Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2019-09-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kalisz  
Konkurs SARP nr 988 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu


ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
strona internetowa Zamawiającego: www.kalisz.pl

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Poznań, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel./fax. +48 / 61 852 00 20, e-mail: poznan@sarp.org.pl
strona internetowa Organizatora: www.poznan.sarp.org.pl

Strona internetowa Konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-rynki-kalisz

PRZEDMIOT KONKURSU:
Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, Realizacyjnego. Zamawiający oczekuje twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązań przestrzenno-funkcjonalno-użytkowych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przyjaznej miejskiej przestrzeni o różnorodnym charakterze i funkcji. Zamawiający nie zamierza w żaden sposób ograniczać inwencji twórczej konkurujących.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu zgodnie z granicami opracowania konkursowego. Obszar objęty konkursem obejmuje teren zlokalizowany w samym centrum miasta Kalisza, funkcjonalnie i przestrzennie stanowiący jego „serce i duszę”, ze względu na swój charakter. Jest to obszar bardzo ważny dla mieszkańców miasta z uwagi na swoją historię oraz różnorodne przeznaczenie - od miejsca reprezentacji (Główny Rynek), przez dojście do katedry (ul. Kanonicka) i dalej, aż po strefę usługowo-handlową (Nowy Rynek), z przejściem przez strefę rekreacyjną (Planty Miejskie).

Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, łącząc aspekty funkcjonalne, użytkowe i historyczne, tworząc przyjazną i wygodną śródmiejską przestrzeń publiczną z możliwością jej różnego przeznaczenia, wykorzystania i aranżacji. Ideą Konkursu jest próba stworzenia koncepcji zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Kalisza o zróżnicowanym charakterze i o różnym przeznaczeniu. W bardzo bliskim sąsiedztwie terenu opracowania konkursowego znajduje się Plac św. Józefa z usytuowaną przy nim Bazyliką pw. Wniebowzięcia NMP, będącą Sanktuarium św. Józefa licznie odwiedzanym przez pielgrzymów.
Z uwagi na charakter miejsca i jego ważne funkcje oraz położenie w mieście projektowane rozwiązania przestrzenne, urbanistyczne i architektoniczne muszą harmonijnie wpisywać się w otoczenie - w istniejący kontekst historyczno-urbanistyczny, zarówno pod względem gabarytów przestrzennych, proporcji oraz skali jak i stylistyki oraz przyjętych rozwiązań materiałowych, co nie wyklucza rozwiązań współczesnych i nowoczesnych.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym,
wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:

1. Walory urbanistyczno-architektoniczne i kompozycyjno-przestrzenne – 50 punktów
2. Walory funkcjonalno-użytkowe – 30 punktów
3. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – 20 punktów

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej. Stopień ich spełnienia podlega swobodnej ocenie Sądu Konkursowego.

SĄD KONKURSOWY
Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 ustawy PZP powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie:

Przewodniczący Sądu
- dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP
Sędzia referent
- arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- arch. Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza
- Agnieszka Wypych – Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Urbanistyki UMK
- dr Izabela Rącka – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
- arch. Kazimierz Łatak - SARP Kraków, Małopolska OIA RP
- arch. Przemysław Woźny - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępca sędziego
- Izabela Grześkiewicz – Kierownik Biura Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta UMK
- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz organizacyjny Konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

TERMINARZ KONKURSU:
Ogłoszenie Konkursu 19 lipca 2019 r.
Składanie pytań w sprawach formalnych do 19 sierpnia 2019 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych do 27 sierpnia 2019 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 2 września 2019 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu 17 września 2019 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 18 października 2019 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 25 października 2019 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Termin składania prac konkursowych 18 listopada 2019 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 11 grudnia 2019 r.
Wystawa pokonkursowa 11 grudnia 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
Przyznanie nagród i wyróżnień oraz ich wysokość jest uzależnione od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody, wyróżnienia będą przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca w Konkursie.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I NAGRODA – 45.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II NAGRODA – 30.000 PLN brutto
III NAGRODA – 20.000 PLN brutto
dwa wyróżnienia po 10.000 PLN brutto
jedno wyróżnienie – 5.000 PLN brutto

Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 120.000 złotych brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl