Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy budynkami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu obszaru w rejonie ul. Królewieckiej i Stodolnej, na osiedlu Maślice we Wrocławiu
I nagroda

<<< powrót
 • Biuro Projektów R2 Rubik Lesław
Skład zespołu:
 • Anna Bać  
 • Krzysztof Cebrat  
 • Magda Kłósek  
 • Ania Haudek  
 •  
 • WSPÓŁPRACA:  
 • Kuba Chojnacki  
 •  
 • KONSULTACJA ENERGETYCZNA:  
 • Wojciech Stec z First Q Engineering /Delf Holandia/  
 • Paweł Ślęzak z NATEO Sp. z o.o /Świdnica/  
 •  
 • WIZUALIZACJE:  
 • Olek Hońca 
Opinia Jury:

Praca jest zgodna z ustaleniami warunków konkursu, funkcjonalność rozwiązań architektonicznych- bardzo dobra. Zawartość głównej bryły oraz wewnętrzne powiązania przestrzenne korytarzy z holami w centralnej części budynku rozwiązano we właściwych proporcjach. Ciekawie rozwiązano części wspólne i rozmieszczenie schodów w holach. Segregacja poszczególnych oddziałów oraz powiązania ich z zielenią- właściwe. Blok sportowy, biblioteka, pomieszczenia dla rady osiedla bardzo dobrze rozmieszczone funkcjonalnie w obiekcie oraz w odniesieniu do lokalizacji budynku na terenie.

Konieczne wydaje się związanie pomieszczeń dyrekcji szkoły z przestrzeniami w parterze budynku (pokój nauczycielski). Wielkość bufetu na 1 piętrze wydaje się zbyt duża. Praca bardzo ekonomicznie wykorzystuje teren zainwestowania, pozostawiając sporą jego część na inne funkcje miejskie.

W zakresie ekonomiki konstrukcji i funkcji praca dobra. Za przesadnie dominujące można uznać formalne wyodrębnienie budynku stołówki oraz nieco za dużym stopniu rozbudowanie holi parteru i piętra. W tym kontekście zaznaczenie głównego wejścia do szkoły wydaje się zbyt słabe. Wydaje się też, że nie ma przeszkód, by część przedszkolna mogła być rozwiązana całkowicie na parterze.
Opis autorski:

Dane o obiekcie: pow. użytkowa 6 000 m ², powierzchnia działki 2 ha. Użytkownicy: 100 dzieci przedszkolnych, 400 uczniów oraz 35 nauczycieli i 22 osoby personelu administracyjno-technicznego. Program funkcjonalny przewiduje 23 sale lekcyjne, 4 sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne i ogólne, stołówkę, bibliotekę szkolno-publiczną, świetlice szkolną i środowiskową, sale sportową i gimnastyczną wraz z zapleczem, pomieszczenia osiedlowe oraz magazynowe i techniczne. Uwzględniono także rezerwę pod krytą pływalnię.

Forma i rozplanowanie budynku podporządkowane są idei energooszczędności i edukacji ekologicznej, zaś z drugiej mają spełnić optymalne fizyczne i psychiczne warunki użytkownikom szkoły i przedszkola. Oszczędność zużycia energii w obiekcie zapewnia zastosowanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak podwójne elewacje szklane od strony południowej, kolektory słoneczne, pompy cieplne i systemy rekuperacji ciepła. Ponadto zaprojektowano przegrody zewnętrzne o niskim współczynniku izolacyjności cieplnej i przegrody akumulujące ciepło. Wymienione czynniki sprawiają, że projektowany budynek gwarantuje obniżone zapotrzebowanie na energię (około 65 kWh/m²/rok) i idące za tym oszczędności kosztów eksploatacji. W obiekcie przewidziano strefowanie dla poszczególnych grup wiekowych. Pozwala ono na wydzielenie bezpiecznych przestrzeni dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Zasada ta obowiązuje przy kształtowaniu przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zastosowano podział przestrzeni na publiczną – od strony drogi dojazdowej, półpubliczną którą tworzy hol szkolny z pomieszczeniami administracji oraz szkolną, gdzie mieszczą się sale lekcyjne i ‘sale zielone’ (tj. tarasy umożliwiające dzieciom naukę na zewnątrz budynku), dziedzińce, ogródki doświadczalne oraz amfiteatr. Dodatkową atrakcję zapewniają niecki rozprowadzające wodę deszczową, siedziska i rozplanowanie zróżnicowanej zieleni także na dachach obiektu (sąsiedztwo budynków wysokich). Kompozycyjną osią założenia jest przeszklony hol służący dzieciom jako przestrzeń na przerwy oraz miejsce do wystaw prac uczniowskich, spotkań dla społeczności szkolnej i osiedlowej. Do niego przylegają od strony wschodniej biblioteka i dwie świetlice (część publiczna), po stronie zachodniej bloki sal lekcyjnych osobno dla nauczania początkowego i dzieci starszych. Od strony południowej zlokalizowano blok sportowy i po przeciwnej stronie stołówkę - łączącą szkołę z przedszkolem. Rozwiązania materiałowe, głównie szkło, mają zapewnić wrażenie ‘otwartości’ szkoły. W znaczeniu dosłownym uzyskano efekt przezroczystości i widoczność. Zaś w przenośni – ‘otwarcie’ szkoły na środowisko zewnętrzne. Stosowane drewno ma dawać wrażenie ciepła i przytulności w zestawieniu z surowym wykończeniem betonu, widoczną konstrukcją i instalacjami. Obiekt zaprojektowano jako dostępny dla wszystkich.
1. Opis koncepcji zagospodarowania terenu

1.1. Opis stanu istniejącego

Teren pod lokalizację projektowanej zabudowy wskazany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obecnie niezagospodarowany i nieuporządkowany oraz pokryty zielenią niską i średnią o niskiej wartości, częściowo zniszczoną przez wypalanie traw. Przez teren przebiega kolektor kanalizacji ogólnospławnej oraz kanalizacja telefoniczna.
Teren bezpośrednio nie sąsiaduje z istniejącą zabudową i ograniczony jest w projekcie planu miejscowego ulicami, od północy zbiorczą 2KD-Z, od wschodu lokalną 3KD-L oraz placem 18ZP.

1.2. Koncepcja projektowanego zagospodarowania:

Przyjęto następujące założenia ukształtowania projektowanej zabudowy:

* właściwe oświetlenie sal lekcyjnych i sal zajęć narzuciło lokalizację części dydaktycznej oraz przedszkola po południowej stronie działki,
* dojazd pożarowy od strony ulicy 3KD-L i placu 18ZP (głębokość zabudowy nie przekraczająca 60m umożliwiająca obsługę jednostronną),
* lokalizację zabudowy po południowej stronie istniejącego kolektora kanalizacyjnego, zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 warunków konkursu,
* zachowanie ciągów pieszych zgodnie z Załącznikiem nr 1 warunków konkursu,
* ukształtowanie zabudowy od strony placu 18ZP w sposób ciągły z głównym wejściem na osi placu,
* zabudowa dwukondygnacyjna z uwagi na mniejsze wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego,
* zabudowa bez podpiwniczenia (jedynie kryta pływalnia będzie posiadała podpiwniczenie dla lokalizacji pomieszczeń technologicznych),
2. Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych

* fundamenty żelbetowe
* układ konstrukcyjny szkieletowo-murowy
* strop międzykondygnacyjny żelbetowy
* stropodach lekki: blacha fałdowa na konstrukcji z drewna klejonego + izolacja termiczna z pokryciem przeciwwodnym jednowarstwowym
* ściany konstrukcyjne, osłonowe i działowe z bloczków wapienno-piaskowych (np.Silka)
(wskaźnik izolacyjności akustycznej bloczków M15 Rw=51dB)
* ściany zewnętrzne warstwowe wg następującego schematu:

a) w strefie parteru:
bloczek wapienno-piaskowy 25 cm+ izolacja termiczna 12 cm + pustka wentylacyjna 4cm + okładzina betonowa licowa 6.5 cm układana na sucho na ruszcie (np. system Novabrik)

b) w strefie 1 piętra:
bloczek wapienno-piaskowy 25 cm+ izolacja termiczna 12 cm + pustka wentylacyjna 4cm + okładzina drewniania na ruszcie 6 cm

c) w strefie 1 piętra:
bloczek wapienno-piaskowy 25 cm+ izolacja termiczna 12 cm+ tynk cienkowarstwowy 0,5 cm
(Wspólczynnik przenikalności cieplnej dla ścian zewnętrznych Umax= 0,28 W/m2K)

* Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa
* podłogi pływające, posadzki powłokowe epoksydowe
* tynki maszynowe cienkowarstwowe
3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Przewiduje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii do uzyskania ciepłej wody użytkowej.
Na potrzeby ciepłej wody użytkowej przewiduje się wykonanie instalacji solarnej opartej o kolektory słoneczne (np.VITOSOL) posadowione na dachu kotłowni. Z kolektorów czynnik grzewczy transportowany będzie do podgrzewaczy c.w.u. znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni.

4. Ogrzewanie

Przewiduje się ogrzewanie gazem sieciowym przy zastosowaniu kotłów wodnych, niskotemperaturowych.
5. Kanalizacja deszczowa

Przewiduje się zastosowanie ekonomicznej instalacji podciśnieniowej (np.Geberit)

6. Wymagania pożarowe

* SZKOŁA 450 uczniów KAT. ZL III, KLASA C, STREFA 8000 m2
zabudowa niska - maksymalnie 2 kondygnacje (nie ma wymogu wydzielania i oddymiania klatek schodowych)
* PRZEDSZKOLE 100 dzieci KAT. ZL II, KLASA B, STREFA 5000 m2
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl