Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2020-04-15 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie


Instytut Pileckiego ogłasza konkurs na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy nowej siedziby Instytutu przy ul. Siennej 82 w Warszawie.

Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku biurowo-usługowego, uwzględniającej charakter miejsca, w którym budynek jest zlokalizowany oraz funkcji którą będzie pełnić. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych i archiwalnych, popularyzacji historii oraz szeroko pojętej działalności kulturalnej. Zmodernizowana siedziba zostanie wyposażona w otwarte dla publiczności przestrzenie konferencyjne, które umożliwią organizację wykładów, seminariów i warsztatów edukacyjnych, a także prezentowanie wystaw i produkcji filmowych.

Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny prac.

I nagroda: 30 000 zł brutto
II nagroda: 20 000 zł brutto
III nagroda 10 000 zł brutto

Nierozłącznym składnikiem I nagrody jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej.

Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do 15.04.2020, g. 15:00.
Można je składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera pod adresem:
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Więcej informacji oraz regulamin konkursu wraz z niezbędną dokumentacją ->

https://instytutpileckiego.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/konkurs-nr-zp-isim-12-2020-na-opracowanie-projektu-rozbudowy

https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/aktualnosci/konkurs-na-opracowanie-projektu-rozbudowy-i-przebudowy-siedz

  • 2020-05-08 - Składanie prac konkursowych
Toruń  
Konkurs ideowo – koncepcyjny na zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od przystani Toruń do Portu drzewnego


Zamawiający:
Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Organizator:
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Oddział Toruń, ul. Bulwar Filadelfijski 8/1, 87-100 Toruń

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego: Joanna Smoczyńska - SARP O/Toruń, tel. kom. +48 668 863 582, e-mail: konkurs.prawobrzeze@sarptorun.pl

Terminy:
Prace konkursowe składać należy do dnia 08.05.2020 r. do godz. 15.00
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej oraz dyskusją pokonkursową odbędzie się dnia do 29.05.2020 r.

Sąd konkursowy:
Przewodniczący:
Zbigniew Rasielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia,
Sędzia referent:
Jacek Krych - Sędzia Konkursowy SARP, SARP O/Katowice,
Członkowie:
Renata Matuszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa UMT,
Anna Stasiak – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
Małgorzata Adamska - Kierownik Referatu Architektury i Urbanistyki WAiB UMT,
Jolanta Swinarska – p.o. Dyrektora Biura Ogrodnika Miasta,
Emanuel Okoń – Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu,
Sławomir Gzell – Sędzia Konkursowy SARP, SARP O/ Warszawski,
Piotr Sobociński - Sędzia Konkursowy SARP, SARP O/Toruń.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
• prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej) z uwzględnieniem ich możliwości realizacyjnych - 33%,
• trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania obszaru objętego konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno- urbanistycznej) - 33%,
• atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych wybranych fragmentów założenia - 34%.

Nagrody:
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto;
- w tym przeniesienie na Organizatora z chwilą zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika
Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, nieograniczonych terytorialnie i czasowo autorskich
praw majątkowych do pracy konkursowej,
II NAGRODA:
- kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.
III NAGRODA:
- kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto.
WYRÓŻNIENIA:
- kwota pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto.

Regulamin oraz materiały:
http://sarptorun.pl/konkursy/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl