Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Arch. Andrzej Bulanda SARP Warszawa, MOIA  
 • Arch. Włodzimierz Mucha SARP Warszawa, MOIA  
 • Arch. Jacek Chyrosz SARP Warszawa, MOIA  
 •  
 • Arch. Michał Brzychcy  
 • Arch. Marcin Jaremek  
 • Arch. Maciej Kaufman  
 • Arch. Iga Konowalska  
 • Arch. Dorota Sekulska  
 • Arch. Ewa Sokołowska  
 • Arch. Piotr Steckiewicz  
 • Arch. Witold Wyczański  
 • Arch. Anis Atig  
 • Stud. Kuba Różycki  
 •  
 • http://www.bimarch.pl  
 •  
Misja COI Budynek Centrum jest dedykowany inwestycjom. Jest to niebywała okazja do stworzenia miejsca, które poza zadaniami czysto statutowymi-obsługi inwestorów, stanie się propagatorem współczesnych form i stylu inwestycji. Będzie więc tu miejsce na prezentację wizji planistycznych Miasta, wystawy osiągnięć architektonicznych, rozstrzygnięć konkursów, edukację proekologiczną i inwestycyjną, wymianę doświadczeń inwestycyjnych, wystawy nowych technologii, warsztatów dla młodzieży. Takie miejsce pragniemy stworzyć. Prezentowany projekt jest stworzeniem ram dla tego typu działalności i dodatkowych zaproponowanych funkcji, poszerzających ofertę centrum poza urzędniczo biurową.
Budynek COI ma też oddziaływać na użytkownika swą architekturą, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi i estetyką. Przez co ma kształtować gust przyszłych inwestorów- wyznaczać i kształtować wzorce pozytywnych postaw inwestycyjnych.
Musi promować prostotę, umiar i ponadczasowość, projektu, szacunek dla miejsca , zastanego otoczenia i środowiska, nastawienie proekologiczne w projektowaniu bryły i systemów instalacyjnych, ekonomiki inwestowania. Budynek taki jak COI ma być wizytówką filozofii inwestycyjnej Miasta i wyznaczać nowe formy działania.

Idea
Pięć filarów inwestycji - układ przestrzenny budynku utworzonego wokół 5 trzonów symbolizuje 5 filarów, które połączone ze sobą stanowią o jakości inwestycji: planowanie, strategia, ekologia-środowisko, finanse, własność. Układ tych podstawowych elementów procesu inwestycyjnego odpowiada wydziałom zlokalizowanym w kolejnych sekcjach: architektura/urbanistyka-planowanie przestrzenne, zarząd –strategia rozwój, kształtowanie środowiska, geodezja-infrastruktura, skarb Miasta
Przyszła rozbudowa programu COI o budynek dawnego przedszkola ze zmienioną funkcją dedykowaną inwestycjom i będący przestrzennym dopełnieniem kompozycyjnym nowego zespołu. Nawet z możliwością jeżeli zajdzie potrzeba połączenia z COI w poziomie -1.
Stworzenie w miejscu ciągu komunikacyjnego na osi centralnego placu wejściowego i przeszklonego dziedzińca. Poza godzinami pracy Centrum i zamknięciu stanowisk podawczych funkcjonowanie jako pasaż ogólnodostępny.

Propozycja programu dodatkowego realizującego ideę Centrum jako placówki dydaktycznej oraz przyjaznego miejsca pracy.

Wprowadzenie programu użytkowego na Poziom -1 nadmiar powierzchni na tym poziomie przy jednoczesnej chęci obniżenia wysokości budynku i ekonomii rozwiązań doprowadził do umieszczenia na tym poziomie funkcji innych niż magazynowo archiwalne. Rozwiązanie to tworzy system trójpoziomowej strefy obsługi klienta -1/0/+1. Po otrzymaniu odstępstw SANEPID takie rozwiązania są powszechnie stosowane. Wprowadzenie na poziom -1 programów użytkowych pozwala na redukcję przestrzeni pustej jedynie do rezerwy magazynowo/archiwizacyjnej skali 200 m2 i wytworzyć pełnowartościową kubaturę użytkową doświetloną światłem dziennym z pasa centralnego-bezpiecznego dla powodzi.
Analiza doświetlenia przeprowadzono studia nad wprowadzeniem światła dziennego przez świetliki dachowe do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1, oraz w pasie środkowym poz.0. Zaproponowane rozwiązania umożliwiają lokalizowanie w wyznaczonych miejscach funkcji wymagających normatywnie światła dziennego. Dotyczy to głownie pomieszczeń związanych z obsługą archiwów geodezji, oraz planowania.

Ochrona przed powodzią w projekcie ustosunkowano się do tego faktu przez:
Podniesienie poziomu wejść o co 60cm, (z możliwością w opracowaniach szczegółowych o wzrost tej wielkości do 100cm) odcięcie poziomu -1 od bezpośredniego wjazdu, wyprowadzenie rampy zjazdowej poza budynek, co ułatwia zamknięcie grodziami wodoszczelnymi napływu wody do poziomów podziemnych, lub nawet podniesienie poziomu wjazdu na poziom wyższy stanowiący naturalna tamę dla penetracji wody a następnie zjazd w dół . Okna na poziomie parteru będą szczelne(nieotwierane), wejścia do budynku będą posiadały systemy szczelne i grodzie mechaniczne. W trakcie powodzi dostęp do budynku zostaje odcięty, a przechowywane w nim archiwa i systemy informatyczne bezpieczne. Problem występowania zagrożenia powodzią zostanie rozwiązany na etapie szczegółowego opracowywania dokumentacji po analizie danych .
Zgodność z zapisami Decyzji AU-2/7331/2687/08

Stan istniejący – otwarty teren zielony z dominującym szpalerem drzew wzdłuż ulicy Centralnej i wykształconą osią poprzeczną z układem budynków mieszkalnych w układzie grzebieniowym wytwarzających wnętrza urbanistyczne o kameralnej skali. Wartości kulturowe-pomnik AK. (przeniesiony na nową lokalizację)

Urbanistyka - proponowany układ budynku jego tektonika i gabaryty oraz rytm nawiązują do skali I zastanego układu przestrzennego, który uznaja za wartość I cechę charakterystyczną miejsca. Budynek w otwartej przestrzeni zielonej o drobnej skali nieinwazyjny, wpisujący się w zastany krajobraz i układ przestrzenny współczesny, ale skromny i stonowany, przyjazny.
Skala budynków istniejących i układ przestrzenny a zwłaszcza ukształtowana oś kompozycyjna oraz zieleń są jedyną wartością tej przypadkowej lokalizacji znaczącego obiektu publicznego. Te wartości należy zachować harmonijnie wpisując się z dużym kubaturowym programem w pół parkową działkę będącą osiedlową otwartą zieloną przestrzenią wspólną.

Propopnuje się w opracowaniach sąsiednich kontynuować zabudowę o podobnych gabarytach w pasie wyznaczonym przez budynek COI. Przy swej dużej ogólnomiejskiej randzei budynek COI powinnien zachować drobna lokalną skalę I wpisać się w zastany kontekst wydobywaqjąc z niego najistotniejsze wartości takie jak oś poprzeczną, rytm dziedzińców, zieleń wysoką i niską. Budynek ma stać w zieleni z ograniczonymi do minimum strefami dojść (pas osi poprzecznej, plac wschodni, ciąg zachodni. Od strony zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku sugeruje się pozostawienie zielonej przestrzeni otwartej gdzie proponuje się zlokalizować istniejacy pomnik oraz urządzić mały plac zabaw w zieleni, co nawiąże do zlikwidowanych boisk w części centralnej jako charakterystycznego elementu dzisiejszego krajobrazu. Budynek nieinwazyjny wpisuje się harmonijnie w zastane otoczenie.

Gabaryty budynku od strony ul. Centralnej 3 kondygnacje (gabaryt budynku KZ) od strony północnej zmniejszenie skali i dostosowanie jej do budynków istniejących. Zwyżki lekkie wycofane. Niska skala zabudowy adekwatna do skali sąsiadów
Architektura współczesna, prosta powtarzalna o rytmach pozwalających na zgubienie dużej skali. O ile to możliwe finansowo, transparentna, lekka, ale też symbolicznie otwarta (przyjazny urząd).
Tektonika brył pozwalająca na nawiązanie dialogu z architekturą sąsiedztwa i jej rytmem.
Bryła budynku- zaakcentowany skośny narożnik głównego najścia na budynek w formie pełnej kamiennej ściany z logo.

Wejście główne Zaakcentowanie wejścia głównego trzynawowym podcieniem przechodzącym całą szerokością w przekryty dziedziniec centralny CKOI. Dziedzińce wewnętrzne nap oz +1 będące miejscem relaksu pracowników przeszklone. Dachy na poziomie +3 dostępne dl a pracowników zielone.

Dojścia i dojazd dostawy /wywóz śmieci

Dojście piesze do budynku z kierunku północno zachodniego (od Ronda) oraz ul. Centralną od Centrum handlowego na charakterystyczny skośny narożnik. Dojazd ulicą Centralną gdzie zlokalizowano przystanki autobusowe, parking taxi i wjazdy do garaży podziemnych. Dojazd techniczny, dostawy i wywóz śmieci do rozładowni towarowej i windy towarowej umieszczonych w rampie zjazdowej.
Winda transportowa umożliwia transport zaopatrzenia, mebli do poziomu -2 i następnie ich dystrybucję systemem wind sekcyjnych do poszczególnych wydziałów.
Gastronomia bufet na poziomie -1 otwarty na dolny hol. Zaplecze połączone z salą cateringu. Dostawy i wywóz śmieci windą towarową z poziomu -3 ze strefy parkingowej.
Dodatkowo na piętrach w rejonie trzonów na kondygnacjach +3/4 zorganizowano piętrowe punkty kawowe z możliwością wyjścia na taras dachowy.

Wejścia do budynku prowadzą cztery wejścia: Wejście główne południowe z placu centralnego, wejście ogrodowe północne stanowiące z wejściem południowym pasaż miejski przez budynek, wejście zachodnie jako niezależne wejście do Centrum Kongresowego, Wejście służbowe północno wschodnie z placu wschodniego oraz dodatkowo wejście do banku z tego samego placu po stronie południowej. Główny korpus budynku nie posiada wjazdu dla samochodów co dodatkowo podkreśla jego parkowy charakter.
Plac centralny Głowna przestrzeń publiczna miejsca, usytuowana na istniejącej osi penetrująca całą swą szerokością budynek i wychodząca na stronę północną gdzie zamknięta jest budynkiem istniejącym (chętnie włączonym do programu COI lub towarzyszącego). Plac wyniesiony do poziomu wejścia z widokiem w kierunku wschodnim i zachodnim na zagospodarowany otwarty teren zielony.
Miejsce podjazdu taxi i dojścia do budynku od strony ulicy oraz alei spacerowej w istniejącym szpalerze drzew. Po zamknięciu Centrum i dodatkowym wydzieleniu stref podawczych oraz otwarciu przeszkleń po stronie południowej i północnej plac centralny wchodzi do wnętrza budynku stając się krytą przestrzenią publiczną .

Plac wschodni zlokalizowany we wschodniej pierzei działki wzdłuż ulicy Centralnej.
Miejsce mniej formalne od placu przed wejściem głównym. Na zakończeniu ciągów pieszych i osi zielonych okalających budynek od południa i północy. Wejścia pomocnicze do budynku, wjazd do garaży strefa dostaw.

Zieleń cechą charakterystyczną i wartością do zachowania jest dla terenu opracowania istniejący układ drzew. Szpaler drzew wzdłuż ulicy Centralnej zostanie w pełni zachowany oraz dogęszczony w miejscu istniejących ubytków. Powstanie tam aleja spacerowa.
Drzewa po północnej stronie działki zostaną zachowane w formie istniejącej jako grupy parkowe nieregularne. Drzewa znajdujące się w obszarze placu centralnego otrzymają stalowe płyty ażurowe w posadzce. Po dwóch stronach budynku zachowano klimat istniejącej otwartej przestrzeni zielonej. Droga ppoż, ukryta jest w warstwach zielonych systemowo wzmocnionych. Ciąg pieszy po stronie północnej zostanie uformowany w sposób parkowy np. żwirowa alejka. Dodatkowo zieleń rekreacyjna znajduje się na dachach poz. +3 oraz w dziedzińcach rekreacyjnych pracowników na poz.+1
Dziedzińce rekreacyjne dostępne z komunikacji ogólnej na poziomie +1 zieleń niska. Na stropie
Tarasy/ Ogrody dachowe poz.+3 dostępne ze strefy komunikacji i pomieszczeń socjalnych dla pracownikówei ogólnej na poziomie +1 zieleń niska. yjnych pracowników na poz.+1/. po a jdujace zony tronie południowej i północnej pl

Program funkcjonalny

Strefa wspólna obsługi inwestorów jest sercem obiektu centralnie przy wejściu zlokalizowano recepcję i informację. Za nimi wokół otworu doświetlającego poz-1 strefę oczekiwania z widokiem na mapę i makietą Krakowa na poz -1, płaskorzeźbę po stronie lewej na wykuszu szufladzie, oraz zieleń parkową po stronie północnej niejako wchodzącą do wnętrza. Po obu stronach prześwietlonej przestrzeni centralnej umieszczono stanowiska podawcze z możliwością ich zamknięcia dla stworzenia z holu miejskiego pasażu. Po lewej stronie znajduje się wydział architektury po prawej geodezji. Przestrzeń centralna została spiętrzona i swym zasięgiem obejmuje poz-1/0/+1 połączone ażurowymi schodami. Nimi wchodzimy do części dostępnej dla klientów. Do centrum konferencyjnego i bufetu.
Kasy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie holu z możliwością wydzielenia. W holu znajdują się też kiosk, punkt xero i portiernia. Elementem kompozycyjnym holu jest wykusz-szuflada na poz+1 z płaskorzeźbą historycznej panoramy Krakowa jako symbolu ciągłości inwestycyjnej Miasta. W zwyżce za wykuszem znajdują się wydział architektury a wyżej gabinety prezydentów.
Z holu centralnego wchodzimy do skrzydeł bocznych z ograniczoną kontrolą dostępu gdzie znajdują się

wydziały Centrum

Wydział geodezji- został zintegrowany z archiwami częściowo umieszczony na poziomie -1 doświetlony światłem dziennym i w pełni chroniony przez zalaniem. Taki sposób rozwiązania funkcjonalnego wydziału znacznie skraca drogę klienta korzystającego z zasobów wydziału.
Serwerownia został umieszczona na poz +1

Centrum konferencyjne zlokalizowano w poziomie -1 w szczycie budynku z niezależnym dodatkowym wejściem od strony zachodniej. Jest to zespół autonomiczny który można wydzielić z Centrum. Zespól składa się z Sali dużej o wysokości 4.5m na 300 sób z możliwością jej podziału na dwie mniejsze sale oraz czterech sal na 50 osób każda. Między salami foyer doświetlone światłem dziennym. Zespół szatni i toalet po stronie zachodniej. Sala duża ze świetlikami szedowymi z możliwością zaciemnienia, o zmiennej aranżacji od konferencji po wystawy i bale. Płaska podłoga z możliwością aranżacji systemowego podestu scenicznego i podestów pod widownię podniesioną. W zespole centrum sala cateringowa połaczona z węzłem bufetowym Centrum.
Bank zlokalizowano w parterze na narożniku ulicy z możliwością dojścia od strony Centrum.

Program dodatkowy

Poziom -1 Elementem dodanym organizującym program dolnej części holu wejściowego jest makieta inwestycyjna miasta (podłoga ściany) wzorem takich miast jak np. Londyn Paryż czy Barcelona gdzie mamy możliwość oceny w skali miejskiej dynamiki inwestycji ich lokalizacji i kierunków. Miejsce takie stać się też może miejscem edukacji inwestycyjnej i polityki promującej ład przestrzenny. Atrakcja edukacyjna. Wokół dodane sale edukacyjne-wystawy obserwacja pracy budynku Centrum na monitorach bms z uwzględnieniem oszczędności związanych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
Dolny hol doświetlony otworem centralnym oraz otworami schodów reprezentacyjnych..
Sala fitness poziom -2 dla pracowników wzbogacenie programu pracy i odpoczynku.
Strefa wejścia- przeszklony dziedziniec rozbudowany w stosunku do założeń programowych.
Kiosk-mini program handlowy towarzyszący (prasa, druki, publikacje) hol wejściowy
Rezerwa magazynowa/ archiwizacyjna umieszczona między częścią ogólną a wydziałem geodezji może służyć za naturalny rozrost obu funkcji.

Wnętrza jasne współczesne z użyciem szlachetnych materiałów, beton, szkło, drewno. W układzie podstawowym otwartym z możliwością zmiennej aranżacji
Propozycja kształtowania terenu poza granicami opracowania
Budynek dawnego przedszkola może w przyszłości dopełnić kompozycję funkcjonalną np. w postaci szczególnej funkcji miejskiej dedykowanej inwestycjom np. miejsce promocji, wystaw,

Program dodatkowy
Otwarty plan łatwość zmian zaproponowany układ funkcjonalny i układ konstrukcyjny umożliwiają dowolne kształtowanie wielkości pomieszczeń biurowych, wielkości wydziałów.
Strefowanie dostępu projekt umożliwia pełne i logiczne wydzielenie strefy dostępu klientów od przestrzeni w pełni dostępnych zlokalizowanych w sąsiedztwie holu wejściowego na poz -1/0/+1 do przestrzeni o ograniczonym dostępie.

Eksploatacja budynek przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz naturalną wentylację wymuszoną (układ fasad w stosunku do stron świata) a także centralne zarządzanie światłem sztucznym i innymi parametrami eksploatacyjnymi obniża koszty eksploatacji
Energia odnawialna w budynku :odwierty, ogniwa słoneczne w lewacji szklanej południowej, baterie słoneczne dachowe.
KONSTRUKCJA

Projektowany obiekt ma wymiary w planie 32,4x227m (w osiach konstrukcyjnych), 3 kondygnacje podziemne i 3 – 5 kondygnacji naziemnych. Budynek podzielono dylatacjami na 6 części, o wymiarach 32,4x30, 32,4x48 (3 sekcje), 32,4x25 i 32,4x28. Dylatacje zrealizowano przez zdwojenie podpór i rozcięcie wszystkich ścian i stropów.

Całość obiektu została podpiwniczona. Obudowę części podziemnej stanowią ściany szczelinowe, gr. 60cm., przegłębione na około 5 m. Posadowienie na płycie fundamentowej gr. 60cm.
Stropy w części podziemnej bezpodciągowe, płytowe gr. 30cm, oparte na słupach żelbetowych oraz na ścianach żelbetowych trzonów komunikacyjnych i na obwodzie na ścianach szczelinowych. Przewidziano wykonanie 3 kondygnacji podziemnych metodą półstropową, z wykorzystaniem stropu -2, wylewanego na gruncie jako rozpierającego ściany szczelinowe. Siatka słupów 7,2x8,4m, w skrajnych przęsłach 5,4x8,4m.

W części nadziemnej budynek ukształtowano w formie 2 obrzeżnych traktów, wysokości 3 kondygnacji i szerokości 8,1m każdy, rozsuniętych na odległość 16,2m i przewiązanych 5-cioma wieżami wysokości 5 kondygnacji naziemnych (z wycofaną 6-tą kondygnacją techniczną), umieszczonych w pasie między traktami podłużnymi. Wymiary każdej z wież w planie wynoszą 22,8x21,6m, zaś odległości między nimi 25,5m.

Konstrukcja traktów bocznych oparta została na poprzecznych jednonawowych ramach żelbetowych z przewieszeniem, rozstawionych co 8,4m. Każda z ram opiera się na 2 słupach, oddalonych o 5,4m, zaś rygle przewieszono w kierunku wewnętrznych atriów o 2,7m. Słupy 35x50cm, płyta stropowa gr.25cm, rygle wys. 25cm pod stropem.

Konstrukcja każdej z 5-ciu wież, umieszczonych między nawami podłużnymi, opiera się na wewnętrznym trzonie ścianowym, w którym umieszczono klatkę schodową, szyby windowe i zaplecze sanitarne oraz na obwodowo umieszczonych słupach żelbetowych (siatka 7,2x7,8m).
Między wieżami umieszczono 4 atria:
w jednym umieszczono hall wejściowy, na poziomie „0”, przekryty przeszklonym zadaszeniem, w poziomie +3. Konstrukcję zadaszenia stanowią kratownice stalowe, o rozpiętości 21,6m, rozstawione co 8,4m, na których oparto płatwie dla ułożenia pokrycia szklanego.
W trzech pozostałe atriach umieszczono sale konferencyjną i sale obsługi klientów geodezji.
Sala konferencyjna, zlokalizowana na poziomie -1 ma wysokość 1,5 kondygnacji.
Sale obsługi klienta przekryto w poziomie stropu +1 budynku.
Salę konferencyjną i sale obsługi klientów przekryto dachem zielonym. Konstrukcję nośną zadaszenia stanowią poprzecznie umieszczone pełnościenne belki stalowe, o rozpiętości 12,5m, oparte na ścianach i ramach żelbetowych , ustawionych na stropie „0”, wzmocnionym poprzecznymi podciągami w poziomie „0”. Między pełnym dachem i przylegającymi do atrium budynkami 4-ro kondygnacyjnymi, w poziomie stropu +1, umieszczono liniowe świetliki, szer. ok. 2m, oparte na konstrukcji stalowej.
Materiały: beton C30/37, stal zbrojeniowa Bst500, stal profilowa 18G2.

INSTALACJE

SYSTEM WODNO-ŚCIEKOWY.-Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania miejskiej sieci wodociągowej. Przewiduje się zaopatrzenia w wodę z lokalnej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Centralnej.
Instalacja wody zimnej pokrywać będzie potrzeby socjalno-bytowe i pożarowe.
Instalacja wody ciepłej doprowadzona będzie do przyborów sanitarnych służących celom socjalno-bytowym. Przygotowywana ona będzie w wymiennikach wody ciepłej.
Dla bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano dla kondygnacji podziemnych instalacje tryskaczowe wraz ze zbiornikiem i pompownią (lokalizacja na poz.-3) oraz dla całego budynku instalację hydrantową ze zbiornikiem zapasu i własną pompownią (też na poz.-3).
W ulicach otaczających działkę zlokalizowane są kanały kanalizacji deszczowej i sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej). Sieć kanalizacyjna pracuje w systemie kanalizacji rozdzielczej.
Ścieki pochodzące z urządzeń gastronomicznych oraz z garaży będą podczyszczane w separatorach zlokalizowanych na poz.-3
Przewiduje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków do istniejących kanałów wg warunków technicznych określonych przez odbiorcę ścieków.
Wody opadowe z dachu odprowadzone będą systemem rur spustowych wewnętrznych poprzez zbiorniki retencyjne. Czyste wody opadowe z dachów wykorzystane być mogą po niewielkim uzdatnieniu do celów higienicznych tzn. spłukiwania misek klozetowych i pisuarów. Ścieki deszczowe z utwardzonych terenów jezdnych i parkingów przed wprowadzeniem do kanalizacji będą podczyszczane w piaskownikach i separatorach. Odbiornikiem będą kanały kanalizacji deszczowej wg warunków technicznych

SYSTEMY OGRZEWANIA, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.-Wymiana powietrza w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie następująco :
W pokojach biurowych nawiew powietrza odbywać się będzie przez podpodłogowe klimakonwektory 4-rurowe, pobierające powietrze obiegowe i świeże, a wywiew przez centralną instalację wywiewną. Straty lub zyski ciepła pokrywane będą przez systemy ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego (sufitowego). Powietrze wywiewane z pokoi biurowych wykorzystane będzie w systemie pomp ciepła do odzysku energii.
W pomieszczeniach technicznych, zaplecza socjalnego itp. wymiana powietrza odbywać się będzie w systemie wentylacji mechanicznej wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej. Ogrzewanie tych pomieszczeń zapewni grzejnikowa instalacja centralnego ogrzewania. Nie przewiduje się ich chłodzenia.
Wentylację garaży zaprojektowano jako mechaniczną wywiewną z kompensacyjnym nawiewem powietrza z pomieszczeń użytkowych „czystych”. Wentylatory wywiewne zlokalizowano na poszczególnych kondygnacjach podziemnych, a wywiew powietrza zużytego odbywać się będzie nad dach. Intensywność wentylacji garaży zależeć będzie od stężenia tlenku węgla.
W pozostałych pomieszczeniach wymiana powietrza odbywać się będzie w systemie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej poprzez centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne wyposażone w rekuperatory. Centrale zlokalizowano w wentylatorniach na poziomie -1. Ogrzewanie pomieszczeń, w zależności od ich przeznaczenia odbywać się będzie poprzez grzejnikową instalację centralnego ogrzewania, bądź powietrznie poprzez klimakonwektory. Chłodzenie wybranych pomieszczeń przewiduje się poprzez klimakonwektory zasilane woda chłodniczą.
Produkcja wody chłodniczej dla klimatyzacji odbywać się będzie zarówno w systemie pomp ciepła oddających ciepło do gruntu lub powietrza wywiewanego, a także w agregatach wody lodowej chłodzonych cieczą zlokalizowanych w pomieszczeniach na najniższej kondygnacji. Schładzacze cieczy (dry coolery) posadowione będą na najwyższych dachach nad pomieszczeniami zaplecza lub komunikacji.
Dla zminimalizowania energochłonności budynku, przegrody „zimne” izolowane będą warstwą izolacji termicznej o zwiększonej grubości, a przegrody przezroczyste będą posiadać konstrukcję zapewniającą minimalizację strat ciepła w zimie i zysków ciepła od nasłonecznienia w lecie. Projekt spełnia dyrektywy 2002/91/WE oraz posiadać będzie klasę energooszczędności C.

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO.-Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania miejskiej sieci cieplnej, a zatem źródłem ciepła dla budynku będzie istniejąca miejska sieć cieplna zlokalizowana wzdłuż ul. Centralnej wg warunków technicznych określonych przez dostawcę ciepła. Przewiduje się wybudowanie dwóch węzłów cieplnych zlokalizowanych na poziome -1. Przewiduje się, że dodatkowymi źródłami ciepła będą odwierty głębinowe (ok.80 szt.) oraz systemy solarne stanowiące dolne źródło ciepła dla systemu pomp ciepła. Na poziomie -1 zlokalizowano 2 maszynownie pomp ciepła.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.-Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania sieci energetycznej. Zasilanie obiektu zrealizowane będzie na warunkach określonych przez dostawcę energii.

Przewiduje się, że podstawowe zasilanie zrealizowane będzie z sieci energetycznej średniego napięcia 15 kV przez stację transformatorowa typu PZO. Obiekt winien posiadać zasilanie rezerwowe średniego lub niskiego napięcia wyprowadzone z innej pętli kablowej.
Zespół energetyczny w postaci rozdzielni średniego napięcia z układem pomiarowym, komór transformatorowych oraz rozdzielni głównej niskiego napięcia zlokalizowano na poz.-2 Podrozdzielnie zlokalizowano w wydzielonych pomieszczeniach również na poz.-2, a na poszczególnych piętrach rozdzielnice i tablice piętrowe.

INSTALACJE TELETECHNICZNE.-Obiekt zlokalizowany jest w zasięgu działania sieci telekomunikacyjnych. Podłączenie do tych sieci określać będą warunki techniczne wydane przez wybranego operatora telekomunikacyjnego. Usługi telefoniczne, internetowe, TV przewodowej realizowane będą przez dostawcę tych usług. Przewiduje się, że w obiekcie zrealizowane będą też takie instalacje teletechniczne jak kontrola dostępu, instalacja CCTV, instalacja antywłamaniowa, a w zakresie instalacji p/poż system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy. Na poziomie -1 przewidziano odrębne pomieszczenia na zlokalizowanie urządzeń instalacji teletechnicznych, a na poszczególnych kondygnacjach rozdzielnice i tablice piętrowe.
Wszystkie instalacje i urządzenia techniczne budynku monitorowane będą, a także częściowo sterowane poprzez inteligentny system BMS.

OCHRONA PPOŻ

KWALIFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU:
kategoria zagrożenia ludzi - ZL III,
garaż podziemny pomieszczenie PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2,
klasa odporności pożarowej B.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Zaprojektowano drogę pożarową wzdłuż elewacji frontowej (dłuższy bok budynku) z wjazdem i wyjazdem bezpośrednio na ulice Centralną (bez konieczności zawracania). Dopuszczalna odległość 50 m dojść z drogi pożarowej do klatek ewakuacyjnych nie została przekroczona. Odległość ulicy Centralnej od ścian projektowanego budynku wynosi 10m.
STREFY POŻAROWE: Ze względu na funkcje obiektu i układ konstrukcyjny budynek podzielony został na strefy pożarowe do 5000m2 dlan części nadziemnych i do 1500m2 w kondygnacjach podziemnych.
Układy korytarzowe komunikacji poziomej zostały podzielone na odcinki nie przekraczające 50 m z drzwiami dymoszczelnymi.

Projekt przewiduje na kondygnacji -1 zastosowanie systemu oddymiania pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych Na kondygnacjach -1, -2, -3 przewiduje się zastosowanie stałej instalacji gaśniczej wodnej (tryskacze).

EWAKUACJA: W projektowanym obiekcie zapewniono warunki ewakuacji z uwzględnieniem wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczącej długości przejść, długości i szerokości dojść ewakuacyjnych oraz ilości, szerokości i kierunku otwierania drzwi. Z pomieszczeń, w którym mogą przebywać ludzie, zapewniono bezpieczne wyjście prowadzące na przestrzeń otwartą, do innej strefy pożarowej.
Ewakuacja z górnych poziomów budynku oraz poziomów garażu podziemnego odbywać się będzie poprzez 5 obudowanych klatek schodowych ewakuacyjnych zamykanych na wszystkich kondygnacjach drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, bezpośrednio na poziom terenu oraz poprzez główne wejście do budynku. Klatki schodowe wyposażone zostaną w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych.
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ: W budynku zastosowane zostaną do wystroju wnętrz materiały co najmniej trudno zapalne. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
HYDRANTY I ZAPOTRZEBOWANIE W WODĘ: Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dm3/s. Wymaganą ilość wody zapewnia miejska sieć wodociągowa. Sieć wyposażona jest w hydranty podziemne DN80. Budynek wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową nawodnioną.

Przewiduje się:
Hydranty zewnętrzne: przewiduje się zastosowanie dwóch hydrantów zewnętrznych w odległości nie przekraczającej 75 m od budynku.
Hydranty wewnętrzne: przewiduje się zastosowanie hydrantów 25 o długości 30m i zasięgu 3m zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych (w korytarzach) tuż przy klatkach schodowych.
Hydranty w garażach podziemnych: przewiduje się zastosowanie hydrantów 52 z wężem płasko składanym o długości 20 m i zasięgu 10m. Wymagana jednoczesność poboru wody dla dwóch hydrantów 52 tj. 2 x 2,5 dm3/s. Hydranty lokalizowane są w odrębnych 5 pomieszczeniach na każdej z dwóch kondygnacji garaży.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Budynek zostanie wyposażony w wyłącznik przeciwpożarowy prądu umieszczony w pobliżu wejścia głównego. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych realizowane będzie sprzed wyłącznika przeciwpożarowego. W budynku zastosowane zostanie oświetlenie awaryjne. Czas podtrzymywania napięcia 2 godziny.

WENTYLACJA POŻAROWA: W budynku klatki schodowe wyposażone zostaną w klapy dymowe. Uruchamianie klapy dymowej sygnałem z instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego. Garaż wyposażony zostanie w system wentylacji mechanicznej oddymiającej. Ilość powietrza wyciąganego będzie kompensowana przez nawiew powietrza świeżego. Na kondygnacji -1 przewiduje się zastosowanie systemu oddymiania pomieszczeń.

Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa Ochroną objęty zostanie cały budynek. Musi ona realizować funkcję przekazywania sygnału o zadziałaniu instalacji do jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Urządzenia gaśnicze tryskaczowe Garaż i poziom -1 wyposażone zostaną w stałe urządzenie gaśnicze tryskaczowe. Sygnał zadziałania urządzenia tryskaczowego będzie poprzez instalację sygnalizacyjno - alarmową przekazywany do jednostki Państwowej Straży Pożarnej
Oznakowanie Budynek zostanie oznakowany zgodnie z Polskimi Normami.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl