Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej CENTRUM JANA PAWŁA II – „NIE LĘKAJCIE SIĘ” W KRAKOWIE
Lokalizacja: Kraków
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-10-16
Organizator: Zarząd Centrum Jana Pawła II w Krakowie, współpraca: Kuria Metropolitala w Krakowie i SARP Oddział Kraków

<<< powrót

projekt wybrany do realizacji

  • Pracownia Architektoniczna Mikulski

nagroda równorzędna

  • Hou Liang

Idea projektu wyraża się w dominującym w krajobrazie horyzontalnym uformowaniem obiektu. Transparentny parter i opasające obiekt, otwarte na zewnątrz galerie zapewnić mają kontakt użytkowników Centrum z otaczającą przyrodą, zaś częściowe zagłębienie mówić ma o zakorzenieniu z miejscem.
Koncepcja projektowa Domu JP II oparta została na interesującym założeniu transparentnego parteru, powiązanego z bogatym zagospodarowaniem parkowym otaczającego terenu oraz uniesieniu i umieszczeniu całej powierzchni ekspozycyjnej muzeum na jednym, wyższym poziomie, co zapewnia jej właściwe górne oświetlenie (w interesujący sposób wprowadzone do przestrzeni ekspozycyjnej i kaplicy).
Prawidłowe jest rozmieszczenie, dostępność i wzajemne powiązania zróżnicowanych funkcji obiektu o gwiaździstym układzie w którym centralny hall recepcyjny łączy i przyciąga do siebie zróżnicowane funkcje, przy słusznym ograniczeniu piętrzenia i zagłębiania jego powierzchni użytkowych. Układ taki pozwala na elastyczne rozmieszczenie w przestrzeni ekspozycyjnej różnych grup eksponatów i zmienność ich aranżacji.
Wymaga wyjaśnienia rozwiązanie obejścia komunikacyjnego, otaczającego poszczególne pomieszczenia użytkowe, w poziomie parteru.
Ukształtowanie architektoniczne nie zawiera czytelnego przesłania znaczeniowego.
Zaleceniem do tej pracy jest zwiększenie transparentności parteru, między innymi przez czytelniejsze i zblokowanie funcji.

nagroda równorzędna

  • AEDAS CE Sp. z o.o.

Praca prezentuje koncepcję, w której krajobraz stać się ma nośnikiem znaczeń, jakie wyrażać ma architektura Centrum, przywołując nauki Jana Pawła II o umiłowaniu i szacunku do Ziemi i o więzi człowieka z przyrodą, więzi zadanej przez Boga.
Zastosowany w projekcie pomysł pozwala, operując tymi samymi środkami wyrazu, na uzyskanie jednorodnego charakteru ukształtowania przestrzennego obiektu o różnorodnych funkcjach. Ukształtowanie architektury wyłaniającej się z naturalnego podłoża, przykrytej zielonym dachem integruje ją z zagospodarowaniem terenu, tworzącym na całym otaczającym terenie rodzaj naturalnego parku z programem „ścieżek - tras pielgrzymkowych” Z tego krajobrazowego ukształtowania wyodrębniają się tylko obiekty o funkcji religijnej – kaplice. Postać nadana tym obiektom - archetypu „domu”- w sposób niezrozumiale uproszczony wyraża ich sakralny charakter. Dotyczy to szczególnie kaplicy, a przedstawione rysunkiem jej ważne wnętrze jest naiwne.
Praca przedstawia czytelne i dobre rozwiązania funkcjonalne i powiązania poszczególnych elementów programu.
Zastosowane rozwiązanie, jeszcze nie często realizowane w warunkach polskich (np. Biblioteka UW) budzi obawy i zastrzeżenia ze strony Zamawiającego i przyszłego użytkownika obiektu, dotyczące warunków eksploatacyjnych.
Zaleceniem jest uczytelnienie tkanki ażurowych ścian kamiennych, nawiązujących w sposób tożsamościowy do jurajskich skałek.

nagroda równorzędna

  • HOLGARD ARCHITEKTER A/S

Ideą zawartą w pracy jest zarysowanie, na zadanym terenie, „silnego” planu parku – ogrodu, który stanowić ma kanwę dla osnowy przyszłego zagospodarowania, realizowanego, być może, w dłuższym czasie i podatnego na zmiany programowe. Zróżnicowany program Centrum zaprojektowany został w postaci brył, wyodrębnionych dla poszczególnych funkcji i rozsypanych w przestrzeni krajobrazowej, powiązanych wzajemnie wewnętrzną komunikacją, częściowo zagłębioną pod poziomem terenu. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi obiektami została pomyślana jako placowa przestrzeń publiczna, jednak bez sprecyzowania jej ram i krawędzi. Jest to interesujący sposób myślenia w rozwiązaniu zadania.
Zaprojektowano bardzo proste i klarowne schematy układów przestrzenno-funkcjonalnych poszczególnych obiektów, a spójność kompozycji zespołu nadaje geometria, operująca formą kwadratu.
Zwraca uwagę sposób kształtowania wnętrz, w którym podstawowym środkiem ich reżyserii jest światło, przechwytywane „łapaczami” światła i wprowadzane z różnych kierunków do wnętrz, przez rzeźbione reliefy sufitów. Właśnie warstwę znaczeniową projektu, dla człowieka przebywającego w każdej przestrzeni obiektu, odnajduje się w oświetleniu „z góry” i otwarciu „ku niebu”.
Krytycznie ocenia się formalistyczną powtarzalność charakteru architektury poszczególnych obiektów, o bardzo zróżnicowanych przecież funkcjach i znaczeniu. Słabą stroną projektu jest niedoprecyzowanie obsługi komunikacyjnej obiektów Centrum i sposób jej wyprowadzenia, przez skarpę, na górny poziom terenowego plateau (teren „A”).
Graficzny minimalizm zapisu rysunkowego umożliwia łatwe odczytanie podstawowych i istotnych decyzji przestrzennych projektu.
Niezrozumiały jest umieszczony w przedstawieniu graficznym rysunkowy zapis (piktogram?) dekompozycji krzyża.
Zalecenia do tej pracy idą w kierunku uszlachetnienia materiału elewacji np. przez „krakowski” wapień oraz odpowiadające poszczególnym funkcjom zwiększenie zróżnicowania.

wyróżnienie równorzędne

  • parallelprojekt


Pracę wyróżniono za krajobrazowe podejście do rozwiązania zadania oraz geometryczną klarowność układu przestrzenno-funkcjonalnego w poszukiwaniu wyrazu architektonicznego przy zastosowaniu, w rozwiązaniu elewacji, współczesnych środków estetycznych i technicznych podwójna warstwa przegród zewnętrznych, zewnętrzna „skóra” zapisana grafiką zwią zaną z symboliką chrześcijańską: ptaki, zboże, ryby.

wyróżnienie równorzędne

  • Bulanda Mucha ARCHITEKCI sp. z o.o.

Praca otrzymuje wyróżnienie za geometryczną prostotę i czytelność ukształtowania przestrzeni obiektu, inspirowaną pojęciem „drogi”, jako symbolu pielgrzymowania przez życie i pielgrzymowania apostolskiego w posłudze Jana Pawła II. Ślad „drogi”, odciśnięty w ziemi, stanowi kręgosłup, na którym zbudowany jest układ przestrzenny całego założenia, a szczególnie jego części muzealnej, zagłębionego (zakorzenionego) w ziemi i powiązanego z ukształtowaniem terenu otaczającego i jego parkowym zagospodarowaniem.
Interesujące jest rozwiązanie „drogi krzyżowej” w oknach witrażowych wzdłuż drogi przejścia przez obiekt i odczytywanej od zewnątrz.
Brak jest odpowiedniego wydobycia i zaznaczenia w przestrzeni istotnej funkcji sakralnej obiektu - kaplicy.

wyróżnienie równorzędne

  • ARKITEMA K/S

Pracę wyróżniono za spójność formy architektonicznej i jej przesłania ideowego: „most” jako symbol przejścia i łączenia oraz za interesujący, choć formalistyczny, sposób wypełnienia zadaną, użytkową treścią programową, przyjętej arbitralnie formy zewnętrznej.
Niestety projekt przekracza warunki konkursu sytuując obiekt Centrum częściowo poza obszarem przewidzianym do zabudowy.

wyróżnienie równorzędne


Praca otrzymuje wyróżnienie za zawartą w koncepcji projektowej metafizyczną poetykę - rozgrywającą się głównie w architekturze ukrytych w ziemi wnętrz - oraz za wrażliwe odczytanie przez autorów, ukształtowanej w dziejach i odbitej w przestrzeni, charakterystycznej fizjonomii miasta. Obiekt wyłania się na powierzchni terenu, widocznym jedynie z lotu ptaka znakiem koptyjskiego krzyża; autorzy nie przywołują w opisie takiego skojarzenia.
Sąd zauważa i podkreśla urodę artystycznego sposobu prezentacji pracy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl