Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2020-09-22 - Składanie prac konkursowych
Miechów  
Konkurs na opracowanie projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 1 w Miechowie


Zamawiający:
Powiat Miechowski – Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Konkurs zorganizowany jest w formie współzawodnictwa otwartego jednoetapowego o charakterze koncepcyjnym i studialnym.

Terminy:
2020-09-22 Termin złożenia Prac konkursowych
2020-09-30 Ogłoszenie wyników

Kryteria oceny prac konkursowych:
• funkcjonalnych i przestrzennych (kategoria A),
• estetycznych,
• technicznych i ekonomicznych (kategoria C),
• obszar powierzchni użytkowej sal
• szacowana wartość netto dla całego zamierzenia budowlanego, w tym w odniesieniu do takich elementów jak kubatura.

Nagrody:
• I nagroda w wysokości – 10.000,00 zł
• II i III nagroda w wysokości – po 4.000, 00 zł
Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienie pieniężne o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Regulamin i załączniki konkursu:
https://tiny.pl/717rz

  • 2020-10-01 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Józefów  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie


Zamawiający:
Miasto Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

Zadaniem podstawowym Konkursu jest uzyskanie koncepcji projektowej optymalnie wykorzystującej
możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji.

Terminy:
2020-10-01 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2020-12-15 Termin złożenia prac konkursowych
2021-01-10 Ogłoszenie wyników Konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych obiektu i zagospodarowania terenu.
b) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku oraz zagospodarowania terenu.
c) Trafność przyjętych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych budynku i zagospodarowania.

Skład sądu konkursowego:
1) Architekt Agnieszka Kalinowska - Sołtys – przewodnicząca
2) Architekt Bogdan Kulczyński
3) Piotr Gąszcz
4) Dariusz Rogowski
5) Monika Szołucha-Przybyś

Nagrody:
I miejsce 30 000 zł.
II miejsce 20 000 zł.
III miejsce 10 000 zł

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=207262

  • 2020-10-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Zielona Góra  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego


Zamawiający:
Skarb Państwa – Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, reprezentowany przez:
Adam Andrzejewski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Organizator konkursu, któremu Zamawiający powierzył zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Gorzów Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3,

Skład Sądu Konkursowego:
• Przewodniczący: architekt Jerzy Grochulski - SARP Warszawa
sędziowie:
• członek sądu (sędzia): Katarzyna Kasperczak – Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
• członek sądu (sędzia): Alicja Listwon – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
• członek sądu (sędzia): Jacek Kozłowski – Z-ca Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
• członek sądu (sędzia): Agnieszka Fryziak- główny specjalista ds. zamówień publicznych IAS Zielona Góra
• członek sądu (sędzia): architekt Aleksandra Rybak - SARP Gorzów Wlkp.,
• członek sądu (sędzia): architekt Andrzej Wójcik - SARP Gorzów Wlkp..
• członek sądu (sędzia referent): architekt Leszek Horodyski - SARP Gorzów Wlkp.,
• członek sądu (sędzia referent): architekt Dariusz Górny - SARP Gorzów Wlkp.

Obsługa i sekretarz organizacyjny konkursu:
a) sekretarz organizacyjny konkursu – architekt Tomasz Klimek - SARP Gorzów Wlkp., tel. + 48 663 217 440,
b) z-ca sekretarza organizacyjnego konkursu - architekt Helena Kułak - SARP Gorzów Wlkp., tel. +48 507 198 625,
Sekretariat Konkursu Urbanistyczno-Architektonicznego, SARP Oddział Gorzów Wlkp., ul.
Wełniany Rynek 3, pok. 306, 66-400 Gorzów Wlkp.
czynny codziennie w godzinach 9:00-17:00, tel. +48 663 217 440, e-mail: usilucs@architektsarp.pl

Terminy:
2020-10-02 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2020-12-02 składanie prac konkursowych
2020-12-04 podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu miejsca i terminu ogłoszenia wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
KRYTERIUM I - waga 20%
urbanistyka - walory wkomponowania budynku w tkankę miejską, jakość ukształtowania otoczenia urbanistycznego;
KRYTERIUM II - waga 25%
jakość rozwiązań funkcjonalnych;
KRYTERIUM III - waga 20%
walory rozwiązań formy budynku;
KRYTERIUM IV - waga 20%
oryginalność i siła wyrazu rozwiązania;
KRYTERIUM V - waga 15%
koszt realizacji inwestycji i koszt dokumentacji projektowej.

Nagrody:
I miejsce - nagroda główna - 30 000,00 zł
i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w postaci wykonania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego i projektu technicznego) i wykonawczego,
• II miejsce - nagroda pieniężna - 20.000,00 zł
• III miejsce - nagroda pieniężna - 10.000,00 zł
• IV, V i VI miejsce - wyróżnienia honorowe

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs/regulamin/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl