Konkurs urbanistyczno - architektonicznego, otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego p.t. Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • JAGIEŁŁO KRYSIAK ARCHITEKCI
Skład zespołu:
 • arch. Marcin Jagiełło  
 • arch. Jarosław Krysiak  
 • arch. Grzegorz Layer  
 • stud. Anna Borecka  
 • stud. Marta Liszek  
 • stud. Monika Muszyńska  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.jk-a.pl/ 

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Jak mógłby wyglądać Lublin w przyszłości, centrum miasta, wzgórze zamkowe, cały obszar podzamcza. Wyobraźmy sobie miasto które tętni życiem, jest przyjazne dla pieszych, ruch kołowy został zminimalizowany albo go nie widać, jest zielone, ma mnóstwo terenów rekreacyjnych i jednocześnie eksponuje swoją największą zaletę, bogatą historię, zabytki. Czysta rzeka Czechówka przepływa przez centrum, wzdłuż niej spacerują mieszkańcy i turyści, nieopodal, na dużych błoniach odbywają się koncerty, imprezy sportowe, pikniki. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na tych błoniach, na dużej łące która spaja najciekawsze miejsca miasta. Z jednej strony widzimy Wzgórze Czwartek, które dominuje nad uporządkowaną nową zabudową śródmiejską, z drugiej strony góruje nad nami Wzgórze Zamkowe oraz ścisłe centrum miasta. Tuz przed zamkiem intrygują nas szklane prostopadłościany, podchodzimy bliżej, okazuje się, że to Muzeum Ziemi Lubelskiej, schowane pod ziemią i połączone z zamkiem. Rozglądamy się wkoło, mało samochodów natomiast dużo spacerujących ludzi, plac zamkowy już nie jest parkingiem, samochody zapadły się pod ziemię, dosłownie. Cały obszar Podzamcza został zaktywizowany, nie jest to już miejsce, które pamiętają starsi mieszkańcy Lublina.

To zupełnie nowa część miasta, która odmieniła postrzeganie całego śródmieścia. Niestety stan dzisiejszy jest zupełnie odmienny, obszar Podzamcza jest terenem zaniedbanym, nieuporządkowanym z przypadkowa zabudową. Jest to teren odcięty od ścisłego centrum Aleją Tysiąclecia i właśnie ta bariera, naszym zdaniem, jest głównym powodem degradacji tego fragmentu miasta. Dwie atrakcyjne części miasta, Wzgórze Zamkowe łącznie ze ścisłym centrum oraz Wzgórze Czwartek, rozdzielone zostały intensywnym ruchem kołowym i zaniedbanym terenem Podzamcza.

Pierwszym krokiem projektowym była likwidacja tej bariery. Zagłębienie drogi i utworzenie nad nią łąki powoduję, że ulica Zamkowa ma swoją kontynuacje w postaci pieszych ścieżek meandrujących po Wzgórzu Zamkowym w kierunku północnym. Umożliwienie bezkolizyjnej komunikacji pieszej, ukrycie najbardziej uciążliwej drogi w podziemnym tunelu, spowoduję, że teren Podzamcza stanie się atrakcyjną i dobrze połączoną z centrum częścią Lublina. W przestrzeni pomiędzy Aleją Tysiąclecia a zamkiem, wykorzystując kubaturę nowo projektowanej skarpy, zaproponowaliśmy budowę obiektu kulturalnego np. Muzeum Ziemi Lubelskiej, oraz parkingów podziemnych. Schowanie samochodów pod ziemię, wyeksponowanie głównego wejścia do obiektu kulturalnego (muzeum) na Placu Zamkowym uczyni ten plac atrakcyjną przestrzenią publiczną. Nowy obiekt nada placowi wysoką rangę odpowiednią do jego lokalizacji.

Drugi krok projektowy to wyeksponowanie i oczyszczenie rzeki Czechówki. Dzieli ona Podzamcze na dwie części: północną gęsto zabudowaną o charakterze śródmiejskim oraz południową, rekreacyjną, łąkę która jest kontynuacją Wzgórza Zamkowego. Sama rzeka pełni ważną rolę dla całego śródmieścia, wzdłuż niej projektujemy szeroki trakt pieszy, pasaż, ścieżkę rowerową a sąsiedztwo projektowanych błoni spowoduje, iż stanie się najważniejszym rekreacyjnym fragmentem miasta. Północna część Podzamcza została przeznaczona na intensywną zabudowę o różnej funkcji i zróżnicowanej wysokości. Została zaprojektowaną tak aby wyeksponować znajdujące się tam zabytki (cerkiew i zdrój). Pozostałe decyzje projektowe są konsekwencją zastanego układu urbanistycznego, próbą odpowiedzi na oczekiwania ze strony miasta. Polegały na uzupełnieniu istniejącej zabudowy, zaprojektowaniu zieleni jako kontynuacji terenów rekreacyjnych Wzgórza Zamkowego, oraz zdefiniowaniu wolnych obszarów przy ciągach komunikacyjnych.

UKŁAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Cały teren opracowania ok. 34ha został podzielony na kwartały.

1UK – Największy kwartał obejmujący wzgórze zamkowe, plac zamkowy i tereny zielone sięgające do rzeki Czechówki. Teren na obszarze którego dominuje funkcja rekreacyjna oraz kulturalna. Przebudowana skarpa wzgórza zamkowego od strony północnej przykrywa Aleję Tysiąclecia, projektowane muzeum i podziemne parkingi. Wejście do muzeum zostało zaprojektowane z placu zamkowego, w północno wschodniej jego części. Tuż przed głównym wejściem został przesunięty pomnik „Związków ze Lwowem”. W założeniu przebudowa skarpy ma w minimalnym stopniu ingerować w zieleń wysoką zlokalizowaną tuż przy zamku. Drzewa, których nie da się ocalić zostaną przesadzone. Na terenie skarpy wzgórza zamkowego, od strony północnej, widać fragmenty podziemnego muzeum, prostopadłościenne świetliki wystające ponad teren. Pomiędzy nimi kontynuowana jest ulica zamkowa w postaci pieszych alejek. Sama łąka, będąca przedłużeniem wzgórza w kierunku rzeki, jest miejscem koncentracji różnych aktywnych form wypoczynku, znajdują się tam boiska, place zabaw etc.

1UC, 2UC, 2MUB, 3MUB, 4MUB, 5MUB, 6MUB, 1UR, 1U, 2U – Kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Lubartowską, Ruską i Podzamcze ograniczony od południa rzeką Czechówką. Przeznaczenie zabudowy pod funkcję komercyjne, mieszkaniowe i biurowe. Proponowana zabudowa jest w części uzupełnieniem istniejącej tkanki (2MUB, 3MUB, 4MUB), modernizacji jej (1UC) oraz projektowanej nowej zabudowy (2UC, 5MUB, 6MUB, 1U, 2U) Zabudowa wyższa po stronie zachodniej, zniżająca się w kierunku wschodnim, osiąga tylko dwie kondygnacje w sąsiedztwie zabudowań parafii prawosławnej oraz jedną kondygnacje tuż przy samej cerkwi. Jednokondygnacyjne budynki na południe od parafii Przemienienia Pańskiego maja pełnić rolę targowiska miejskiego. Niska zabudowa oraz tereny zielone po stronie wschodniej cerkwi powodują, wyeksponowanie cennych historycznych zabudowań, również istniejący dawny zdrój uliczny został wyeksponowany w narożniku kwartału 6MUB. W zachodniej części kwartału (2UC) proponowany jest budynek komercyjny, najwyższy, który poprzez swoja awangardową formę, architekturę ma stać się dominantą w tej części miasta. W podziemnym parkingu przewiduje się lokalizację dwustanowiskowego przystanku komunikacji miejskiej. Nowa część miasta „Podzamcze” połączona jest z terenami rekreacyjnymi po drugiej stronie rzeki poprzez kładkę, na której końcu zaprojektowany został budynek pełniący funkcję informacyjną, oraz poprzez most łączący zielony teren koło cerkwi z przebudowanym Wzgórzem Zamkowym. Ulicami Nadstawną i Szkolną skomunikowany jest ze Wzgórzem Czwartek.

5MU – Zaniedbany fragment zielonego Placu Singera został domknięty od strony północnej budynkiem o funkcji mieszkalnej uzupełniającym pierzeje. Modernizacja Placu Singera polega na regularnym dosadzeniu zieleni wysokiej i nadaniu mu charakteru spójnego z terenami zielonymi Wzgórza Zamkowego poprzez zastosowanie tej samej małej architektury, tych samych gatunków drzew etc.

2UBH – duży kwartał zlokalizowany przy skrzyżowaniu Alei Unii Lubelskiej i Alei Tysiąclecia. Fragment miasta bardzo dobrze skomunikowany w sąsiedztwie tras tranzytowych i jednocześnie bardzo blisko centrum miasta predestynuje do tego aby pojawiła się tam wysokiej jakości zabudowa. Projektowane są tam biurowce, swobodnie ustawione na zielonym dachu pod którym zlokalizowany jest duży podziemny parking. Od południa zabudowa dopełniona jest prostopadłościennym budynkiem pełniącym funkcję centrum turystycznego a w południowo – wschodnim narożniku tego kwartału, na terenach wyłączonych z możliwości zabudowy, przewiduje się turystyczny camping.

1MU, 2MU, 3MU – Kwartały zabudowy po zachodniej strony ul. Lubartowskiej w których ingerencja projektowa ogranicza się do uzupełnienia istniejących pierzei budynkami o wysokości dopasowanej do istniejącej zabudowy. Budynki mieszkalne z usługami dostępnymi na poziomie parteru.

1MUB, 4MU – Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie skarpy Wzgórza Czwartek, przeznaczone pod dominująca zabudowę mieszkaniową we wschodniej części skarpy oraz zabudowę mieszkaniową i usługową w części zachodniej. Przewidujemy również możliwość lokalizacji funkcji biurowej. Układ budynków tarasowy, wykorzystujący południową ekspozycje.

1UBH, 1UT – Obszar w sąsiedztwie Wzgórza Grodziska i najstarszego cmentarza żydowskiego w Polsce. Ingerencja projektowa ograniczyła się zaprojektowania trzy kondygnacyjnego budynku z usługami i handlem w parterze oraz z funkcją biurową na wyższych kondygnacjach. Teren istniejącej stacji paliw bez zmian, za wyjątkiem terenów zielonych tuż przy ciągach komunikacji kołowej. Konsekwentnie przeprojektowane tereny zielone tak aby wszystkie były spójne z przebudowanym Wzgórzem Zamkowym, dodatkowe przewidujemy nasadzenia zieleni wysokiej oraz jednolitą małą architekturę. Powiązanie tego skweru z pozostałymi terenami rekreacyjnymi poprzez ciągi piesze i ścieżki rowerowe.

Na całym obszarze objętym opracowaniem zabrania się sytuowania reklam i szyldów za wyjątkiem parterów części handlowo – usługowych, wcześniej uzgodnionych z miejskim konserwatorem zabytków lub architektem miasta Lublina.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl