Temat: Konkurs na koncepcję architektoniczną zespołu budynków szkoły podstawowej i hali sportowej w Srebrnej Górze
Lokalizacja: Srebrna Góra
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-03-08
Organizator: Urząd Gminy Stoszowice

<<< powrót

I nagroda

  • C+HO_aR Szymon Rozwałka, Paweł Wachnicki s.c.

Nagrodę przyznano za stworzenie zwartego zespołu, który powinien stanowić, obok twierdz, wyrazisty znak tworzenia jakości przestrzeni powiązanej z otoczeniem w Srebrnej Górze.

Podstawowa idea zorientowania zespołu prostopadle do ul. Szkolnej oraz wykorzystania spadku terenu wpisuje się w układ przestrzenny działki i w minimalnym stopniu ingeruje w otwarcia perspektywiczne w istniejącej zabudowie. Układ ten pozwala na tworzenie dwóch stref o różnym klimacie i przeznaczeniu ale zawsze w bezpośrednim związku z otaczającą przestrzenią. Zaprojektowanie zielonego dachu jako piątej elewacji jest bardzo konsekwentne i nawet przy ewentualnej zmianie materiałowej (dach zielony) nie wpłynie na czytelność bryły. Układ konstrukcyjny prosty z możliwościami stosowania zróżnicowanych rozpiętości.

Wydzielenie czytelnej przestrzeni o charakterze parkowym od strony strefy szkolnej a przestrzeni boisk od strony sportowej zespołu pozwala na wydzielenie części cichej i głośnej, spokojnej i dynamicznej czy „tajemniczej” (park) i „wojowniczej” (sport).

Różnorodność stref konsekwentnie została podkreślona odmiennym traktowaniem elewacji przy zachowaniu jednorodnego charakteru. Wprowadzenie elementów osłonowych, choćby najprostszych, pozwoli na „dynamiczne „ kształtowanie elewacji i jej zmienność. Przyjęta stylistyka pozwala także na czytelne podkreślenie rzeźby terenu.

Układ funkcjonalny z wewnętrzną uliczką, podporządkowany generalnej idei wydzielania stref, nie jest tak czytelny jak zasada przestrzenna. Jednak walorem tego rozwiązania jest możliwość dokonywania zmian w strukturze wewnętrznej, poprzez wprowadzenie większej liczby otworowania czy zmian funkcjonalnych bez naruszenia podstawowej idei kształtowania przestrzeni.

Czytelnie wydzielono strefę wejściową oraz podjazdów i parkingów lokując je od ul. Kąpielowej.

II nagroda

  • Chameleon Lab

Nagrodę przyznano za stworzenie jednorodnego zespołu zabudowy szkoły i hali sportowej, o wyraźnie wydzielonych strefach funkcjonalnych dających możliwość łatwego etapowania.

Idea oparta jest na tworzeniu jednorodnej przestrzennie i stylistycznie bryły, stanowiących kontrapunkt do istniejącej zabudowy jednorodzinnej o zróżnicowanej stylistyce i gabarytach. Zastosowany układ konstrukcyjny i materiałowy jest prosty i adekwatny do proponowanych rozwiązań.

Zlokalizowanie bryły od strony ul. Szkolnej pozwala na uwolnienie działki od ul. Kąpielowej, na której zaprojektowano tereny sportowe i rekreacyjne. Budynek wykorzystuje różnicę terenu lokując w części przyziemia budynku szkoły strefę żywieniową.

Czytelne wprowadzenie strefy wejściowej do szkoły i sali sportowej stanowi jednocześnie powiązanie z terenem rekreacyjnym tworząc rodzaj wewnętrznej uliczki. Konieczność utrzymania jednego poziomu strefy wejściowej powoduje zaprojektowanie zblokowanego układu schodów stanowiących barierę dla niepełnosprawnych.

Strefa wejściowa jest także wyraźnym wydzieleniem brył.

Prawidłowo rozwiązano rozdzielenie strefy dzieci młodszych i starszych. Korzystnie rozwiązano strefę wewnętrzną szkoły w kontakcie z budynkiem istniejącym szkoły.

Wykorzystanie różnicy terenu powoduje tworzenie wysokiej ściany (3 kondygnacje) od strony terenów sportowych.

Mankamentem rozwiązania jest brak czytelnego powiązania terenów sportowych z salą sportową.

III nagroda

  • Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych Franta & Franta Sp. z o.o. w Katowicach

Nagrodę przyznano za ekspresyjne a jednocześnie bardzo czytelne rozwiązanie przestrzenne skupione wokół wewnętrznego dziedzińca.

Idea oparta na wydzieleniu wewnętrznego forum, o dużych możliwościach działalności społecznej, otwartego i przekrytego dachem szklanym. Zaproponowana stylistyka wewnętrznego forum nie do końca odpowiada charakterowi szkoły podstawowej. Ciekawie podkreślono poprzez zróżnicowanie stylistyczne i materiałowe 3 główne bryły.

Czytelnie wydzielono strefy funkcjonalne szkoły i sali sportowej z konsekwentnym układem wewnętrznego przejścia łączącego strefy wejściowe z różnych stron (ul. Szkolna- główne wejście i Kąpielowa – dojazd i parkingi) a także dostęp do terenów sportowych i rekreacyjnych z forum.

Ciekawie rozwiązano główną strefę wejściową oraz pierzeję wzdłuż ulicy Szkolnej.

Wątpliwości budzi propozycja łączenia klas po dwie, zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i klas letnich.

Układ konstrukcyjny w rozwiązaniach obiektu prosty i łatwy w realizacji natomiast strefa forum wydaje się przeskalowana jak chodzi o konstrukcję oraz parametry eksploatacyjne - ogrzewanie przeszklonej przestrzeni.

wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie przyznano za czytelną ideę budowania zespołu szkoły i sali sportowej z obiektów o skali odpowiadającej charakterowi małego miasteczka.

Idea oparta na zaprojektowaniu wzdłuż ulicy Szkolnej szczytowego układu zabudowy wpisuje się w charakter przestrzeni tej ulicy. Przyjęta stylistyka oraz duże zróżnicowanie materiałowe z jednej strony podkreślają atrakcyjność obiektów dla przyszłych małych użytkowników z drugiej strony nie tworzą spójnego charakteru z otoczeniem.

Wątpliwości budzi głównie rozwiązanie wspólnego wejścia dla części szkoły i sali sportowej, a także brak konsekwencji w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania poszczególnych zespołów, zwłaszcza zespołu dzieci młodszych. Nie wykorzystano także w pełni możliwości tworzenia właściwego charakteru wewnętrznej uliczki.

Wprowadzenie wjazdu do wnętrza zespołu niweczy możliwość tworzenia bezpośrednich kontaktów poszczególnych obiektów z otaczającym terenem. Nie wykorzystano także wnętrz pomiędzy budynkami w tworzeniu charakteru ul. Szkolnej.

wyróżnienie równorzędne

  • db2 architekci

Wyróżnienie przyznano za ekonomiczne, zwarte rozwiązanie zespołu oraz za próbę otwarcia wewnętrznej przestrzeni na otaczający krajobraz.

Idea oparta na wewnętrznym dziedzińcu z „podcięciem” umożliwiającym na swobodną penetrację wzrokową i funkcjonalną przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Zaproponowany model kształtowania przestrzeni jest typem bardziej miejskim gdzie wewnętrzne patio jest namiastką ciszy i spokoju. Jednak duża kultura opracowania pozwala na wydobycie walorów przestrzeni wewnętrznej i otaczającej jak i ich wzajemnych relacji.

Praca zawiera jednak poważne błędy funkcjonalne jak: nadmierne skupienie klas na jednym poziomie, zbyt bliskie sąsiedztwo pokoi hotelowych czy niedopracowanie komunikacji pionowej, pomimo generalnie poprawnej dyspozycji przestrzennej. Zaproponowana dyspozycja przestrzenna ciekawa mimo dużej bryły.

Rozwiązanie mało elastyczne mimo zastosowania prostego układu konstrukcyjnego, adekwatnego do zaproponowanej zabudowy.

wyróżnienie równorzędne

  • Pracownia Projektowa Artur Plaza

Wyróżnienie przyznano za konsekwentne rozwiązanie przestrzenne kontynuujące skalę i klimat obecnego budynku szkoły.

Idea zespołu oparta na tworzeniu czytelnego układu brył zbliżonych gabarytem do istniejącego budynku szkoły, z czytelnym podkreśleniem zróżnicowania materiałowego, z ukrytym pod płytą kompleksem funkcjonalnym o wyraźnie integrującym charakterze.

Pomimo nowoczesnego charakteru praca jest zbyt schematyczna i niedopracowana. Nie wyjaśniono do końca relacji przestrzennych pomiędzy opadającą ulicą a utrzymaniem stałej wysokości zabudowy.

Zastosowanie zielonych dachów nie zrównoważy odcięcia obiektu od otaczającego terenu. Rozwiązanie terenu sportowego i rekreacyjnego nieprzekonywujące.

Wątpliwości budzi nadmierne zainwestowanie wzdłuż ulicy Szkolnej, w tym rozwiązanie głównego wejścia do zespołu sportowego także od ulicy Szkolnej, nadmiernie obciążające tę ulicę, przy braku poszukiwań dla roli ulicy Kąpielowej.

Układ konstrukcyjny ze względu na zastosowanie płyty skomplikowany.

wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie przyznano za bardzo interesującą próbę rozwiązania zespołu szkoły i sali sportowej w konwencji krajobrazowej.

Idea polega na zastosowaniu niskich brył z zastosowaniem dachów zielonych i wydobyciem odpowiedniej skali, proporcji i charakteru „wystającej” ponad teren architektury.

Układ funkcjonalno-przestrzenny rozwiązany czytelnie i poprawnie. Zaprojektowana wewnętrzna uliczka, wydzielająca funkcjonalnie dwa zespoły, interesująca i konsekwentna w wytwarzaniu krajobrazowego charakteru o romantycznym posmaku.

Zaproponowana stylistyka nie jest konsekwentna zarówno w odniesieniu do otaczającej zabudowy jak i kształtowania sylwety zespołu. Bardzo starannie rozwiązany teren i mała architektura.

Wartości te (wpisania w teren) jednak nie mają dostatecznego przełożenia na wartości przestrzenne, zwłaszcza od strony ulicy Szkolnej. Także w widoku z góry, z twierdzy założenie nie będzie stanowić wyrazistego – oczekiwanego przez inwestora znaku w przestrzeni.

projekt kokursowy

  • Pracownia Projektowa Włoskowicz

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl