Konkurs na koncepcję urbanistyczną planu regulacyjnego "Chopin Airport City" w Warszawie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
 • Atelier Loegler
Skład zespołu:
 • dr inż. arch. Romuald Loegler  
 • prof. arch. Wojciech Leśniowski  
 • mgr inż. arch Tomasz Folwarski  
 • mgr inż. arch. Łukasz Ruda  
 • mgr inż. arch. Krzysztof Siuta  
 • mgr inż. arch. Piotr Woliński  
 •  
 • współpraca: student Szymon Bochenek  
 •  
 • http://loegler.com.pl  
 •  

Koncepcja urbanistyczna

Zaproponowana w przedstawionym projekcie koncepcja urbanistyczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

- Okęcie City powinno stać się modelowym rozwiązaniem typu przyjaznego użytkownikowi rozwiązania urbanistycznego, na który składa się forma miasta ogrodu jak i znacznego zróżnicowania funkcjonalno-użytkowego pozwalające uniknąć monotonii użytkowej i wizualnej.

- Okęcie City jako cały zespól powinno stać się fizycznym wyrazem nowoczesnych ambicji miasta Warszawy jak również faktu ze sąsiaduje z lotniskiem Okęcie, obecna symboliczna “brama” wjazdowa do Polski i wyrazem nowoczesnej technologi jakie to lotnisko reprezentuje. Dlatego proponowany zespól urbanistyczny powinien posiadać architektoniczna symbolikę odpowiadająca takim dwom kryteriom.

- Okęcie City powinno funkcjonować jako organicznie zespolona funkcjonalna i formalna całość, ale z drugiej strony powinno stworzyć możliwe podwaliny do osiągniecie dużej różnorodności formalno-funkcjonalnej dla stworzenia ogólnej dynamicznej przestrzennej i fizycznej atmosfery. W celu uzyskania takiej kompleksowości proponowany projekt zbudowany jest na zasadzie przenikających się ze sobą trzech równoległych stref użytkowych na które składają się: system terminali obsługujących pasażerów, strefa biznesowa zawierająca hotel, biurowce, sale konferencyjne, wystawowe, handel, restauracje, kawiarnie, kina jak i dworzec kolejowy i strefa usług, hotelu, mieszkań do wynajęcia, handlu i przestrzeni zielonych.

Koncepcja funkcjonalno/urbanistyczna

Biorąc pod uwagę trzy powyższe kryteria zaproponowane rozwiązanie bazuje na następujących propozycjach: Prostym i przejrzystym układzie geometrycznym, który zapewnia daleko idąca elastyczność funkcjonowania poszczególnych elementów składowych całości.
Ten klarowny układ geometryczny składa się z następujących części:

a. centralnego parku “płuc” tej nowej dzielnicy nadający się doskonale do wypoczynku personelu zatrudnionego w Okęcie City, który zachowa istniejący cenny drzewostan. B.

b. wysokiej kategorii hotelu umieszczonego na obrzeżu tego parku, który możne użytkować jego cześć jako teren sportowy. Hotel ten stanowi newralgiczny punkt odniesienia dla całej kompozycji wyrażony eliptyczna forma budynku.

c. serii szeregowych, “klawiszowych” biurowo/komercyjnych budynków ulokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku stanowiących w samych sobie prawdziwe centrum aktywności całego Okęcie City. Budynki ustawione są tak ażeby proponowana stacja kolei podziemnej mogla się znaleźć bezpośrednio w podziemiach pierwszego z nich, tzn lezącego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku hotelowego i parku. Budynki te zawieraj funkcje komercyjne do wysokości 12 metrów a powyżej ulokowane jest 5 pieter zawierających przestrzenie biurowe do wynajęcia. Piec równoległych do siebie “klawiszy” sprzężonych jest ze sobą biegnącą równolegle to terminali lotniskowych arteria komunikacyjna/ulica pozwalająca uzyskać dostęp do tych budynków. Równoczesne drugie sprzężenie biegnące również równolegle to terminali tworzy bazę dla budynków “klawiszowych” pozwalająca na umieszczenie dodatkowych funkcji takich jak przestrzenie konferencyjne i wystawowe. Cały ten zespól posiada podziemny parking zespolony ze stacja kolejowa. Należy dodać ze piec “palcowych” budynków połączonych jest w jedna całość zwieszonymi przykryciami szklanymi, które pozwalają na stworzenie dodatkowej przestrzeni użytkowej przeznaczonej na dodatkowe zalesieni tereny i komunikacje miedzy budynkami wolna od klimatycznej interferencji.

d. U wjazdu do lotniska i Okęcia City usytuowane są dwa trójkątne budynki zawierające centrum finansowe i biura korporacyjne. Budynki te tworzą symboliczna bramę wjazdowa od strony miasta Warszawy. Po przeciwnej stronie wyznaczanego obszaru bezpośrednio przylegającego do terenu lotniska ulokowane są dodatkowe pomieszczenia wystawowo konferencyjne stanowiące tylna bramę wjazdową do Okęcie City.

e. Całość terenu znajdującego się pomiędzy tymi dwoma strukturami związana jest długa
liniowa zabudowana budynkami punktowymi o maksymalnej wysokości 7 kondygnacji przeznaczonymi na biura do wynajmu, tymczasowe mieszkania dla pracowników i przyjezdnych jak również na przestrzenie sklepowe ulokowane w parterach. Nasycenie terenu Okęcie City mieszkaniami do krotko terminowego wynajęcia jest koniecznie ażeby zapobiec martwocie tego zespołu w godzinach nocnych i dniach świątecznych. Zabudowa ta tworzy ścianę spinająca całość w jeden zespól i pozwalająca na odcięcie całego zespołu od masowego ruchu kołowego, który przebiega szosa położona wzdłuż terenu. Wszystkie te budynki wyposażone są w garaże podziemne stanowiące cześć garaży wspomagających budynki “klawiszowe”.

Koncepcja architektoniczna

Podstawowym założeniem projektowym służącym do stworzenia systemu architektonicznego, który stworzyłby racjonalne podwaliny do zorganizowania całej przestrzeni Okęcia City jest prostota geometryczna wszystkich budynków. Prostota ta wynika z zasady, ze powtarzalność i modularność form zaproponowanych w tym rozwiązaniu zapewnia skuteczna ekonomie i funkcjonalną elastyczność budynków o głownie biurowo-komercyjnych profilu przyjętych w tym projekcie. Seria pięciu budynków “klawiszowych” zakłada modularność ich planów i struktury nośnej jak i prostotę brył w celu uzyskania maksymalnej elastyczności ich wykorzystania. Ich systematyczna modularność pozwala również na łatwe opracowanie siatki konstrukcyjnej którą biorąc pod uwagę spiętrzanie się funkcji począwszy od garaży do poziomów komercyjnych i w końcu samych biur do wynajęcia nie powinna być za bardzo skomplikowana. Nie mniej jednak prostota takiej architektury nie wpłynie negatywnie na ogólną potrzebę znalezienia elegancji w ich architekturze, bowiem budynki będą przykryte przezroczystymi przysłonami klimatycznymi, i ich warstwowe fasady będą dynamiczne i barwne co zapewni budynkom ich estetyczna wyrazistość.

W dodatku, zakłada się również, ze budynki te projektowane będą w konwencji “zielonej” tzn. wyposażone w zielone dachy i elewacje. A wiec przyjmując, ze budynki będą absorbować roślinność, ze przestrzenie pomiędzy budynkami będą potraktowane jako zielone trakty, ze budynki będą o wysokim stopniu przezroczystości, o ciekawej kolorystyce i ze przysłony klimatyczne będą posiadały dynamiczna, odważną formę można śmiało przyjąć, ze prosta ogólną, strukturalna geometria użyta we tym projekcie zapewni architekturze Okęcie City bardzo wyrazisty, dynamiczny, ostry charakter. Podobne zasadę przyjęto w projektowaniu budynków punktowych. Jakkolwiek są one powtarzalne w celu osiągnięcia podobnej maksymalnej ekonomiczności, ich zastosowania nie oznacza jednak ze będą identyczne w swojej formie ostatecznej. Przeciwnie, zakłada się ze będą one projektowane indywidualnie w ramach ogólnych zasad przyjętych przez ten projekt.

W podsumowaniu należy powiedzieć, ze budynki wymienione powyżej stanowią podstawowa sile przewodnia projektu dążącego do stworzenia czegoś w rodzaju super-nowoczesnej “maszyny funkcjonalno-estetycznej”, która nie wyklucza jednak różnorodności i specyficznego ogólnego symbolizmu. Różnorodność ta jak i symbolizm osiąga się poprzez zróżnicowanie architektury podstawowych funkcji takich jak te dwa zintegrowane zespoły oraz indywidualnych funkcji, które odgrywają w tym projekcie role obiektów wyjątkowych. Są to hotel o owalnym kształcie, dwa budynki biurowe o kształcie trójkątnym i kompleks sal wielofunkcyjnych. Poprzez wprowadzenie kontrastu pomiędzy strukturami o formach powtarzalnych i formach indywidualnych ogólna urbanistyczna “maszyna funkcjonalno-estetyczna” zastosowana do projektu Okęcie City nabiera charakteru hierarchicznego dialogu pomiędzy przeciwstawnościami, tzn. dialogu pomiędzy funkcjami elastycznymi czyli dynamicznymi i funkcjami bardziej rzeźbiarskimi, zdefiniowanymi czyli bardziej statycznymi. W wyniku takiego procesu przenikania się projekt dla biznesowego Okęcia City nabiera charakteru również kulturalnego co biorąc pod uwagę ze będzie on razem z lotniskiem Okęcie nowa brama wjazdowa dla milionów odwiedzających Warszawę ogromnie potrzebne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl