Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-05-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Grudziądz  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoczno-urbanistycznej zagospodarowania Spichrzy Grudziądzkich wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi


Zamawiający:
Gmina Miasta Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
Sekretarz konkursu: Joanna Wilamowska, tel.+484510296, e-mail: konkurs.spichrze@um.grudziadz.pl

Terminy:
2018-05-21 Składanie wniosków na dopuszczenie do udziału w konkursie
2018-08-14 Składanie prac konkursowych
2018-08-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) prawidłowość rozwiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej) w uwzględnieniu ich możliwości realizacyjnych - 33%
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowych zagospodarowania obiektów na obszarze objętym konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno-urbanistycznej) - 33%
c) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych wybranych obiektów założenia, rysunki - 34%

Nagrody:
I nagroda
- kwota pieniężna w wysokości 25 00 zł brutto
- w tym przeniesienie na Organizatora z chwilą zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej oraz prawo do wykorzystania w w dalszych pracach
II nagroda
- kwota pieniężna w wysokości 20 00 zł brutto
- kwota pieniężna w wysokości 10 00 zł brutto

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://bip.grudziadz.pl/unzip/16473.dhtml

  • 2018-05-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kraków  
Mieszkanie Plus. Konkurs na projekt osiedla „Spacerowa” w Krakowie


Mieszkanie Plus w stolicy Małopolski. Ruszył konkurs na projekt osiedla „Spacerowa” w Krakowie
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach, to główne zadanie, które przed projektantami stawia spółka BGK Nieruchomości. Poza przygotowaniem założenia urbanistycznego, uczestnicy konkursu stworzą także projekt zabudowy dla fragmentu blisko 18-hektarowej działki położonej w rejonie ulic Spacerowej, Komuny Paryskiej, bpa A. Małysiaka.


Strona www konkursu:
https://bgkn.pl/konkursKrakow/

Na działce znajdującej się w południowej części Krakowa ma powstać około 2 tysięcy nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Będzie to pierwsza inwestycja realizowana w ramach programu Mieszkanie Plus w stolicy Małopolski. Dlatego celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym rozwiązań projektowych. Powstające w oparciu o wyniki konkursu osiedle ma oferować dostęp do infrastruktury społecznej – takiej jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska czy punkty handlowo-usługowe. Dodatkowo na jego terenie mają znaleźć się skwery, place zabaw, przedogródki i wspólne przestrzenie, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich, integrowaniu lokalnej społeczności i decydują o komforcie zamieszkiwania.

Do 21 maja 2018 r. zainteresowane pracownie muszą zgłosić swój udział poprzez formularz na stronie internetowej www.bgkn.pl, a także złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo – rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem. Na podstawie przesłanych materiałów Sąd Konkursowy – złożony z architektów, przedstawicieli Urzędu Miasta w Krakowie i członków zarządu BGK Nieruchomości – dokona preselekcji uczestników. Finalnie do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od czterech do ośmiu pracowni urbanistyczno-architektonicznych.

W konkursie przewidziano 3 nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego. Wybrany do realizacji projekt będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Ponadto każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku.

Regulamin konkursu (PDF, 409KB)
https://bgkn.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-KONKURSU-KRAKOW-OSTATECZNY_25_04_2018.pdf

Załączniki do regulaminu (ZIP, 40MB)
https://bgkn.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82%C4%85czniki-do-Regulaminu-Konkurs-Krak%C3%B3w-Spacerowa-I.zip

  • 2018-05-25 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Słupsk  
Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa


Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk,
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku,

ogłasza konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z otoczeniem. W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych.

Regulamin:
Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/
kontakt: stary-rynek@architektsarp.pl

Terminy:
ogłoszenie konkursu – 30.04.2018 r.;
składanie pytań o warunki uczestnictwa w konkursie –18.05.2018 r.;
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej - do 25.05.2018 r.;
zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych - do 01.06.2018 r.;
ostateczny termin nadsyłania pytań –08.06.2018 r.;
ostateczny termin odpowiedzi na pytania –15.06.2018 r.;
termin złożenia prac konkursowych etap I –09.07.2018 r.;
posiedzenie Sądu konkursowego – do 20.07.2018 r.;
powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II - do 23.07.2018 r.;
termin złożenia prac konkursowych – etap II 24.09.2018 r.;
posiedzenie Sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu – do 03.10.2018 r.;

Zasady uczestnictwa w konkursie
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział podmioty, które:

posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej i zamówienia na dokumentację projektową;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków Uczestnicy składają w ramach Wniosku oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu). Z udziału w konkursie wyklucza się osoby biorące udział w organizacji konkursu i opracowaniu Regulaminu, członków Sądu i podmioty, które z nimi współpracują lub współpracowały w okresie 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ekspertów oraz Uczestników, którzy podlegają wykluczeniu w związku z wymaganiami określonymi
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny:
jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanego zagospodarowania, jego stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ono spełnia;
atrakcyjność programowo-przestrzenną proponowanej zabudowy i zagospodarowania części studialnej opracowania;
integralność kompozycji całości;
wpisanie w strukturę zabytkowego centrum miasta zarówno na etapie realizacji pracy konkursowej jak i po docelowym uporządkowaniu kwartału zabudowy pomiędzy placem Starego Rynku, a ulicami: Grodzką, Piekiełko, Zamenhofa;
zgodność z wytycznymi projektowymi i wytycznymi konserwatorskimi;
funkcjonalność zagospodarowania;
łączny koszt budowy;
walory eksploatacyjne.

Kryteria wymienione powyżej będą rozpatrywane całościowo i zdecydują łącznie o ocenie
o rozpiętości od 0–100. Powyższe kryteria stosowane będą w każdym z etapów odpowiednio do zakresu problematyki podejmowanej w danym etapie.

Rodzaj i wysokość nagród:
Maksymalna pula nagród i wyróżnień – 90.000 zł

I NAGRODA
minimum 30 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,

WYRÓŻNIENIA
minimum 5 000 zł dla każdego z uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu, który nie uzyska nagród w konkursie

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl