Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2020-02-18 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Myszków  
Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa


Konkurs SARP nr 994
Gmina Myszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie ogłaszają Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa

W poszukiwaniu centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Miasta młodego, powstałego na początku lat 50. XX wieku poprzez połączenie kilku mniejszych osad. Miasta o bogatej historii gospodarczej. Różne przestrzenie publiczne odznaczają się wyraźnie w jego tkance: skwer, ulica, plac. Ale gdzie jest centrum? Kolejne lata to kolejne warsztaty, rozmowy, spotkania, badania, analizy, konsultacje z mieszkańcami i mieszkankami. Ostatnie przeprowadzone przez Fundację Napraw Sobie Miasto. A przestrzeń nie czeka, zmienia się z roku na rok. Zmieniają się szanse i możliwości,których nie chcemy już więcej zgubić. W konkursie architektonicznym chcemy odszukać je i rozwijać. Myszków rozwija możliwości.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegającej na: kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta; przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną, zwanego dalej budynkiem „A” oraz budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem, zwanego dalej budynkiem „B”.

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej (najlepiej spośród wszystkich prac konkursowych spełniającej wymagania Zamawiającego) oraz wyłonienie wykonawcy, który w szczególności wykona na jej podstawie projekt budowlany i projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Sąd Konkursowy:
Przewodniczący Sądu Konkursowego:
• arch. Jerzy Grochulski – sędzia konkursowy, Warszawski Oddział SARP
Sędzia referent:
• arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

Sędziowie:
• mgr Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszków
• arch. Tomasz Pęczek – członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie
• arch. Magdalena Pilch – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie
• arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

Zastępcy sędziów:
• mgr Eugeniusz Bugaj – Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
• arch. Jarosław Kołodziejczyk – sędzia konkursowy, SARP Oddział w Częstochowie

Sekretarz Organizacyjny:
• arch. Joanna Chrapońska – SARP Oddział w Częstochowie

Harmonogram konkursu:
1. Przekazanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia: 14.01.2020.
2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia: 18.02.2020.
3. Opublikowanie listy Uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, do dnia: 25.02.2020.
4. Wysłanie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych do dnia: 03.03.2020.
5. Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 10.03.2020.
6. Udzielenie odpowiedzi na pytania do dnia: 17.03.2020.
7. Składanie prac konkursowych do dnia: 09.06.2020.
8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych: 14.07.2020.
9. Dyskusja pokonkursowa: 28.07.2020.

Nagrody:
Pula nagród (kwoty brutto): 100 000 PLN
pierwsza nagroda – 55 000 PLN brutto
druga nagroda – 30 000 PLN brutto
trzecia nagroda – 15 000 PLN brutto

Regulamin konkursu oraz materiały do pobrania:
http://czestochowa.sarp.org.pl/1096/oglaszamy-konkurs-centrum-myszkowa

  • 2020-02-24 - Składanie prac konkursowych
Wrocław  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu.


Konkurs SARP 993 jest częścią projektu Aku.ura Miasta.

Sąd Konkursowy:
- Piotr Kostka – SARP O/Poznań, przewodniczący
- Maciej Hawrylak – SARP O/Wrocław, sędzia referent
- Katarzyna Dobiecka – SARP O/Wrocław
- Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia
- Daria Kieżun – SARP O/Wrocław
- Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności
- Magdalena Nawara – Przewodnicząca Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
- Mikołaj Smoleński – SARP O/Wrocław
- Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
- Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia

Zastępca sędziego - Liliana Krzycka – SARP O/Wrocław
Sekretarz Konkursu - Sylwia Sikora – SARP O/Wrocław

Nagrody:
I NAGRODA – 12.000 PLN brutto
II NAGRODA – 7.000 PLN brutto
III NAGRODA – 5.000 PLN brutto
WYRÓŻNIENIA – 3.000 PLN brutto

Terminy:
Ogłoszenie konkursu: 07.11.2019
Składanie pytań do regulaminu: do 21.11.2019 do g. 16.00
Składanie pytań w sprawach merytorycznych: do 29.11.2019
Składanie prac konkursowych: do 24.02.2020 do godz. 16.00
Rozstrzygnięcie konkursu: 06.03.2020

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi:
https://www.dropbox.com/sh/9f85gy3dbow0tta/AAC9pxS5HSe5B_FtoEgdgm7wa?dl=0

  • 2020-02-26 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Duszniki-Zdrój  
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „ZIMOWIT” W DUSZNIKACH-ZDRÓJ”


Zamawiający:
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie tel. 748 458 240, e-mail przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Jakość rozwiązań funkcjonalnych i walory kompozycyjno - przestrzenne - 60
Sposób odniesienia się do oczekiwań Zamawiającego sformuowanych w wytycznych - 10
Cena dokumentacji kompletnej projektowej (PB+PW) - 20
Cena za pełnienie nadzoru autorskiego - 10

Terminy:
2020-02-26 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda – 10.000 zł brutto + zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji na podstawie własnej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji oraz usługę nadzoru autorskiego wg zapisów projektu umowy.

II nagroda – 10 dniowy* pobyt w SU „ZIMOWIT” dla dwóch osób, oraz ewentualnie zaproszenie w trybie z wolnej ręki w sytuacji, gdy z powodów leżących po stronie Uczestnika, którego praca zdobyła I nagrodę, niemożliwe jest zawarcie z w/w Uczestnikiem umowy dot. zamówienia publicznego.

III nagroda – 5 dniowy* pobyt w SU „ZIMOWIT” dla dwóch osób. *Uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w konkursie II i III nagrodę zobowiązani są do ustalenia odbioru nagrody (terminu realizacji pobytu) z menedżerem Sanatorium Uzdrowiskowego „ZIMOWIT” w terminie do trzech miesięcy od uzyskania informacji o przyznanej nagrodzie. Pobyt w ośrodku należy zrealizować, biorąc pod uwagę aktualne obłożenie obiektu, do końca 2020r. Pobyt dla dwóch osób obejmuje: 5 lub 10 noclegów, pełne wyżywienie, zabiegi w dni zabiegowe wg wskazań lekarskich, kuracje pitną. Warunki pobytu pełnopłatnego zawarte są na stronie www Zleceniodawcy.

Regulamin konkursu i załączniki:
https://bip.sanatoria-dolnoslaskie.pl/przetargi-mainmenu-74/konkursy_1/733-konkurs-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-i-zagospodarowania-terenu-dla-zadania-pn-budowa-zak%C5%82adu-przyrodoleczniczego-sanatorium-uzdrowiskowego-zimowit-w-dusznikach-zdr%C3%B3j

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl