Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu wraz ze studialną koncepcją urbanistyczną otoczenia placu
II Nagroda

<<< powrót
 • Studio B.A.U. Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • arch., mgr sztuki Maria Brykalska-Karłowska /Wydział Architektury PW/  
 • arch. Stanisław Karłowski /Studio BAU Sp. z o.o., Wydz. Architektury PW/  
 • arch., mgr sztuki Julia Karłowska /Studio BAU Sp. z o.o./  
 •  
 • współpraca:  
 • arch. Agnieszka Zawistowska /Studio BAU Sp. z o.o./  
 • arch., mgr sztuki Grzegorz Brykalski  
 • stud. WAPW Małgorzata Gwizd  
 • stud. WAPW Marta Pabel  
 • arch. Paweł Malec 

I. KONCEPCJA URBANISTYCZNA OTOCZENIA PLACU JAGIELLOŃSKIEGO

Ideą studium koncepcyjnego jest krystalizacja układu przestrzennego rejonu Placu Jagiellońskiego przez:
- zdefiniowanie kierunków, osi, wglądów, ważnych punktów i miejsc
- integracja przestrzeni placu z parkiem
- wprowadzenie elementów miastotwórczych /np zespoły pierzejowej zabudowy mieszkaniowej z usługami, animacja parku/
- powiązanie przestrzenne obu stron ulicy Struga
- znalezienie wyraźnego punktu dla pomnika w skali większej niż obszar Placu
- akcentowanie pomnika i wglądu na Plac od zachodniej strony ul. Struga

Propozycje przestrzenne dla obszarów problemowych:

A.
Zespół mieszkalny 66 mieszk, IV-kond. nadziemne,z usługami w parterach i własnym parkingiem podziemnym. Akcenty V-kond. w narożnikach kwartału od strony Placu i ul. Malczewskiego.

B. Hotel NOT dla ok. 60 pokoi z parkingiem naziemnym 45 m-sc. Restauracja i kawiarnia dostępne z
podcieni budynku. Wejście do hotelu z podcieni, podjazd możliwy od placu lub dziedzińca NOT.
Hotel połączono na poziomie -1 z parkingiem miejskim /ok.117 m-sc/ pod placem i dalej z przejściem podziemnym pod ul. Struga, aż do pomnika św. Kazimierza. Wprowadzony parking podziemny zastąpiłby zlikwidowany parking wielopoziomowy.

C. Proponuje się zmodyfikować kładkę pieszą przez dodanie schodów i windy po stronie galerii oraz zmianę wyrazu przez wprowadzenie obudowy wind ze szkła przeźroczystego. Kolorystyka kładki jasnoszara, bez eksponowania logo i podpór.

D. Zakłada się zmniejszenie wysokości wąskiego fragmentu narożnika galerii do poz. ok. 22 m i pozbawienie go obudowy.

E. Wprowadzenie przerywanej rytmicznie zabudowy mieszkaniowej o wys. IV kond. z parterami handlowymi i placykami wejściowymi do krytego pasażu. Istniejące pawilony handlowe wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego - dostępne z przekrytej szkłem uliczki-pasażu. Parking dla klientów /53 mp./ od strony podwórka ze zjazdem od ulicy Struga. Uzupełnienie pierzei w sąsiedztwie pawilonu budynkiem mieszkalnym III-kond. /6 mieszkań/ z usługą w parterze.

F. “Zębata” pierzeja nowej ulicy za teatrem nawiązuje kierunkami do układu otaczającej zabudowy /teatr/. Zabudowa mieszkaniowa IV-kond. do wysokości gzymsu sąsiadującego budynku, z funkcją handlową w parterach budynków. Przewyższenia V-kondygnacyjne w węzłach zabudowy. Zespół i rejon “F” obsługiwany wjazdem bramowym z ulicy Pileckiego. Przyjęto, że będzie to zespół z małymi mieszkaniami /ok. 90/ dla młodych ludzi.

G. Rozbudowa szkoły medycznej o budynek narożny z podciętym parterem do wys.III kondygnacji.

H. Rozbudowa przychodni lekarskiej z pozostawieniem kwiaciarni i barku w parterze oraz wprowadzenie półotwartego patio, dostępnego z dwóch stron od ul. Marszałka Focha i Kelles-Krauza.

J. Uzupełnienie narożnika ulic - kwartałem mieszkalnym /68 mieszkań/ z usługami w parterze, o charakterze nawiązującym do XIX wiecznej zabudowy Radomia. Dachy wielospadowe z oknami połaciowymi przechodzącymi na ściany zewnętrzne. Akcentowanie narożnika budynku przeciągnięciem V-kondygnacyjnej bryły /kontynuacja zabudowy ul. Witolda/. Przewidziano animację parku otaczającego halę targową oraz samej hali przez wprowadzenie atrakcyjnego programu: galeria sztuki połączona z wystawami, targami i pokazami, również w przestrzeni otaczającej /zielony parkiet-deski, taras kawiarni/ oraz otwarcie parteru budynku na park. W parku - korekta przebiegu alejek stosownie do kompozycji placu oraz wprowadzenie programu rekreacyjnego: teren zabaw dla dzieci, szachy terenowe, parkiet taneczny, służący również dla pokazów, kiermaszy i wystaw. Uzupełnieniem byłyby 2 kawiarnie w szczytach hali - dla seniorów i juniorów.

K. Eksponowanie Traktu Królewskiego w formie bulwaru po obu stronach szpaleru istniejących drzew. Między drzewami - płyty z odciśniętymi, powiększonymi herbami Jagiellonów. Od zewnątrz - bulwar obsadzony drzewkami o jasnozielonych liściach, wyposażony w ławki parkowe. Nawierzchnie alei parkowych z drobnego żwirku mineralnego, np typu HanseGrand na podsypce piaskowo-tłuczniowej.

L. Jako dopełnienie i wprowadzenie na Plac od strony zachodniej proponuje się pół- kwartał mieszkalno-usługowy dla 62 mieszkań, otwarty od południa na drzewostan hotelu Aviator. Nieznaczne akcentowanie wjazdu na plac - V-kondygnacyjnym narożnym przewyższeniem. Kwartał wyposażono w parking podziemny dla 72 aut. Na obrzeżach parku zaprojektowano 53 miejsca parkingowe, zamiast 36 w zlikwidowanej uliczce parkingowej.

II. KONCEPCJA PLACU JAGIELLOŃSKIEGO

Założenie, że pomnik Patrona miasta jest ważnym przestrzennie punktem w skali urbanistycznej, a nie tylko samego Placu - definiuje jego układ i kompozycję. Pomnik w formie obelisku z kopią figury św. Kazimierza z katedry w Wilnie usytuowano na przecięciu najważniejszych kierunków tej części miasta: Traktu Królewskiego, ulic Struga i Witolda oraz osi teatru.

Elementy budujące przestrzeń placu:

1. Zielone bastiony na zamknięciu alejek wypoczynkowych wyznaczają pn granicę Placu, są reminiscencją obronności i przeciwwagą skali galerii, stanowią także “miejskie altany” na stałym poziomie ok.1,6m ponad ulicą, z pnącą zielenią i schodkami do siadania od strony Placu, a także - wykorzystane jako latarnie oraz interaktywne ekrany świetlne od strony Placu i reklamy od strony ul. Struga. Mogłoby to wspomagać fundusz utrzymania Placu. Cokoły wykonane z gładkiego, jasnego betonu. Obudowa ażurowa z zamkniętych profili stalowych, spawanych jednopłaszczyznowo i malowanych szarozieloną farbą matową z fakturą piaskową.

2. Oś wodna z fontannami pozwoli na utworzenie błyszczącej, odbijającej płaszczyzny “spinającej” pomnik i Plac. Zaprojektowano rząd podświetlonych fontann o zmiennej wysokości strumieni. Pomieszczenie sterowni fontann z wejściem wyłazowym, przewidziano pod płytą placu.

3. Układ nawierzchni - modularny, wynikający z przyjętego modułu bastionu, tj. 350x580 cm, co pozwala na osiągnięcie przekątnej, prostopadłej do kierunku ulicy i kładki. Pasma “alejek” z jasnego betonu fakturowego /płyty lub wylewki o wymiarach 175x290, pow. 2460m2/. Pozostałą posadzkę tworzą szorstkie płyty granitowe 87x145x10 o zróżnicowanym walorze /ciemniejsze na osi teatru/. Płyty osi wodnej - z gładkiego granitu. Łącznie pow. ok.7000m2. Istniejącą nawierzchnię można rozkruszyć i wykorzystać jako podsypkę do wyrównania spadków placu, zgodnie z projektem.

4. Alejki i przejścia przez oś wodną - to alejki “wypoczynkowe” wiodące do zielonych bastionów i “tranzytowe”, wyprowadzające na schody. Pierwsze stanowią przedłużenie skorygowanych alejek parku i obudowane są 2-stronnymi murkami-ławkami oraz rzędami klonów. Alejki “tranzytowe” zakończono przy schodach poręczami samonośnymi z nierdzewnych rur stalowych. Nawierzchnia alejek z betonu fakturowego, zlicowana z płytami granitowymi. Przejścia - mostki wykonane z ocynkowanych krat stalowych /greting/ opartych na profilach dwuteowych.

5. Wielofunkcyjne murki-ławki
Murki z jasnego betonu architektonicznego, o modularnej szerokości 87 cm mogą być wyposażone w drewniane, obustronnie usytuowane siedziska, służyć do zabawy dla dzieci, leżenia, etc., a także jako parkingi dla rowerów. Zakłada się prefabrykowane wykonanie elementów betonowych i montaż na miejscu. Długość łącznie ok. 290 mb.

6. Oświetlenie Placu składa się z:

- lamp parkowych dwustronnych ustawionych przy “alejkach” Placu
- lamp umieszczonych w “zielonych bastionach” o zmiennym kącie padania
- liniowych podświetleń murków-ławek diodami led
- podświetlonych koron drzew istniejących i projektowanych
- lamp posadzkowych /led/ rozmieszczonych modularnie, zgodnie z założonymi kierunkami placu, tj pn-płd i po przekątnej modułu.
- podświetlenia pomnika i budynku teatru

7. Zieleń. Zachowany prawie cały istniejący drzewostan placu jako ślad historii miejsca – dopełniono “zielonym parterem” Placu w postaci szpalerów małych drzew i krzewów. Drzewa kolidujące zostaną przesadzone do parku lub na Trakt Królewski. Przepusty pni istniejących i projektowanych drzew przez płaszczyznę placu - przy pomocy ażurowych, ocynkowanych krat stalowych o wymiarach płyt granitowych lub ich wielokrotności. W alejkach rekreacyjnych wprowadzono rzędy klonów odmiany “Globosum”/, długo utrzymujących jesienią złote listowie. Plac okalają od strony parku planty z “biało-czerwonymi” alejkami, równolegle do osi wodnej. Zieleń “alejki białej” to brzozy /betula utilis/ i dereń o białych gałęziach i kwiatach, a “czerwonej” – jarzębiny, klony czerwone dereń czerwony oraz berberys i irga. Wewnątrz plantów - swobodnie prowadzona ścieżka wśród wysokich traw o różnych barwach oraz kwiatów i krzewów. Oprawę zewnętrzną Traktu Królewskiego i pomnika św. Kazimierza tworzą drzewka o krótkim pniu, jasnozielonych liściach i białych kwiatach /magnolia i surmia bignoniowa/.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl