Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP47 w Szczecinie, oraz studialnej koncepcji zagospodarowania terenów sąsiednich
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Black&White Architecture
Skład zespołu:

Projekt Budowy Hali Sportowej w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Analizy i wnioski projektowe:

Wykonano analizę możliwości zagospodarowania terenu, opracowania pod względem najlepszego usytuowania obiektu nowej hali sportowej, podporządkowania istniejącego terenu nowym funkcjom w połączeniu z istniejącymi, możliwością kształtowania poszczególnych elementów ośrodków edukacyjnych, w sposób dający najlepsze efekty funkcjonalne/ użytkowe przy zachowaniu standartów estetycznych i realistyczności działań.

Wyszczególniono następujące wnioski:
- Należy dążyć do stworzenia centralnego układu urbanistycznego w zakresie wszystkich terenów opracownia.
-Należy dążyć do eksponowania budynku istniejacej szkoły podstawowej nr 47 z uwzględnieniem osiowości nowego założenia, przy jednoczesnym zachowaniu istniejacej zieleni
- Nowy budynek hali sportowej, w związku z brakiem możliwości ekspozycji formy, należy przedstawić w oparciu o kryteria użytkowe, ponad kryteriami estetycznymi.
- W związku z realizacją wielu funkcji, w jednym budynku należy dążyć do stworzenia kilku niezależnych dróg dostępu, dających możliwości niezależnej realiacji poszczególnych zadań lub różnych wariantów dostępu
- Umiejscowienie terenu opracowania, wielkość projektowanego budynku oraz realistyczność kosztów inwestycji, skłaniają do wniosku, że poziom posadowienia nowego budynku nie powinien przekraczać istniejacego poziomu zabudowy ani w dół ani w górę.

Charakterystyka:
Powyższe wnioski stały się podstawą przedstawionej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej, gdzie walory użytkowe i możliwości realizacji są priorytetem projektowym, a walory estetyczne, uzupełnieniem właściwego funkcjonowania obiektu. Projekt zakłada zmiany urbanistyczne, prowadzące do wytworzenia przestrzeni o wysokich walorach funkcjonalnych, dostosowanych do możliwości niezależnego użytkowania nowo projektowanej hali sportowej, optymalnego wykorzystania istniejących pasów zieleni oraz stworzenia terenu otwartego na aktywności związane z działalnością wszystkich placówek oświatowych przypisanych do obszaru opracowania. Jako podstawę koncepcji, przyjęto wariant maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastkuktury ( gdzie jest to możliwe do spełnienia ), dążąc tym samym do minimalizowania kosztów zagospodarowania i budowy. W projekcie hali sportowej, uwaga została skoncentrowana głównie na realnych możliwościach budowy, z uzwględnieniem kosztów, a przede wszystkim, lokalizacji obiektu tuż przy istniejącym budynku SP, w warunkach ograniczonej możliwości ingrencji w teren. Minimalizację problemów oraz kosztów uznano za najważniejszy kierunek działań projektowych, sugerując, że prostota rozwiązań będzie aspektem urealniającym inwestycję.

Opis koncepcji urbanistycznej:

Teren opracowania został potraktowany jako zabudowana pierzejami przestrzeń, otwarta do środka. Centralnym punktem nowego założenia ma być plac z obniżanymi naprzemiennie pasami trawy i pasami chodnikowymi ( możliwość tworzenia siedzisk). Ma to stwarzać ogólnodostępne miejsce, przeznaczone dla wszystkich ośrodków: miejsce z przeznaczeniem na odpoczynek, rekreację między zajęciami, drugie śniadanie etc. Proponuje się przesunięcie ogrodzeń ( tam gdzie konieczne ) poza obszar placu, przy jednoczesnym zachowaniu umownych granic między obszarami nr 3/29 i 3/28. W obszarze placu centralnego oraz drogi dojazdowej, zaproponowano wprowadzenie zieleni uzupełniającej, podkreślającej osiowy/ centralny układ założenia (patrz: plansza 1, mapa sytuacyjna w skali 1:500).
Obszar w granicach opracowania został podzielony według istniejącego nazewnictwa działek, z niewielkimi przesunięciami granic nr 3/26, 3/29 ( patrz: plansza 1, mapa sytuacyjna w skali 1:500 ). Projekt zakłada stworzenie nowego dojazdu na działce nr 3/26, przy jednoczesnym wykorzystaniu dojazdu istniejącego, jako traktu pieszego.

Teren szkoły podstawowej nr 3/29 został zaprojektowany w oparciu o przystosowanie do nowych funkcji oraz pełne otwarcie na centralny plac między terenami. Wprowadzono dwa boiska z przeznaczeniem do koszytkówki oraz gimnastyki na potrzeby szkolne, oraz z możliwością użytkowania jako plac apelowy. Zaprojektowano dojazd w formie traktu pieszo-jezdnego, z przeznaczeniem na parking reprezentacyjny/ dla gości, przy zaprojektowaniu pozostałych miejsc parkingowych dla pracowników wzdłuż drogi dojadowej ( nr 3/26 ) oraz dalej na działce nr 3/29, aż do nowego budynku hali sportowej.
Projektowany budynek hali sportowej został usytuowany za istniejącym budynkiem szkoły ( wg warunków konkursu ), przy stworzeniu możliwości dwóch niezależnych dojść /dojazdów: jednego, bezpośrednio od wzjadu na teren, z niezależnym dostępem przez działkę nr 3/26 ;oraz drugiego - przez teren szkoły ( jako dojazdu pomocniczego).

Budynek Hali Sportowej:
W przedstawionej koncepcji zaproponowano nowy budynek hali w formie dwóch niezależnych hali sportowych ( A – biała, B – czarna ), postawionych po wschodniej ( część szkolna ) i zachodniej ( część judo )części terenu. Przestrzeń między nimi została zamknięta przeszklonym łącznikiem, z przeznaczeniem na część gimnatyski wyczynowej. Konstrukcja hali oparta jest na regularnej siatce słupów (6m). Zdecydowano się na przedstawioną lokalizację z powodów: łatwe etapowanie budowy, część szkolna jest w najgłębszej części terenu , część judo posiada niezależny dojazd dający łatwość organizacji częstych zawodów, część gimatystki artystycznej jest w punkcie centralnym, z możliwością atrakcyjnego doświetlenia światłem dziennym, a także powiększenia o pozostałe części hali dla ważnych widowisk lub treningów. Wszystkie trzy części hali mogą działać niezależnie lub łącznie, gdzie przy strefowanym projekcie ogrzewania i wentylacji, mogą być wyjątkowo ekonomiczne w użytkowaniu.
Celem projektowym jest uzyskanie maksymalnej użytkowości i niezależności poszczególnych części. Było to powodem decyzji o stworzeniu dwóch niezależnych pionów szatniowo-wejściowych, odpowiednio po wschodniej i zachodniej stronie. Oba moduły spełniają ten sam program użykowy, a w całości mieszczą wszystkie wymagane pomieszczenia. Jednakże podział, ściśle związany z podziałem na trzy różne funkcjonalnie hale, pozwala na bardziej niezależne funkcjonowanie poszczególnych części ( przy np. całkowitym zamknięciu części A, B lub środkowej ). W projekcie przewidziano rozdział na strefę dla chłopców i dziewcząt w poszczególnych blokach (patrz: rzut pierwszego piętra, plansza 2), ale możliwy jest również inny podział, dodstosowany do specyficznych założeń późniejszego funkcjonowania obiektu.
Zaprojektowano następujące wejścia do budynku: 1- niezależny dostęp z poziomu parteru do hali A-biała, 2 – niezależny dostęp z poziomu parteru do hali B-czarna, 3 – dostęp od budynku istniejącej szkoły z poziomu I-wszego piętra. Przedstawiony podział pozwala na strefowanie dostępu i rozdział na część parteru – ogónodostępną z szatniami dla publiczności, recepcją, pom.tech. oraz część piętra – szkolną z dostępnem jedynie dla uczniów i nauczycieli, pomieszczeniami szatni, pryszniców etc.
Połączenie nowej hali z istniejącym budynkiem SP zostało zaproponowane w sposób najmniej inwazyjny z możliwych. Ulokowano niewielki łącznik na wysokości pierwszego piętra prowadzący z poziomu wyższego parteru budynku szkoły bezpośrednio do poziomu szatniowego budynku hali. Uznano, że większa ingerencja lub ewentualna próba stworzenia pełnego zespołu funkcjonalnego z tych dwóch obiektów, nie ma realnego sensu z uwagi na brak przesłanek funkcjonalnych ( szkoła i hala zapewniają różne elementy aktywności ), komplikację problemów technicznych oraz koszty. Dodatkowo, jednym z założeń projektowych, jest zachowanie możliwości swobodnego przejścia wokół nowej hali na całej długości obiektu, oraz stworzenia niewielkiego zielonego atrium, między budynkiem szkoły a nową halą sportową, na potrzeby uczniów i nauczycieli.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl