Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia placu
III Nagroda równorzędna

<<< powrót
 • Architekci Opaliński Włoskowicz
Skład zespołu:
 • arch. Michał Włoskowicz  
 • arch. Witold Opaliński  
 •  
 • współpraca:  
 • arch. Kamila Fijałkowska  
 • arch. Sławomir Janas  
 •  
 •  
 • http://www.ow-architekci.pl/  
 •  

Założenia podstawowe:

• Wprowadzenie czytelnego układu funkcjonalno – przestrzennego
• Powiększenie powierzchni placu, nawiązanie do skali otaczającej zabudowy
• Kształt placu jest wypadkową geometrii istniejącej zabudowy
• Podział placu na dwie części: reprezentacyjną oraz rekreacyjną
• Wyeksponowanie budynku Teatru Powszechnego, a szczególnie strefy wejściowej
• Zachowanie istniejącej zieleni wysokiej przy teatrze oraz w zachodniej części placu
• Uniwersalne ukształtowanie przestrzeni placu, które umożliwia elastyczne wykorzystanie całej płyty placu do imprez masowych
• Wyniesienie placu ponad poziom ulicy Struga w celu stworzenia bariery dźwiękowej oraz zmiany skali otoczenia
• Wieloosiowość
• Komponowanie małej architektury tak, aby stanowiła spójną całość z formą oraz przestrzenią placu
• Uporządkowanie, uzupełnienie i wyeksponowanie elementów istniejącej zieleni miejskiej.
• Usytuowanie pomnika św. Kazimierza Jagiellończyka wśród zieleni

Rozwiązania przestrzenne placu

Podstawowym założeniem naszej koncepcji było zwrócenie powierzchni placu w stronę budynku teatru. Ta reprezentacyjna część placu jest przestrzenią wielofunkcyjną i stanowi przedpole dla okazałego gmachu. Wejście do teatru zostało maksymalnie wyekspnowane. Stworzyliśmy plac zupełnie płaski, pozbawiony wszelkich barier i ograniczeń dla ruchu pieszego. Takie ukształtowanie placu daje możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni do różnego typu imprez. Pożądanym zabiegiem projektowym było odcięcie się od ruchliwej ulicy Andrzeja Struga. W tym celu plac został wzniesiony od strony ulicy oraz galerii handlowej tworząc naturalną barierę dźwiękową. Galeria handlowa w istniejącym kontekście zabudowy przytłacza swoją wielkością. Dzięki uniesieniu placu gabaryt galerii handlowej został optycznie zmniejszony w stosunku do projektowanego placu. Nacisk skierowany został na stworzenie skali budynków przyjaznej człowiekowi. Ważnym elementem koncepcji jest zagospodarowanie istniejącej zieleni wysokiej z uwagi na jej wysoką wartość. Te części placu pełnią funkcję rekreacyjną. W powierzchni placu zostały wycięte otwory, które umożliwiają wzrost drzewom rosnącym poniżej poziomu placu. Wokół otworów zaprojektowano miejsca do siedzenia. Drzewa zacieniają fragmenty placu tworząc przyjemne strefy odpoczynku. Obecność zieleni ożywia prostotę zastosowanych rozwiązań przestrzennych. Elementy zieleni stanowią urozmaicenie funkcjonalne oraz kolorystyczne. Pod placem znajdować się będzie garaż podziemny. Wjazd do garażu zlokalizowany jest od strony ulicy Pileckiego. Pomnik św. Kazimierza Jagiellończyka ma formę nawiązującą do tradycyjnego obelisku, wykonany ze szlachetnego kamienia. Monument zlokalizowany jest wśród zieleni po wschodniej stronie placu. To nienarzucające się miejsce służy użytkownikom, jako przestrzeń historycznej zadumy. Cały plac stanowi także przedpole dla projektowanego pomnika. Na placu zaprojektowano rampy dla osób niepełnosprawnych. Cała przestrzeń placu jest w pełni przystosowana dla ruchu pieszego jak i rowerowego. Koncepcja zakłada stworzenie jednolitej nawierzchni na całej płaszczyźnie placu.

Zagospodarowanie terenu i elementy placu

Płaszczyzna placu zaprojektowana została, jako strop przekrywający otwarty garaż podziemny obsługujący otaczające go funkcje. Jego konstrukcja założona jest na siatce słupów żelbetowych, które wydzielają miejsca parkingowe oraz definiują komunikację wewnętrzną. Strop zostanie wylany w technologii TBW, w minimalnym spadku około 1-1, 5% by odprowadzić wodę z powierzchni placu (system liniowych odwodnień biegnących prostopadle do kierunku spadku). Nawierzchnia placu wykończona będzie płytami betonowymi prefabrykowanymi (tzw. Fibrebeton) o antypoślizgowej porowatej fakturze, uniemożliwiającej poślizg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Poszczególne płyty okładzinowe, z racji minimalnych różnic występujących w tzw. mieszance podstawowej, w subtelny sposób różnią się między sobą teksturą i odcieniami, dzięki czemu osiągamy efekt ciekawej i naturalnej nawierzchni. Ortogonalny, linearny układ płyt nawiązuje bezpośrednio do charakteru elewacji gmachu teatru. Jest to rozwiązanie proste i eleganckie w odbiorze, zaś jego pozorna monotonia przełamana zostanie przez organiczny kształt obrysu samej płyty, jak również rozlokowane nieregularnie na powierzchni placu koliste otwory. Wycięcia te pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną eksponując zieleń zasadzoną na niższym poziomie terenu/parkingu, lecz równocześnie stanowią naturalny sposób doświetlenia wnętrz dolnej kondygnacji.

Zieleń tradycyjnie występująca na tym obszarze miasta stworzy klimat miejsca przyjaznego przechodniom, a jednocześnie przełamie subtelną monochromatyczną kolorystykę całości założenia. Przestrzeń zlokalizowaną na dolnym poziomie wokół otworów doświetlających można traktować, jako rezerwę powierzchni pod dodatkowe funkcje np. punkty handlowe, usługowe, gastronomiczne, ogólnodostępne węzły sanitarne. Elementy małej architektury, proste w formie i wyrafinowane w detalu, wykonywane będą z betonu lub zostaną obłożone płytami betonowymi o różnorodnych fakturach: polerowana, szorstka, płomieniowana itp. Elementy wykończeniowe (siedziska, oparcia itp.) zaprojektowane zostaną z drewna twardego zabezpieczonego przed działaniem wilgoci, dzięki czemu staną się przyjazne dla użytkownika. Dogłębnie przemyślana lokalizacja mebli miejskich: latarń, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek sprawi, że plac stanie się przestrzenią zapraszającą do spędzania tu czasu, dającą sposobność odpoczynku, złapania oddechu od miejskiego zgiełku.

Rozwiązania urbanistyczne w otoczeniu placu

Park stanowił będzie wyróżnik otoczenia placu oraz główny element koncepcji urbanistycznej analizowanego terenu. Pierzeję wzdłuż ulicy Kelles-Krauza w części stanowi istniejący park a w części zaniedbane skwery wymagające reorganizacji. Koncepcja przestrzenna zakłada zintegrowanie istniejących terenów zielonych w spójną funkcjonalnie całość. W tym celu, przestrzeń pomiędzy istniejącą zielenią parkową uzupełniono o zorganizowany układ zieleni. Park przecina „Trakt Królewski”. Prostymi zabiegami kompozycyjnymi podkreślono rangę ciągu pieszego tak, aby stał się przestrzenią reprezentacyjną, rozpoznawalną i przyjazną. ścieżka została poszerzona do szerokości ulicy Struga. Forma „Traktu Królewskiego” wynika z kierunków istniejącej i projektowanej architektury. Teren wzdłuż projektowanego „Traktu Królewskiego ” został ukształtowany w formie nasypów ziemnych o wysokości 1, 5m, co dodatkowo podkreśla kompozycję oraz zadane kierunki.

Koncepcja otoczenia Placu Jagiellońskiego zakłada także uzupełnienie istniejącej tkanki miejskiej. Istniejąca. Ideą formowania zabudowy było zachowanie istniejącej skali, zabudowy kwartalnej oraz charakteru miasta. W koncepcji urbanistycznej przewidziano dopełnienia pustek pomiędzy budynkami, usunięcie niektórych budynków, które nie nawiązywały do otaczającej zabudowy kubaturą oraz charakterem, zaprojektowanie nowej zabudowy o różnych funkcjach: mieszkaniowej, usługowej i biurowej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na otoczenie budynku NOT-u. Okazała forma architektoniczna została przytłoczona przez galerię handlową, budynek garażu nadziemnego oraz sąsiedztwo stacji benzynowej. Przestrzeń przed budynkiem została zaprojektowana tak, stworzyć przedpole przed głównym wejściem, otworzyć się w stronę głównej ulicy. Przewidziano także rozbudowę obiektu. Na miejscu wielopoziomowego garażu nadziemnego zaprojektowano kwartał zabudowy o funkcji biurowej.

Rozwiązania urbanistyczne obszarów problemowych:

A,B - projekt kwartału zabudowy w kontekście istniejącej pierzei wzdłuż ulicy Malczewskiego o funkcji biurowej i usługowej, stworzenie tła dla historycznej rogatki miasta, rozbudowa budynku NOT-u, stworzenie centrum kongresowego, uporządkowanie przestrzeni w przedpolu galerii handlowej oraz budynku NOT-u (3-5 kondygnacji nadziemnych)
C – likwidacja istniejącej kładki pieszej, wprowadzenie podziemnego połączenia komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów
D – likwidacja wieży reklamowej
E – likwidacja istniejącego budynku handlowego, projekt kwartałów zabudowy w kontekście otaczającej przestrzeni, funkcja mieszkaniowa z usługami w parterach (4 kondygnacje nadziemne)
F – projekt kwartałów zabudowy, funkcja mieszkaniowa z usługami w parterach (4 kondygnacje nadziemne)
G – rozbudowa budynku szkoły medycznej (3 kondygnacje nadziemne)
H – uzupełnienie i uporządkowanie istniejącej pierzei, rozbudowa budynku kwiaciarni (3 kondygnacje nadziemne)
J – projekt kwartału zabudowy(4 kondygnacje nadziemne)
K – poszerzenie istniejącego ciągu pieszego oraz projekt rzeźby terenu
L – likwidacja istniejącego budynku, wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej

Proponowane rozwiązania projektowe umożliwią naturalny odbiór przestrzeni, bez względu na funkcję. Projekt uwzględnia istniejące uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne – zachowuje kierunki istniejącej zabudowy, nie przytłacza i nie narzuca się. Wartością nadrzędną przyświecającą procesom projektowym jest tworzenie przestrzeni urbanistycznej w odpowiedniej skali w stosunku do otoczenia. Zadany fragment miasta ma olbrzymi potencjał. Projekt placu oraz parku jest bodźcem do ożywienia strefy publicznej w życiu codziennym mieszkańców.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl