Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-02-22 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Sosnowiec  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu


Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec

Zamawiający powierza prace polegające na przygotowaniu Konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice
adres e-mail (wyłącznie dla korespondencji związanej z niniejszym Konkursem, w czasie trwania Konkursu): sarpkonkurs-sosnowiecplacpkp@wp.pl
www.sarp.katowice.pl , tel: 32 253 97 74

Terminy:
2017-02-22 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2017-05-10 Składanie prac konkursowych


Skład sądu konkursowego:
1) mgr inż. arch. Henryk Piątek (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
2) mgr Mateusz Rykała (I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec)
3) mgr inż. arch. Jakub Owczarek (Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Sosnowcu)
4) mgr inż. Wojciech Guzik (Naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym UM
w Sosnowcu)
5) dr inż. arch. Roman Rutkowski (SARP)
6) mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (SARP)
7) mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń (SARP)
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie funkcji powołanemu członkowi Sądu
Konkursowego, w jego miejsce powołany zostanie członek Sądu Konkursowego spośród niżej wymienionych zastępców
członków Sądu Konkursowego:
8) mgr inż. arch. Marek Skwara (SARP)
9) mgr inż. arch. Wojciech Małecki (SARP)
Na funkcję Sekretarza Organizacyjnego Konkursu został powołany:
10) mgr inż. arch. Jerzy Hnat (SARP)

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 80%;
b) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%

Nagrody:
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:
a) I NAGRODA - 15 000,- PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika
konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
b) II NAGRODA – 9 000,- PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
c) III NAGRODA – 6 000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

  • 2017-02-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gdańsk  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku.”


Zamawiający:
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Jan Kreft
Tel.: +48 583486216, E-mail: krejan@pg.gda.pl
Główny adres:http://www.pg.edu.pl

Skład Sądu konkursowego:
1. mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski, przewodniczący sądu konkursowego, SARP Katowice
2. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, sędzia referent, SARP Warszawa
3. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury PG
4. mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
5. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji PG
6. prof. Henryk Krawczyk, Dyrektor Centrum Informatycznego TASK
7. mgr inż. Mariusz Miler, Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury PG
8. mgr inż. Sławomir Połomski, Centrum Informatyczne TASK

Terminy:
2017-02-27 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-03-17 Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie, zaproszenia do złożenia prac konkursowych
2017-05-12 Termin składania prac konkursowych
2017-05-26 Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny projektów:
A) Wkomponowanie funkcjonalno-przestrzenne rozwiązania w całość kompleksu Kampusu Politechniki Gdańskiej – 30 %.
b) Rozwiązania architektoniczne, funkcjonalno-przestrzenne i technologiczne budynku – 35 %.
c) Ekonomia rozwiązania przestrzennego i koszty eksploatacji obiektu – 25 %.
d) Cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego – 10 %.

Nagrody:
I nagroda – pieniężna w wysokości 25 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 PLN
III nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 PLN
Wysokość nagród została podana w wartości brutto.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Politechniki Gdańskiej, pod adresem:
http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&poid=05488

  • 2017-02-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kielce  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.


Zamawiający:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
Osoba do kontaktów: Regina Kozakiewicz-Opałka
Tel.: +48 502599015
E-mail: sarpkonkursteatr@wp.pl
Główny adres: www.teatrzeromskiego.pl

Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność rozwiązań architektonicznych i technologicznych w zakresie funkcji i uzyskanych efektów przestrzennych z zachowaniem wytycznych konserwatora co do utrzymania klimatu teatru historycznego- 70 %
b) ekonomika przyjętych rozwiązań, w tym ocena realności założonych nakładów w odniesieniu do proponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych- 30 %.

Terminy:
2017-02-28 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-07-03 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I Nagroda
— kwota pieniężna w wysokości 50 000 PLN brutto
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pracy dokumentacji projektowej będącej szczegółowym konkursowej
II Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 25 000 PLN brutto
III Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 15 000 PLN brutto
Wyróżnienia – kwota pieniężna w łącznej wysokości 10 000 PLN brutto (suma kwot przyznanych wyróżnień).

  • 2017-02-28 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Gorzów Wielkopolski  
ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO


Zamawiający:
Miasto Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. +48957355576, faks +48957355612, e-mail zampubl@um.gorzow.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wrota.lubuskie.pl

Przedmiot konkursu:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowych siedzib Miejskiego Centrum Kultury (MCK) i Miejskiego Ośrodka Sztuki (MOS) w oparciu o projekt rozbudowy i przebudowy części budynku przy ul. Wełniany Rynek 18. Opracowanie winno być wykonane w zakresie: dokonania własnych analiz, w tym w oparciu o materiały załączone do Regulaminu wykreowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz projektów - budowlanego i wykonawczego - dla planowanej inwestycji dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do aktualnych potrzeb placówek kultury zaprojektowanie zagospodarowania terenów przyległych

Kryteria oceny prac konkursowych:
urbanistyka - walory wkomponowania kompleksu instytucji kultury w tkankę miejską, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego - 20
jakość rozwiązań funkcjonalnych - 25
walory rozwiązań formy budynku - 25
oryginalność i siła wyrazu rozwiązania - 20
koszt realizacji inwestycji i koszt sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego - 10

Terminy:
2017-02-28 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-06-06 Składanie prac konkursowych

Nagrody:
I miejsce - nagroda główna - 100 000,00 zł i zaproszenie do udziału w procedurze zamówienia z wolnej ręki;
II miejsce - nagroda pieniężna - 35.000,00 zł
III miejsce - nagroda pieniężna - 15.000,00 zł
IV, i V miejsce - wyróżnienia - 2 x 2500,00 zł

Szczegóły:
http://tiny.pl/gf9lj

  • 2017-03-06 - Składanie prac konkursowych
Ustka  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu


Zamawiający:
Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
Organizator:
ABPA Architektoniczno– budowlana pracownia autorska
mgr inż. arch. Andrzej Poźniak, ul. Grunwaldzka 26, 76-270 Ustka
Osoba upoważniona do kontaktów:
Sekretarz organizacyjny konkursu: Andrzej Poźniak, e-mail: abpa@onet.pl tel: 602 338 020, w godzinach 8.00-16.00

Terminy:
2017-03-06 Termin składania prac konkursowych
2017-03-13 Rozstrzygnięcie konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, programowych i estetycznych zabudowy
b) elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
c) potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
d) ekonomika
e) stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych w załączniku A
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Sąd Konkursowy:
1. mgr inż. arch. Andrzej Poźniak Przewodniczący Sądu Konkursowego
2. Bartosz Gwóźdź-Sproketowski Sędzia – Wiceburmistrz Miasta Ustka
3. Adam Meller-Kubica Sędzia – Przedstawiciel UM Ustka
4. Małgorzata Bugajewska Sędzia – Przedstawiciel UM Ustka
5. mgr inż. arch. Aldona Remelska Sędzia Referent

Nagrody:
1. I nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł
2. II nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł
3. III nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł

  • 2017-03-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Szczecin  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie


Zamawiający:
Gmina Miasto Szczecin, ul. pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.szczecin.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 20
2. Czytelność i trafność przyjętej idei funkcjonowania obszaru - 20
3. Logika i spójność podjętych decyzji - 20
4. Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 20
5. Uwzględnienie i twórcze rozwinięcie idei Marki Miasta Szczecin Floatnig Garden 2050 - 20

Terminy:
2017-03-27 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-09-20 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I NAGRODA – 150 000,00 zł
II NAGRODA – 75 000,00 zł
III NAGRODA – 50 000,00 zł
do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl