Konkurs na projekt zagospodarowania terenu tzw. Plantów Jaworznickich wraz z koncepcją elementów kubaturowych dla wybranej lokalizacji w śródmieściu Jaworzna
I Nagroda

<<< powrót
  • GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • Borysław Czarakcziew  
  • Sławomir Kogut  
  • Katarzyna Kowalska  
  • Maciej Kociołek  
  • Magdalena Budzoń  
  • Magdalena Zygier  
  • Kinga Trąbińska  
  • Mikołaj Iwańczuk 

KONTEKST

Przestrzeń pomiędzy projektowanym centrum handlowym a istniejącymi elementami struktury miejskiej pozostaje polem do zagospodarowania, w które zostanie wkomponowany nowy element – Park Miejski. Projektowany Park w zakresie funkcji i formy powinien spełniać potrzeby mieszkańców nie tylko najbliższej okolicy, ale całego zespołu miejskiego. Powinien stać w opozycji do projektowanego centrum handlowego i stać się swoistą wizytówką mieszkańców - ikoną tworzącą nowe oblicze miasta. Będzie ono miejscem, do którego dążyć będą nie tylko mieszkańcy, ale i coraz liczniejsi goście. Projekt jest głosem w dyskusji na temat wypracowania strategii inwestycyjnej wykorzystującej potencjał miejsca, a opartej o pełną rehabilitację i odnowę definiowanych wartości istniejącego terenu. Miejsce to zatem stanowić będzie szczególny zaczyn mogący dać szansę rozwoju okolicznym przeważnie zdegradowanym terenom miejskim. Poprzez swoją skalę oraz umiejscowienie w tkance miasta będzie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu estetyki kulturowego krajobrazu.

URBANISTYKA

Podstawą rozważań w tym zakresie jest analiza urbanistyczna terenu objętego opracowaniem oraz otoczenia miejskiego wraz z wyznaczeniem determinujących opracowanie projektowe wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Celem nadrzędnym w warstwie urbanistycznej jest spójne wypełnienie przestrzeni o różnorakich sposobach użytkowania i wykreowanie nowych powiązań urbanistycznych.

Elementy kompozycji:
• oś kompozycyjna Alei Centralnej
• plac wejściowy- Agora
• kładka pieszo - rowerowa
• wieża widokowa

Główną ideą, wokół której zbudowany jest projekt jest stworzenie przestrzeni miejskiej aktywności, który łączy miasto, zieleń i rekreację.

FORMA

Forma i założenia funkcjonalne zostały podporządkowane opisanej idei przestrzeni miejskiej aktywności.

PLAC MIEJSKI – AGORA

Plac stanowi główny kompozycyjny zwornik przestrzeni istniejącej i nowo projektowanej. Idea przyjęta w projekcie łączy istniejące funkcje miejskie poprzez Plac Miejski – Agorę z głównym elementem kompozycyjnym założenia urbanistycznego – Aleją Centralną stanowiącą swoistą osnowę dla całości założenia parkowego. Główny ciąg pieszy, rozpoczynający się symbolicznym kamiennym elementem fontanny – będącej w rzeczywistości źródłem dla projektowanych „ścieżek wody„ połączonych z ogrodem botanicznym - „plateau” wypełniającym środkową część Parku - przechodzi w kładkę pieszo – rowerową ponad ulicą Rzemieślniczą i zamknięty jest elementem dominanty – wieżą widokową stanowiącą część założenia parku linowego.

Agora została ukształtowana w formie nieregularnego wielokąta zdefiniowanego istniejącą i projektowaną strukturą tkanki miasta. Jej gabaryt przestrzenny i funkcjonalny zdefiniowany jest z jednej strony poprzez kubaturę części projektowanego centrum handlowego, a z drugiej dla swoistej przeciwwagi poprzez wyznaczenie przestrzeni miejskiego Pchlego Targu. Główne wejścia do przestrzeni Parku prowadzi poprzez plac pieszy ze specjalnie zaprojektowanym detalem urbanistycznym – nawierzchnią, oświetleniem, elementami "małej architektury". Jest to kluczowe miejsce projektu, mające spełniać rolę zwornika istniejącej tkanki miejskiej, nowo projektowanego centrum komercyjnego i przestrzeni rekreacji i wypoczynku jaką stanowić ma Park.

FUNKCJA

• Plac Miejski – Agora
• Pchli Targ
• Aleja Centralna
• Ogród Botaniczny – Plateau
• Park Zabaw i Doświadczeń
• Miejska Plaża / Lodowisko
• Strefa Sportu – Boiska
• Strefa Sportu – Skatepark
• Amfiteatr Scena Letnia
• Strefa Sportów Ekstremalnych

OGRÓD – PLATEAU

Ogród ze względu na swój wydłużony i wąski charakter został podzielony na strefy ze sztucznie stworzonymi warunkami zbliżonymi do różnych siedlisk występowania roślinności. Tak np. siedlisko roślin kwaśnolubnych z gatunkami jak wrzosy, azalie, pierisy; siedlisko roślin terenów podmokłych z gatunkami traw bagiennych i innych roślin strefy bagiennej; ogród siedlisk suchych z gatunkami traw.

Ogrody te będą kształtowane jako „wycinki natury” w tkance miejskiej stanowiąc rekreacyjny park linearny, w którym w czasie spaceru poznawać można będzie zmienność natury i zachodzących w niej procesów w zależności od warunków siedliskowych – botanicznych. Ze względów technicznych (sztuczne zapewnienie odpowiednich warunków siedliska i związane z tym urządzenia i materiały) poszczególne strefy siedliskowe oddzielone będą od siebie ścieżkami Zabieg taki ma na celu stworzenie kontrastu między regularną formą strzyżoną a naturalnym charakterem traw wysokich i niskich: kostrzewa, miskant, turzyca, ostnica oraz różne gatunki i odmiany bambusa.

POSADZKI

Część reprezentacyjna – Agora oraz Aleja Centralna wykończona będzie płytkami porfiru o powierzchni naturalnej w kolorystyce szaro – beżowej (wg. kolorystyki PALLADIUM Plus – szary mieszany A), pozostałe ścieżki projektowane są z nawierzchni tłuczniowej typu Tegra – Plazadur w kolorach piaskowo – beżowych. Plażę miejską będą stanowić
drewniane tarasy z desek bangkirai.

KOMUNIKACJA

Dostęp komunikacją kołową będzie możliwy z istniejących ulic : Rzemieślniczej, Grunwaldzkiej, Chopina. W strefie Placu Miejskiego przewidziano możliwość wjazdu technicznego na przestrzeń placu, w lokalizacji zbliżonej do istniejącego zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej .W strefie Placu miejskiego oraz Pchlego Targu przewidziano miejsca na stojaki rowerowe.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Biorąc pod uwagę przyjęte założenie projektowe – wydzielenie stref zagospodarowania - etapowanie projektu powinno następować wzdłuż Alei Centralnej, która spina wszystkie obszary projektu. Swoisty podział realizacji stanowi też ul. Rzemieślnicza. Biorąc pod uwagę zabudowę mieszkaniową znajdującą się w rejonie skrzyżowania ul Rzemieślniczej i Chopina układ funkcjonalny został tak zaprojektowany, by wydzielona alejkami znajdująca się w tym terenie Strefa sportu – Boiska mogła być realizowana jako osobny etap.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl