgr. inż. arch. Maciej Janik  
  • mgr. inż. arch. Aleksandra Nowysz 

SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PLACU JAGIELLOŃSKIEGO.

Koncepcja.


Generalnym założeniem organizacji przestrzennej placu jest realizacja przewidywanych dla niego funkcji, a mianowicie:
- jako reprezentacyjnego placu miejskiego otoczonego wielkomiejską zabudową ( funkcje kultury, sztuki, itp.) z pomnikiem patrona miasta Kazimierza Jagiellończyka
- jako przestrzeni publicznej elastycznie dostosowującej się do zmiennych potrzeb organizacji imprez artystycznych/kulturalnych, w tym również zawiera się jej funkcja informacyjno-promocyjna / infobox
- jako przestrzeni rekreacji codziennej dla mieszkańców okolicznej zabudowy mieszkalnej

Rozwiązania kompozycyjne.
Geometria placu określona jest przez istniejący układ komunikacyjny. Koncepcja kompozycji placu opiera się na uzupełnieniu zabudowy pierzei w celu i podkreślenia jego kształtu i stworzenia przestrzeni publicznej przyjaznej osobom pieszym. Kompozycja placu wyróżnia kierunek dawnego traktu królewskiego oraz określa strefy użytkowania placu.
- strefę rekreacji biernej w zieleni wzdłuż ul. Kazimierza Struga
- strefę otwartą dla organizacji wydarzeń kulturalno - rozrywkowych
- strefę pomnika

Elementy kubaturowe.
Zaprojektowano w części północnej Placu pawilon-infobox o powierzchni użytkowej 87,4m2. W pawilonie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące miasta oraz działalności kulturalnej.

Posadzka Placu.
Zaprojektowano posadzkę z płyt z fibrobetonu o wymiarach 400 cm x 400 cm, w kolorze jasno-szarym. Ścieżka rowerowa w kolorze ciemnoszarym. W strefie infoboxu zaprojektowano fragment posadzki z elementów drewnianych odpornych na czynniki klimatyczne- ta wyróżniona część posadzki określa również strefę lokalizacji sceny-estrady dla artystów. W strefie pomnika zaprojektowano płytki zbiornik wodny (do 30 cm) w kształcie mapy Polski z czasów króla Kazimierza Jagiellończyka.
Geometria posadzki płaszczyznowa.

Ruch kołowy, rowerowy i pieszy.
Ruch kołowy został ograniczony do ciągu pieszo-jezdnego ( przystosowanego dla jednostek straży pożarnej) wzdłuż budynku teatru. Główny ciąg rowerowy i ciąg pieszy prowadzi wzdłuż Placu od strony ul Kazimierza Struga, pozostałe ciągi zewnętrzne dochodzą do Placu i pozwalają na wybór dowolnego kierunku.

Parkowanie pojazdów na placu.
Nie przewiduje się parkowania samochodów na obszarze placu. Parkingi zlokalizowano wokół Placu w miejscach połączonych ciągami pieszymi z Placem. Miejsca postojowe dla rowerów zaprojektowano wzdłuż budynku teatru.

Zieleń
Zgrupowanie zieleni wysokiej w strefie wschodniej Placu – zaproponowano nasadzenia z klonów - przewiduje się wykonanie systemu monitorowanego automatycznie nawadniania.

Woda i fontanny
Płaszczyzny wody z fontannami zaprojektowano w strefie pomnika. Woda sterowana automatycznie.

Mała architektura - wyposażenie placu
Zaprojektowano ławki z fibrobetonu w kolorze białym, pojemniki na odpadki betonowe, stanowiska postojowe na rowery-stal nierdzewna.

Oświetlenie
Oświetlenie placu odbywa się za pomocą opraw liniowych ( ledowych) w nawierzchni Placu.
Iluminacja nocna. Projekt przewiduje iluminację infoboxu, punktów pod ławkami, pomnika, elewacji teatru. Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie w posadzce podkreślające oś kompozycyjną kierującą na pomnik.

STUDIALNA KONCEPCJA URBANISTYCZNA.

Układ urbanistyczny.

W celu uporządkowania chaotycznego charakteru istniejącej zabudowy proponuje się wprowadzenie tkanki urbanistycznej w formie bloku zabudowy obrzeżnej, a tym samym stworzenie przestrzeni o miejskim charakterze. Zaprojektowano uzupełnienia zabudowy w formie zamknięcia pierzei bloków zabudowy obrzeżnej. Zaproponowana zabudowa ma wysokość zabudowy wielkomiejskiej od 18,00 do 25 m.
Na osi królewskiej zaproponowano dominantę o wysokości do 35 m-50 m.

Komunikacja kołowa
Zmodyfikowano istniejący układ komunikacji kołowej w celu obsługi zaprojektowanej nowej zabudowy oraz parkingów. Zakłada się, że docelowo wszystkie nowoprojektowane budynki będą miały parkingi podziemne.

Funkcja
Funkcja dla uzupełnień to głównie funkcja usługowa z przewagą funkcji biurowej, hotelowej i nieuciążliwego przemysłu ( inkubatorów biznesu). Funkcja równorzędna to mieszkalnictwo usytuowane prostopadle i w pewnej odległości od głównych arterii komunikacyjnych oraz wzdłuż komunikacji o mniejszym nasileniu ruchu.

Charakter zabudowy
Współczesny charakter architektury - zabudowa o wysokim standardzie materiałowym i wykończeniowym budynków, miałby na celu stworzenie nowego usługowo-biznesowego centrum miasta.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl