Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-07-23 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Leszno  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.


Zamawiający:
Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno
Sekretarz organizacyjny konkursu Roman Janeba, e-mail: rjaneba@leszno.pl

Przedmiot i cel konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym obszaru zbiornika w Zaborowie – tzw. „Żwirowni” i jego otoczenia. Koncepcja powinna być spójna i przemyślana.
Wyłoniona koncepcja pozwoli na nadanie powstałemu w wyniku eksploatacji złoża kruszywa naturalnego obszarowi zbiornika w Zaborowie nowych funkcji, co wpisuje się w proces rewitalizacji Miasta Leszna.
Realizacja koncepcji pozwoli na wykorzystanie w przyszłości zbiornika w Zaborowie i terenów sąsiednich jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku, atrakcyjnego dla mieszkańców Leszna.
Organizator Konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców Leszna. Koncepcja powinna przewidywać powiązanie zbiornika w Zaborowie z istniejącym lasem z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych oraz sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zamawiający nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących.

Terminy:
29 czerwca 2018 r. - Ogłoszenie konkursu
do 23 lipca 2018 r. - Składanie zgłoszeń do konkursu (zgłoszenia mają tylko charakter formalno – rejestracyjny, nie podlegają weryfikacji i kwalifikacji)
24 września 2018 r. - Składania prac konkursowych
3 sierpnia 2018 r. - Wizja terenowa
do 10 sierpnia 2018 r. - Odpowiedzi na pytania do 17 sierpnia 2018 r.(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
24 września 2018 r. - Składanie prac konkursowych
15 października 2018 r. - Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac
od 15 października 2018 r. do 16 listopada 2018 r. Wystawa pokonkursowa


Kryteria oceny prac konkursowych:
- idea pracy pokazująca odniesienie do szerszego kontekstu przestrzennego – 20%;
- walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno-przestrzenne) – 35%;
- walory funkcjonalno-użytkowe – 35%;
- ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – 10%

Nagrody:
I NAGRODA – 30.000 PLN brutto
II NAGRODA – 10.000 PLN brutto
III NAGRODA – 5.000 PLN brutto
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród w ramach łącznej puli wynoszącej 45.000 złotych brutto w zależności od ilości i jakości prac konkursowych oraz wprowadzić wyróżnienia, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

Regulamin wraz załącznikami do pobrania:
http://bip.leszno.pl/przetarg/4278/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zagospodarowania-zbiornika-w-zaborowie-leszno-woj-wielkopolskie-na-cele-rekreacyjne

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl