Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-11-19 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Iława  
Konkurs na opracowanie koncepcji zespołu budynków oświatowych przedszkola i szkoły podstawowej we wschodniej części miasta Iławy


Zamawiający:
Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl.
Adres strony internetowej (url):http://www.bip.umilawa.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium wartości kompozycji przestrzennej - 20
Kryterium wartości architektonicznych, programowych i funkcjonalno-przestrzennych - 65
Kryterium ekonomiki i realności realizacyjnej, ekonomiki eksploatacji oraz rozwiązań proekologicznych i ochrony energetycznej - 15

Terminy:
2018-11-19 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych

Nagrody:
1. Organizator konkursu przewiduje trzy nagrody pieniężne:
1) nagroda w wysokości 30.000,00 zł.
2) nagroda w wysokości 15.000,00 zł.
3) nagroda w wysokości 10.000,00 zł.

2. Organizator upoważnia Sąd Konkursowy do innego podziału nagród lub przyznania wyróżnień. Sąd może przyznać więcej niż jedną nagrodę danej rangi (pierwszą, drugą lub trzecią) jeśli różnice w punktacji będą znikome, a prace w opinii sądu będą na to zasługiwały. Sąd może również nie przyznać jednej, dwóch lub żadnej z nagród, a także nie przyznać wyróżnień, przyznać ich mniejszą lub większą od ustalonej w §XIII ust. 9 i 10 Regulaminu liczbę i inaczej podzielić łączną wartość przeznaczoną na nagrody, jeśli uzna że będzie to słuszne. W razie potrzeby sędziowie dokonają wszystkich ustaleń w tej dziedzinie po przedyskutowaniu ze sobą, zwykłą większością głosów.

3. Dwóch Uczestników, których prace zostaną w konkursie nagrodzone pierwszą i drugą nagrodą, zostaną ponadto zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie na podstawie tej pracy wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

4. Sąd Konkursowy może nie przyznać pierwszej nagrody, jeżeli żadna z przedstawionych prac nie otrzyma 65% możliwych do uzyskania punktów.

5. Sąd konkursowy może przyznać trzy wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 12 000.- złotych ( 5000.-zł + 4000.-zł + 3000.-zł )

6. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody i wyróżnienia podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Po zakończeniu konkursu a także po dokonaniu wypłat nagród i ewentualnych wyróżnień Organizator konkursu staje się właścicielem nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

  • 2018-12-22 - Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
Strawczyn  
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE


Zamawiający:
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
tel: 41 303 80 02,(003), sekretariat@strawczyn.pl

Zamawiający powierza prace polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich, SARP Oddział KIELCE, ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
adres e-mail (wyłącznie dla korespondencji związanej z niniejszym Konkursem):
konkursstrawczyn@gmail.com
adres strony internetowej: http://www.kielce.sarp.org.pl

Terminy:
do 16 listopada 2018 r. - Termin zadawania pytań do Regulaminu Konkursu (termin przedłużony)
do 22 grudnia 2018 r. (sobota) do godz. 14.00 - Składanie prac konkursowych wraz z wymaganymi oświadczeniami
28 grudnia 2018 r. - Rozstrzygnięcie Konkursu

Skład sądu konkursowego:
1) mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka (SARP O/Kielce)– Przewodnicząca Sądu Konkursowego
2) mgr inż. arch. Mariusz Antos (SARP O/Radom) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
3) mgr inż. arch. Janusz Janik - sędzia referent (SARP O/Kielce)
4) Wójt Gminy Strawczyn
5) Ewa Wawrzeńczyk – Sekretarz Gminy Strawczyn
6) Anna Gad – Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie inny członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców członków Sądu Konkursowego:
7) mgr inż. arch. Wojciech Głowacki (SARP O/Kielce)
8) mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak (SARP O/Kielce)
9) Łukasz Cedro – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej,
10) Grzegorz Gad – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie,
11) Maciej Lewandowski – Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu powołano:
9) mgr inż. arch. Natalię Głowacką (SARP O/Kielce).

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych terenu, w tym jego walory wizualne i użytkowe – 50%,
b) prawidłowość przyjętych rozwiązań przestrzennych zagospodarowania terenu - 30%,
c) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji terenu objętego przedmiotem Konkursu – 20%

Nagrody:
I NAGRODA – 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
c) III NAGRODA – 3.000,00 PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto)
Dla Sądu Konkursowego zastrzeżono prawo innego rozdzielenia kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienia pieniężne pod warunkiem wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na ten cel, tj. 18.000 zł brutto (słownie: osiemnastu tysięcy złotych brutto).

Regulamin konkursu wraz załącznikami:
http://kielce.sarp.org.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-przestrzennej-rewitalizacji-terenu-wokol-zalewu-w-strawczynie/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl