Temat: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI "ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOLINY WISŁY W KRAKOWIE NA ODCINKU OD MOSTU ZWIERZYNIECKIEGO PO STOPIEŃ WODNY NA DĄBIU"
Lokalizacja: Kraków
Rozstrzygnięcie konkursu: 2008-06-23
Organizator: Urząd Miasta Krakowa

<<< powrót

Nagród nie przyznano

wyróżnienie I stopnia

  • Grupa Projektowa Proxima

opinia Sądu Konkursowego
Praca
otrzymuje wyróżnienie I stopnia za próbę utrzymania otwartego i zielonego charakteru otoczenia Wisły, w które wprowadza umiarkowaną ilość nowych obiektów i rozwiązań komunikacyjnych zmierzających do podniesienia atrakcyjności użytkowej.


Autorzy nie proponują kompozycyjnego scalenia całego pasma bulwarów – poza trasą tramwaju wodnego. Wprowadzają szereg wartościowych rozwiązań poszczególnych miejsc, do których należą:
- przywrócenie historycznego układu Dębnik;
- kładka przy Ofiar Dąbia;
- plac po wschodniej stronie Centrum Manggha;
- wschodnie zakończenie Bulwaru Rodła;
- zachodnia pierzeja alei Konopnickiej;
- pierzeje Bulwaru Tynieckiego;
Interesująca propozycja obniżenia poziomu ul. Konopnickiej a następnie jej tunelowego przejścia pod Wisłą jest nierealna w przewidywalnej przyszłości. Wprowadzenie kanałów wodnych w zabudowie kwartału mieszkaniowego przy bulwarze Grzegórzeckim budzi zastrzeżenia. Lokalizacje kładek pod Norbertankami i pod Wawelem są dysharmonijne dla otaczającego kontekstu zabytkowego i należałoby je zastąpić przeprawami promowymi. W pracy brak propozycji dla terenu otaczającego hotel „Forum” oraz terenu położonego po drugiej stronie Wisły, u wylotu ul. Skawińskiej.

Niewątpliwą wartością pracy jest próba integracji Dębnik przeciętych od końca XIX w. trasą linii kolejowej – obecnie arterią ul. Konopnickiej. Tunel – ul. Podgórskiej – niedopuszczalny ze względów archeologicznych. Niedopuszczalna zabudowa obszaru zabytkowej gazowni i zakres nowej zabudowy na terenach Enionu. Dopuszczalna – zabudowa terenów powojskowych (z wyłączeniem obszaru z reliktami fortu „Luneta Grzegórzecka”) i wprowadzenie dużej przystani w części wschodniej tego zespołu. Elementem aktywizacji rzeki jest tramwaj wodny – rozmieszczenie przystanków bez zastrzeżeń. Kładka pod Norbertankami kontrowersyjna.

Praca poprawna z punktu widzenia ochrony środowiska. Zaproponowana zabudowa przy ul. Konopnickiej jest prawidłowa z punktu oddziaływania ponad normatywnego (hałasy) do środowiska. Interesujące rozwiązanie przebiegu ul. Konopnickiej w układzie tunelowym. Przemyślana komunikacja na Wiśle łącząca oba brzegi. Pomimo wykonania „mini portu” zachowanie ciągłości ciągów pieszych i rowerowych. Ciekawe wykorzystanie wody powierzchniowej jako atrakcji osiedla mieszkaniowego rejonu terenów wojskowych na Grzegórzkach.

wyróżnienie II stopnia

  • Aleksandra Przyk, Sabina Radzikowska, Adam Walewski Szafran

Aleksandra Przyk, Kolbudy, woj. Pomorskie;
Sabina Radzikowska, Montreux, Szwajcaria;
Adam Walewski Szafran, Gdańsk.

opinia Sądu Konkursowego
Praca
otrzymuje wyróżnienie II stopnia
za koncepcję fragmentów zagospodarowania przestrzenno-funkcjonalnego bulwarów, a w szczególności za:
- „ogród Salezjanów”,
- pierzeję bulwaru Rodła porządkującą zabudowę kwartałów ul. Kościuszki;
- lokalizację plaży przy Bulwarze Rodła;
- propozycję „skweru edukacyjnego” w klinie ulic Wiktora i Skawińskiej z ekspozycją reliktów przeszłości (lecz nie w zaproponowanej formie architektonicznej);
- propozycje zabudowy pierzei Bulwaru Wołyńskiego (wymaga zmiany zasięgu i funkcji zabudowy przy bulwarze) i zachodniej pierzei alei Konopnickiej;
- koncepcję zabudowy mieszkaniowej wraz z przystanią wodną przy bulwarze Grzegórzeckim;
- otwarcie Kazimierza – przeperforowanie zespołu Gazowni i Elektrowni w stronę Wisły.


Minusową stroną pracy są propozycje:
- lokalizacje kładek przy Norbertankach i pod Wawelem;
- zabudowania pawilonowe przy moście Dębnickim, Grunwaldzkim i na Bulwarze Czerwińskim - na terenach zalewowych;
- zabudowa przy wschodniej części ulicy Kotlarskiej, w miejscu starej prochowni;
- wysunięcie zabudowy wschodniej pierzei ul. Konopnickiej w kierunku północnym (poza granice obecnego Forum);
- aktywność wodna ograniczona tylko do terenów pod Wawelem.

Wartością pracy jest rozszerzenie parku przy pałacu Lasockich na Dębnikach i połączenie go z innymi zespołami zieleni aż po ogród klasztorny w duży zespół parkowy „kontemplacji”, ale również czynnej rekreacji. Niedopuszczalna w tej lokalizacji jest kładka piesza w kierunku ul. Kościuszki. Pozytywnie oceniać można park na Kazimierzu w rejonie ul. Skawińskiej – Wietora z zaakcentowaniem śladów kościoła św. Jakuba – zastrzeżenia budzi brak podobnego zaznaczenia przebiegu muru obronnego oraz rozwiązanie architektoniczne. Za rozwiązanie dopuszczalne można przyjąć otwarcie ku Wiśle zespołu „Kazimierza Przemysłowego” oraz zespołu mieszkaniowego na terenach powojskowych z przystanią żeglarską i akcentującymi ją budynkami.
Wadą pracy jest nadmierne rozszerzenie zabudowy w rejonie hotelu Forum (ograniczenie widoku na Stare Miasto i Kazimierz) oraz wprowadzenie nowych obiektów kubaturowych na bulwary i przy ul. Kotlarskiej w miejscu istniejącego zabytku. Niedopuszczalna kładka pod Wawelem.

Z punktu widzenia ochrony środowiska praca niewłaściwe przedstawia zabudowę mieszkaniową w pobliżu arterii komunikacyjnych, przy których występują przekroczenia standardów środowiska np. hałasu – rejon mostu Kotlarskiego, natomiast poprawne rozwiązania są przy ul. Konopnickiej. W rejonie węzła Ronda Grunwaldzkiego proponowana zabudowa narusza warunki ochrony przeciwpowodziowej i jest niedopuszczalna. Brak ciągłości ścieżek rowerowych na lewym brzegu Wisły, najistotniejszego odcinka rekreacyjnego miasta.

wyróżnienie III stopnia

  • Biuro Architektoniczne PIATELKO.DG Sp. z o.o.

Patelko.DG sp. z o.o. ul. Mazowiecka 26b/5, 30-019 Kraków;
Arch. Mateusz Gyurkovich, Kraków.
arch. Mateusz Gyurkovich
arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich
Współpraca autorska:
arch. Miguel Aniel Diaz Iturriaga
arch. Marta Garcia Alonso
Opracowanie:
stud. WAPK Anna Gulińska

opinia Sądu Konkursowego
Praca
otrzymuje wyróżnienie III stopnia za:
- uzyskanie dla wnętrza krajobrazowego doliny Wisły jednolitego, wyrazistego charakteru, za pomocą geometryzacji ciągów bulwarów i kompozycji zieleni;
- walory plastyczne propozycji (niestety nie rekompensujące braku rozwiązań urbanistycznych);
- zakończenie kompozycji dwiema plażami umieszczonymi na końcach wnętrza (aczkolwiek jedna z nich zwrócona jest na północ);
- zaakcentowanie „bramy” ulicy Starowiślnej;
- umiejscowienie kładek pieszych w przemyślanych miejscach (jednak wątpliwości budzi ich lokalizacja blisko klasztoru Norbertanek i pod Wawelem).

Wątpliwości budzi użycie tego samego wzoru geometrycznego terenów zielonych do kształtowania architektury.

Ze względu na dominację grafiki nad zawartością merytoryczną, ocena pracy jest wyjątkowo trudna. Niedopuszczalne wprowadzenie przy końcu ul. Skawińskiej nowej zabudowy (ochrona archeologiczna). Rozbudowa nowej zabudowy w miejscu hotelu Forum wzdłuż ul. Konopnickiej zasłania podlegający ochronie widok na Stare Miasto i Kazimierz. Rozbudowa obrzeża zespołu starej gazowni niedopuszczalna. Kładki pod Norbertankami i pod Wawelem również.

Ciągi spacerowe w formie łamanej są nie do wykorzystania, gdyż użytkownicy i tak będą chodzić najprostszymi dróżkami. Koncepcja zieleni, ale nie jest możliwa do utrzymania przez miasto – zbyt kosztowna.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl