Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-01-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów wiślanych.


Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa
w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71/1 lok. 703, 00-715 Warszawa
przy współpracy:
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego: Pan Rafał Mroczkowski, Tel. +48 504 088 203 , e-mail: biuro@sarp.warszawa.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w tym w szczególności obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie
b) Realność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w tym w szczególności obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zaproponowanych rozwiązań w tym w szczególności obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie

Kryteria o znaczeniu drugorzędnym:
d) Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i zagospodarowania planowanych do realizacji po konkursie.
e) Trafność zaproponowanych rozwiązań prospołecznych i proekologicznych
f) Dostępność do rzeki Wisły dla użytkownika publicznego oraz powiązanie terenu opracowania z miejskimi obszarami towarzyszącymi bulwarom.

Terminy:
2017-01-23 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-05-15 Termin składania prac konkursowych I Etap
2017-09-04 Termin składania prac konkursowych II Etap

Skład Sądu Konkursowego:
1. Zbigniew Maćków przewodniczący,(architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
Sędzia referent ds. urbanistyki:
2. Tomasz Majda (architekt, TUP)
Sędzia referent ds. architektury:
3. Maria Saloni-Sadowska (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
Asystent Sędziego referenta
4. Łukasz Węcławski (architekt, SARP)
Członkowie:
5. Krzysztof Domaradzki (architekt, TUP, Sędzia Konkursowy SARP)
6. Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy)
7. Marek Mikos (architekt, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.s.t Warszawy)
8. Wojciech Wagner (Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego m.s.t Warszawy)
9. Marek Piwowarski (Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Wisły)
10. Łukasz Puchalski (Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy)
11. Grzegorz Gądek (Prezes Zarządu, fundacja Skwer Sportów Miejskich)

Nagrody:
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 80 000 zł netto oraz
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł netto
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł netto

Organizator przewiduje także przyznanie dwu dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 70 000 zł netto tj. po 35 000 zł netto każde z dwu wyróżnień

Regulamin i załączniki:
http://sarp.warszawa.pl/sarp_konkurs/dwuetapowy-konkurs-realizacyjny-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-obiektow-uzytecznosci-publicznej-oraz-fragmentu-bulwarow-wislanych/

  • 2017-01-24 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Szczecin  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach


Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81122291600000, ul. ul. Winogronowa , 70771 Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 613 692, faks 918 863 350, e-mail zamowienia_tbsp@inet.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.tbsp.szczecin.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych - 20
jakość powiązań projektowanego obiektu z istniejącym układem przestrzennym - 20
poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych i walorów estetycznych - 20
poziom rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, mających wpływ na koszty eksploatacji - 20


Terminy:
2017-01-24 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda: 10 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II nagroda: 8 000 zł brutto
III nagroda: 5 000 zł brutto.

Regulamin konkursu:
http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/og%C5%82oszenie-o-konkursie

  • 2017-01-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kraków  
Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie


Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 357116163, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 126167419, faks 126167417, e-mail mkrawczyk@zikit.krakow.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.zikit.krakow.pl;
Konkurs przeprowadza w imieniu zamawiającego Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków www.sarp.krakow.pl
Sekretarz organizacyjny konkursu:
Rafał Zawisza – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu

Terminy:
2017-01-27 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-03-24 Składanie prac konkursowych
2017-04-07 Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu

Skład Sądu Konkursowego:
Michał Szymanowski – KSK SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
Maciej Kowalczyk – KSK SARP Warszawa – Sędzia konkursowy
Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa – Sędzia konkursowy
Jacek Bednarz – Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII – Sędzia konkursowy
Piotr Pakaszewski – ZIKiT Kraków – Sędzia konkursowy
Piotr Chuchacz – MPOIA Kraków, SARP Kraków – Sędzia konkursowy

Nagrody:
– I nagroda – 10 000 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
– II nagroda – 7 500 PLN
– III nagroda – 5 000 PLN
– wyróżnienie – 2 500 PLN

Szczegóły:
www.sarp.krakow.pl/konkursy,806,Konkurs_SARP_nr_969_Schody_ul_Sliska_Krakow.html

  • 2017-03-06 - Składanie prac konkursowych
Ustka  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu


Zamawiający:
Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
Organizator:
ABPA Architektoniczno– budowlana pracownia autorska
mgr inż. arch. Andrzej Poźniak, ul. Grunwaldzka 26, 76-270 Ustka
Osoba upoważniona do kontaktów:
Sekretarz organizacyjny konkursu: Andrzej Poźniak, e-mail: abpa@onet.pl tel: 602 338 020, w godzinach 8.00-16.00

Terminy:
2017-03-06 Termin składania prac konkursowych
2017-03-13 Rozstrzygnięcie konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, programowych i estetycznych zabudowy
b) elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
c) potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,
d) ekonomika
e) stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych w załączniku A
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Sąd Konkursowy:
1. mgr inż. arch. Andrzej Poźniak Przewodniczący Sądu Konkursowego
2. Bartosz Gwóźdź-Sproketowski Sędzia – Wiceburmistrz Miasta Ustka
3. Adam Meller-Kubica Sędzia – Przedstawiciel UM Ustka
4. Małgorzata Bugajewska Sędzia – Przedstawiciel UM Ustka
5. mgr inż. arch. Aldona Remelska Sędzia Referent

Nagrody:
1. I nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł
2. II nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł
3. III nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl