Konkurs architektoniczny jednoetapowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy bloków mieszkalnych wielorodzinnych w Białej Podlaskiej
III Nagroda

<<< powrót
  • ARCA A&C Sp. z o.o.
  • Jacek Nawrocki Architekt
Skład zespołu:
  • arch. Jacek Nawrocki  
  • arch. Anna Nawrocka  
  • arch. Marcin Nawrocki 

Kompozycja urbanistyczna

Ukształtowanie zabudowy stanowi próbę optymalnego wykorzystania działki, przy uwzględnieniu aktualnych zapisów mpzp oraz możliwych w przyszłości ich modyfikacji, do realizacji zabudowy mieszkaniowej określonej w Regulaminie Konkursu.


Decyzja Zamawiającego określająca pożądaną strukturę mieszkań i wysokość budynków, przy uwzględnieniu wymaganego nasłonecznienia mieszkań racjonalnie rozlokowanych w obrysie budynku, przesądziła o sposobie sytuowania budynków w stosunku do stron świata oraz wzajemnie jeden od drugiego: małe - dwupokojowe mieszkania otwarte na jedną stronę budynku wymagając 3-godzinnego nasłonecznienia w dniach przesilenia wiosną i jesienią, wymuszają orientację budynku dłuższą osią na kierunku płn. - płd. z niewielką tolerancją (jeśli uwzględnić ok.1 godz. pomiędzy oświetleniem przez słońce fasady, a "wejściem" promieni słońca do wnętrza).

Natomiast wysokość budynków określona na 4 kondygnacje, powoduje że odległość między nimi nie może być mniejsza niż pozwala na to długość rzucanego cienia (w godzinach ograniczających 3 -godzinny czas nasłonecznienia), czyli blisko 40 m. To z kolei uzasadnia lokalizację wszystkich stanowisk postojowych w powstałych przestrzeniach pomiędzy budynkami.

Proponując obsługę komunikacyjną zespołu za pomocą drogi wewnętrznej biegnącej południowym skrajem działki - projekt uwzględnia możliwość realizacji w przyszłości zabudowy usługowej, a może w dłuższej perspektywie - mieszkalno-usługowej, wzdłuż północnego skraju działki.

Ukształtowanie budynków

Zespół tworzą 4 budynki 4-kondygnacyjne częściowo podpiwniczone powstałe z zestawienia 3 segmentów obsługiwanych przez osobną klatkę schodową każdy. Powtarzają się 2 budynki typu „Z” i 2 typu „V”. Zróżnicowanie wynika z innego zestawienia powtarzających się w obydwu typach budynków – modyfikowanych segmentów klatkowych. Ich modyfikacja, wychodząc od modelowania zewnętrznego obrysu segmentu - umożliwiającego przełamanie monotonii urbanistycznej, prowadzi do różnicowania jedynego dominującego w strukturze osiedla - mieszkania dwupokojowego, czym skutecznie wzbogaca ofertę wobec przyszłych mieszkańców.

Segment klatkowy tworzą w planie 4 mieszkania jednego typu – 2P (dwupokojowe). Poszukiwanie optymalnego rozwiązania pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym dla wszystkich jednostek mieszkalnych , doprowadziło plan segmentu do układu symetrycznego. Skutkiem i charakterystyczną cechą jest wzajemne przesunięcie o pół kondygnacji wschodniej i zachodniej części segmentu, umożliwiające minimalizację powierzchni przeznaczonej na komunikację: zarówno na klatce schodowej jak i w obrębie mieszkania. Rozwiązanie to umożliwia optymalizację podpiwniczenia, korzystnie wpływa na wzajemne zacienianie budynków, oraz właściwie „organizuje” izolację mieszkań znajdujących się na parterze po stronie wejść do budynku - od sąsiadującej strefy wspólnej.

Wejścia do wszystkich budynków zlokalizowane są od wschodu, na poziomie +1,5 . Prowadzą z poziomu terenu przyległego do wschodniej fasady- sztucznie wyniesionego, bezpośrednio na poziom mieszkań zlokalizowanych w tej części budynku. W zespole znajduje się zatem 20 mieszkań dostępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wszystkich wejściach przewidziano wózkownie.
Komórki lokatorskie o pow. ok. 4,5 m2 każda, zlokalizowano w podpiwniczeniu obejmującym połowę powierzchni rzutu budynku. Pomieszczenia węzłów ciepła i przyłączy zajmują jedynie fragment pozostałej połowy planu. Wszystkie klatki schodowe są doświetlone z góry świetlikiem dachowym.

Ze względu na racjonalizację kosztów zarówno budowy jak i późniejszej eksploatacji – bryły budynków ukształtowane są w sposób maksymalnie zwarty – pozbawione rozczłonkowania, osłonięte ścianą zewnętrzną o minimalnej powierzchni. Powierzchnia okien niewiele przekracza normatywne minimum.

Opis mieszkań

Mieszkań jest 188, w tym 2-pokojowych 168, 16 szt. 3-pokojowych, i 4 1-pokojowe. Mieszkania dwupokojowe występują w 6 typach różniących się nieznacznie wielkością : od 39,2 do 45,5 m2. Zgodnie z wytycznymi – na każdej kondygnacji jest 1 mieszkanie 3-pokojowe o pow. 51,1 m2. Dodatkowo w każdym budynku na parterze znajduje się 1 mieszkanie 1-pokojowe.

Wszystkie mieszkania zaprojektowano wg jednego zoptymalizowanego schematu: bezkolizyjnej komunikacji pomiędzy pomieszczeniami i wydzielania aneksu kuchennego przyległego do pokoju dziennego. Wszystkie mieszkania posiadają balkon o pow. ok. 4 m2, lub ogródek w przypadku mieszkań na parterze, oraz komórkę lokatorską w piwnicy. Ilości mieszkań odpowiada ilość miejsc postojowych.

Technologia budowy

Usytuowanie budynków dalece upraszcza organizację placu budowy oraz umożliwia dowolne etapowanie. Zoptymalizowano zakres robót ziemnych, przyjęto pełne zagospodarowanie na terenie ziemi z wykopów.
Racjonalizacji budowy służy powtarzalność rozwiązań i elementów. Zakłada się monolityczną konstrukcję stropów opartych na ścianach murowanych, wzmocnionych żelbetowymi słupami. Powtarzalne elementy klatek schodowych i balkonów będą montowane z prefabrykatów wykonanych fabrycznie, w tym balkony z betonu wodoszczelnego w formach „dennych”, nie wymagające dodatkowego wykończenia (łącznik termoizolacyjny). Stropodach płaski odwodniony wewnętrznym pionem (spadek min. 5%). Elewacja ocieplona styropianem min. gr.12 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym. Elementy kolorystyczne w postaci frontowego elementu balustrady balkonu oraz panelu międzyokiennego – z gotowych płyt elewacyjnych o bogatej i trwałej kolorystyce. Boczne elementy balustrad balkonów – ażurowe ze stali ocynkowanej.

Istotne znacznie dla estetyki osiedla będzie mieć właściwie dobrany materiał do tworzenia małej architektury, w tym murów oporowych nasypów, balustrad ramp i schodów terenowych. Zależnie od budżetu budowy, wchodzi w grę beton w różnej postaci i kamień naturalny nienasiąkliwy.

Projekt zakłada pełne wyposażenie w instalacje, w tym ciepło z sieci miejskiej, oraz wentylację mechaniczną. Rekomenduje się zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl