Konkurs na koncepcję architektoniczno - budowlaną budowy i modernizacji kompleksu budynków Schindler Polska sp. z o.o. w Warszawie
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • arch. Andrzej Bulanda SARP, MOIA  
  • arch. Włodzimierz Mucha SARP, MOIA  
  • arch. Michał Brzychcy  
  • arch. Marcin Maraszek  
  • arch. Krzysztof Stefaniak  
  •  
  •  
  •  
  • http://www.bimarch.pl/ 

We move people - korporacyjny slogan grupy Schindler został wzbogacony o refren znanego polskiego przeboju

….i powiozą mnie windą do nieba – te dwa hasła stały się inspiracją dla naszego projektu.

Idea

Budynek znak
Budynek wizytówka ekspozycja firmy
Budynek dominanta urbanistyczna
Budynek przyjazny
Budynek o architekturze odpowiadającej na filozofię firmy leadership through 24/24 service
Budynek jako wypadkowa zapotrzebowania funkcjonalnego zgłoszonego przez Inwestora, aspektów energooszczędności i aspektów środowiskowych w filozofii firmy Schindler.

Nowo projektowany budynek stać się ma wizytówka firmy Schindler jej potencjału, innowacyjności, filozofii działania oraz nowym dynamicznym akcentem w prężnie rozwijającej się nowej dzielnicy Warszawy. Bliskość lotniska czyni również z tej lokalizacji i architektury znaczący element pejzażu Warszawy z powietrza.

Wykorzystanie potencjału narożnej działki dla stworzenia dominanty urbanistycznej i wejścia Budynek jest naturalną ekspozycją asortymentu produkcji firmy Schindler –niejako jej salonem wystawowym. Stąd nadmiar urządzeń komunikacji poziomej i pionowej w stosunku do funkcjonalnych potrzeb budynku. Wyroby firmy Schindler tworzą w nim:
Elewację, budują jego tektonikę, organizują główną przestrzeń, wprowadzają ruch. Są na tyle intrygujące w swej abstrakcyjności, że przykuwają uwagę, pobudzają wyobraźnię.
Układ budynku podporządkowany jest optymalizacji efektu wykorzystania i zużycia energii.
Prosty budynek o uniwersalnym rzucie pozwalający na elastyczne kształtowanie i zmienność
Łatwość przyszłej modyfikacji budynku istniejącego łącznie z jego wyburzeniem
Szklana ściana wejściowa wind - asortyment produkcji, możliwość zmiany ekspozycji, oświetlenie w nocy, stały ruch.
- Winda do nieba: punkt widokowy na Warszawę- winda rzeźba, pokaz możliwości. Tą windą wyjeżdżamy poza budynek w przestrzeń miasta. Nie ma ograniczeń w komunikacji pionowej.
- Schody ruchome łączące parter z mezzanino centrum konferencyjnym, otwarte od dołu z widocznym z holu wejściowego mechanizmem
- Trawelator doczepiony do elewacji budynku A z możliwością bezpośredniego wjazdu do części konferencyjnej
Sposób ukształtowania budynku, zastosowane rozwiązania techniczne spełniają wymagania standardu Minergie –P

1. Zagospodarowanie terenu

Urbanistyka:
Charakterystyczne położenie zaprojektowanego budynku wymusiło wręcz podkreślenie narożnikowego charakteru budynku. Projektowana siedziba firmy Schindler południowa fasada przylega do obowiązującej linii zabudowy wzdłuż ulicy Cybernetyki. Narożnik budynku gdzie zlokalizowano główne wejście do budynku jest podcięty w pierwszych dwóch kondygnacjach co podkreśla jego charakter i funkcję. Do wejścia głównego od ulicy Postępu prowadzi plac wejściowy. Na placu osadzony jest trzon wind stanowiących główna komunikacje pionowa budynku oraz element frontowej fasady z wyeksponowanym logo firmy. Plac wejściowy zaprojektowano tak aby dopełniał urbanistykę budynku i jego charakterystyczna, narożnikowa lokalizacje.

Obsługa komunikacyjna: Jako główny wjazd przewiduje się wykorzystanie istniejącego wjazdu bezpośrednio od ulicy Cybernetyki. Wjazd ten zapewniać będzie dojazd samochodów serwisowych w głąb działki, dojazd techniczny oraz wjazd pracowników do garażu podziemnego. W tylnej części działki (za istniejącym budynkiem A) zaprojektowano wewnętrzny dziedziniec który spełnia rolę placu manewrowego dla samochodów dostawczych oraz stref dostaw do magazynów, Głównym dojściem pieszym do budynku zaprojektowano z przestrzeni placu wejściowego połączonego bezpośrednio z ulica Cybernetyki.

Zagospodarowanie terenu: Teren objęty opracowaniem podzielony został na strefę ogólnodostępną oraz strefę zamkniętą przynależna siedzibie firmy. W strefie ogólnodostępnej położonej wzdłuż ulicy Postępu znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla klientów biurowca oraz strefa wejścia do budynku. Zaprojektowano dwa wejścia: wejście główne - bezpośrednio z placu wejściowego – z narożnika budynku oraz wejście bezpośrednio z parkingu. Strefa zamknięta jest strefą objętą stałym dozorem i kontrolą wjazdu. W tylnej części działki zaprojektowano dziedziniec spełniający rolę placu manewrowego zapewniający dogodny dojazd do przestrzeni magazynowych samochodów serwisowych. Zapewniono również możliwość przejazdu do istniejącego budynku E. W części dziedzińca znajduje się rampa zjazdowa do garażu podziemnego przeznaczonego dla pracowników siedziby firmy Schilndler. Na placu wejściowym zaprojektowano małą architekturę w postaci siedzisk miejskich oraz pas wody podkreślający główny element przestrzenno – funkcjonalny fasady frontowej – szklany trzon wind.

2. Budynek firmy Schindler

Ingerencja w stan istniejący:
Przewiduje się całkowite wyburzenie istniejących budynków B,C,D o powierzchni użytkowej równej 600 m2. Istniejące budynki A,E pozostają zgodnie ze specyfikacją Inwestora. W budynku A w którym lokalizuje się cześć magazynowa oraz archiwa przewiduje się drobne ingerencje wynikające ze zmiany układu funkcji oraz obłożenie elewacji istniejącego budynku panelami aluminiowymi w celu zintegrowania estetycznie z nowo projektowanym budynkiem biurowym. Przewiduje się również drobne ingerencje w układ instalacji wewnętrznych polegający na miejscowych przebudowach przewodów wentylacyjnych.

Układ przestrzenny: Zaprojektowano budynek biurowy o 6 kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji garażu podziemnego. Lokalizacja nowo projektowanego budynku biurowego w pełni realizuje zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących minimalnej i maksymalnej wysokości zabudowy oraz nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy.

Struktura funkcjonalna: Pod nowym budynkiem biurowym zaprojektowano kondygnację garażu podziemnego przeznaczonego dla pracowników.
Na kondygnacji 0 w nowo projektowanym budynku zlokalizowano strefę wejściową z hallem i recepcja, część magazynowa ze strefa dostaw od wewnętrznego dziedzińca oraz strefę szkoleń. Poziomo 0 w istniejącym budynku A zajmują magazyny. Strefy magazynowe w obu budynkach są w pełni połączone funkcjonalnie i komunikacyjnie.
Kondygnacja +1 w nowym budynku zajmuje część konferencyjna wraz z niezbędnym zapleczem (toalety, szatnia, foyer). W części tej znajduje się również stołówka na 25 osób obsługująca zarówno część konferencyjna jak i piętra biurowe. W części istniejącej budynku A na tej kondygnacji znajdują się archiwa, część socjalna dla pracowników magazynów oraz zaplecze stołówki. W celu udogodnienia transportu pomiędzy parterem a pietrem w istniejącego budynku zaprojektowano windę techniczną.
Kondygnacje +2, +3, +4, +5 zajmuje funkcja biurowa.

Część biurowa: Cześć biurowa zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w specyfikacji Inwestora zaprojektowana została jako biurowiec dwutraktowy z wewnętrznym korytarzem komunikacyjnym. Podstawowym modułem biurowym jest pokój dwuosobowy o powierzchni 21,0 m2. Niemniej jednak konstrukcja budynku (stropy stężone bez dodatkowych podpór w środku budynku) daje możliwość łatwej i elastycznej aranżacji przestrzeni biurowej w zależności od zapotrzebowania.
Na ostatnim pietrze biurowym zlokalizowano gabinety członków zarządu wraz z sekretariatem, aneksem kuchennym oraz salą konferencyjna.

Rozbudowa: Zaprojektowana struktura daje łatwą możliwość rozbudowy budynku o dalsze 25 % powierzchni użytkowej. Rozbudowa możliwa jest o kolejne dwa moduły konstrukcyjne w kierunku istniejącego budynku E. Wariant rozbudowy za względu na warunki ewakuacji wymagał będzie dobudowania nowej klatki schodowej.

Konstrukcja

Projektowany budynek wykonany będzie jako układ żelbetowych słupów o rozstawie 7,5 x 14,0 m oraz żelbetowych ram z belek o wysokości przekroju 85 cm. Stropy kondygnacji biurowych projektuje się jako stężone żelbetowe o grubości płyty 45,0 cm. Zaproponowany układ konstrukcyjny daje możliwość zastosowania rozpiętość stropów na poziomie 14,0 m co znacznie wpływa na elastyczność aranżacji przestrzeni biurowych. Przewiduje się posadowienie budynku na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 60,0 cm. Kondygnacja garażu podziemnego wykonana będzie w technologii żelbetowej lanej o grubości ścian 60,0 cm. Konstrukcje szklanych wind zaprojektowano jako stalową.

System BMS
Wszystkie instalacje i urządzenia techniczne budynku monitorowane będą, a także częściowo
sterowane poprzez inteligentny system BMS.
Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania sieci telekomunikacyjnych. Usługi telefoniczne, internetowe, TV przewodowej realizowane będą przez dostawcę tych usług. Przewiduje się, że w obiekcie zrealizowane będą też takie instalacje teletechniczne jak kontrola dostępu, instalacja CCTV, instalacja antywłamaniowa, a w zakresie instalacji p/poż system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy. Na poziomie -1 przewidziano odrębne pomieszczenia na zlokalizowanie urządzeń instalacji teletechnicznych, a na poszczególnych kondygnacjach rozdzielnice i tablice piętrowe.

Ochrona p.poż i ewakuacja budynku

Kwalifikacja pożarowa budynku


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, niniejsze zespół składa się z
- budynku niskiego o funkcji biurowej o kategorii zagrożenia ludzi - ZL III i klasy odporności pożarowej C
- budynku niskiego o funkcji magazynowej o kategorii zagrożenia ludzi PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m2, i klasy odporności pożarowej C
- budynku średniowysokiego o funkcji biurowej o kategorii zagrożenia ludzi - ZL III klasy odporności pożarowej B
- garaż podziemny pomieszczenie PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2,

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano drogę pożarową budynku średniowysokiego wzdłuż elewacji frontowej (od ul. Cybernetyki) w pasie chodnika (bez konieczności zawracania). Doga pożarowa budynku niskiego od strony wewnętrznego placu zespołu z wjazdem od ulicy Postępu. Dopuszczalna odległość 50 m dojść z drogi pożarowej do klatek ewakuacyjnych nie została przekroczona

Zabezpieczenia przebudowywanego budynku

Przebudowa budynku A wymagała będzie wykonania ekspertyzy techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku.

Ewakuacja

W projektowanym obiekcie zapewniono warunki ewakuacji z uwzględnieniem wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczącej długości przejść, długości i szerokości dojść ewakuacyjnych oraz ilości, szerokości i kierunku otwierania drzwi. Z pomieszczeń, w którym mogą przebywać ludzie, zapewniono bezpieczne wyjście prowadzące na przestrzeń otwartą, do innej strefy pożarowej.
- Dopuszczalna długość - 20 m dojścia z klatki ewakuacyjnej do drzwi zewnętrznych nie została przekroczona.
- Przejście ewakuacyjne od najdalszego miejsca, w którym może przebywać - człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego – 40m.
- Długość - drogi ewakuacyjnej (od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku) 20m przy jednym dojściu, natomiast 60m przy dwóch dojściach
- Szerokość - poziomych dróg ewakuacyjnych obliczono co najmniej 0,6m na 100 osób. Szerokość- poziomych dróg ewakuacyjnych 2,0 m i 1,4 m.
- Wysokość - dróg ewakuacyjnych przyjęto min. 2,2m, natomiast wysokości drzwi i lokalnego obniżenia min. 2,0m.

Ewakuacja z górnych poziomów budynku oraz poziomów garażu podziemnego odbywać się będzie poprzez 2 obudowane klatki schodowe ewakuacyjne, zamykane na wszystkich kondygnacjach drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, bezpośrednio na poziom terenu. Klatki schodowe wyposażone zostaną w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych.

Oddymianie:

Powierzchnia garażu podziemnego wynosi poniżej 1500 m2 więc nie jest konieczne zastosowanie systemu oddymiania. W przestrzeni garażu podziemnego projektuje się wentylację wyciągową z wentylatorem dachowym. Do nawiewu powietrza do garażu wykorzystane będzie zużyte uprzednio powietrze z przestrzeni biur. Dodatkowym aspektem takiego rozwiązanie jest odzysk ciepła z ogrzanego powietrza z przestrzeni biur i oddanie go w celu ogrzania garażu podziemnego.

Parametry przegród

Zgodnie z wyznaczonymi elementami składowymi objętymi ochroną przeciwpożarową określa się wartość odporności ogniowej poszczególnych elementów wyposażenia budynku:
- konstrukcja nośna R120
- konstrukcja dachu R30
- strop REI60
- ściana zewnętrzna EI60
- ściana wewnętrzna EI30
- przekrycie dachu E30
- Obudowa klatek schodowych EI 60,
- Biegi i spoczniki R60.
- Pomieszczenia magazynowe, technologiczne, szachty instalacyjne zostaną wydzielone wg stosownych norm.

Elementy wykończeni wnętrz

W budynku zastosowane zostaną do wystroju wnętrz materiały co najmniej trudno zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Hydranty i zapotrzebowanie na wodę

Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s.
Budynek wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową nawodnioną.

Przewiduje się:
- Hydranty zewnętrzne: przewiduje się zastosowanie dwóch hydrantów zewnętrznych w odległości nie przekraczającej 75 m od budynku.
- Hydranty wewnętrzne z strefach Zl III : przewiduje się zastosowanie hydrantów 25 o długości 30m i zasięgu 3m zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych (w korytarzach) tuż przy klatkach schodowych.
- Hydranty wewnętrzne w strefach PM : przewiduje się zastosowanie hydrantów 52 o 20 m i zasięgu 10m
- Hydranty w garażu podziemnym: przewiduje się zastosowanie hydrantów 33.

Instalacje elektryczne

Budynek zostanie wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych realizowane będzie sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. W budynku zastosowane zostanie oświetlenie awaryjne. Czas podtrzymywania napięcia 2 godziny.

Wentylacja pożarowa

W budynku klatki schodowe wyposażone zostaną w klapy dymowe. Uruchamianie klapy dymowej sygnałem z instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego. W garażu nie jest wymagane zostanie w system wentylacji mechanicznej oddymiającej. Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa Ochroną objęty zostanie cały budynek. Musi ona realizować funkcję przekazywania sygnału o zadziałaniu instalacji do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Oznakowanie Budynek zostanie oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl